APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 52 (27.12.2016.)

Versija drukāšanai
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks J. Ločmelis
Komisijas locekļi:
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Freimanis
Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja vietniece J. Kotello
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 12 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 7 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu koku ciršanu saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecību Rīgā, Ģipša ielā 4 (62.grupa, 2128.grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.02.2017.

2. Par koka ciršanu Rīgā, Priedaines ielā 32B (99. grupa, 419. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 1 ievu ø 29/10/9 cm Rīgā, Priedaines ielā 32B (99. grupa, 419. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 204,90 EUR (divi simti četri euro, deviņdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu saistībā ar autonovietņu izbūvi Rīgā, Kurzemes prospekta sarkanajās līnijās (80. grupa, 9999. grunts; ar kadastra apzīmējumu 0100 080 9000 un 0100 080 0031)

Nolemj:
izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu saistībā ar autonovietņu izbūvi Rīgā, Kurzemes prospekta sarkanajās līnijās (80. grupa, 9999. grunts; ar kadastra apzīmējumu 0100 080 9000 un 0100 080 0031).

4. Par koku ciršanu saistībā ar autonovietņu izbūvi Rīgā, Rostokas ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0085)

Nolemj:
atļaut cirst 2 liepas ø 21, 20 cm Rīgā, Rostokas ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0085) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama.

5. Par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 6 (54. grupa, 185. grunts) un Vienības gatves sarkanajās līnijās (54. grupa, 47. grunts; kadastra apzīmējums 0100 054 0025)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1. 1 kalstošu bērzu ø 39 cm Rīgā, Vienības gatves sarkanajās līnijās (54. grupa, 47. grunts; kadastra apzīmējums 0100 054 0025);
  1.2. 2 kļavas ø 9/9/6 (celma caurmērs 34 cm), 13/11 (celma caurmērs 30 cm) Rīgā, Vienības gatvē 6 (54. grupa, 185. grunts)
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 443,09 EUR (četri simti četrdesmit trīs euro, deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par papildus informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 135 (99. grupa, 2352. grunts)

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.02.2017.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 03.02.2017. sakopt teritoriju Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 135 (99. grupa, 2352. grunts), izcērtot krūmus un kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 cm, lai varētu piekļūt citiem liela izmēra kokiem, kurus paredzēts cirst saistībā ar objekta izbūvi, kā arī iesniegt Būvvaldes Apstādījumu inspekcijā koriģētu ģenerālplāna skici, kurā atzīmēti dabā esoši cirst paredzētie koki.

7. Par koku ciršanu saistībā ar plānoto Brekšu ielu rekonstrukciju Rīgā, Biķernieku ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 123 0046), Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 123 2252, Rīgā, Bebrenes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 123 9002)

Nolemj:

 1. 9 liepas ø 12/13/16/21, 16 (celma caurmērs 20 cm), 16/16/24, 17/25, 22, 23, 24/27, 25, 26 cm, 23 priedes ø 19 (celma caurmērs 25 cm), 23, 28, 29, 29, 31, 31, 31, 34, 35, 35, 35, 35, 35, 36, 37, 37, 38, 38, 42, 43, 44, 46 cm, 1 blīgznu ø 28 cm, 23 kļavas ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 14/17 (celma caurmērs 26 cm), 16/19 (celma caurmērs 28 cm), 17/21, 17 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 19/21, 20, 23, 26, 26/28, 27, 27, 28, 29, 30, 30, 30/31, 44 cm, 1 ozolu ø 19 (celma caurmērs 25 cm) cm Rīgā, Biķernieku ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 123 0046);
 2. 1 priedi ø 35 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 123 2252;
 3. 2 liepas ø 37, 40 cm, 1 zirgkastaņu ø 20 cm Rīgā, Bebrenes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 123 9002).

8. Par koku ciršanu saistībā ar iekškvartāla piebraucamo ceļu un pieslēguma Jaunciema gatvei būvniecību Rīgā, Jaunciema gatvē 76 (128. grupa, 340. grunts) un Rīgā, Jaunciema gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 128 9999)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1. 1 priedi ø 39 cm un 2 bērzus ø 20, 14 (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Jaunciema gatvē 76 (128. grupa, 340. grunts);
  1.2. 3 bērzus ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 20, 24 cm un 1 priedi ø 39 cm Rīgā, Jaunciema gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 128 9999);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1062,88 EUR (viens tūkstotis sešdesmit divi euro, astoņdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

9. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koka ciršanu Rīgā, Andrejostas ielā 8A (11. grupa, 2063. grunts), papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 24.01.2017. līdz 06.02.2017. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 bērza ø 19 (celma caurmērs 25 cm) cm ciršanu Rīgā, Andrejostas ielā 8A (11. grupa, 2063. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 17.01.2017. Ne vēlāk kā līdz 23.01.2017. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 23.01.2017. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (Rīgā, Andrejostas ielā 8A pie žoga pretī stāvlaukumam);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.02.2017.

10. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar dzīvojamās ēkas jaunbūves būvniecību Rīgā, Juglas ielā 11 (92. grupa, 303. grunts, kadastra apzīmējums 0100 092 0634), un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 24.01.2017. līdz 06.02.2017. rīkot publisko apspriešanu par 14 kļavu ø 44, 60, 15 (celma caurmērs 20 cm), 35, 52, 23, 38, 36, 31, 32/18, 30, 34, 21, 15 (celma caurmērs 20 cm) cm, 3 gobu ø 48/17, 23, 65 cm, 1 ozolu ø 29 cm, 2 ošlapu kļavu ø 26/12/27/21/8, 48 cm, 6 robīniju ø 22, 20, 19 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 13/15/16, 22 cm, 3 liepu 60, 23/63, 65 cm ciršanu Rīgā, Juglas ielā 11 (92. grupa, 303. grunts kadastra apzīmējums 0100 092 0634);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 16.01.2017. Ne vēlāk kā līdz 23.02.2017. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 23.01.2017. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotiem kokiem vai to tuvumā (pie žoga, pie ieejas vārtiem zemesgabalā Rīgā, Juglas ielā 11 (92. grupa, 303. grunts kadastra apzīmējums 0100 092 0634);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.02.2017.

11. Par koku ciršanu saistībā ar daudzdzīvokļu ēku būvniecību Rīgā, Pededzes ielā 3 (17. grupa, 2001. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 4 liepas ø 42, 42, 45, 53 cm, 5 kļavas ø 21, 22, 23, 24/26, 34/37 cm, 1 bērzu ø 25 cm, 1 osi ø 24/26/32 cm Rīgā, Pededzes ielā 3 (17. grupa, 2001. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3957,02 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit septiņi euro, divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

12. Par koku ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 78 (71. grupa, 1333. grunts) saistībā ar esošās ēkas nojaukšanu un jauna tirdzniecības centra būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 17 cm (celma caurmērs 21 cm), 1 bērzu ø 47 cm, 2 ievas ø 26, 29 cm, 3 zirgkastaņas ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 23 cm Rīgā, Dzelzavas ielā 78 (71. grupa, 1333. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1075,68 EUR (viens tūkstotis septiņdesmit pieci euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Elvīras ielā 9F (64. grupa, 15. grunts; kadastra apzīmējums 0100 064 2183)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.01.2017.

2. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Ķiburgas ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 9005. grunts; kadastra apzīmējums Nr. 0100 082 9999), pie Ķiburgas ielas 8B

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 2 vītolus ø 64, 73 cm Rīgā, Ķiburgas ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 9005. grunts; kadastra apzīmējums Nr. 0100 082 9999), pie Ķiburgas ielas 8B.

3. Par koka ciršanu Rīgā, Vaiņodes ielā 6 (74. grupa, 207. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 28 cm Rīgā, Vaiņodes ielā 6 (74. grupa, 207. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 63,74 (sešdesmit trīs euro, septiņdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par koku ciršanu Rīgā, Rīnūžu ielā 20A (111. grupa, 813. grunts), Tauvas ielā bez numura (111. grupa, 844. grunts), pie Rīnūžu ielas 16 un Augusta Dombrovska ielā 87A (111. grupa, 720. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  1.1. 1 balto apsi ø 90 cm Rīgā, Augusta Dombrovska ielā 87A (111. grupa, 720. grunts);
  1.2. 1 ošlapu kļavu ø 50 cm Rīgā, Rīnūžu ielā 20A (111. grupa, 813. grunts);
  1.3. 4 kļavas ø 25, 30, 36/40, 64 cm Rīgā, Tauvas ielā bez numura (111. grupa, 844. grunts), pie Rīnūžu ielas 16;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par koka ciršanu Rīgā, Ilūkstes ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 9008. grunts), pie Ilūkstes ielas 25

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 papeli ø 131 cm Rīgā, Ilūkstes ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 9008. grunts), pie Ilūkstes ielas 25;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (64. grupa, 9999. grunts), posmā no Slokas ielas līdz Dzirciema ielai un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 07.02.2017. līdz 20.02.2017. rīkojama publiskā apspriešana par plānoto 13 kļavu ø 18 (celma caurmērs 26 cm), 22, 21, 34, 35, 38, 44, 45, 45, 50, 55, 70, 86 cm ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (64. grupa, 9999. grunts), posmā no Slokas ielas līdz Dzirciema ielai.
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 31.01.2017. Ne vēlāk kā līdz 06.02.2017. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, E. Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 06.02.2017. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Jūrmalas gatvē, sabiedriskā transporta pieturas “Botāniskais dārzs” tuvumā);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.03.2017.

7. Par koku ciršanu Rīgā, Elizabetes ielas sarkanajās līnijās (10. grupa, 9014. grunts), pie Elizabetes ielas 11, pret Elizabetes ielu 45/47, Rīgā, Elizabetes ielas sarkanajās līnijās (10. grupa, 9012. grunts), pie Elizabetes ielas 29 un Rīgā, Lēpju ielas sarkanajās līnijās (103. grupa, 12. grunts), pie Lēpju ielas 4

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  1.1. 1 liepu ø 46 cm Rīgā, Elizabetes ielas sarkanajās līnijās (10. grupa, 9014. grunts), pie Elizabetes ielas 11;
  1.2. 1 liepu ø 24 cm Rīgā, Elizabetes ielas sarkanajās līnijās (10. grupa, 9014. grunts), pret Elizabetes ielu 45/47;
  1.3. 1 liepu ø 39 cm Rīgā, Elizabetes ielas sarkanajās līnijās (10. grupa, 9012. grunts), pie Elizabetes ielas 29;
  1.4. 2 vītolus ø 47, 53 cm Rīgā, Lēpju ielas sarkanajās līnijās (103. grupa, 12. grunts), pie Lēpju ielas 4
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.