Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.22 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

G. Šteingolde

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 2 pārkāpumu izskatīšana;
 • 12 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 7 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.11.2015. lēmuma (protokols Nr. 48, 1.1.1. §) “Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 42 (76. grupa, 125. grunts)” pārskatīšanu

Nolemj:

atļaut [..] pagarināt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.11.2015. lēmuma (protokols Nr. 48, 1.1.1. §) “Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 42 (76. grupa, 125. grunts)” noteikto zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu apmaksas termiņu, sadalot zaudējumu atlīdzības samaksu 1115,54 EUR (viens tūkstotis viens simts piecpadsmit euro, piecdesmit četri centi) vairākos maksājumos, laika periodā no 2016. gada jūnija līdz 2017. gada maijam.

2. Par koku bojāšanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 053 2046, blakus zemesgabalam Rīgā, Mūkusalas ielā 72

Nolemj:

 1. uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 3 apšu ø 20, 30, 24/18/16 cm, 3 papeļu ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 25/29/33, 35 cm, 1 kļavas ø 20/25/15 cm, 1 vītola ø 26/17/20 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 053 2046, blakus zemesgabalam Rīgā, Mūkusalas ielā 72, būtisku bojāšanu 1049,51 EUR (viens tūkstotis četrdesmit deviņi euro, piecdesmit viens cents);
 2. atļaut cirst 3 apses ø 20, 30, 24/18/16 cm, 3 papeles ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 25/29/33, 35 cm, 1 kļavu ø 20/25/15 cm, 1 vītolu ø 26/17/20 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 053 2046, blakus zemesgabalam Rīgā, Mūkusalas ielā 72;
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Aglonas ielā 35 (78. grupa, 2036. grunts) un par koka ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 22 k-1 (78. grupa, 2123. grunts) saistībā ar ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas piebraucamās zonas izbūvi

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 5 zirgkastaņas ø 32/29, 18/25, 14 (celma caurmērs 20 cm), 36, 34 cm Rīgā, Aglonas ielā 35 (78. grupa, 2036. grunts);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 16/15/13/10 cm (celma caurmērs 67 cm) Rīgā, Prūšu ielā 22 k-1 (78. grupa, 2123. grunts) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā.

2. Par atteikumu atļaut cirst kokus saistībā ar autostāvvietu izbūvi Rīgā, Salaspils ielā 4C (72. grupa, 2136. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 6 zirgkastaņas ø 17/16 (celma caurmērs 36 cm), 19/19 (celma caurmērs 44 cm), 46, 60, 63, 65 cm, 1 pīlādzi ø 22/19 cm, 3 bērzus ø 12 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 23 cm), 12/12 cm (celma caurmērs 34 cm) Rīgā, Salaspils ielā 4C (72. grupa, 2136. grunts).

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecību Rīgā, Mednieku ielā 9 (18. grupa, 88. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.06.2016.

4. Par koka ciršanu saistībā ar ēkas pārbūvi Rīgā, Tallinas ielā 57A (35. grupa, 126. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 22 cm Rīgā, Tallinas ielā 57A (35. grupa, 126. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 469,55 EUR (četri simts sešdesmit deviņi euro, piecdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 112 (25. grupa, 19. grunts), Krišjāņa Valdemāra ielas sarkanajās līnijās (25. grupa, 9001. grunts)

Nolemj:

atkārtoti lūgt Iesniedzējam līdz 07.07.2016. iesniegt Būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentu, kas apliecina Iesniedzēja tiesības veikt koku ciršanu zemesgabala īpašnieka vārdā Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 112 (25. grupa, 19. grunts), kā arī iesniegt informāciju par 2 Zviedrijas pīlādžu ø 13 (celma caurmērs 20 cm), 8/10/13 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 112 (25. grupa, 19. grunts) un par 4 liepu ø 22, 31, 38, 21 cm Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielas sarkanajās līnijās (25. grupa, 9001. grunts) ciršanas finansēšanu, lai varētu lemt par Noteikumu Nr. 309 25.1. apakšpunkta nosacījumu piemērošanu.

6. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu saistībā ar objekta “Veikals – Noliktava “Depo”” būvniecību Rīgā, Kurzemes prospektā 3B (80. grupa, 2325. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0627) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.07.2016.

7. Par izbraukuma sēdes organizēšanu un par papildu informācijas pieprasīšanu saistībā ar plānoto Durbes ielas izbūvi posmā no Slokas ielas līdz Daugavgrīvas ielai

Nolemj:

organizēt Komisijas izbraukuma sēdi, izbraucot uz objektu, lai uz vietas izvērtētu projekta priekšlikumu un situāciju dabā.

