APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 43 (24.10.2016.)

Versija drukāšanai
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks J. Ločmelis
Komisijas locekļi:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja vietniece J. Kotello
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja p.i. Z. Putnaērgle
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 2 pārkāpuma izskatīšana;
 • 12 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 17 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka bojāšanu Rīgā, Prūšu ielā 4B (78. grupa, 950. grunts) un Rīgā, Aglonas ielas sarkanajās līnijās (78. grupa, 9008. grunts), pie Prūšu ielas 4B

Nolemj:
uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 ošlapu kļavu ø 43/74 cm Rīgā, Aglonas ielas sarkanajās līnijās (78. grupa, 9008. grunts), pie Prūšu ielas 4B 399,54 EUR (trīs simti deviņdesmit deviņi euro, piecdesmit četri centi) un likvidēt atlikušās koka daļas.

2. Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Slampes ielā 13 (106. grupa, 373. grunts)

Nolemj:
uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 kļavas ø 20 cm Rīgā, Slampes ielā 13 (106. grupa, 373. grunts) patvaļīgu ciršanu 170,74 EUR (viens simts septiņdesmit euro, septiņdesmit četri centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar Brekšu ielu rekonstrukciju Rīgā, Biķernieku ielas sarkanajās līnijās (123. grupa, 46. grunts), Bebrenes ielas sarkanajās līnijās (123. grupa, 9002. grunts) un zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 123 2252

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.11.2016.

2. Par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 143 (73. grupa, 91. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0358), zemesgabalos ar kadastra apzīmējumiem 0100 052 2064, 0100 052 9002, pie Bauskas ielas 143

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1. 14 kļavas ø 48, 22, 20/12, 20, 20/21/15, 20/17/21/16, 16/27, 25, 17 (celma caurmērs 22 cm), 23, 29, 61, 22, 41 cm, 7 bērzus ø 51, 27, 30, 57, 68, 29, 29 cm, 2 gobas ø 21, 37 (kalstoša) cm, 3 ievas ø 32, 24/22, 17/23/20 cm, 2 melnalkšņus ø 51, 51 cm, 2 Zviedrijas pīlādžus ø 15/42, 42 cm, 1 ošlapu kļavu ø 42/19/26 cm, 1 piramidālo papeli ø 61 cm un 1 zirgkastaņu ø 18/24 cm Rīgā, Bauskas ielā 143 (73. grupa, 91. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0358);
  1.2. 3 kļavas ø 55, 57, 60 cm, 4 ozolus ø 90, 80 (kalstošs), 80, 64 cm, 1 gobu ø 21/22 cm un 1 kļavu ø 17 (celma caurmērs 22 cm) cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 052 9002, pie Bauskas ielas 143;
  1.3. 2 kļavas ø 54, 48 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 052 2064, pie Bauskas ielas 143;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 13417,13 EUR (trīspadsmit tūkstoši četri simti septiņpadsmit euro, trīspadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par administratīvā akta pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar dzīvojamās ēkas nojaukšanu un jaunas dzīvojamās ēkas būvniecību Rīgā, Ščecinas ielā 6 (84. grupa, 82. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.12.2016.

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar plānoto būvniecību Rīgā, Kaķasēkļa dambī 31 (13. grupa, 133. grunts)

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.12.2016.

5. Par publiskās apspriešanas rīkošanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar ēkas būvniecību un teritorijas kopšanu Rīgā, Dzirnavu ielā 25 (19. grupa, 27. grunts)

Nolemj:

 1. no 06.12.2016. līdz 19.12.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 2 bērzu ø 24, 40 cm un 1 ozola ø 31 cm Rīgā, Dzirnavu ielā 25 (19. grupa, 27. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 29.11.2016. Ne vēlāk kā līdz 05.12.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 05.12.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (pie zemesgabala Rīgā, Dzirnavu ielā 25 (19. grupa, 27. grunts));
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.01.2017.

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 082 2552 un Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 9012. grunts)

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.11.2016.

7. Par atteikumu atļaut cirst koku saistībā ar pašapkalpošanās automazgātuves uzstādīšanu Rīgā, Brīvības gatvē 253 (86. grupa, 145. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 69 cm Rīgā, Brīvības gatvē 253 (86. grupa, 145. grunts).

8. Par koku ciršanu Rīgā, Sporta ielā bez numura (24. grupa, 2097. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 vītolus ø 61/53, 13/27/32/17/18/21/19/19/32 cm Rīgā, Sporta ielā bez numura (24. grupa, 2097. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2663,60 EUR (divi tūkstoši seši simti sešdesmit trīs euro, sešdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

9. Par koku ciršanu saistībā ar piebraucamā ceļa būvniecību Rīgā, Ganību dambī 41 (13. grupa, 119. grunts; kadastra apzīmējums 0100 013 0113)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 vītolus ø 21/24/32, 21/30, 37 cm, 2 papeles ø 27, 29 cm, 1 bērzu ø 26 cm, 3 liepas ø 19/20/25, 38, 43 cm, 1 pīlādzi ø 14/18  (celma caurmērs 25 cm) cm Rīgā, Ganību dambī 41 (13. grupa, 119. grunts; kadastra apzīmējums 0100 013 0113) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2240,16 EUR (divi tūkstoši divi simti četrdesmit euro, sešpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

10. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānotā koka ciršanu Rīgā, Vesetas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 024 9999), pie Vesetas ielas 6 un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 20.12.2016. līdz 03.01.2017. rīkot publisko apspriešanu par plānotās 1 papeles ø 65/82 cm ciršanu Rīgā, Vesetas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 024 9999), pie Vesetas ielas 6;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 13.12.2016. Ne vēlāk kā līdz 19.12.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 19.12.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.01.2017.

11. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Stūrmaņu ielā 33A (97. grupa, 168. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 84 cm Rīgā, Stūrmaņu ielā 33A (97. grupa, 168. grunts), lai tiktu nodrošināta dzīves vieta spožajām skudrām Lasius fuliginosus.

12. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar komunikāciju aku izbūvi Rīgā, Ropažu ielā 2 (86. grupa, 294. grunts)

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.12.2016.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Līksnas ielā 22 (46. grupa, 11. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.11.2016.

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Ģertrūdes ielā 68 (31. grupa, 70. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.12.2016.

3. Par koka ciršanu Rīgā, Ganību dambī 53 (13. grupa, 2038. grunts), pie Ganību dambja 53 k-3

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 43 cm Rīgā, Ganību dambī 53 (13. grupa, 2038. grunts), pie Ganību dambja 53 k-3;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 97,89 EUR (deviņdesmit septiņi euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par koku ciršanu Rīgā, Zantes ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 9009. grunts), pie Priedaines ielas 17A

Nolemj:

 1. grunts), pie Priedaines ielas 17A;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

5. Par koka ciršanu Rīgā, Mežotnes ielā 57 (75. grupa, 40. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 5 melnalkšņus ø 36, 23, 30, 39/29/33/34, 33 cm Rīgā, Zantes ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 9009. grunts), pie Priedaines ielas 17A;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 25,50 EUR (divdesmit pieci euro, piecdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Māras alejā 3 (56. grupa, 177. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 47 cm Rīgā, Māras alejā 3 (56. grupa, 117. grunts; kadastra apzīmējums 0010 0560 230).

7. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Saules alejas sarkanajās līnijās (56. grupa, 79. grunts; kadastra apzīmējums 0100 056 0064)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.12.2016.

8. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koka ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 41. grunts), pret Jelgavas ielu 1 un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 15.11.2016. līdz 29.11.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 ošlapu kļavas ø 26 cm ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 41. grunts), pret Jelgavas ielu 1;
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 08.11.2016. Ne vēlāk kā līdz 14.11.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 14.11.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (Rīgā, Jelgavas ielā bez numura, iepretim cirst plānotajam kokam);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.12.2016.

9. Par koku ciršanu Rīgā, Gaujas ielā 6 (90. grupa, 9. grunts), Aizsaules ielā 2 (90. grupa, 12. grunts), Aizsaules ielā 1A (90. grupa, 2000. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  1.1. 17 papeles ø 90, 55, 75, 55, 47, 85, 110, 35, 80, 55, 50, 100, 95, 55, 55, 47, 67 cm Rīgā, Gaujas ielā 6 (90. grupa, 6. grunts);
  1.2. 10 papeles ø 72, 68, 80, 50/65/65, 65, 65, 80, 80, 55/65, 45 cm Aizsaules ielā 2 (90. grupa, 12. grunts);
  1.3. 6 papeles ø 32/36, 60, 81, 28, 60, 45 cm, 2 balzāma papeles ø 40, 36 cm Rīgā, Aizsaules ielā 1A (90. grupa, 2000. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Imantas 1. līnijas sarkanajās līnijās (93. grupa, 472. grunts), pie Imantas 1. līnijas 16A

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 71 cm Rīgā, Imantas 1. līnijas sarkanajās līnijās (93. grupa, 472. grunts), pie Imantas 1. līnijas 16A.

11. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Gregora ielā 13 (64. grupa, 111. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.12.2016.

12. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 74 (86. grupa, 72. grunts; kadastra apzīmējums 0100 086 0081) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 06.12.2016. līdz 19.12.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānotā 6 liepu ø 33, 34, 36, 37, 38, 39 cm ciršanu Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 74 (86. grupa, 72. grunts; kadastra apzīmējums 0100 086 0081);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 29.11.2016. Ne vēlāk kā līdz 05.12.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 05.12.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotiem kokiem vai to tuvumā (pie būvniecību norobežojošā mobilā žoga, gar gājēju ietvi pie Gustava Zemgala gatves pie zemesgabala Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 74 (86. grupa, 72. grunts; kadastra apzīmējums 0100 086 0081));
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.01.2017.

13. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Berģos, Berģuciemā, Berģu ielā, Mākoņu ielā, Madaru ielā, Rožu ielā, Baložu prospektā

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.11.2016.

14. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Juglas ezera krastmalā un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.12.2016.

15. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kandavas ielā 14 (76. grupa, 819. grunts)

Nolemj:
atkāroti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.11.2016.

16. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Brūžu ielā 14 (101. grupa, 106. grunts)

Nolemj:
atkāroti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.11.2016.

17. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Kristapa ielā 12 (60. grupa, 2018. grunts)

Nolemj:
atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu 4 bērzu ø 44, 29, 32, 32 cm un 1 baltās apses ø 73 cm ciršanai Rīgā, Kristapa ielā 12 (60. grupa, 2018. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.