08.08.2016.Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.32 lēmumi

Versija drukāšanai
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks J. Ločmelis
Komisijas locekļi:
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Kondrāte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja p.i. K. Cimermane
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 5 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 8 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Skanstes ielā 70 (24. grupa, 1. grunts), Rīgā, Skanstes ielā 3 (17. grupa, 63. grunts) un Rīgā, Duntes ielā 5/7 (17. grupa, 2024. grunts; kadastra apzīmējums 0100 017 0078) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 06.09.2016. līdz 19.09.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 ošlapu kļavas ø 56/18 cm ciršanu Rīgā, Skanstes ielā 70 (24. grupa, 1. grunts), 1 vītola ø 56 cm ciršanu Rīgā, Skanstes ielā 3 (17. grupa, 63. grunts), un 1 ošlapu kļavas ø 14/17/18/20/21 cm ciršanu Rīgā, Duntes ielā 5/7 (17. grupa, 2024. grunts; kadastra apzīmējums 0100 017 0078);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 30.08.2016. Ne vēlāk kā līdz 05.09.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 05.09.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (pie zemesgabalu Skanstes ielā 3 un Duntes ielā 5/7 ziemeļu robežas, ielas malā);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.10.2016.

2. Par koka ciršanu saistībā ar siltumtīklu pārbūvi Rīgā, Lilastes ielā 3A (124. grupa, 2028. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 42 cm Rīgā, Lilastes ielā 3A (124. grupa, 2028. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 179,28 EUR (viens simts septiņdesmit deviņi euro, divdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brēmenes ielā 15 (84. grupa, 2075. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.09.2016.

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 28 (61. grupa, 44. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.09.2016.

5. Par koku ciršanu Rīgā, Jelgavas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 050 0041; Vienības gatves sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumiem 0100 054 0025, 0100 054 0096, 0100 054 9001, 0100 074 9007; Valdeķu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumiem 0100 074 9005, 0100 074 9000, 0100 079 2147, saistībā ar projekta “Veloceļš “Centrs – Ziepniekkalns” izbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1. 3 kļavas ø 15/15/20, 20 cm Rīgā, Jelgavas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 050 0041;
  1.2. 3 liepas ø 20, 40, 25 cm un 7 bērzus ø 45, 25 (nokaltis), 20, 40, 25, 35, 40 cm Rīgā, Vienības gatves sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 054 0025;
  1.3. 1 ievu ø 20/20/25 cm Rīgā, Vienības gatves sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 054 0096;
  1.4. 4 zirgkastaņas ø 50, 30/30, 60, 55 cm, Rīgā, 3 liepas ø 40, 20, 35 cm Vienības gatves sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 054 9001;
  1.5. 2 liepas ø 45, 65 cm Rīgā, Vienības gatves sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 074 9007;
  1.6. 1 liepu ø 50 cm Rīgā, Vaiņodes un Valdeķu ielas krustojumā, ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 074 9005;
  1.7. 4 liepas ø 30, 30, 25, 30 cm Rīgā, Valdeķu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 074 9000;
  1.8. 1 liepu ø 40 cm Rīgā, Valdeķu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 079 214.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Lielajā ielā bez numura (110. grupa, 2179. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 liepas ø 62, 48, 50 cm Rīgā, Lielajā ielā bez numura (110. grupa, 2179. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 728,51 EUR (septiņi simti divdesmit astoņi euro, piecdesmit viens cents);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sniķeres ielā 29 k-2 (80. grupa, 940. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.09.2016.

3. Par atteikumu uzsākt administratīvo procesu no jauna par koka ciršanu Rīgā, Imantas 5. līnijā 2 (93. grupa, 113. grunts)

Nolemj:
atteikt uzsākt administratīvo procesu no jauna.

4. Par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 72 (88. grupa, 16. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 45 cm, 1 kļavu ø 26 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 72 (88. grupa, 16. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 220,83 EUR (divi simti divdesmit euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Cēsu ielā 5 (26. grupa, 111. grunts)

Nolemj:
atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 3 liepu ø 47, 49, 49 cm ciršanu Rīgā, Cēsu ielā 5 (26. grupa, 111. grunts).

6. Par koku ciršanu Rīgā, Gardenes ielā 8 k-6 (56. grupa, 402. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 9 papeles ø 88, 85, 78, 71, 45, 52, 77, 44, 76 cm Rīgā, Gardenes ielā 8 k-6 (56. grupa, 402. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1121,92 EUR (viens tūkstotis viens simts divdesmit viens euro, deviņdesmit divi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par koka ciršanu Rīgā, Kolkasraga ielā 17 (56. grupa, 254. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 65 cm Rīgā, Kolkasraga ielā 17 (56. grupa, 254. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 18,50 EUR (astoņpadsmit euro, piecdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Par koka ciršanu Rīgā, Zalves ielā 44A (76. grupa, 247. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 46 cm Rīgā, Zalves ielā 44A (76. grupa, 247. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 104,72 EUR (viens simts četri euro, septiņdesmit divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.