APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 40 (03.10.2016.)

Versija drukāšanai
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 2 pārkāpumu izskatīšana;
 • 8 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 13 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Jaunciema 5. līnijā 43A (114. grupa, 2015. grunts)

Nolemj:
uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 priedes ø 40 cm Rīgā, Jaunciema 5. līnijā 43A (114. grupa, 2015. grunts) patvaļīgu ciršanu 341,49 EUR (trīs simti četrdesmit viens euro, četrdesmit deviņi centi).

2. Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Ķīpsalas ielas sarkanajās līnijās (62. grupa, 8. grunts), pie Ķīpsalas ielas 49

Nolemj:
uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 kalnu kļavas ø 20 cm Rīgā, Ķīpsalas ielas sarkanajās līnijās (62. grupa, 8. grunts), pie Ķīpsalas ielas 49 patvaļīgu ciršanu 426,86 EUR (četri simti divdesmit seši euro, astoņdesmit seši centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par izbraukuma sēdes organizēšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar viesnīcas jaunbūvi Rīgā, Kalēju ielā 64/66 (3. grupa, 87. grunts)

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.11.2016.

 

2. Par koku ciršanu saistībā ar pašapkalpošanās automazgātavas būvniecību Rīgā, Krasta ielā 83 (48. grupa, 2043. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 vītolus ø 69, 43, 48, 34/43 cm Rīgā, Krasta ielā 83 (48. grupa, 2043. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 809,33 EUR (astoņi simti deviņi euro, trīsdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar privātmājas būvniecību Rīgā, Kāpu prospektā 10 (120. grupa, 2161. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.11.2016.

4. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Brēmenes ielā 15 (84. grupa, 2075. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 2 vītolus ø 43, 53 cm Rīgā, Brēmenes ielā 15 (84. grupa, 2075. grunts).

5. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu saistībā ar plānoto žoga izbūvi Rīgā, Ķiburgas ielā 10E (82. grupa, 2422. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 43 cm Rīgā, Ķiburgas ielā 10E (82. grupa, 2422. grunts);
 2. atļaut cirst 5 kļavas ø 26, 27, 30, 28, 25/21/33/25 cm Rīgā, Ķiburgas ielā 10E (82. grupa, 2422. grunts) kad būs izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 933,99 EUR (deviņi simti trīsdesmit trīs euro, deviņdesmit deviņi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu saistībā ar plānoto žoga izbūvi Rīgā, Lazdu ielā 14A (82. grupa, 676. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 50 cm Rīgā, Lazdu ielā 14A (82. grupa, 676. grunts);
 2. atļaut cirst 3 bērzus ø 24, 25, 25 cm Rīgā, Lazdu ielā 14A (82. grupa, 676. grunts) kad būs izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 315,88 EUR (trīs simti piecpadsmit euro, astoņdesmit astoņi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par koku ciršanu saistībā ar plānoto siltumtrases pārbūvi Rīgā, Skanstes ielā 70 (24. grupa, 1. grunts), Rīgā, Skanstes ielā 3 (17. grupa, 63. grunts) un Rīgā, Duntes ielā 5/7 (17. grupa, 2024. grunts; kadastra apzīmējums 0100 017 0078)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1. 1 ošlapu kļavu ø 56/18 cm Rīgā, Skanstes ielā 70 (24. grupa, 1. grunts);
  1.2. 1 vītolu ø 56 cm Rīgā, Skanstes ielā 3 (17. grupa, 63. grunts);
  1.3. 1 ošlapu kļavu ø 14/17/18/20/21 cm Rīgā, Duntes ielā 5/7 (17. grupa, 2024. grunts; kadastra apzīmējums 0100 017 0078);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1878,17 EUR (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit astoņi euro, septiņpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 053 2047, pie Mūkusalas ielas 72A

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.11.2016.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā 91 (52. grupa, 2037. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.11.2016.

