APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 45 (07.11.2016.)

Versija drukāšanai
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja vietniece J. Kotello
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 10 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 8 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar esošās apbūves nojaukšanu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecību Rīgā, Vecāķu prospektā 205 (120. grupa, 76. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 08.11.2016. līdz 22.11.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 13 priežu ø 20, 21, 25, 27, 31, 32, 34, 35, 35, 41, 42, 44, 45 cm, 3 bērzu ø 35, 40, 49 cm, 1 kļavas ø 30 cm, 5 liepu ø 22, 28, 28, 30, 35 cm ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 205 (120. grupa, 76. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 01.11.2016. Ne vēlāk kā līdz 07.11.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 07.11.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotiem kokiem vai to tuvumā (pie žoga, pie ieejas vārtiem zemesgabalā Rīgā, Vecāķu prospektā 205);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.12.2016.

2. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar Brekšu ielu rekonstrukciju Rīgā, Biķernieku ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 123 0046), Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 123 2252, Rīgā, Bebrenes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 123 9002) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 15.11.2016. līdz 29.11.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto:
  1.1. 9 liepu ø 12/13/16/21, 16 (celma caurmērs 20 cm), 16/16/24, 17/25, 22, 23, 24/27, 25, 26 cm, 23 priežu ø 19 (celma caurmērs 25 cm), 23, 28, 29, 29, 31, 31, 31, 34, 35, 35, 35, 35, 35, 36, 37, 37, 38, 38, 42, 43, 44, 46 cm, 1 blīgznas ø 28 cm, 23 kļavu ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 14/17 (celma caurmērs 26 cm), 16/19 (celma caurmērs 28 cm), 17/21, 17 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 19/21, 20, 23, 26, 26/28, 27, 27, 28, 29, 30, 30, 30/31, 44 cm, 1 ozola ø 19 (celma caurmērs 25 cm) cm ciršanu Rīgā, Biķernieku ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 123 0046);
  1.2. 1 priedes ø 35 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 123 2252;
  1.3. liepu 37, 40 cm, 1 zirgkastaņas ø 20 cm ciršanu Rīgā, Bebrenes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 123 9002);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 08.11.2016. Ne vēlāk kā līdz 14.11.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 14.11.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotiem kokiem vai to tuvumā (pie Biķernieku ielas un Bebrenes ielas krustojuma, dzīvojamās mājas Biķernieku ielā 218 ēkas galā);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.12.2016.

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu saistībā ar iekškvartāla piebraucamo ceļu un pieslēguma Jaunciema gatvei būvniecību Rīgā, Jaunciema gatvē 76 (128. grupa, 340. grunts) un Rīgā, Jaunciema gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 128 9999) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.01.2017.

4. Par koku ciršanu saistībā ar noliktavas pārbūvi par multifunkcionālu ēku Rīgā, Hanzas ielā 16A (18. grupa, 2028. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 41, 51 cm Rīgā, Hanzas ielā 16A (18. grupa, 2028. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1963,57 EUR (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit trīs euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Ilūkstes ielā bez numura (71. grupa, 2388. grunts), papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 20.12.2016. līdz 03.01.2017. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 3 bērzu ø 17 (celma caurmērs 26 cm) 32, 34 cm, 2 ievu ø 28/30, 21/19/19/18/18/16/16 cm, 1 robīnijas ø 31/19 cm, 5 pīlādžu ø 20, 25, 17 (celma caurmērs 21 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 20 cm, 2 egļu ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 22 cm, 2 apšu ø 27, 35 cm ciršanu Rīgā, Ilūkstes ielā bez numura (71. grupa, 2388. grunts).
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 13.12.2016. Ne vēlāk kā līdz 19.12.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 19.12.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotiem kokiem vai to tuvumā (zemesgabala Rīgā, Ilūkstes ielā bez numura (71. grupa, 2388. grunts) stūrī, pie piebraucamā ceļa pagrieziena uz Ilūkstes ielas 103 k-1 ēku);
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 19.12.2016. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa vai arborista atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Ilūkstes ielā bez numura (71. grupa, 2388. grunts) un zemesgabala apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.01.2017.

6. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Kleistu ielā 24 (80. grupa, 2024. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0048) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.12.2016.

7. Par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Stacijas ielā 1A (65. grupa, 2039. grunts; kadastra apzīmējums 0100 065 0161)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 29 cm Rīgā, Mazajā Stacijas ielā 1A (65. grupa, 2039. grunts; kadastra apzīmējums 0100 065 0161) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 247,58 EUR (divi simti četrdesmit septiņi euro, piecdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

8. Par koku ciršanu saistībā ar dzīvojamo māju būvniecību Rīgā, Airītes ielā 8C (117. grupa, 295. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 47 cm, 1 gobu ø 17/14/20 cm, 1 tūju ø 29 cm, 2 kļavas ø 17 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 21 cm) cm Rīgā, Airītes ielā 8C (117. grupa, 295. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1033,84 EUR (viens tūkstotis trīsdesmit trīs euro, astoņdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

9. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar jaunas ēkas būvniecību Rīgā, Anniņmuižas bulvārī bez numura (93. grupa, 2035. grunts)

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.12.2016.

