APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 26 (27.06.2016.)

Versija drukāšanai
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks A. Kļaviņš
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes
Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja
A. Dubava
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

G. Šteingolde

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 7 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 4 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Lipaiķu ielā 10 (99. grupa, 2268. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Lipaiķu ielā 10 (99. grupa, 2268. grunts).

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 143 (73. grupa, 91. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0358), zemesgabalos ar kadastra apzīmējumiem 0100 052 2064, 0100 052 9002, pie Bauskas ielas 143

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.08.2016.

3. Par koka ciršanu Rīgā, Kaiju ielā 6 (62. grupa, 146. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 2126; iepriekšējā adrese Ogļu iela 5)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 29 cm Rīgā, Kaiju ielā 6 (62. grupa, 146. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 2126; iepriekšējā adrese Ogļu iela 5), pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 618,95 EUR (seši simti astoņpadsmit euro, deviņdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Balasta dambī 1 k-2 (61. grupa, 86. grunts), zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 061 2038 un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.07.2016.

5. Par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 206 (72. grupa, 62. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 28/17/15 cm Rīgā, Maskavas ielā 206 (72. grupa, 62. grunts), pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 256,12 EUR (divi simti piecdesmit seši euro, divpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu saistībā ar projektējamo siltumtrasi Rīgā, Vietalvas ielā 2 (38. grupa, 2023. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.08.2016.

7. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu saistībā ar projektu “Kristīgā centra pārbūve” Rīgā, Bērzaunes ielā 6 (70. grupa, 6. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.08.2016.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Bišu ielā 19 (58. grupa, 139. grunts)

Nolemj:
izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Augļu ielā 2 (58. grupa, 140. grunts).

2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzegužkalna parkā (63. grupa, 94. grunts), Nordeķu parkā (66. grupa, 138. grunts), Fridriha Candera ielas un Volguntes ielu skvērā (76. grupa, 2064. grunts) un Arkādijas parkā (55. grupa, 4. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.07.2016.

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rūpniecības ielā 21 (11. grupa, 39. grunts), Viesturdārza teritorijā

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.07.2016.

4. Par koku ciršanu Rīgā, Piedrujas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumiem 0100 121 0585 un 0100 121 0129, pie Piedrujas ielas 7A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 23 papeles ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 20, 21/27, 21/43, 24, 25, 27, 31/26, 35, 37, 37/43, 38, 39, 42, 46, 48, 49, 52, 53, 56, 71 cm Rīgā, Piedrujas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumiem 0100 121 0585 un 0100 121 0129, pie Piedrujas ielas 7A;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1744,77 EUR (viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit četri euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.