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar plānoto gāzesvada pieslēguma izbūvi Rīgā, Ķiburgas ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 9005. grunts), pie Ķiburgas ielas 11B

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.07.2016.

9. Par koku ciršanu saistībā ar privātmājas jaunbūvi Rīgā, Jaunciema 1. šķērslīnijā 14 (114. grupa, 296. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 16 (celma caurmērs 21 cm) cm, 1 priedi ø 54 cm Rīgā, Jaunciema 1. šķērslīnijā 14 (114. grupa, 296. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 597,61 EUR (pieci simti deviņdesmit septiņi euro, sešdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

10. Par koku ciršanu saistībā ar plānoto daudzstāvu biroja ēkas būvniecību Rīgā, Vesetas ielā 9 (24. grupa, 333. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 7 asās egles ø 26, 25, 28, 26, 24, 26, 21 cm, 7 bērzus ø 27/31, 31/37, 32/44, 28, 38, 47, 31 cm un 1 liepu ø 28 cm Rīgā, Vesetas ielā 9 (24. grupa, 333. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 8046,35 EUR (astoņi tūkstoši četrdesmit seši euro, trīsdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

11. Par koku ciršanu saistībā ar projektējamo siltumtrasi saistībā ar projektu “Koģenerācijas stacijas jaunbūve un esošo angāru demontāža Rīgā, Vestienas ielā 2”, Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 9 papeles ø 102, 11/5, 13 (celma caurmērs 27 cm), 12 (celma caurmērs 26 cm), 8/9/11/12, 11 (celma caurmērs 22 cm), 13 (celma caurmērs 38 cm), 18/12, 20 cm, 1 vilkābeli ø 14/22 cm, 1 blīgznu ø 15/11/12/12/11/16/14/12 cm, 2 gobas ø 50, 37/20 cm, 1 kļavu ø 16 (celma caurmērs 23 cm), 1 vīksnu ø 49/9/10 cm Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 7918,29 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti astoņpadsmit euro, divdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

12. Par koku ciršanu saistībā ar privātmājas jaunbūvi Rīgā, Kūduma ielā 13 (120. grupa, 513. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 priedes ø 35, 40, 40, 42/44 cm Rīgā, Kūduma ielā 13 (120. grupa, 513. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1715,98 EUR (viens tūkstotis septiņi simti piecpadsmit euro, deviņdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Aglonas ielā 4 (78. grupa, 324. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kalstošu kļavu ø 30 cm, 1 kalstošu aso egli ø 36 cm, 2 vītolus ø 30/48, 44/56 cm un 1 nokaltušu pīlādzi ø 27 cm Rīgā, Aglonas ielā 4 (78. grupa, 324. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Skanstes ielā 52 (24. grupa, 64. grunts, kadastra apzīmējums 0100 024 0057)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 9 zirgkastaņas ø 38, 14 (celma caurmērs 20 cm), 40, 31, 22, 22, 22, 40, 24 cm un 4 asās egles ø 24, 26, 32, 32 cm Rīgā, Skanstes ielā 52 (24. grupa, 64. grunts, kadastra apzīmējums 0100 024 0057).

3. Par koka ciršanu Rīgā, Auces ielā 6 (58. grupa, 189. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 riekstkoku ø 30 cm Rīgā, Auces ielā 6 (58. grupa, 189. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 136,60 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, sešdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par koka ciršanu Rīgā, Ipalas ielas sarkanajās līnijās (120. grupa, 9011. grunts), pie ēkas Nr. 1

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 56 cm Rīgā, Ipalas ielas sarkanajās līnijās (120. grupa, 9011. grunts), pie ēkas Nr. 1;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 254,98 EUR (divi simti piecdesmit četri euro, deviņdesmit astoņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Palīdzības ielā 9/11 (23. grupa, 39. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Palīdzības ielā 9/11 (23. grupa, 39. grunts).

6. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Avotkalnu ielā 5 (128. grupa, 268. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 melnalksni ø 30 cm Rīgā, Avotkalnu ielā 5 (128. grupa, 268. grunts);
 2. atļaut cirst 1 melnalksni ø 42 cm Rīgā, Avotkalnu ielā 5 (128. grupa, 268. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 191,23 EUR (viens simts deviņdesmit viens euro, divdesmit trīs centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Trijādības ielā 7 (49. grupa, 269. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 46 cm, 1 ošlapu kļavu ø 10/11/11/12/13 cm (celma caurmērs 38 cm), 1 bērzu ø 19 cm (celma caurmērs 25 cm) un 1 kļavu ø 14 cm (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Trijādības ielā 7 (49. grupa, 269. grunts).