APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 31 (01.08.2016.)

Versija drukāšanai
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks J. Ločmelis
Komisijas locekļi:
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Kondrāte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

 

Darba kārtībā:

 • 8 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 11 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielā 21B (82. grupa, 2699. grunts) un Zolitūdes ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 9020. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.09.2016.

2. Par koku ciršanu Rīgā, Apuzes ielā 51A (99. grupa, 139. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0595) saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jaunbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 58 bērzus ø 22, 20, 20, 30, 30, 30, 40, 35, 30, 40, 40, 35, 20, 20, 18 (celma caurmērs 22 cm), 25, 25, 30, 30, 35, 25, 25, 20, 20/20/25, 50, 25, 30, 20/30, 25/30/30, 20, 30/25/25, 35, 40, 40/40, 25, 60/30/25, 25, 30, 30, 30/20/15, 30, 50, 20, 30, 20/30, 25, 50/70/40, 50, 30/40/30, 30, 30, 25, 25, 35, 30, 25, 28, 35 cm, 3 blīgznas ø 30, 25, 25 cm, 2 ošlapu kļavas ø 10/20, 15/20 cm, 20 apses ø 20, 20, 20, 30, 18 (celma caurmērs 22 cm), 20/20/20, 15 (celma caurmērs 20 cm), 20, 20, 20, 20, 35, 20, 25, 18 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 20, 20, 18 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm) cm, 3 ievas ø 15/20, 15 (celma caurmērs 20 cm), 25 cm, 1 kļavu ø 15 (celma caurmērs 20 cm) cm, 1 priedi ø 50 cm, 2 vītolus ø 25, 15/20/20 cm, 1 gobu ø 18 (celma caurmērs 22 cm) cm Rīgā, Apuzes ielā 51A (99. grupa, 139. grunts; kadastra apzīmējums Nr. 0100 099 0595) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 12848,55 EUR (divpadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi euro, piecdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Dāvida ielā 8 (67. grupa, 2093. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 parasto ozolu ø 98 cm, 1 sarkano ozolu ø 60 cm (Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājams koks (dižkoks)), 1 sarkano ozolu ø 30 cm Rīgā, Dāvida ielā 8 (67. grupa, 2093. grunts).

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar būvprojektu “Lietus kanalizācijas sistēmas Akāciju ielā un caurtekas Zolitūdes ielā pie Akāciju ielas pārbūve” Rīgā, Akāciju ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 253. grunts) un Rīgā, Jūrmalas gatvē 106 (82. grupa, 591. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0771)

Nolemj: 
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.09.2016.

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Skanstes ielā 70 (24. grupa, 1. grunts), Rīgā, Skanstes ielā 3 (17. grupa, 63. grunts) un Rīgā, Duntes ielā 5/7 (17. grupa, 2024. grunts; kadastra apzīmējums 0100 017 0078)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.09.2016.

6. Par koka ciršanu Rīgā, Bernātu ielā 11 (84. grupa, 427. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 30 cm Rīgā, Bernātu ielā 11 (84. grupa, 427. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 256,12 EUR (divi simti piecdesmit seši euro, divpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Rankas ielas sarkanajās līnijās (13. grupa, 9000. grunts) saistībā ar kanalizācijas ierīkošanu saistībā ar objektu “Noliktavu ēkas (jaunbūve) Uriekstes ielā 14, Rīgā” un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.09.2016.

8. Par koku ciršanu saistībā ar siltumtīklu pārbūvi Rīgā, Sudrabu Edžus ielā 11A (84. grupa, 169. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 45 cm, 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Sudrabu Edžus ielā 11A (84. grupa, 169. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 576,27 EUR (pieci simti septiņdesmit seši euro, divdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 24 (93. grupa, 10. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kļavas ø 51/33, 33/31/36, 48/26 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 24 (93. grupa, 10. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1174,72 EUR (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit četri euro, septiņdesmit divi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par koku ciršanu Rīgā, Kandavas ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 9006. grunts), pie Botāniskā dārza un Rīgā, Amālijas ielas sarkanajās līnijās (58. grupa, 12. grunts), pie Amālijas ielas 8

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  1.1. 2 kļavas ø 54, 55 cm Rīgā, Kandavas ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 9006. grunts), pie Botāniskā dārza;
  1.2. 2 trīsstumbru ošlapu kļavas ø 18/20/22 un 20/22/23 cm Rīgā, Amālijas ielas sarkanajās līnijās (58. grupa, 12. grunts), pie Amālijas ielas 8;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par koku ciršanu Rīgā, Talsu ielā 7A (57. grupa, 158. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kļavas ø 56, 57, 76 cm Rīgā, Talsu ielā 7A (57. grupa, 158. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 860,55 EUR (astoņi simti sešdesmit euro, piecdesmit pieci centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par koka ciršanu Rīgā, Dārziņu 1. līnijā 37 (125. grupa, 6676. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 71 cm Rīgā, Dārziņu 1. līnijā 37 (125. grupa, 6676. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 40,41 EUR (četrdesmit euro, čerdesmit viens cents);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par koku ciršanu Rīgā, Kalpaka bulvārī 13 (9. grupa, 57. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 melno priedi ø 29 cm, 1 kalnu kļavu ø 31 cm, 1 osi ø 21 cm, 1 kļavu ø 21/23 cm Rīgā, Kalpaka bulvārī 13 (9. grupa, 57. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par koku ciršanu Rīgā, Daugavmalas ielā bez numura (125. grupa, 6527. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 papeles ø 118, 45/54, 80, 70 cm Daugavmalas ielā bez numura (125. grupa, 6527. grunts), pret Daugavmalas ielu 155;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 668,41 EUR (seši simti sešdesmit astoņi euro, četrdesmit viens cents);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par koka ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 63 (30. grupa, 202. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu ozolu ø 80 cm Rīgā, Lāčplēša ielā 63 (30. grupa, 202. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 182,13 EUR (viens simts astoņdesmit divi euro, trīspadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Par koka ciršanu Rīgā, Lielajā ielā 20 (102. grupa, 31. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu kļavu ø 57 cm Rīgā, Lielajā ielā 20 (102. grupa, 31. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 51,91 EUR (piecdesmit viens euro, deviņdesmit viens cents);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Par koku ciršanu Rīgā, Mazsalacas ielā 17 (120. grupa, 83. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 kļavas ø 31/25/25, 24, 28/24, 23 cm, 4 robīnijas ø 44/16, 31, 35, 28 cm, 1 papeli ø 55 cm un 2 bērzus ø 32, 41 cm Rīgā, Mazsalacas ielā 17 (120. grupa, 83. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1787,12 EUR (viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit septiņi euro, divpadsmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Par koka ciršanu Rīgā, Augstrozes ielā 2 (87. grupa, 244. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavas ø 35/40 cm stumbru ø 40 cm Rīgā, Augstrozes ielā 2 (87. grupa, 244. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 72,85 EUR (septiņdesmit divi euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

11. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vangažu ielā 29 (92. grupa, 2241. grunts) un papildu informācijas pieprasīšanu

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.09.2016.