APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 44 (31.10.2016.)

Versija drukāšanai
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja vietniece J. Kotello
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 11 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 17 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Ganību dambī 41 (13. grupa, 119. grunts; kadastra apzīmējums 0100 013 0113)

Nolemj:
uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 3 blīgznu ø 25, 25, 30 cm Rīgā, Ganību dambī 41 (13. grupa, 119. grunts; kadastra apzīmējums 0100 013 0113) patvaļīgu ciršanu 273,19 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro, deviņpadsmit centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar privātmājas būvniecību Rīgā, Kāpu prospektā 10 (120. grupa, 2161. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 56 cm un 1 ošlapu kļavu ø 56 cm Rīgā, Kāpu prospektā 10 (120. grupa, 2161. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 669,31 EUR (seši simti sešdesmit deviņi euro, trīsdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koku ciršanu Rīgā, Meldru ielā 3 (111. grupa, 194. grunts) saistībā ar sešu viegla tipa noliktavu būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 8 bērzus ø 23, 30, 30, 30, 31, 31, 33, 41 cm, 2 vītolus ø 19/29/34/41/43/46/48/51, 79/120 cm, 16 papeles ø 31, 43, 43, 45, 48/66, 48, 50, 51, 54, 54, 63, 65, 70, 75, 85, 100 cm, 2 apses ø 22/27/25, 80 cm Rīgā, Meldru ielā 3 (111. grupa, 194. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6574,51 EUR (seši tūkstoši pieci simti septiņdesmit četri euro, piecdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu saistībā ar pieslēguma veidošanu Rīgas pilsētas ūdensvadam un par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā Rīgā, Vecāķu prospektā 110 (120. grupa, 201. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 43 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 110 (120. grupa, 201. grunts) saistībā ar plānoto pieslēgšanos Rīgas pilsētas ūdensvadam.
 2. atļaut cirst 3 priedes ø 36, 26, 52 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 110 (120. grupa, 201. grunts) teritorijas kopšanas nolūkā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 519,06 EUR (pieci simti deviņpadsmit euro seši centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Sporta ielā 13/15 (24. grupa, 318. grunts), Skanstes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 024 9014) saistībā ar esošās apbūves nojaukšanu un jaunu būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.12.2016.

5. Par koka ciršanu saistībā ar daudzfunkcionālas ēkas būvniecību Rīgā, Nīcgales ielā 34 (71. grupa, 571. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 63 cm Rīgā, Nīcgales ielā 34 (71. grupa, 571. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 268,92 EUR (divi simti sešdesmit astoņi euro, deviņdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Hanzas ielā 14D (18. grupa, 80. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 48/59 cm, 6 apses ø 23, 23, 22, 16 (celma caurmērs 26 cm), 19 (celma caurmērs 27 cm), 28 cm, 1 liepu ø 44/43/34/48 cm Rīgā, Hanzas ielā 14D (18. grupa, 80. grunts).

7. Par koku ciršanu Rīgā, A. Čaka ielā 88 (34. grupa, 186. grunts), pie Sparģeļu ielas 12 saistībā ar darbnīcas, caurlaides ēkas, nedzīvojamo ēku palīgēkas pārbūvi par daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Rīgā, Sparģeļu ielā 12 (34. grupa, 92. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 56, 84 cm Rīgā, A. Čaka ielā 88 (34. grupa, 186. grunts), pie Sparģeļu ielas 12 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2988,03 EUR (divi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi euro, trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

8. Par koku ciršanu saistībā ar viesnīcas jaunbūvi Rīgā, Kalēju ielā 64/66 (3. grupa, 87. grunts), Vecpilsētas ielā bez numura (3. grupa, 88. grunts), pie Kalēju ielas 64/66

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc detālplānojuma izstrādes zemesgabalam Rīgā, Kalēju ielā 64/66 (3. grupa, 87. grunts), ar kuru tiek likvidēts priekšdārzs kā teritorijas plānotās atļautās izmantošanas veids un pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1. 4 liepas ø 65, 51, 44, 41 cm Rīgā, Kalēju ielā 64/66 (3. grupa, 87. grunts);
  1.2. 1 aso egli ø 40 cm Rīgā, Vecpilsētas ielā bez numura (3. grupa, 88. grunts), pie Kalēju ielas 64/66;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5143,69 EUR (pieci tūkstoši viens simts četrdesmit trīs euro, sešdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

9. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 78 (71. grupa, 1333. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 22.11.2016. līdz 06.12.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānotā 1 ozola ø 17 cm (celma caurmērs 21 cm), 1 bērza ø 47 cm, 2 ievu ø 26, 29 cm, 3 zirgkastaņas ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 23 cm ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 78 (71. grupa, 1333. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 14.11.2016. Ne vēlāk kā līdz 21.11.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 21.11.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotiem kokiem vai to tuvumā (cirst paredzēto koku tuvumā pie esošās autostāvvietas Ilūkstes ielas pusē);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.01.2017.

10. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, A. Deglava ielā 167 (92. grupa, 691. grunts) un Rīgā, A. Deglava ielā bez adreses ar kadastra apzīmējumu 0100 121 0783

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.12.2016.

