Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.21 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

G. Šteingolde

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 10 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 12 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu saistībā ar dzīvojamās mājas jaunbūvi Rīgā, Karpu ielā bez numura (99. grupa, 2232. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 baltalksni ø 12/24/26/25 cm Rīgā, Karpu ielā bez numura (99. grupa, 2232. grunts), pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 297,10 EUR (divi simti deviņdesmit septiņi euro, desmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koku ciršanu Rīgā, Ceraukstes ielā 36 (119. grupa, 2118. grunts) saistībā ar privātmājas jaunbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 10 bērzus ø 25, 16 (celma caurmērs 23 cm), 22, 20, 11/16 (celma caurmērs 28 cm), 20, 22, 26, 16 (celma caurmērs 22 cm), 16/16 (celma caurmērs 20 cm) cm un 1 priedi ø 25 cm Rīgā, Ceraukstes ielā 36 (119. grupa, 2118. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1178,14 EUR (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit astoņi euro, četrpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu zemesgabalā, posmā starp Alsungas un Apguldes ielām, un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.06.2016.

4. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu saistībā ar savrupmājas jaunbūvi Rīgā, Rotkalnu ielā 11 (123. grupa, 2398. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 priedes ø 34, 37 cm Rīgā, Rotkalnu ielā 11 (123. grupa, 2398. grunts);
 2. atļaut cirst 5 priedes ø 44, 36, 43, 47, 51 cm Rīgā, Rotkalnu ielā 11 (123. grupa, 2398. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1565,73 EUR (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit pieci euro, septiņdesmit trīs centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu saistībā ar satiksmes pārvada izbūvi starp Imantu un Zolitūdi

Nolemj:

lūgt Iesniedzējam līdz 05.07.2016. iesniegt Būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemesgabalu īpašnieku piekrišanu koku ciršanai Rīgā, Jūrmalas gatvē bez numura (82. grupa, 270. grunts), Rīgā, Jūrmalas gatvē 80A (82. grupa, 14. grunts), Rīgā, Jūrmalas gatvē 78A (82. grupa, 249. grunts) un Rīgā, Rostokas ielā 61 (93. grupa, 2232. grunts), informāciju par koku ciršanas finansēšanu un koriģētu ģenerālplāna skici ar norādītiem visiem cirst paredzētajiem kokiem Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (93. grupa, 87. grunts).

6. Par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 9006. grunts), pie Jūrmalas gatves 132A, Rīgā, Jūrmalas gatvē 132A (82. grupa, 338. grunts), Rīgā, Jūrmalas gatvē 132B (82. grupa, 295. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 2701), Rīgā, Jūrmalas gatvē 132C (82. grupa, 310. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 2702)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
   1.1. 2 bērzus ø 30, 26 cm un 1 liepu ø 41 cm Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 9006. grunts), pie Jūrmalas gatves 132A;
   1.2. 3 melnalkšņus ø 34/23/26, 36, 32/35 cm, 1 liepu ø 25 cm, 1 vītolu ø 76 cm un 1 bērzu ø 26 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 132A (82. grupa, 338. grunts);
   1.3. 1 melnalksni ø 47 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 132B (82. grupa, 295. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 2701);
   1.4. 1 bērzu ø 20 cm un 1 blīgznu ø 13/18 cm (celma caurmērs 31 cm) Rīgā, Jūrmalas gatvē 132C (82. grupa, 310. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 2702);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3353,42 EUR (trīs tūkstoši trīs simti piecdesmit trīs euro, četrdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par atteikumu atļaut cirst kokus saistībā ar Pils laukuma pārbūvi Rīgā, Torņa ielā bez numura (8. grupa, 3. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 10 Holandes liepas ø 48, 50, 44, 60, 42, 41, 48, 51, 47, 60 cm Rīgā, Torņa ielā bez numura (8. grupa, 3. grunts).

8. Par atteikumu atļaut cirst koku saistībā ar biroju ēkas ar dzīvokļiem jaunbūvi Rīgā, Stabu ielā 24 (22. grupa, 34. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 68 Rīgā, Stabu ielā 24 (22. grupa, 34. grunts).

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 131A (44. grupa, 2. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.07.2016.

