06 | 09 | 2019
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Krasta ielā 1C, Rīgā apstiprināšanu

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 05.09.2019. lēmumu Nr. BV-19-125-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Krasta ielā 1C, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 043 0091).

Ar detālplānojumu iespējams iepazīties Būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, vai skatīt tā elektronisko versiju Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

Lēmums
Pārskats
Paskaidrojuma raksts
TIAN
Grafiskā daļa