Aktualitātes

Vasaras kafejnīcu un pasākumu noformējuma saskaņošana Rīgā (0)

Saistībā ar 2014. gada būvniecības procesu tiesiskuma regulējuma izmaiņām šogad vasaras kafejnīcu īpašniekiem pirms ieceres iesniegšanas Būvvaldē sākotnēji būtu nepieciešams iepazīties ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, kas nosaka būvju iedalījumu grupās atkarībā no būvniecības sarežģītības pakāpes. Atbilstoši šim iedalījumam, būtu rūpīgi jāizvērtē kāda veida būvniecība būs nepieciešama konkrētās ieceres realizācijai, jo atkarībā no būves klasifikācijas veida, Būvvaldē iesniedzama dažāda dokumentācija.

Rīgā sākas koku ciršanas lieguma periods (0)

Ņemot vērā, ka no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam Rīgas pilsētas teritorijā ir aizliegta augošu koku ciršana, iedzīvotājiem līdz šī gada 31. martam vēl ir iespējams iesniegt Būvvaldē iesniegumu par atļauju cirst ārpus meža augošus kokus un saņemt koku ciršanas atļauju pirms koku ciršanas lieguma perioda. Savukārt pēc 1. aprīļa un lieguma periodā Būvvaldē saņemtie iedzīvotāju iesniegumi par koku ciršanu tiks izskatīti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdēs, bet izsniegtās koku ciršanas atļaujas varēs tikt realizētas tikai no 1. jūlija.

Informācija! (0)

Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka no 16.03.2015. Pilsētvides dizaina pārvaldes Valsts valodas dienests atrodas Austrumu izpilddirekcijā Daugavpils ielā 31, Rīgā

Būvvaldes padomes sēde (0)

Atbilstoši grozījumiem Būvvaldes padomes reglamentā sēdes turpmāk notiks reizi divās nedēļās.

Kārtējā Būvvaldes padomes sēde - 26.03.2015.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Elizabetes ielā 2 k-1, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 010 0124) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 2. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-2777-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Elizabetes ielā 2 k-1, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 010 0124) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu zemes vienības plānotā (atļautā) izmantošana ir apstādījumu teritorija.

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (2)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par būvniecības ieceres „Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu Ausekļa ielā 22, Rīgā” nodošanu publiskajai apspriešanai (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 27.01.2015. lēmumu Nr. BV-15-519-ap, būvniecības ierosinātājs AS „GRANAT", reģ. Nr. 40103558582, juridiskā adrese: Duntes iela 6-509, Rīga, LV-1013, tālrunis +371 67980007, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu Rīgā, Ausekļa ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 011 0036)".

Projektētājs: SIA „SINTARH", reģ. Nr. 40103025017, juridiskā adrese: Ikšķiles iela 2-7, Rīga, LV-1063, tālrunis +371 67369730 e-pasta adrese: sintarh [at] i-net [dot] lv

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī b/n (9. grupa, 28. grunts), Kanālmalas apstādījumos, Bastejkalna teritorijā (4)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.02.2015. lēmumu Nr. 5, 1.3.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 10 kļavu ø 37, 40, 48, 35, 32, 98, 38, 41, 53, 44 cm, 6 liepu ø 50, 33, 38, 50, 62, 43 cm un 1 ozola ø 59 cm Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī b/n (9. grupa, 28. grunts), Kanālmalas apstādījumos, Bastejkalna teritorijā ciršana kas paredzēta objekta teritorijas kopšanai.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Rūdolfa ielā 3 (35. grupa, 124. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 09.02.2015. lēmumu Nr. 6, 1.3.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 4 papeļu ø 40/40/35/29/23, 58/54/50, 60/56, 43 cm Rīgā, Rūdolfa ielā 3 (35. grupa, 124. grunts) ciršana kas paredzēta objekta teritorijas kopšanai.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Strautu ielā 24A (121. grupa, 67. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 23.02.2015. lēmumu Nr. 6, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 9 vītolu ø 61, 54, 42, 32, 25, 27/30, 20/21, 17 (celma caurmērs 22 cm), 16 cm (celma caurmērs 21 cm) un 1 liepas ø 22/22/20/11 cm ciršana Rīgā, Strautu ielā 24A (121. grupa, 67. grunts), kas paredzēta objekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve” realizācijas ietvaros.