10. Par koku ciršanu saistībā ar plānoto ēku nojaukšanu Rīgā, Krūzes ielā 34F ar kadastra apzīmējumu 0100 075 2211, Rīgā, Krūzes ielā 34C ar kadastra apzīmējumu 0100 075 2209, Rīgā, Krūzes ielā 34 ar kadastra apzīmējumu 0100 075 2208 un Rīgā, Krūzes ielā 34A ar kadastra apzīmējumu 0100 075 2207

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1. 2 kļavas ø 24/21/19, 28/32 cm Rīgā, Krūzes ielā 34F ar kadastra apzīmējumu 0100 075 2211;
  1.2. 1 ošlapu kļavu ø 33 cm, 2 kļavas ø 34/28/32, 39 cm Rīgā, Krūzes ielā 34C ar kadastra apzīmējumu 0100 075 2209;
  1.3. 3 bērzus ø 14 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 26 cm), 20 cm Rīgā, Krūzes ielā 34 ar kadastra apzīmējumu 0100 075 2208;
  1.4. 4 kļavas ø 33, 46/42, 38, 43 cm Rīgā, Krūzes ielā 34A ar kadastra apzīmējumu 0100 075 2207.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vecmīlgrāvja 5. līnijā 17 (112. grupa, 149. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.12.2016.

2. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānotā koka ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 61 (34. grupa, 96. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 28.12.2016. līdz 10.01.2017. rīkot publisko apspriešanu par plānotās 1 liepas ø 74 cm ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 61 (34. grupa, 96. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 20.12.2016. Ne vēlāk kā līdz 27.12.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 27.12.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (Rīgā, pie Matīsa ielas 61 (34. grupa, 96. grunts) žoga, Matīsa ielas pusē);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.02.2017.

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 129 (31. grupa, 17. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.12.2016.

4. Par koka ciršanu Rīgā, Kaltuves ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 106. grunts), pie Zantes ielas 30

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 melnalksni ø 40 cm Rīgā, Kaltuves ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 106. grunts), pie Zantes ielas 30;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par koku ciršanu Rīgā, Liepājas ielas sarkanajās līnijās (56. grupa, 2087. grunts), pie Liepājas ielas 4, Lubānas ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 9018. grunts), pie Lubānas ielas 41, Sējas ielas sarkanajās līnijās (106. grupa, 176. grunts), pie Sējas ielas 4, Kuldīgas ielas sarkanajās līnijās (60. grupa, 9000. grunts), pret Kuldīgas ielu 42, Salaspils ielas sarkanajās līnijās (78. grupa, 9015. grunts), pret Salaspils ielu 12 un Puikules ielas sarkanajās līnijās (120. grupa, 9018. grunts), pie Puikules ielas 13 un 15

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  1.1. 1 osi ø 36 cm Rīgā, Liepājas ielas sarkanajās līnijās (56. grupa, 2087. grunts), pie Liepājas ielas 4;
  1.2. 14 apses ø 20, 21, 22, 23, 23, 23, 24, 26, 26, 28, 28, 32, 34/50, 56 cm Lubānas ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 9018. grunts), pie Lubānas ielas 41;
  1.3. 1 ievu ø 29 cm Rīgā, Sējas ielas sarkanajās līnijās (106. grupa, 176. grunts), pie Sējas ielas 4;
  1.4. 4 liepas ø 40, 41, 44, 46 cm Rīgā, Kuldīgas ielas sarkanajās līnijās (60. grupa, 9000. grunts), pret Kuldīgas ielu 42;
  1.5. 1 papeli ø 60 cm Rīgā, Salaspils ielas sarkanajās līnijās (78. grupa, 9015. grunts), pret Salaspils ielu 12;
  1.6. 3 papeles ø 26, 43, 44 cm Rīgā, Puikules ielas sarkanajās līnijās (120. grupa, 9018. grunts), pie Puikules ielas 13 un 15;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 58B (52. grupa, 171. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu kļavu ø 85 cm Rīgā, Bauskas ielā 58B (52. grupa, 171. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 96,76 EUR (deviņdesmit seši euro, septiņdesmit seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par koka ciršanu Rīgā, Krūtes ielā 7 (76. grupa, 2169. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 53 cm Rīgā, Krūtes ielā 7 (76. grupa, 2169. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 120,66 EUR (simt divdesmit euro, sešdesmit seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Par papildus informācijas pieprasīšanu administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Indriķa ielā 10 (54. grupa, 97. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.12.2016.