APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 24 (13.06.2016.)

Versija drukāšanai
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja G. Šteingolde
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja p.i. K.Cimermane
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 9 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 11 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu saistībā ar privātmājas jaunbūvi Rīgā, Jaunciema 3. līnijā 26 (114. grupa, 363. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.07.2016.

2. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Dignājas ielā 9 (52. grupa, 48. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 0188)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 30, 30 cm un 1 priedi ø 17 (celma caurmērs 20 cm) cm Rīgā, Dignājas ielā 9 (52. grupa, 48. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 0188);
 2. atļaut cirst 5 kļavas ø 18 (celma caurmērs 23 cm), 56, 18 (celma caurmērs 24 cm), 22, 20 cm, 5 bērzus ø 50, 50, 35/32, 39/38/32, 35/32 cm Rīgā, Dignājas ielā 9 (52. grupa, 48. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 0188) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2454,46 EUR (divi tūkstoši četri simti piecdesmit četri euro, četrdesmit seši centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Apuzes ielā 51A (99. grupa, 139. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0595) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 30.06.2016. līdz 13.07.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 58 bērzu ø 22, 20, 20, 30, 30, 30, 40, 35, 30, 40, 40, 35, 20, 20, 18 (celma caurmērs 22 cm), 25, 25, 30, 30, 35, 25, 25, 20, 20/20/25, 50, 25, 30, 20/30, 25/30/30, 20, 30/25/25, 35, 40, 40/40, 25, 60/30/25, 25, 30, 30, 30/20/15, 30, 50, 20, 30, 20/30, 25, 50/70/40, 50, 30/40/30, 30, 30, 25, 25, 35, 30, 25, 28, 35 cm, 3 blīgznu ø 30, 25, 25 cm, 2 ošlapu kļavu ø 10/20, 15/20 cm, 20 apšu ø 20, 20, 20, 30, 18 (celma caurmērs 22 cm), 20/20/20, 15 (celma caurmērs 20 cm), 20, 20, 20, 20, 35, 20, 25, 18 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 20, 20, 18 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm) cm, 3 ievu ø 15/20, 15 (celma caurmērs 20 cm), 25 cm, 1 kļavas ø 15 (celma caurmērs 20 cm) cm, 1 priedes ø 50 cm, 2 vītolu ø 25, 15/20/20 cm, 1 gobas ø 18 (celma caurmērs 22 cm) ciršanu Rīgā, Apuzes ielā 51A (99. grupa, 139. grunts; kadastra apzīmējums Nr. 0100 099 0595);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 20.06.2016. Ne vēlāk kā līdz 29.06.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 29.06.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem uz Apuzes un Liedes ielas stūra).
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.08.2016.

4. Par atteikumu atļaut cirst kokus saistībā ar trīs daudzfunkcionālu ēku jaunbūvi Rīgā, Blaumaņa ielā 23 (30. grupa, 39. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 34 cm, 1 zirgkastaņu ø 42 cm, 2 ozolus ø 46, 58 cm, 2 bērzus ø 22/25, 43 cm, 1 liepu ø 41 cm, 1 ošlapu kļavu ø 42 cm, 1 gobu ø 25/19 cm Rīgā, Blaumaņa ielā 23 (30. grupa, 39. grunts).

5. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Stūrmaņu ielā 33A (97. grupa, 168. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.08.2016.

6. Par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 131 k-1 (44. grupa, 2. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 38, 40 cm Rīgā, Maskavas ielā 131 k-1 (44. grupa, 2. grunts), pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 332,95 EUR (trīs simti trīsdesmit divi euro, deviņdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu saistībā ar plānoto Durbes ielas izbūvi posmā no Slokas ielas līdz Daugavgrīvas ielai

