Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.28 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

G. Šteingolde

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

G. Šteingolde

Darba kārtībā:

 • 5 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 7 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar Flotes ielas pārbūvi ar lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūvi Rīgā, zemesgabalos ar kadastra apzīmējumiem 0100 103 0249, 0100 103 2062, Flotes ielas sarkanajās līnijās

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
   1.1. 38 bērzus ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 20, 20, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 35, 35, 35, 35, 37, 40, 43, 44, 44, 47, 27/25, 24/18 cm, 2 liepas ø 27 (nokaltusi), 37 cm, 3 ošlapu kļavas ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 42 cm, 4 ozolus ø 26, 30, 37, 27/28/20 cm, 8 vītolus ø 36, 47, 53, 70, 43/35, 38/38/32, 27/22, 20/17/15/13 cm, 1 sarkano ozolu ø 38 cm, 3 kļavas ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 20, 30/22 cm un 2 Pensilvānijas ošus ø 30, 47 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 103 0249, Flotes ielas sarkanajās līnijās;;
   1.2. 43 bērzus ø 14 (celma caurmērs 20 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 17/17 (celma caurmērs 40 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 24, 24, 25, 26, 26, 27, 30, 32, 32, 35, 35, 38, 41, 43, 49, 29/17, 17/15 (celma caurmērs 36 cm), 14/12 (celma caurmērs 30 cm), 29/29, 23/24, 23/17 cm, 31 vītolus ø 22, 33, 40, 45, 45, 45, 56, 60, 70, 70, 70, 76, 81, 85, 88, 94, 95, 110, 111, 46/35, 70/49, 12/12/12/12/12/12/12/12/12/14/14/17/14/20, 35/30/24/20, 32/38/27, 38/32, 26/27/28/37, 111/72, 55/40/66/61, 37/40/20, 110/38, 19/23/17/27/18/15/15 cm, 7 papeles ø 35, 51, 55, 58, 111, 41/45, 40/49 cm, 7 robīnijas ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 20, 20, 19/16 (celma caurmērs 31 cm), 21/14 cm, 1 sarkano ozolu ø 17/17 cm (celma caurmērs 30 cm) un 3 blīgznas ø 14/14/12/12 (celma caurmērs 40 cm), 14/14/14/14 (celma caurmērs 52 cm), 13/10 cm (celma caurmērs 38 cm) Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 103 2062, Flotes ielas sarkanajās līnijās.

2. Par koku ciršanu saistībā ar plānoto gāzesvada pieslēguma izbūvi Rīgā, Ķiburgas ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 9005. grunts), pie Ķiburgas ielas 11B

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 30/36/16 cm un 1 ievu ø 27 cm Rīgā, Ķiburgas ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 9005. grunts), pie Ķiburgas ielas 11B pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 395,28 EUR (trīs simti deviņdesmit pieci euro, divdesmit astoņi centi );
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par koku ciršanu saistībā ar pašapkalpošanās automazgātuves ar diviem atvērtiem boksiem būvniecību Rīgā, Dārzciema ielā 72 (121. grupa, 1483. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 26, 26/27 cm Rīgā, Dārzciema ielā 72 (121. grupa, 1483. grunts)pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 337,21 EUR (trīs simti trīsdesmit septiņi euro, divdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4. Par papildus informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, E. B. Upīša ielā 2 (31. grupa, 138. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.09.2016.

5. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, E. B. Upīša ielā 4 (31. grupa, 2. grunts), papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 09.08.2016. līdz 22.08.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 3 liepu ø 37, 75, 79 cm ciršanu Rīgā, E. B. Upīša ielā 4 (31. grupa, 2. grunts)
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 02.08.2016. Ne vēlāk kā līdz 08.08.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 08.08.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, E. B. Upīša ielā 4, pie žoga Satekles ielas pusē);
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 08.08.2016. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa vai arborista atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, E. B. Upīša ielā 4 (31. grupa, 2. grunts) zemesgabala apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.09.2016.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Ogļu ielā 6 (62. grupa, 52. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 55 cm Rīgā, Ogļu ielā 6 (62. grupa, 52. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 62,61 EUR (sešdesmit divi euro, sešdesmit viens cents);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par koku ciršanu Rīgā, Lucavsalas parka teritorijā, zemesgabalos ar kadastra Nr. 0100 051 0172; 0100 051 0173; 0100 051 9999

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai:
   1.1. zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 051 9999 – 1 vītolu ø 85 cm;
   1.2. zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 051 0173 – 1 kļavu ø 28 cm, 5 kalstošas ošlapu kļavas ø 43, 17/24, 26, 36, 20 cm, 1 kalstošu melnalksni ø 22 cm, 1 melnalksni ø 42 cm, 2 kalstošus vītolus ø 53, 46 cm;
   1.3.zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 051 0172 – 4 vītolus ø 31, 25/29, 36/35/42, 23 cm.
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par koku ciršanu Rīgā, Kapseļu ielā bez numura (59. grupa, 178. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kalstošus bērzus ø 38, 38 cm Rīgā, Kapseļu ielā bez numura (59. grupa, 178. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 34,60 EUR (trīsdesmit četri euro, sešdesmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par Komisijas 16.05.2016. lēmuma (protokols Nr. 20, 1.3.14. §) “Par koku ciršanu Rīgā, Pāles ielā 14 k-2 (92. grupa, 523. grunts; kadastra apzīmējums 0100 092 0503) un Rīgā, Pāles ielā 14 k-10 (92. grupa, 505. grunts; kadastra apzīmējums 0100 092 0504)” atcelšanu un par koku ciršanu Rīgā, Pāles ielā 14 k-2 (92. grupa, 523. grunts; kadastra apzīmējums 0100 092 0503) un Rīgā, Pāles ielā 14 k-10 (92. grupa, 505. grunts; kadastra apzīmējums 0100 092 0504)

Nolemj:

 1. atcelt komisijas 16.05.2016. lēmumu (protokols nr. 20, 1.3.14. §);
 2. atļaut cirst:
   2.1.1 ošlapu kļavu ø 88 cm Rīgā, Pāles ielā 14 k-2 (92. grupa, 523. grunts; kadastra apzīmējums 0100 092 0503);
   2.2.1 liepu ø 34/34, 1 kļavu ø 45/49 cm Rīgā, Pāles ielā 14 k-10 (92. grupa, 505. grunts; kadastra apzīmējums 0100 092 0504);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības starpību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 442,57 EUR (četri simti četrdesmit divi euro, piecdesmit septiņi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzības starpību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par koku ciršanu Rīgā, Lielvārdes ielā bez numura (71. grupa, 2575. grunts), pie Lielvārdes ielas 141

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldei 28 papeles ø 14 (celma caurmērs 22 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 21, 25, 27, 28, 28, 32, 32, 33, 33, 34, 36, 36, 36, 37, 39, 43, 44, 44, 51, 61, 62, 40/48 cm Rīgā, Lielvārdes ielā bez numura (71. grupa, 2575. grunts), pie Lielvārdes ielas 141;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par koku ciršanu Rīgā, Tvaika ielā 39B (68. grupa, 2075. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 kalstošas papeles ø 73, 60, 43, 61 cm un 1 papeli ø 22/13 cm Rīgā, Tvaika ielā 39B (68. grupa, 2075. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 150,08 EUR (viens simts piecdesmit euro, astoņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par koku ciršanu Rīgā, Stokholmas ielā 3A (84. grupa, 179. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 3 egles ø 20, 24, 30 cm Rīgā, Stokholmas ielā 3A (84. grupa, 179. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.