Aktualitātes

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Brīvības gatvē, Rīgā, (kadastra apzīmējums 0100 127 2022) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 15. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-4641-ap „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Brīvības gatvē, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 127 2022) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. - 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija, savrupmāju apbūves teritorija, apstādījumu un dabas teritorija.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Pūres ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 076 0206) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 15. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-9951-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Pūres ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 076 0206) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. - 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves ar apstādījumiem teritorija, dzīvojamās apbūves teritorija, tehniskās apbūves teritorija.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Kleistu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 097 2104) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 15. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-1710-dv „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Kleistu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 097 2104) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Sabiedrības līdzdalība

Publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Iļģuciema, Imantas un Kleistu apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 29.08.2014. lēmumu Nr. BV-14-713-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Iļģuciema, Imantas un Voleru apkaimē, kas nepieciešama, lai nodrošinātu viennozīmīgu adresācijas objektu identificēšanu un tiktu ievēroti Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumos Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” minētie adresācijas sistēmas pamatprincipi. Ar adresēm, kuras plānots mainīt un piešķirt, iespējams iepazīties lēmuma pielikumos –

Koku ciršanas ieceru publisko apspriešanu rezultāti (1)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Maskavas ielā b/n (125.grupa, 6665.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 28.07.2014. lēmumu Nr. 31, 1.3.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 6 liepu ø 20, 22, 30, 40, 11/13/14 (celma caurmērs 32 cm), 22/22/20 cm, 1 priedes ø 16 cm (celma caurmērs 22 cm), 1 bērza ø 43 cm, ciršanu Rīgā, Maskavas ielā b/n (125. grupa, 6665. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „Jaunbūvējamā pašapkalpošanās automazgātava” realizācijas ietvaros.