Nolemj:
izbeigt administratīvo lietu par 1 kļavas ø 86 cm ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (64. grupa, 9999. grunts), 2 kļavu ø 68, 92 cm ciršanu Rīgā, Slokas ielā bez numura (63. grupa, 2096. grunts), 1 kļavas ø 32 cm un 5 ošlapu kļavu ø 16/17/10 (celma caurmērs 29 cm), 17 (celma caurmērs 24 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 14/14 (celma caurmērs 22 cm), 24 cm ciršanu Rīgā, Slokas ielā bez numura (63. grupa, 189. grunts), 2 papeļu ø 45, 52 cm un 8 kļavu ø 30, 30, 33, 36, 36, 36, 41, 41/48 cm ciršanu Durbes ielas sarkanajās līnijās (63. grupa, 25. grunts, zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 063 0015), 10 kļavu ø 37, 38, 39, 40, 41, 43, 48/36, 57, 79, 81 cm, 2 liepu ø 15 (celma caurmērs 24 cm), 53 cm un 2 blīgznu ø 12/12/15/15 (celma caurmērs 22 cm), 53/12 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 063 0116, Durbes ielas sarkanajās līnijās, 1 bērza ø 44 cm un 1 kļavas ø 71 cm ciršanu Rīgā, Durbes ielas sarkanajās līnijās (63. grupa, 200. grunts), 4 liepu ø 45, 49, 49, 75 cm, 8 kļavu ø 22/21/16, 26/13, 37, 40/22, 61, 65, 66, 70 cm, 1 ozola ø 59 cm, 2 blīgznu ø 13 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm un 1 bērza ø 30 cm ciršanu Rīgā, Kuldīgas ielas sarkanajās līnijās (63. grupa, 9000. grunts), 3 liepu ø 30, 59, 62 cm ciršanu Rīgā, Kuldīgas ielā 4 (61. grupa, 139. grunts), 1 zirgkastaņas ø 37/23 cm un 1 ozola ø 109 cm ciršanu Rīgā, Kliņģeru ielas sarkanajās līnijās (61. grupa, 9007. grunts) un 1 kļavas ø 22 cm ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielas sarkanajās līnijās (61. grupa, 2083. grunts).

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu saistībā ar būvprojektu “Lietus kanalizācijas sistēmas Akāciju ielā un caurtekas Zolitūdes ielā pie Akāciju ielas pārbūve” Rīgā, Akāciju ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 253. grunts) un Rīgā, Jūrmalas gatvē 106 (82. grupa, 591. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0771) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.08.2016.

9. Par koku ciršanu Rīgā, Zvaigžņu ielā 1/3 (35. grupa, 40. grunts) un Zvaigžņu ielas sarkanajās līnijās (35. grupa, 102. grunts), pie Zvaigžņu ielas 1/3

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1. 2 gobas ø 41, 20 cm un 2 kļavas ø 19 (celma caurmērs 25 cm), 77 cm Rīgā, Zvaigžņu ielā 1/3 (35. grupa, 40. grunts);
  1.2. 1 liepu ø 47 cm Rīgā, Zvaigžņu ielas sarkanajās līnijās (35. grupa, 102. grunts), pie Zvaigžņu ielas 1/3;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4353,99 EUR (četri tūkstoši trīs simti piecdesmit trīs euro, deviņdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema 4. līnijā 40A (114. grupa, 823. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu valriekstu ø 22/26 cm Rīgā, Jaunciema 4. līnijā 40A (114. grupa, 823. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 43,71 EUR (četrdesmit trīs euro, septiņdesmit viens cents);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ezermalas ielā 15 (84. grupa, 299. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 58 cm Rīgā, Ezermalas ielā 15 (84. grupa, 299. grunts).

3. Par koka ciršanu Rīgā, Plekstes ielā 6 (120. grupa, 2495. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 46 cm Rīgā, Plekstes ielā 6 (120. grupa, 2495. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 209,45 EUR (divi simti deviņi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par koku ciršanu Rīgā, Kraujas ielā 13 (127. grupa, 250. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 priedes ø 27, 34, 45 cm Rīgā, Kraujas ielā 13 (127. grupa, 250. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 482,64 EUR (četri simti astoņdesmit divi euro, sešdesmit četri centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Zebrenes ielā 12 (99. grupa, 2150. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Zebrenes ielā 12 (99. grupa, 2150. grunts).

6. Par koka ciršanu Rīgā, Šautuves ielas apstādījumos, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 052 9999, pie mājas Nr. 9

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 apsi ø 94 cm Rīgā, Šautuves ielas apstādījumos, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 052 9999, pie mājas Nr. 9;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par koku ciršanu Rīgā, Rododendru ielā 6 (64. grupa, 438. grunts), Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Mežrozīte” teritorijā

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 3 liepas ø 32, 33, 36 cm Rīgā, Rododendru ielā 6 (64. grupa, 438. grunts), Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Mežrozīte” teritorijā;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Zalves ielā 62 (76. grupa, 281. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 86 cm Rīgā, Zalves ielā 62 (76. grupa, 281. grunts).

9. Par koka ciršanu Rīgā, Slāvu ielā 23 (71. grupa, 1585. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 33/27/24/22 cm Rīgā, Slāvu ielā 23 (71. grupa, 1585. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 482,65 EUR (četri simti astoņdesmit divi euro, sešdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Brūžu ielas sarkanajās līnijās (101. grupa, 9004. grunts), pie Brūžu ielas 12

Nolemj:
atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 kļavas ø 92 cm ciršanu Rīgā, Brūžu ielas sarkanajās līnijās (101. grupa, 9004. grunts), pie Brūžu ielas 12.

11. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Parādes ielas sarkanajās līnijās (103. grupa, 249. grunts), pie ēkas Parādes ielā 2 k-3 un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.07.2016.