11. Par koka ciršanu saistībā ar piebraucamā ceļa izbūvi Rīgā, Taisnās ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 125 9018, pie Taisnās ielas 73 saistībā ar dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecību Rīgā, Taisnajā ielā 73 (125. grupa, 4552. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 40 cm Rīgā, Taisnās ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējums 0100 125 9018, pie Taisnās ielas 73 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 341,49 EUR (trīs simti četrdesmit viens euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Lielvārdes ielā 18 (115. grupa, 188. grunts)

Nolemj:

 1. no 22.11.2016. līdz 06.12.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānotā 1 ozola ø 17 cm (celma caurmērs 21 cm), 1 bērza ø 47 cm, 2 ievu ø 26, 29 cm, 3 zirgkastaņas ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 23 cm ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 78 (71. grupa, 1333. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 496,30 EUR (četri simti deviņdsmit seši euro, trīsdesmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par koku ciršanu Rīgā, Berģu ielā un Rožu ielā

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1.1.  2 bērzus ø 44, 48 cm, 1 robīniju ø 18/30 cm, 1 priedi ø 44 cm, 1 papeli ø 30 cm, 1 bērzu ø 43 cm Rīgā, Rožu ielā;
  1.2.  3 kļavas ø 20, 30, 30 cm, 1 ošlapu kļavu ø 20/26 cm, 1 kļavu ø 40 cm, 1 ozolu ø 32 cm, 1 nokaltušu vilkābeli ø 16/18/20/22 cm, 1 zirgkastaņu ø 20 cm, 1 kļavu ø 20/22 cm, 1 bērzu ø 44 cm, 1 blīgznu ø 25 cm, 1 ozolu ø 17 (celma caurmērs 20 cm) cm Rīgā, Berģu ielā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2062,14 EUR (divi tūkstoši sešdesmit divi euro, četrpadsmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Aptiekas ielā 4 (16. grupa, 61. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.11.2016.

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē bez numura (114. grupa, 2024. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.12.2016.

5. Par koka ciršanu Rīgā, Kandavas ielā 14 (76. grupa, 819. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu ozolu ø 38 cm Rīgā, Kandavas ielā 14 (76. grupa, 819. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 34,60 EUR (trīsdesmit četri euro, sešdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par koku ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā 91 (52. grupa, 2037. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 9 vītolus ø 27/22/27 (1 stumbrs ø 27 cm kalstošs), 31/27, 29/38/39/35/34, 33/36 (kalstošs), 42, 39, 59, 49, 69 cm un 1 ievu ø 28 cm (kalstoša), Rīgā, Mūkusalas ielā 91 (52. grupa, 2037. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 974,37 EUR (deviņi simti septiņdesmit četri euro, trīsdesmit septiņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 35 (93. grupa, 23. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 49/56 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 35 (93. grupa, 23. grunts), pie ēkas Zūru ielā 5 k-3;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 191,23 EUR (viens simts deviņdesmit viens euro, divdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Balasta dambī 46 k-1 (62. grupa, 63. grunts), pie ēkas Mazajā Balasta dambī 7

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.11.2016.

9. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Balasta dambī 34 (62. grupa, 73. grunts) un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 20.12.2016. līdz 03.01.2017. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 3 kļavu ø 26, 32, 19/21/34/32/30/35 cm ciršanu Rīgā, Balasta dambī 34 (62. grupa, 73. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 13.12.2016. Ne vēlāk kā līdz 19.12.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 19.12.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (pie zemesgabala Rīgā, Balasta dambī 34);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.01.2017.

10. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar teritorijas kopšanu Rīgā, Finiera ielā 6 (97. grupa, 13. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.12.2016.

11. Par koku ciršanu Rīgā, Atlasa ielas sarkanajās līnijās (87. grupa, 359. grunts), pie Atlasa ielas 7C

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 ošlapu kļavu ø 23/30 cm un 1 papeli ø 18/27 cm Rīgā, Atlasa ielas sarkanajās līnijās (87. grupa, 359. grunts), pie Atlasa ielas 7C;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā, Tīlaudu ielā, Mangaļu prospektā, Mangaļsalas ielā, Cirsmas ielā

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.12.2016.

13. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 58B (52. grupa, 171. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.11.2016.

14. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 269A (72. grupa, 2099. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 40/35 cm Rīgā, Maskavas ielā 269A (72. grupa, 2099. grunts);
 2. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 40/35 cm Rīgā, Maskavas ielā 269A (72. grupa, 2099. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 251,34 EUR (divi simti piecdesmit viens euro, trīsdesmit četri centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

15. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Līvānu ielā 2A (71. grupa, 1614. grunts) un Rīgā, Līvānu ielā bez adreses, ar kadastra apzīmējumu 0100 071 0240

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 osi ø 57 cm Rīgā, Līvānu ielā 2A (71. grupa, 1614. grunts);
 2. atļaut cirst:
  2.1. atteikt atļaut cirst 1 osi ø 57 cm Rīgā, Līvānu ielā 2A (71. grupa, 1614. grunts);
  2.2. atteikt atļaut cirst 1 osi ø 57 cm Rīgā, Līvānu ielā 2A (71. grupa, 1614. grunts);
 3. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

16. Par koku ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 33 (70. grupa, 193. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 44, 48 cm Rīgā, Ūnijas ielā 33 (70. grupa, 193. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 418,89 EUR (četri simti astoņpadsmit euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

17. Par koku ciršanu Rīgā, Līksnas ielā 22 (46. grupa, 11. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 ošlapu kļavas ø 13/12/9 (celma caurmērs 32 cm), 15 (celma caurmērs 25 cm), 21/17/14 cm, 1 papeli ø 16 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Līksnas ielā 22 (46. grupa, 11. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 213,10 EUR (divi simti trīspadsmit euro, desmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.