APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 27 (04.07.2016.)

Versija drukāšanai
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks A. Kļaviņš
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja G. Šteingolde
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 7 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 12 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Rencēnu ielā 10A (121. grupa, 1574. grunts)

Nolemj:
uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 papeles ar celma caurmēru 23 cm, 2 bērzu ar celma caurmēru 32, 35 cm Rīgā, Rencēnu ielā 10A (121. grupa, 1574. grunts) patvaļīgu ciršanu 193,51 EUR (viens simts deviņdesmit trīs euro, piecdesmit viens cents).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Ilmājas ielas sarkanajās līnijās (73. grupa, 238. grunts), pie Ilmājas ielas 10 saistībā ar Ilmājas ielas posma pārbūves 2. kārtu

Nolemj: 
atļaut cirst 4 robīnijas ø 14 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 20 cm, 1 zirgkastaņu ø 13/13 cm (celma caurmērs 20 cm) un 3 vītolus ø 26, 26, 29 cm Rīgā, Ilmājas ielas sarkanajās līnijās (73. grupa, 238. grunts), pie Ilmājas ielas 10 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama.

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Pārslas ielā bez numura (56. grupa, 2003. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.08.2016.

3. Par koka ciršanu saistībā ar plānoto mājas pārbūvi un teritorijas labiekārtošanu Rīgā, Kokneses prospektā 33 (94. grupa, 47. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 48 cm Rīgā, Kokneses prospektā 33 (94. grupa, 47. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 409,79 EUR (četri simti deviņi euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4. Par koka ciršanu saistībā ar projektu “Kristīgā centra pārbūve” Rīgā, Bērzaunes ielā 6 (70. grupa, 6. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 66 cm Rīgā, Bērzaunes ielā 6 (70. grupa, 6. grunts) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 563,46 EUR (pieci simti sešdesmit trīs euro, četrdesmit seši centi).

5. Par atteikumu atļaut cirst kokus saistībā ar teritorijas labiekārtošanas plāniem Rīgā, Starta ielā 6B (87. grupa, 2076. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Starta ielā 6B (87. grupa, 2076. grunts).

6. Par koka ciršanu saistībā ar būvprojekta “Vidējā spiediena (P<4 bar) sadales gāzesvadi un pievadi Trūvertu, Palēdu, Rotkalnu un Smilškalnu ielās, Rīgā” Rīgā, Rotkalnu ielas sarkanajās līnijās (123. grupa, 45. grunts), pie Rotkalnu ielas 13

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 40 cm Rīgā, Rotkalnu ielas sarkanajās līnijās (123. grupa, 45. grunts), pie Rotkalnu ielas 13 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 170,74 EUR (viens simts septiņdesmit euro, septiņdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par atteikumu atļaut cirst kokus saistībā ar stāvvietas izbūvi Rīgā, Sēkļu ielā 7 (120. grupa, 174. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Sēkļu ielā 7 (120. grupa, 174. grunts).

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, A. Čaka ielā 115 (33. grupa, 19. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 37 cm Rīgā, A. Čaka ielā 115 (33. grupa, 19. grunts).

2. Par koka ciršanu Rīgā, Ulbrokas ielā 3 (121. grupa, 2710. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 ošlapu kļavu ø 32/26/26 cm Rīgā, Ulbrokas ielā 3 (121. grupa, 2710. grunts);
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par koka ciršanu Rīgā, Rasas ielā 6 (78. grupa, 637. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 52 cm Rīgā, Rasas ielā 6 (78. grupa, 637. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 29,60 EUR (divdesmit deviņi euro, sašdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par koku ciršanu Rīgā, Cieceres ielā 3 (56. grupa, 399. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kalstošu kļavu ø 44 cm, 1 kļavu ø 52 cm Rīgā, Cieceres ielā 3 (56. grupa, 399. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Vecpilsētas ielā bez numura (3. grupa, 88. grunts), pie Kalēju ielas 64/66

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 aso egli ø 40 cm Rīgā, Vecpilsētas ielā bez numura (3. grupa, 88. grunts), pie Kalēju ielas 64/66.

6. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Zemkopju ielā 1A (101. grupa, 43. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst koku Rīgā, Zemkopju ielā 1A (101. grupa, 43. grunts).

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lielajā ielā bez numura (110. grupa, 2179. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.08.2016.

8. Par koka ciršanu Rīgā, Baltajā ielā 15 (77. grupa, 139. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 vītolu ø 60/83 cm Rīgā, Baltajā ielā 15 (77. grupa, 139. grunts);
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 070 0310 (kadastra apzīmējums 0100 070 0295), pie zemesgabala Rīgā, Braslas ielā 22A (70. grupa, 752. grunts; kadastra apzīmējums 0100 070 0299) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.08.2016.

10. Par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 274 (115. grupa, 211. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 38, 49 cm, 1 kalstošu ozolu ø 32 cm Rīgā, Brīvības gatvē 274 (115. grupa, 211. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 227,20 EUR (divi simti divdesmit septiņi euro, divdesmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

11. Par koka ciršanu Rīgā, Etnas ielas sarkanajās līnijās (26. grupa, 9010. grunts), pie Etnas ielas 5

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 32 cm Rīgā, Etnas ielas sarkanajās līnijās (26. grupa, 9010. grunts), pie Etnas ielas 5;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 72,85 EUR (septiņdesmit divi euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12. Par papildus informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 209 (86. grupa, 33. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.09.2016.