Aktualitātes

Prasības pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām pielāgojot ēkas vai telpu grupas (6)

Vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceres dokumentāciju izstrādā atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kuros minēts, ka iesniedzot Būvvaldē Vienkāršotās renovācijas/rekonstrukcijas apliecinājuma kartes (http://www.rpbv.lv/veidlapas Veidlapa Nr. BV_101) akceptēšanai, tai nepieciešams pievienot šādus pielikumus:

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Brīvības gatvē, Rīgā, (kadastra apzīmējums 0100 127 2022) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 15. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-4641-ap „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Brīvības gatvē, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 127 2022) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. - 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija, savrupmāju apbūves teritorija, apstādījumu un dabas teritorija.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Pūres ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 076 0206) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 15. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-9951-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Pūres ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 076 0206) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. - 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves ar apstādījumiem teritorija, dzīvojamās apbūves teritorija, tehniskās apbūves teritorija.

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas ieceru publisko apspriešanu rezultāti (1)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Miera ielā 31 (23. grupa, 121. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.09.2014. lēmumu Nr. 37, 1.3.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 5 liepu ø 40, 43, 43, 44, 37 cm, 1 divstumbru gobas ø 41/16 cm, 1 kļavas ø 43 cm Rīgā, Miera ielā 31 (23. grupa, 121. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „Daudzstāvu daudzdzīvokļu nama jaunbūve” realizācijas ietvaros.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Roberta Feldmaņa ielā 1 (84. grupa, 539. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.08.2014. lēmumu Nr. 34, 1.4.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 11 bērzu ø 20, 20, 28, 32, 30, 34, 28, 41, 28, 32, 32 cm, 2 skābaržu ø 25/20, 29 cm, 2 liepu ø 26/28, 21/20/20/22/22/27/27/30/29 cm, 1 kļavas ø 30 cm ciršanu Rīgā, Roberta Feldmaņa ielā 1 (Ezermalas ielā 28) (84. grupa, 539. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „Baznīcas rekonstrukcija, draudzes nama un mācītāja mājas jaunbūve” realizācijas ietvaros.