Informatīvie materiāli

Versija drukāšanai

Kas jāzina pirms remonta darbu uzsākšanas dzīvoklī

  1. Remonta darbu veikšana dzīvoklī būvvaldē nav jāsaskaņo, ja tiek veikts kosmētiskais remonts, nemainot telpu lietošanas veidu, nemainot telpu plānojumu, neskarot nesošās un nenesošās konstrukcijas, neizmainot logu un durvju ailas, nemainot skaņas izolāciju vai pārsegumus starp stāviem.
  2. Būvvaldē iesniedzama Apliecinājuma karte gadījumos, kad tiek veikta vienkāršota atjaunošana (neskarot nesošās būvkonstrukcijas, ēkas fasādi un koplietošanas inženierkomunikācijas).

Lasīt vairāk


Inženierkomunikāciju trašu ierādes process

Projektējot inženierkomunikācijas un citus objektus starp ielu sarkanajām līnijām atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 612.8. apakšpunktam, būvniecības ierosinātājs pēc tehnisko noteikumu saņemšanas no inženierkomunikāciju pārvaldītājiem Būvvaldē elektroniski iesniedz iesniegumu inženierkomunikāciju trašu ierādei.

Lasīt vairāk


Atklātu arhitektūras konkursu rīkošanas kārtība Rīgā

1. Rīgas pilsētā atklātus arhitektūras konkursus (turpmāk – Konkurss) rīko saskaņā ar:

• Publisko iepirkumu likumu;
• Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma14. pantu;
• Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk tekstā RVC AZ TIAN) 318. punktu un tā apakšpunktiem;
• Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk - RTIAN) 81. punktu;
• zemes gabala īpašnieka vai lietotāja iniciatīvu (iesniegumu).

Lasīt vairāk


Publisku pasākumu saskaņošanas kārtība Rīgas pilsētas būvvaldē

Publisku pasākumu pieteikšanas un saskaņošanas kārtību Rīgā regulē Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums, Ministru kabineta 16.02.2010. noteikumi Nr. 136 „Publisko atrakciju iekārtu drošības prasības un tehniskās uzraudzības kārtība” (atrakcijām), Ministru kabineta 16.02.2010. noteikumi Nr. 137 „Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība” (pacēlājiem), Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un Rīgas domes 07.02.2006. saistošie noteikumi Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Lasīt vairāk


Prasības tiesiskai autostāvvietu izbūvei Rīgas administratīvajā teritorijā

Būvniecības kārtību Rīgā nosaka Būvniecības likums (turpmāk – BL), Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – VBN), Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumi Nr. 551. “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 551), Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN), kā arī citi normatīvie akti.

Lasīt vairāk


Vasaras kafejnīcu un pasākumu noformējuma saskaņošana Rīgā

Saistībā ar 2014. gada būvniecības procesu tiesiskuma regulējuma izmaiņām šogad vasaras kafejnīcu īpašniekiem pirms ieceres iesniegšanas Būvvaldē sākotnēji būtu nepieciešams iepazīties ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, kas nosaka būvju iedalījumu grupās atkarībā no būvniecības sarežģītības pakāpes. Atbilstoši šim iedalījumam, būtu rūpīgi jāizvērtē kāda veida būvniecība būs nepieciešama konkrētās ieceres realizācijai, jo atkarībā no būves klasifikācijas veida, Būvvaldē iesniedzama dažāda dokumentācija.

Lasīt vairāk


Būvvalde vērš uzmanību!

Būvniecības ieceres dokumentācija (izņemot būvniecības iesniegumu) ir izstrādājama un Būvvaldē iesniedzama trijos oriģinālos eksemplāros (izņēmuma gadījumos četros).

Vismaz vienam eksemplāram ir jābūt IESIETAM CIETOS KARTONA VĀKOS.
Šādas prasības ir noteiktas normatīvo aktu regulējumā un attiecas arī uz apliecinājuma kartēm un paskaidrojuma rakstiem.