2. Par koku ciršanu Rīgā, Šampētera ielā 9A (76. grupa, 2097. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 bērzu ø 55cm Rīgā, Šampētera ielā 9A un 2 ošlapu kļavas ø 40, 54 cm (76. grupa, 2097. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par koku ciršanu Rīgā, Ormaņu ielā bez numura (57. grupa, 8. grunts), pie Ormaņu ielas 11, Rīgā, Jaunpils ielas sarkanajās līnijās (75. grupa, 30. grunts), pie garāžu kooperatīva “Progress”, Rīgā ,Gaismas ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 541. grunts), pie Gaismas ielas 4, Rīgā, Kalnciema ielas sarkanajās līnijās (75. grupa, 9003. grunts), pie zemesgabala Kalnciema ielā 161

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  1.1. 1 kļavu ø 60 cm Rīgā, Ormaņu ielā bez numura (57. grupa, 8. grunts), pie Ormaņu ielas 11;
  1.2. 1 vītolu ø 60 cm Rīgā, Jaunpils ielas sarkanajās līnijās (75. grupa, 30. grunts);
  1.3. 1 apsi ø 42 cm Rīgā, Gaismas ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 541. grunts) pie Gaismas ielas 4;
  1.4. 1 kļavu ø 106 cm Rīgā, Kalnciema ielas sarkanajās līnijās (75. grupa, 9003. grunts), pie zemesgabala Kalnciema ielā 161.
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par koka ciršanu Rīgā, Finiera ielā 21 (97. grupa, 108. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldei 1 papeli ø 63 cm Rīgā, Finiera ielā 21 (97. grupa, 108. grunts);
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par koka ciršanu Rīgā, A. Čaka ielā 41 (30. grupa, 9. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 45 cm Rīgā, A. Čaka ielā 41 (30. grupa, 9. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 64,03 EUR (sešdesmit četri euro, trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par koku ciršanu Rīgā, R. Feldmaņa ielā 11 (84. grupa, 175. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu vīksnu ø 43 cm, 1 papeli ø 30 cm, 2 ievas ø 24, 25 cm, 3 kļavas ø 20, 23, 26 cm, 1 melnalksni ø 18 cm (celma caurmērs 24 cm) Rīgā, R. Feldmaņa ielā 11 (84. grupa, 175. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 601,47 EUR (seši simti viens euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Lucavsalas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 051 2035, pie Lucavsalas ielas 30

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 68 cm Rīgā, Lucavsalas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 051 2035, pie Lucavsalas ielas 30.

8. Par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 8. šķērslīnijas sarkanajās līnijās (88. grupa, 170. grunts), pie Čiekurkalna 8. šķērslīnijas 3

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 45/52 cm Rīgā, Čiekurkalna 8. šķērslīnijas sarkanajās līnijās (88. grupa, 170. grunts), pie Čiekurkalna 8. šķērslīnijas 3;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 441,66 EUR (četri simti četrdesmit viens euro, sešdesmit seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Par koku ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 8 (70. grupa, 2318. grunts, “A” daļā)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 liepas ø 27, 29, 31, 33 cm Rīgā Ūnijas ielā 8 (70. grupa, 2318. grunts, “A” daļā);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 546,39 EUR (pieci simti četrdesmit seši euro, trīsdesmit deviņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Par koku ciršanu Rīgā, Juglas kanāla krastmalā (91. grupa, 2136. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 vītolus ø 35/32, 32 cm, 9 papeles ø 85, 70, 82, 45, 45, 45, 35, 20, 32 cm, 1 bērzu ø 20 cm, 1 kļavu ø 15/10 (celma caurmērs 25 cm) Rīgā, Juglas kanāla krastmalā (91. grupa, 2136. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

11. Par koka ciršanu Rīgā, Mārupes ielā 34 (56. grupa, 396. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 40 cm Rīgā, Mārupes ielā 34 (56. grupa, 396. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 182,13 EUR (viens simts astoņdesmit divi euro, trīspadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12. Par koku ciršanu Rīgā, Altonavas ielā 6 (54. grupa, 83. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 liepu ø 64 cm un 1 kļavu ø 48 cm Rīgā, Altonavas ielā 6 (54. grupa, 83. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

13. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kandavas ielā 14 (76. grupa, 819. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.10.2016.