10. Par koku ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 14C (18. grupa, 65. grunts), zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 018 0064, pie Hanzas ielas 14A un Sporta ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 024 9020, pie Hanzas ielas 14A

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
   3 bērzus ø 28, 30, 33 cm, 1 vītolu ø 73/43 cm, 2 kļavas ø 31, 28/22/18 cm Rīgā, Hanzas ielā 14C (18. grupa, 65. grunts);
   1.2. 1 bērzu ø 14 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 018 0064, pie Hanzas ielas 14A;
   1.3. 1 bērzu ø 12 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 ošlapu kļavu ø 25 cm Rīgā, Sporta ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 024 9020, pie Hanzas ielas 14A;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4565,30 EUR (četri tūkstoši pieci simts sešdesmit pieci euro, trīsdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Auces ielā 6 (58. grupa, 189. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.07.2016.

2. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Saulkalnes ielā 18 (73. grupa, 2027. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Saulkalnes ielā 18 (73. grupa, 2027. grunts).

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bišu ielā 19 (58. grupa, 139. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.07.2016.

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ogļu ielā 6 (62. grupa, 52. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.06.2016.

5. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, A. Čaka ielā 115 (33. grupa, 19. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.07.2016.

6. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, K. Valdemāra ielā 163 (25. grupa, 2026. grunts) un Rīgā, K. Valdemāra ielā bez numura (25. grupa, 14. grunts; kadastra apzīmējums 0100 025 0017), papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 07.06.2016. līdz 20.06.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 2 vītolu ø 96, 104 cm, 4 liepu ø 21/7, 30/30, 41, 38 cm un 1 ievas ø 19/19/10/18/10 cm ciršanu Rīgā, K. Valdemāra ielā 163 (25. grupa, 2026. grunts) un 1 liepas ø 30 cm un 3 krastu kļavu ø 15/10 (celma caurmērs 25 cm), 10/8/10 (celma caurmērs 25 cm), 12/17/22 cm ciršanu Rīgā, K. Valdemāra ielā bez numura (25. grupa, 14. grunts; kadastra apzīmējums 0100 025 0017);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 31.05.2016. Ne vēlāk kā līdz 06.06.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 06.06.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, K. Valdemāra ielā 163, pie gājēju ietves);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.07.2016.

7. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, K. Valdemāra ielā 157 (25. grupa, 20. grunts), papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 07.06.2016. līdz 20.06.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 3 liepu ø 50, 33, 23/14/16 cm, 1 bērza ø 33 cm, 4 krastu kļavu ø 21/16/14, 22/19/18/17/12, 19/16/14 (celma caurmērs 47 cm), 11/9 cm (celma caurmērs 23 cm) ciršanu Rīgā, K. Valdemāra ielā 157 (25. grupa, 20. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 31.05.2016. Ne vēlāk kā līdz 06.06.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 06.06.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (pie ēkas Rīgā, K. Valdemāra ielā 163, pie gājēju ietves);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.07.2016.

8. Par koka ciršanu Rīgā, Ilūkstes ielā 46 (71. grupa, 2328. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 28/25/31 cm Rīgā, Ilūkstes ielā 46 (71. grupa, 2328. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 152,99 EUR (viens simts piecdesmit divi euro, deviņdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Par koka ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 39 (89. grupa, 28. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 81 cm Rīgā, Biķernieku ielā 39 (89. grupa, 28. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 147,52 EUR (viens simts četrdesmit septiņi euro, piecdesmit divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema gatves teritorijā, zemesgabalos ar kadastra Nr. 0100 128 0148, 0100 128 9007, 0100 128 9999, 0100 113 9999

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
   1.1. 14 vītolus ø 40/50/60, 20/34/47, 20, 26, 10/12/14 (celma caurmērs 22 cm), 32, 20, 20, 20, 18/20, 16/22/30/36, 20, 32, 35 cm un 4 ošlapu kļavas ø 18/18 (celma caurmērs 24 cm), 18/18 (celma caurmērs 24 cm), 20, 30 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 128 0148;
   1.2. 1 ošlapu kļavu ø 20/30 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 128 9007;
   1.3. 7 vītolus ø 22/32, 40, 22, 20, 28, 23, 27 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 128 9999;
   1.4. 1 vītolu ø 28/32/34 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 113 9999;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

11. Par koku ciršanu Rīgā, Mangaļu prospektā 18 (120. grupa, 180. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 22 cm, 1 egli ø 27 cm Rīgā, Mangaļu prospektā 18 (120. grupa, 180. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 223,11 EUR (divi simti divdesmit trīs euro, vienpadsmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 6A (122. grupa, 323. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 vītolu ø 38 cm Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 6A (122. grupa, 323. grunts).