APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 38 (19.09.2016.)

Versija drukāšanai
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 7 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 8 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 16A (18. grupa, 2028. grunts), papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 04.10.2016. līdz 17.10.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 2 liepu ø 41, 51 cm ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 16A (18. grupa, 2028. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 27.09.2016. Ne vēlāk kā līdz 03.10.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 03.10.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Hanzas ielas ietves tuvumā, iepretim cirst plānotajiem kokiem);
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 03.10.2016. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa vai arborista atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Hanzas ielā 16A (18. grupa, 2028. grunts) zemesgabala apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.11.2016.

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 14D (18. grupa, 80. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.11.2016.

3. Par koku ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 169 (43. grupa, 13. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 29 cm, 1 bērzu ø 61 cm, 1 osi ø 17 (celma caurmērs 23 cm) cm, 1 gobu ø 17/19 (celma caurmērs 37 cm) cm, 1 ošlapu kļavu ø 43 cm Rīgā, Dzirnavu ielā 169 (43. grupa, 13. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2768,19 EUR (divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit astoņi euro, deviņpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4. Par atteikumu atļaut cirst koku saistībā ar plānoto piebraucamā ceļa izbūvi Rīgā, Zalves ielā 61A (76. grupa, 2187. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 76 cm Rīgā, Zalves ielā 61A (76. grupa, 2187. grunts).

5. Par koku ciršanu saistībā ar objekta “Medicīnas un dzīvības zinātņu Tehnoloģijas centra ieceres izstrāde” būvniecību Rīgā, Vienības gatvē 7 (54. grupa, 39. grunts), Latvijas Universitātes teritorijā

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ozolus ø 20, 60 cm, 1 melnalksni ø 21/20 cm un 2 vītolus ø 20, 20 cm Rīgā, Vienības gatvē 7 (54. grupa, 39. grunts), Latvijas Universitātes teritorijā pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1169,59 EUR (viens tūkstotis viens simts sešdesmit deviņi euro, piecdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par koku ciršanu Rīgā, Rostokas ielā bez numura (93. grupa, 2169. grunts) un Rīgā, Anniņmuižas ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 2315. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1. 3 bērzus ø 23/17/17, 16/21/21/24, 22 cm Rīgā, Rostokas ielā bez numura (93. grupa, 2169. grunts);
  1.2. 1 bērzu ø 27/23 cm Rīgā, Anniņmuižas ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 2315. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 900,68 EUR (deviņi simti euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pededzes ielā 3 (17. grupa, 2001. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.10.2016.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Dārziņu 19. līnijas sarkanajās līnijās (125. grupa, 138. grunts), pie Dārziņu 19. līnijas 27

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 egli ø 45 cm Rīgā, Dārziņu 19. līnijas sarkanajās līnijās (125. grupa, 138. grunts), pie Dārziņu 19. līnijas 27;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par koka ciršanu Rīgā, Kantora ielā 15A (105. grupa, 2007. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu osi ø 68 cm Rīgā, Kantora ielā 15A (105. grupa, 2007. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 61,92 EUR (sešdesmit viens euro, deviņdesmit divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Imantas 1. līnijas sarkanajās līnijās (93. grupa, 472. grunts), pie Imantas 1. līnijas 16A

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.10.2016.

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zantes ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 9009. grunts), pie Priedaines ielas 17A

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.10.2016.

5. Par koku ciršanu Rīgā, Imantas 15. līnijas sarkanajās līnijās (93. grupa, 407. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 2 vītolus ø 54, 52 cm, 1 bērzu ø 50 cm, 2 kļavas ø 20, 26 cm un 1 nokaltušu ozolu ø 36 cm Rīgā, Imantas 15. līnijas sarkanajās līnijās (93. grupa, 407. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalos ar kadastra Nr. 0100 103 0046 un Nr. 0100 103 2069, pie Parādes ielas 5D un Rīgā, Spāres ielas sarkanajās līnijās (75. grupa, 9014. grunts), pie Ventspils ielas 48A

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  1.1. 2 papeles ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 28 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 103 0046, pie Parādes ielas 5D;
  1.2. 17 papeles ø 38, 40, 40, 41, 42, 44, 50, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 60, 66, 60/60, 44/46 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 103 2069, pie Parādes ielas 5D;
  1.3. 13 papeles ø 34, 34, 42, 44, 44, 50, 50, 50, 51, 52, 54, 60, 80 cm Rīgā, Spāres ielas sarkanajās līnijās (75. grupa, 9014. grunts), pie Ventspils ielas 48A;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Kaltuves ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 106. grunts), pie Zantes ielas 28

Nolemj: 
atteikt atļaut cirst 34 melnalkšņus ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 20, 23, 23, 25, 25, 28, 28, 29, 30, 30, 31, 35, 35, 35, 35, 36, 40, 40, 41, 41, 41, 46, 50, 35/32, 30/16, 28/26, 28/13, 20/24/12, 22/37, 31/27, 26/34, 26/33, 42/22/20 cm, 1 kļavu ø 32 cm un 1 ievu ø 14/20 cm Rīgā, Kaltuves ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 106. grunts), pie Zantes ielas 28.

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Juglas ezera krastmalā

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.10.2016.