Tiesiska lodžiju un balkonu iestiklošana Rīgas administratīvajā teritorijā

Būvniecības kārtību Rīgā nosaka Būvniecības likums (turpmāk – BL), Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – VBN), Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” (turpmāk – ĒBN), Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN), kā arī citi normatīvie akti.

Lasīt vairāk


Būvvalde informē par izmaiņām teritorijas plānošanas dokumentu izstrādes prasībās

2015. gada 1. maijā stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, aizstājot iepriekš spēkā esošos Ministru kabineta noteikumus Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, tādējādi ieviešot vairākas būtiskas izmaiņas teritorijas plānošanas dokumentu izstrādē. Jaunie noteikumi paredz sarežģītāku procedūru korekciju veikšanai jau apstiprinātos detālplānojumos. Kā jaunums minams nepieciešamība organizēt papildu sanāksmi pēc detālplānojuma publiskās apspriešanas. Atsevišķos gadījumos sarežģītāks kļuvis arī process, kad zemes īpašumu paredzēts sadalīt trīs vai vairākās apbūvei paredzētās zemes vienībās.

Lasīt vairāk


Būvvalde informē par izmaiņām būvnodevas aprēķināšanā

Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka šī gada 1. jūlijā stājušies spēkā jauni Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.147 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu Rīgā”, kas nosaka ar nodevu par būvatļaujas saņemšanu apliekamos objektus, nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Noteikumi attiecas uz ikvienu fizisku vai juridisku personu, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņo būvniecību Rīgas administratīvajā teritorijā, un saņem būvatļauju Rīgas pilsētas būvvaldē. Būtiskākas izmaiņas jaunajos noteikumos paredzētas, palielinot būvnodevas likmi par būvdarbu apjomu, kā arī no 2016. gada 1.jūlija piecas reizes palielinot būvnodevu tiem būvobjektiem, kuros konstatēta patvaļīga būvniecība. Savukārt, lai sniegtu atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai, valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu restaurācijai, būvatļaujas saņemšanai līdzšinējais koeficients tiek samazināts no 0,5 uz 0,1.

Lasīt vairāk


Būvvalde aicina uzņēmējus pārbaudīt iepriekš saskaņoto reklāmas pasu derīguma termiņus

Rīgas pilsētas būvvalde aicina personas, kas izvietojušas reklāmu, izkārtni vai citu informatīvo materiālu Rīgas pilsētas teritorijā un saņēmušas izkārtnes pasi Būvvaldē, pārliecināties par izkārtnes pases izdošanas gadu, jo līdz 2014.gada 7.janvārim izdotajās reklāmas pasēs nav norādīts to derīguma termiņš, un uzņēmēji nereti nav informēti par to, ka nepieciešams saņemt jaunu atļauju Būvvaldē.

Lasīt vairāk


Rokasgrāmata par būvniecības ieceru publiskas apspriešanas procesu Rīgā

Lai nodrošinātu pārskatāmāku un visiem saprotamāku sabiedrības iesaisti būvniecības procesos, saskaņā ar Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumiem Nr. 671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” aktualizēta rokasgrāmata par būvniecības ieceru publiskas apspriešanas procesu Rīgā. Rokasgrāmatā detalizēti izskaidroti būvniecības ieceru publiskas apspriešanas organizēšanas etapi, iesaistīto pušu atbildība un pienākumi. Materiāls būs noderīgs gan nekustamo īpašumu projektētājiem un attīstītājiem, gan būvniecības procesā iesaistītām institūcijām un citiem interesentiem.

Lejupielādēt


Informācija dokumentu iesniedzējiem

Atgādinām, ka, balsoties uz „Dokumentu juridiskā spēka likuma” 6.pantu (stājies spēkā 01.07.2010), iesniedzot dokumentus Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, pielikumā pievienojami dokumentu oriģināli vai to apliecinātas kopijas.

Lasīt vairāk