Aktualitātes

Izmaiņas Būvvaldes klientu apkalpošanā (0)

Informējam, ka no šī gada 09. aprīļa Rīgas pilsētas būvvaldes Pilsētvides dizaina pārvalde un tās pārraudzībā esošā Reklāmas saskaņošanas nodaļa, Reklāmas kontroles nodaļa, Adresācijas nodaļa un Valsts valodas dienests turpmāk atradīsies Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Daugavpils ielā 31. Pilsētvides dizaina pārvaldei un tās pārraudzībā esošajām nodaļām adresētos dokumentus kā līdz šim nepieciešams iesniegt Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4.

Apmeklētāju pieņemšanas darba laiki:

Vasaras kafejnīcu un pasākumu noformējuma saskaņošana Rīgā (0)

Saistībā ar 2014. gada būvniecības procesu tiesiskuma regulējuma izmaiņām šogad vasaras kafejnīcu īpašniekiem pirms ieceres iesniegšanas Būvvaldē sākotnēji būtu nepieciešams iepazīties ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, kas nosaka būvju iedalījumu grupās atkarībā no būvniecības sarežģītības pakāpes. Atbilstoši šim iedalījumam, būtu rūpīgi jāizvērtē kāda veida būvniecība būs nepieciešama konkrētās ieceres realizācijai, jo atkarībā no būves klasifikācijas veida, Būvvaldē iesniedzama dažāda dokumentācija.

Rīgā sākas koku ciršanas lieguma periods (0)

Ņemot vērā, ka no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam Rīgas pilsētas teritorijā ir aizliegta augošu koku ciršana, iedzīvotājiem līdz šī gada 31. martam vēl ir iespējams iesniegt Būvvaldē iesniegumu par atļauju cirst ārpus meža augošus kokus un saņemt koku ciršanas atļauju pirms koku ciršanas lieguma perioda. Savukārt pēc 1. aprīļa un lieguma periodā Būvvaldē saņemtie iedzīvotāju iesniegumi par koku ciršanu tiks izskatīti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdēs, bet izsniegtās koku ciršanas atļaujas varēs tikt realizētas tikai no 1. jūlija.

Informācija! (0)

Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka no 16.03.2015. Pilsētvides dizaina pārvaldes Valsts valodas dienests atrodas Austrumu izpilddirekcijā Daugavpils ielā 31, Rīgā

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (2)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Andrejostas ielā 2 (11. grupa, 2061. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.03.2015. lēmumu Nr. 11, 1.3.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 papeļu ø 115, 101, 28/33 cm ciršana Rīgā, Andrejostas ielā 2 (11. grupa, 2061. grunts), kas paredzēta objekta „Teritorijas kopšana” realizācijas ietvaros.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ūnijas ielā 83B (70. grupa, 373. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.03.2015. lēmumu Nr. 9, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 liepu ø 44, 55 cm, 2 egļu ø 17 (celma caurmērs 27 cm), 25 cm, 1 kļavas ø 37 cm un 1 ozola ø 55 cm ciršana Rīgā, Ūnijas ielā 83B (70. grupa, 373. grunts), kas paredzēta objekta „Dzīvojamās ēkas jaunbūve” realizācijas ietvaros.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Hanzas ielā 2A (19. grupa, 122. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.03.2015. lēmumu Nr. 9, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 6 liepu ø 32, 38, 38, 34, 44, 61 cm, 1 ošlapu kļavas ø 38 cm, 2 gobu ø 38, 20 cm, 3 blīgznu ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 20 cm), 25 cm, 3 kļavu ø 34, 28, 56 cm un 3 ozolu ø 36, 40, 26 cm ciršana Rīgā, Hanzas ielā 2A (19. grupa, 122. grunts), kas paredzēta objekta „Dzīvojamās ēkas jaunbūve” realizācijas ietvaros.

Paziņojums par būvniecības ieceres „Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu Ausekļa ielā 22, Rīgā” nodošanu publiskajai apspriešanai (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 27.01.2015. lēmumu Nr. BV-15-519-ap, būvniecības ierosinātājs AS „GRANAT", reģ. Nr. 40103558582, juridiskā adrese: Duntes iela 6-509, Rīga, LV-1013, tālrunis +371 67980007, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu Rīgā, Ausekļa ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 011 0036)".

Projektētājs: SIA „SINTARH", reģ. Nr. 40103025017, juridiskā adrese: Ikšķiles iela 2-7, Rīga, LV-1063, tālrunis +371 67369730 e-pasta adrese: sintarh [at] i-net [dot] lv