Aktualitātes

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Zolitūdes ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 099 0714), Rīgā (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2016. gada 3. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-10391-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Zolitūdes ielā 62, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 099 0714) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Savrupmāju apbūves teritorija (SDz).

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Pāles ielā 14A (kadastra apzīmējums 0100 092 0081), Rīgā (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2016. gada 3. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-10390-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Pāles ielā 14A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 0081 nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 0100 092 0044 sastāvā) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija (J) un Apstādījumu un dabas teritorija (A).

No 2016. gada 23. augusta līdz 20. septembrim norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Čiekurkalna, Mežaparka un Teikas apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 19.08.2016. lēmumu Nr. BV-16-353-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Čiekurkalna, Mežaparka un Teikas apkaimē.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Jāņa Endzelīna ielā 32A (kadastra apzīmējums 0100 076 0803), Rīgā (2)

Rīgas pilsētas būvvalde 2016. gada 8. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-9067-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Jāņa Endzelīna ielā 32A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 076 0803) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija (J).

Paziņojums par detālplānojuma teritorijai starp Juglas ielu un Mazo Juglas ielu, Rīgā apstiprināšanu (0)

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 17.05.2016. lēmumu Nr. BV-16-227-ls apstiprināts detālplānojums teritorijai starp Juglas ielu un Mazo Juglas ielu, Rīgā.

Ar detālplānojumu var iepazīties Būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, vai skatīt tā elektronisko versiju Būvvaldes mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā „Detālplānojumi”.

 

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (4)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Čiekurkalna, Mežaparka un Teikas apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 19.058.2016. lēmumu Nr. BV-16-353-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa Čiekurkalna, Mežaparka un Teikas apkaimē, kas nepieciešama, lai nodrošinātu viennozīmīgu adresācijas objektu identificēšanu un tiktu ievēroti Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumos Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” minētie adresācijas sistēmas pamatprincipi. Ar adresēm, kuras plānots mainīt, piešķirt un likvidēt, iespējams iepazīties lēmuma pielikumos –

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Dzirnavu ielā 169 (43. grupa, 13. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.07.2016. lēmumu Nr. 29, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 29 cm, 1 bērza ø 61 cm, 1 oša ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 1 gobas ø 17/19 cm (celma caurmērs 37 cm), 1 ošlapu kļavas ø 43 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas labiekārtošana un autostāvvietu izbūve”.
Adrese – Rīgā, Dzirnavu ielā 169 (43. grupa, 13. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “CENTROTRANS LC INC”.

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībām Antonijas ielā 17, 17A un 21, Rīgā un Strēlnieku ielā 4C, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 12.08.2016. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-10888-nd „ Par detālplānojuma zemes vienībām Antonijas ielā 17, 17A un 21, Rīgā un Strēlnieku ielā 4C, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 29.08.2016. līdz 25.09.2016.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks: 15.09.2016. plkst. 18:00 Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21, Rīgā

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 163 (25. grupa, 2026. grunts), Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura (25. grupa, 14. grunts; kadastra apzīmējums 0100 025 0017) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.07.2016. lēmumu Nr. 30, 1.3.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 5 liepu ø 21/7, 30/30, 30, 38, 41 cm, 3 krasta kļavu ø 15/10 (celma caurmērs 25 cm), 10/8/10 (celma caurmērs 25 cm), 12/17/22 cm, 1 ievas ø 19/19/10/18/10 cm ciršana.