Aktualitātes

Līdz 5. janvārim jāinformē KNAB par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu pilsētvidē (0)

Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka saistībā ar šā gada vasarā apstiprinātajām izmaiņām Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā reklāmas pakalpojumu sniedzējiem līdz 2017. gada 5. janvārim ir pienākums informēt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju par plānoto priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumiem pilsētvidē.

No 2016. gada 18. oktobra līdz 9. novembrim norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Dreiliņu, Mežciema un Pļavnieku apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 17.10.2016. lēmumu Nr. BV-16-421-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Dreiliņu, Mežciema un Pļavnieku apkaimē.

Paziņojums par detālplānojuma teritorijas daļas starp Ezermalas ielu un Annas Sakses ielu grozījumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībā Ezermalas ielā 28A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 084 2026) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2016. gada 15. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-12400-nd „Lēmums par detālplānojuma teritorijas starp Ezermalas ielu un Annas Sakses ielu daļas (Rīgas attīstības plāna 1995.–2005.gadam, kas apstiprināts ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu Nr. 2819 „Par Rīgas attīstības plāna 1995.–2005.gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu”, grozījumi) grozījumu izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Zolitūdes ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 099 0714), Rīgā (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2016. gada 3. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-10391-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Zolitūdes ielā 62, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 099 0714) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Savrupmāju apbūves teritorija (SDz).

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Pāles ielā 14A (kadastra apzīmējums 0100 092 0081), Rīgā (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2016. gada 3. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-10390-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Pāles ielā 14A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 0081 nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 0100 092 0044 sastāvā) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija (J) un Apstādījumu un dabas teritorija (A).

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (7)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par detālplānojuma Ulbrokas iela b/n (kadastra apzīmējums 0100 121 2879) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 08.12.2016. bija pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-16812-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Ulbrokas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 121 2879) nodošanu publiskai apspriešanai”. Laika posmā no 19.12.2016.-17.01.2016. notika detālplānojuma projekta publiskā apspriešana un 06.01.2017. plkst. 17:00 Rīgas Centrālās bibliotēkas Pļavnieku filiālbibliotēkā, Salnas ielā 8, Rīgā, tika organizēta  publiskās apspriešanas sanāksme.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Sporta ielā 13/15 (24.grupa, 318.grunts), Skanstes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 024 9014) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.12.2016. lēmumu Nr. 49, 1.2.11. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 pīlādžu ø 22, 25 cm, 2 kļavu ø 22, 23 cm, 1 ozola ø 22 cm, 1 smiltsērkšķa ø 18 (celma caurmērs 20 cm) cm, 2 ošlapu kļavu ø 17 (celma caurmērs 24 cm), 15/17/18 (celma caurmērs 30 cm), 1 ošlapu kļavas 18/19 (celma caurmērs 24 cm) ciršana.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Astrida Briāna ielā 4 (23.grupa, 77.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.12.2016. lēmumu Nr. 49, 1.2.12. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 parastās liepas ø 74 cm ciršana.

Objekts – “Dzīvojamās ēkas pārbūve”.
Adrese – Rīgā, Aristida Briāna ielā 4 (23. grupa, 77. grunts).
Zemes īpašnieks - SIA “MP finance”; koka ciršanas ierosinātājs – SIA “RCBS”.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, A. Deglava ielā 167 (92. grupa, 961. grunts), A. Deglava ielā bez adreses ar kadastra apzīmējumu 0100 121 0783 (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.12.2016. lēmumu Nr. 49, 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 ozolu ø 23, 21, 21 cm, 35 bērzu ø 24, 25, 25, 23, 28, 31, 32, 25, 36, 27, 15 (celma caurmērs 23 cm), 16, 17, 17, 17 (celma caurmērs 25 cm), 19, 19, 19 (celma caurmērs 27 cm), 22, 24, 22, 22, 21, 20/20, 32, 27, 25, 20, 24, 21, 23, 22, 20/16, 24, 21 cm, 3 blīgznu ø 24, 22, 25 cm, l liepas ø 57 cm ciršana.