APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 50 (12.12.2016.)

Versija drukāšanai
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas
priekšsēdētājs
V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides
uzraudzības nodaļas vadītāja p.i.
I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un
ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja
A. Dubava
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Freimanis
Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja vietniece J. Kotello
Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 10 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 14 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar automašīnu stāvlaukuma izbūvi Rīgā, Aristida Briāna ielā 11 (24. grupa, 56. grunts), papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 31.01.2017. līdz 13.02.2017. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 gobas ø 36/39 cm ciršanu Rīgā, Aristida Briāna ielā 11 (24. grupa, 56. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 24.01.2017. Ne vēlāk kā līdz 30.01.2017. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 30.01.2017. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (Rīgā, Aristida Briāna ielā 11, pie žoga pretī Aristida Briāna ielai);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.03.2017.

2. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar stāvlaukuma izbūvi Rīgā, Cēsu ielā 19 (26. grupa, 104. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 07.02.2017. līdz 20.02.2017. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 3 liepu ø 64, 33, 44 cm un 1 blīgznu ø 25/19 cm ciršanu Rīgā, Cēsu ielā 19 (26. grupa, 104. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 31.01.2017. Ne vēlāk kā līdz 06.02.2017. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 06.02.2017. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (Rīgā, Cēsu ielā 19 netālu no gājēju celiņa, kas iet gar Cēsu ielu);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.03.2017.

3. Par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 101 (77. grupa, 155. grunts) saistībā ar sūkņu stacijas pārbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 2 ošlapu kļavas ø 63, 40 cm, 4 zirgkastaņas ø 20, 20, 15 (celma caurmērs), 22 cm, 9 bērzus 21, 29, 33, 28/25, 23, 20, 29, 17 (celma caurmērs ø 23 cm), 22 cm un 1 ozolu ø 15 cm (celma caurmērs ø 20 cm) Rīgā, Daugavgrīvas ielā 101 (77. grupa, 155. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2191,52 EUR (divi tūkstoši viens simts deviņdesmit viens euro, piecdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar dzīvojamās ēkas būvniecību Rīgā, Ernestīnes ielā bez numura (59. grupa, 2025. grunts)

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.01.2017.

 

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar Ielejas ielas un Asnu ielas posma no Dzintaru ielas līdz Ielejas ielai pārbūves projektu Rīgā, Ielejas ielas sarkanajās līnijās (108. grupa, 186. grunts; kadastra apzīmējums 0100 108 2071)

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.01.2017.

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar teritorijas labiekārtošanu Rīgā, Čiekurkalna 6. šķērslīnijā 13 (88. grupa, 41. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.01.2017.

7. Par koka ciršanu Rīgā, Dauguļu ielas sarkanajās līnijās (105. grupa, 9003. grunts), pie Dauguļu ielas 9

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 blīgznu ø 22 cm Rīgā, Dauguļu ielas sarkanajās līnijās (105. grupa, 9003. grunts), pie Dauguļu ielas 9, pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 75,13 EUR (septiņdesmit pieci euro, trīspadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

8. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Rāmavas ielā bez numura (73. grupa, 2135. grunts), pie Dignājas ielas 12

Nolemj:
izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Rāmavas ielā bez numura (73. grupa, 2135. grunts), pie Dignājas ielas 12.

9. Par atteikumu atļaut cirst kokus saistībā ar autostāvvietas izbūvi Rīgā, Krasta ielā 93 (48. grupa, 192. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 3 ošus ø 51, 47, 60 cm, 8 liepas ø 66/49, 53/59, 54, 49, 46, 51, 52, 59 cm Rīgā, Krasta ielā 93 (48. grupa, 192. grunts).

10. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Upes ielā 1A (17. grupa, 67. grunts), papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 28.12.2016. līdz 10.01.2017. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 75 kļavu ø 72, 53, 33, 43, 40, 51, 58, 54, 49, 57, 56, 34, 27, 48, 27, 37/24, 28, 62, 62, 72, 71, 65, 52, 65, 18 (celma caurmērs 25 cm), 54, 46, 52, 65, 41, 20, 48, 63, 61, 46, 51, 37, 63, 65, 61, 45, 61, 25, 25, 32, 17, 17 (celma caurmērs 24 cm), 56/62/39/50, 16/14 (celma caurmērs 34 cm), 19/18/11 (celma caurmērs 52 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 19 (celma caurmērs 26 cm), 18/16 (celma caurmērs 37 cm), 17, 16 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 18/11 (celma caurmērs 32 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 20, 17 (celma caurmērs 24 cm), 25/22, 15/11 (celma caurmērs 32 cm), 22, 43, 15/10 (celma caurmērs 30 cm), 46/64, 34, 16 (celma caurmērs 23 cm), 16/16/18/15 (celma caurmērs 25 cm), 19 (celma caurmērs 26 cm), 25, 30, 34, 45, 47 cm, 2 ošu ø 39, 66 cm, 33 ošlapu kļavu ø 27/30/44, 47/11, 25, 48, 21, 19 (celma caurmērs 26 cm), 45, 13/13/11/11 (celma caurmērs 53 cm), 16/14/11/10 (celma caurmērs 57 cm), 18/17/17/14 (celma caurmērs 71 cm), 48, 18/17/17/14 (celma caurmērs 67 cm), 21/16, 25, 20, 20, 17 (celma caurmērs 23 cm), 23, 16 (celma caurmērs 22 cm), 36, 18 (celma caurmērs 25 cm), 39, 19 (celma caurmērs 27 cm), 23, 17 (celma caurmērs 24 cm), 36/28, 56/43, 17 (celma caurmērs 24 cm), 18/12 (celma caurmērs 37 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 15/15, 15/15 (celma caurmērs 39 cm), 20 cm, 8 zirgkastaņu ø 18 (celma caurmērs 25 cm), 50, 28, 25, 23, 19 (celma caurmērs 27 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 19 (celma caurmērs 27 cm) cm, 4 Holandes liepu ø 39, 48, 36, 39 cm, 40 parasto liepu ø 42, 54, 52, 51, 53, 46, 32, 41, 41, 35, 37, 28, 34, 28, 25, 23, 29, 28, 55, 38, 34, 24, 25, 54, 52, 43, 18 (celma caurmērs 25 cm), 47, 31, 31/28, 23, 38, 28, 46, 19 (celma caurmērs 25 cm), 33, 30, 37, 29, 26, cm, 33 gobu ø 12/17 (celma caurmērs 32 cm), 34, 39, 49, 45, 19 (celma caurmērs 26 cm), 16/20, 15/13/11 (celma caurmērs 45 cm), 17 (celma caurmērs 24 cm), 16 (celma caurmērs 24 cm), 35, 23, 29/10, 27, 25, 18 (celma caurmērs 25 cm), 15/14/11 (celma caurmērs 43 cm), 17 (celma caurmērs 24 cm), 20, 19 (celma caurmērs 25 cm), 23, 19/15 (celma caurmērs 36 cm), 22, 17 (celma caurmērs 23 cm), 39/25/14, 31, 22, 15/10 (celma caurmērs 29 cm), 19/19 (celma caurmērs 43 cm), 19/17/12 (celma caurmērs 54 cm), 19/19 (celma caurmērs 45 cm), 30/27/27, 25 cm, 2 ozolu 71, 18 cm (celma caurmērs 26 cm), 2 tūju ø 15/13/10 (celma caurmērs 43 cm), 21/23 cm, 4 balto robīniju ø 38, 41, 38, 34 cm, 32 āra bērzu ø 48, 48, 18 (celma caurmērs 25 cm), 23, 45, 22/24, 21, 19 (celma caurmērs 25 cm), 42, 17 (celma caurmērs 22 cm), 27, 28, 22, 31, 17 (celma caurmērs 22 cm), 34, 46, 45, 28, 19 (celma caurmērs 25 cm), 24, 28, 19 (celma caurmērs 25 cm), 22, 17 (celma caurmērs 22 cm), 25, 25, 20, 18 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 27, 17 (celma caurmērs 23 cm) cm, 1 papīra bērza ø 19/17 cm (celma caurmērs 51 cm), 1 ievas ø 36 cm, 2 blīgznu ø 24, 18 cm (celma caurmērs 25 cm) ciršanu Rīgā, Upes ielā 1A (17. grupa, 67. grunts).
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 19.12.2016. Ne vēlāk kā līdz 27.12.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 27.12.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (pie Upes ielas 1A, ietves tuvumā);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.02.2017.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Poruka ielā 4 (94. grupa, 112. grunts)

Nolemj:
izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Poruka ielā 4 (94. grupa, 112. grunts).

2. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Airu ielā 109 (120. grupa, 1005. grunts; kadastra apzīmējums 0100 120 0326)

Nolemj:
izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Airu ielā 109 (120. grupa, 1005. grunts; kadastra apzīmējums 0100 120 0326).

3. Par koku ciršanu Rīgā, Laktas ielā 10 (17. grupa, 69. grunts; kadastra apzīmējums 0100 017 0049)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 10 papeles ø 20, 24, 28, 32, 34, 42, 43, 46, 60, 61 cm Rīgā, Laktas ielā 10 (17. grupa, 69. grunts; kadastra apzīmējums 0100 017 0049);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1775,74 EUR (viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit pieci euro, septiņdesmit četri centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Vecmīlgrāvja 5. līnijā 17 (112. grupa, 149. grunts)

Nolemj:
izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Vecmīlgrāvja 5. līnijā 17 (112. grupa, 149. grunts).

5. Par koku ciršanu Rīgā, Visbijas prospektā 3 (94. grupa, 38. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut 7 zirgkastaņas ø 35, 33, 29, 34, 20, 28, 28 cm Rīgā, Visbijas prospektā 3 (94. grupa, 38. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 942,51 EUR (deviņi simti četrdesmit divi euro, piecdesmit viens cents);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kandavas ielā 2 (64. grupa, 82., 2093. grunts) un Vīlipa ielā bez numura (64. grupa, 284. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.01.2017.

7. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Saules alejas sarkanajās līnijās (56. grupa, 79. grunts; kadastra apzīmējums 0100 056 0064)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 55/57 cm Rīgā, Saules alejas sarkanajās līnijās (56. grupa, 79. grunts, kadastra apzīmējums 0100 056 0064).

8. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koka ciršanu Rīgā, Alojas ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 81. grunts; kadastra apzīmējums 0100 024 0079), pie Alojas ielas 2 un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 24.01.2017. līdz 06.02.2017. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 papeles ø 120 cm ciršanu Rīgā, Alojas ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 81. grunts; kadastra apzīmējums 0100 024 0079), pie Alojas ielas 2;
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 16.01.2017. Ne vēlāk kā līdz 23.01.2017. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 23.01.2017. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (Rīgā, Alojas ielas sarkanajās līnijās, pie Alojas ielas 2, iepretim cirst plānotajam kokam);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.02.2017.

9. Par koka ciršanu Rīgā, Ormaņu ielas sarkanajās līnijās (57. grupa, 8. grunts), pie Ormaņu ielas 11

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kļavu ø 48 cm Rīgā, Ormaņu ielas sarkanajās līnijās (57. grupa, 8. grunts), pie Ormaņu ielas 11;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Indriķa ielā 10 (54. grupa, 97. grunts)

Nolemj:
atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu 1 zirgkastaņas ø 33/24/25 cm ciršanai Rīgā, Indriķa ielā 10 (54. grupa, 97. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

11. Par koka ciršanu Rīgā, Bērzaunes ielas sarkanajās līnijās (70. grupa, 10. grunts), pie Bērzaunes ielas 6

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 80 cm Rīgā, Bērzaunes ielas sarkanajās līnijās (70. grupa, 10. grunts), pie Bērzaunes ielas 6;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 364,26 EUR (trīs simti sešdesmit četri euro, divdesmit seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Ģertrūdes ielā 68 (31. grupa, 70. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 55, 57 cm Rīgā, Ģertrūdes ielā 68 (31. grupa, 70. grunts).

13. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (64. grupa, 9999. grunts), posmā no Slokas ielas līdz Dzirciema ielai

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.01.2017.

14. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Āgenskalna ielas sarkanajās līnijās (60. grupa, 185. grunts; kadastra apzīmējums Nr. 0100 060 0189), starp Āgenskalna ielu 2 un 4

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.01.2017.