Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.19 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

G. Šteingolde

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

N. Millersone

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 9 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 13 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst kokus saistībā ar teritorijas labiekārtošanu un autostāvvietu izbūvi Rīgā, Dzirnavu ielā 169 (43. grupa, 13. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 kļavas ø 29, 50, 61 cm, 2 bērzus ø 45, 61 cm, 1 osi ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 1 gobu ø 17/17 (celma caurmērs 36 cm), 1 ošlapu kļavu ø 43 cm Rīgā, Dzirnavu ielā 169 (43. grupa, 13. grunts).

2. Par koku ciršanu saistībā ar privātmājas jaunbūvi un par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā Rīgā, Vecaines ielā 6 (99. grupa, 2237. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst saistībā ar privātmājas jaunbūvi 1 kļavu ø 67 cm Rīgā, Vecaines ielā 6 (99. grupa, 2237. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 571,99 EUR (pieci simti septiņdesmit viens euro, deviņdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 4. atļaut cirst teritorijas kopšanas nolūkā 4 kļavas ø 44, 20, 30, 10/20/15 cm Rīgā, Vecaines ielā 6 (99. grupa, 2237. grunts);
 5. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 359,70 EUR (trīs simti piecdesmit deviņi euro, septiņdesmit centi);
 6. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Jelgavas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 050 0041; Vienības gatves sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumiem 0100 0054 0025; 0100 054 0096, 0100 054 9001, 0100 075 9007; Valdeķu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumiem 0100 074 9005, 0100 074 9000, 0100 079 2147 un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.06.2016.

4. Par koku ciršanu Rīgā, Akāciju ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 9009. grunts), Akāciju ielā bez numura (93. grupa, 2142. grunts) un Rostokas ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 212. grunts) saistībā ar plānoto Akāciju ielas posma izbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
   1.1. 14 melnalkšņus ø 34, 35, 37, 38, 39, 43, 44, 44, 34/30, 34/15, 56/33/38/16, 33/33/49, 38/39, 47/35 cm, 2 apses ø 25, 29 cm un 2 ievas ø 14 (celma caurmērs 25 cm), 18/17 cm (celma caurmērs 30 cm) Rīgā, Akāciju ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 9009. grunts);
   1.2. 6 melnalkšņus ø 32, 35, 40, 32/29, 37/24, 55/37/46 cm un 1 bērzu ø 39 cm Rīgā, Akāciju ielā bez numura (93. grupa, 2142. grunts);
   1.3. 8 melnalkšņus ø 18 (celma caurmērs 25 cm) 20, 21, 25, 25, 30/14, 22/22, 30/18 cm un 1 vītolu ø 55 cm Rīgā, Rostokas ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 212. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 13178,07 EUR (trīspadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit astoņi euro, un septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar objekta “Veikals – Noliktava “Depo”” būvniecību Rīgā, Kurzemes prospektā 3B (80. grupa, 2325. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0627)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.06.2016.

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar privātmājas jaunbūvi Rīgā, Jaunciema 1. šķērslīnijā 14 (114. grupa, 296. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.06.2016.

7. Par koka ciršanu saistībā ar plānoto piebraucamā ceļa izbūvi Rīgā, Visbijas prospekta sarkanajās līnijās (94. grupa, 61. grunts), pie Visbijas prospekta 11

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 40 cm Rīgā, Visbijas prospekta sarkanajās līnijās (94. grupa, 61. grunts), pie Visbijas prospekta 11 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 341,49 EUR (trīs simti četrdesmit viens euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu saistībā ar teritorijas labiekārtošanas plāniem Rīgā, Starta ielā 6B (87. grupa, 2076. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.07.2016.

