APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 29 (18.07.2016.)

Versija drukāšanai
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks J. Ločmelis
Komisijas locekļi:
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja G. Šteingolde
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja p.i. Z. Putnaērgle
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja G. Šteingolde

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 5 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 9 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā
 • 1 papildus jautājuma izskatīšana par koku ciršanu saistībā ar būvniecības jautājumu.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Codes ielā 11 (106. grupa, 2310. grunts)

Nolemj:
uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 liepas ø 20 cm un 1 bērza ø 35 cm Rīgā, Codes ielā 11 (106. grupa, 2310. grunts) patvaļīgu ciršanu 213,43 EUR (divi simti trīspadsmit euro, četrdesmit trīs centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielas sarkanajās līnijās, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 099 9013, pie Rīgas pilsētas robežas ar Mārupes novadu

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.09.2016.

2. Par koku ciršanu Rīgā, Balasta dambī 1 k-2 (61. grupa, 86. grunts), zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 061 2038

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1. Rīgā, Balasta dambī 1 k-2 (61. grupa, 86.grunts) 10 liepas ø 37, 48, 36, 30, 30, 35, 40, 39, 15/20/30, 44 cm, 2 bērzus ø 35, 26 cm, 1 apsi ø 25/38/53/76 cm, 2 kļavas ø 28, 20 cm, 2 Pensilvānijas ošus ø 20, 40 cm;
  1.2. Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu Nr.0100 061 2038, pie Balasta dambja 1 k-2 13 liepas ø 33, 33, 28, 20, 20, 20, 20, 24, 24, 24, 23, 25, 26 cm, 5 bērzus ø 23, 18 (celma caurmērs 23 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 26 cm;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 8505,63 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti pieci euro, sešdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 169 (43. grupa, 13. grunts), papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 23.08.2016. līdz 05.09.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānotās 1 kļavas ø 29 cm, 1 bērza ø 61 cm, 1 oša ø 17 (celma caurmērs 23 cm) cm, 1 gobas ø 17/19  (celma caurmērs 37 cm) cm, 1 ošlapu kļavas ø 43 cm ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 169 (43. grupa, 13.grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 16.08.2016. Ne vēlāk kā līdz 22.08.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 22.08.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (cirst paredzētā bērza ø 61 cm tuvumā, pie Dzirnavu ielas);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.09.2016.

4. Par koku ciršanu saistībā ar plānoto dvīņu mājas jaunbūvi Rīgā, Atlantijas ielā 38A (120. grupa, 998. grunts; kadastra apzīmējums 0100 120 0981)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 30 cm un 3 bērzus ø 22, 18 (celma caurmērs 24 cm), 24 cm Rīgā, Atlantijas ielā 38A (120. grupa, 998.grunts; kadastra apzīmējums 0100 120 0981) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 447,36 EUR (četri simti četrdesmit septiņi euro, trīsdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bernātu ielā 11 (84. grupa, 427. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.08.2016.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 78 (75. grupa, 137. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 36 cm Rīgā, Kalnciema ielā 78 (75. grupa, 137.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 163,91 EUR (viens simts sešdesmit trīs euro, deviņdesmit viens cents);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 093 9006, pie Rikšotāju ielas 12

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 bērzu ø 42 cm zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 093 9006, Rīgā, Rikšotāju ielas teritorijā, pie Rikšotāju ielas 12;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par koka ciršanu Rīgā, Mārupes ielā 34 (56. grupa, 396. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu gobu ø 60 cm Rīgā, Mārupes ielā 34 (56. grupa, 396. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 54,64 EUR (piecdesmit četri euro, sešdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par koka ciršanu Rīgā, A. Deglava ielā bez numura (121. grupa, 2991. grunts), pie A. Deglava ielas 130

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 apsi ø 32 cm Rīgā, A. Deglava ielā bez numura (121. grupa, 2991. grunts), pieDeglava ielas 130;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 58,28 EUR (piecdesmit astoņi euro, divdesmit astoņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par koka ciršanu Rīgā, Viestura prospektā 37A (95. grupa, 2124. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 44 cm Rīgā, Viestura prospektā 37A (95. grupa, 2124. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 80,14 EUR (astoņdesmit euro, četrpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sudraba Edžus ielā 11A (84. grupa, 169. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.08.2016.

7. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 080 0025, pie ēkas Slokas ielā 130B

Nolemj:

 1. atļaut cirst 7 apses ø 37, 21, 39, 31/35, 35, 38, 40 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 080 0025, pie ēkas Slokas ielā 130B;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 502,67 EUR (pieci simti divi euro, sešdesmit septiņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Par koku ciršanu Rīgā, Mazsalacas ielas sarkanajās līnijās (120. grupa, 6. grunts), pie Mazsalacas ielas 17

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 6 kalstošas papeles ø 58 (bez galotnes), 59, 50 (bez galotnes), 56, 52, 46 cm Rīgā, Mazsalacas ielas sarkanajās līnijās (120. grupa, 6. grunts), pie Mazsalacas ielas 17;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mazsalacas ielā 17 (120. grupa, 83. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.08.2016.

PAPILDUS JAUTĀJUMA IZSKATĪŠANA PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu saistībā ar projektu “Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1. posma (Rīgas Ziemeļu transporta koridora daļa no valsts autoceļa A2 (Rīga - Sigulda) pie Berģiem līdz Gustava Zemgala gatvei (Austrumu maģistrāle)) būvniecības ieceres tehniskā projekta izstrāde” Rīgā, Ziemeļu rajonā, Vidzemes priekšpilsētā

Nolemj:
atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu saistībā ar projektu “Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1. posma (Rīgas Ziemeļu transporta koridora daļa no valsts autoceļa A2 (Rīga - Sigulda) pie Berģiem līdz Gustava Zemgala gatvei (Austrumu maģistrāle)) būvniecības ieceres tehniskā projekta izstrāde” Rīgā, Ziemeļu rajonā, Vidzemes priekšpilsētā”.