Autogāzes uzpildes stacijas

Versija drukāšanai

Rīgas pilsētas būvvalde informē par patvaļīgi izbūvētajām autogāzes uzpildes stacijām Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) ir uzsākusi darbu pie informācijas apkopošanas par autogāzes uzpildes stacijām (turpmāk – AGUS), kuras izbūvētas neievērojot normatīvo aktu prasības. Saskaņā ar Ministru kabineta 07.10.2000. noteikumu Nr. 384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām” 2.5.1. apakšpunktu AGUS ir kvalificējamas kā bīstamas iekārtas. Savukārt likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” 1. panta pirmajā punktā noteikts, ka bīstamas iekārtas ir iekārtas un to kompleksi, kas neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības. Ņemot vērā, ka pielikumā pievienotajā sarakstā uzskaitītās AGUS nav pieņemtas ekspluatācijā, tas potenciāli var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības, līdz ar to Būvvalde ir aizliegusi to ekspluatāciju.

SARAKSTS (29.03.2016.)