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu saistībā ar būvprojekta “Vidējā spiediena (P<4 bar) sadales gāzesvadi un pievadi Trūvertu, Palēdu, Rotkalnu un Smilškalnu ielās, Rīgā” Rīgā, Rotkalnu ielas sarkanajās līnijās (123. grupa, 45. grunts), pie Rotkalnu ielas 13

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.07.2016.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Piedrujas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumiem 0100 121 0585 un 0100 121 0129, pie Piedrujas ielas 7A, papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. lūgt iesniedzēju līdz 17.05.2016. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā koriģētu grafisko materiālu ar norādītiem saglabājamiem un cirst paredzētajiem kokiem un rekomendētajiem dižstādu stādījumiem Rīgā, Piedrujas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumiem 0100 121 0585 un 0100 121 0129, pie Piedrujas ielas 7A.
 2. no 24.05.2016. līdz 06.06.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 23 papeļu ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 20, 21/27, 21/43, 24, 25, 27, 31/26, 35, 37, 37/43, 38, 39, 42, 46, 48, 49, 52, 53, 56, 71 cm ciršanu Rīgā, Piedrujas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumiem 0100 121 0585 un 0100 121 0129, pie Piedrujas ielas 7A;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 17.05.2016. Ne vēlāk kā līdz 23.05.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 23.05.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Piedrujas ielas malā, iepretim cirst paredzētajiem kokiem);
 5. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.07.2016.

2. Par koka ciršanu Rīgā, Sofijas ielā 3 (16. grupa, 162. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 osi ø 75 cm Rīgā, Sofijas ielā 3 (16. grupa, 162. grunts);
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par koka ciršanu Rīgā, Lubānas ielā 52 (71. grupa, 162. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 40/48 cm Rīgā, Lubānas ielā 52 (71. grupa, 162. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 160,27 EUR (viens simts sešdesmit euro, divdesmit septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par koku ciršanu Rīgā, Rucavas ielā 16 (76. grupa, 296. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu osi ø 79 cm un 1 zirgkastaņu ø 52 cm Rīgā, Rucavas ielā 16 (76. grupa, 296. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 308,71 EUR (trīs simti astoņi euro, septiņdesmit viens cents);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 54 (56. grupa, 134. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 56 cm Rīgā, Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 54 (56. grupa, 134. grunts);
 2. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 33 cm Rīgā, Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 54 (56. grupa, 134. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 60,10 EUR (sešdesmit euro, desmit centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Baltegļu ielā 5 (80. grupa, 2030. grunts) un Rīgā, Kurzemes prospektā bez numura (80. grupa, 2014. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.06.2016.

7. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Jūrmalas gatvē 97A (82. grupa, 254. grunts, kadastra apzīmējums 0100 082 0527) un par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 97 (82. grupa, 544. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0523)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 tūju ø 19/19 cm (celma caurmērs 43 cm) Rīgā, Jūrmalas gatvē 97A (82. grupa, 254. grunts, kadastra apzīmējums 0100 082 0527);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 52/53 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 97 (82. grupa, 544. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0523);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 478,09 EUR (četri simti septiņdesmit astoņi euro, deviņi centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Kalnciema ielas sarkanajās līnijās (61. grupa, 9009. grunts), pie Kalnciema ielas 11B un par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 11B (61. grupa, 238. grunts) un Rīgā, Kalnciema ielā 11 (61. grupa, 192. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 97 cm Rīgā, Kalnciema ielas sarkanajās līnijās (61. grupa, 9009. grunts), pie Kalnciema ielas 11B;
 2. atļaut cirst Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram:
   2.1. 1 kļavu ø 34 cm un 1 gobu ø 74 cm Rīgā, Kalnciema ielā 11B (61. grupa, 238. grunts);
   2.2. 1 kļavu ø 51 cm Rīgā, Kalnciema ielā 11 (61. grupa, 192. grunts)
 3. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 274 (115. grupa, 211. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 38 cm Rīgā, Brīvības gatvē 274 (115. grupa, 211. grunts);
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 49, 43 cm, 1 kalstošu ozolu ø 32 cm Rīgā, Brīvības gatvē 274 (115. grupa, 211. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 238,58 EUR (divi simti trīsdesmit astoņi euro, piecdesmit astoņi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Lejasciema ielā 41 (127. grupa, 330. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 58 cm Rīgā, Lejasciema ielā 41 (127. grupa, 330. grunts).

11. Par papildus informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Sarkandaugavas ielā 23 (15. grupa, 107. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.06.2016.

12. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Silciema ielas sarkanajās līnijās (124. grupa, 9000. grunts), pie Silciema ielas 36

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.06.2016.

13. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Maija ielas sarkanajās līnijās (86. grupa, 9013. grunts), pie Palmu ielas 3

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 60 cm Rīgā, Maija ielas sarkanajās līnijās (86. grupa, 9013. grunts), pie Palmu ielas 3.