APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 1 (02.01.2017.)

Versija drukāšanai
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

 

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 6 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 7 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku bojāšanu Rīgā, Sprukstes ielā 1 (85. grupa, 21. grunts; kadastra apzīmējums 0100 085 0152)

Nolemj:
izbeigt administratīvo lietu par koku bojāšanu Rīgā, Sprukstes ielā 1 (85. grupa, 21. grunts; kadastra apzīmējums 0100 085 0152).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar piebraucamā ceļa un žoga izbūvi Rīgā, Pildas ielā 26 (121. grupa, 2491. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 0775) un Rīgā, Pildas ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 9017. grunts), pie Pildas ielas 26

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1. 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, Pildas ielā 26 (121. grupa, 2491. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 0775);
  1.2. 1 daudzstumbru vītolu ø 12/14/16/17/22/24/24/24/25/29/38 cm Rīgā, Pildas ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 9017. grunts), pie Pildas ielas 26;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 986,05 EUR (deviņi simti astoņdesmit seši euro, pieci centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 41. grunts) un Dēļu ielā 6 (50. grupa, 10. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 14.02.2017. līdz 27.02.2017. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 liepas ø 33 cm un 1 gobas ø 21/14/15/7/16/13/16/9 cm ciršanu Rīgā, Dēļu ielā 6 (50. grupa, 10. grunts) un 1 ošlapu kļavas ø 35 cm ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 41. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 07.02.2017. Ne vēlāk kā līdz 13.02.2017. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 13.02.2017. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Dēļu ielā 6 vai Rīgā, Jelgavas ielā bez numura, iepretim cirst plānotajiem kokiem);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.03.2017.

3. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Žubīšu ielā 3 (58. grupa, 70. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 73 cm Rīgā, Žubīšu ielā 3 (58. grupa, 70. grunts);
 2. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 1 ozolu ø 51 cm, 1 Pensilvānijas osi ø 30 cm, 1 zirgkastaņu ø 27 cm un 4 kļavas ø 48, 51, 33, 57 cm Rīgā, Žubīšu ielā 3 (58. grupa, 70. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 2535,57 EUR (divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit pieci euro, piecdesmit septiņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Meldru ielā 3 (111. grupa, 194. grunts) saistībā ar viegla tipa noliktavas būvniecību

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.02.2017.

5. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar dzīvojamās ēkas jaunbūves būvniecību Rīgā, Juglas ielā 11 (92. grupa, 303. grunts, kadastra apzīmējums 0100 092 0634), un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 24.01.2017. līdz 06.02.2017. rīkot publisko apspriešanu par 14 kļavu ø 44, 60, 15 (celma caurmērs 20 cm), 35, 52, 23, 38, 36, 31, 32/18, 30, 34, 21, 15 (celma caurmērs 20 cm) cm, 2 gobu ø 23, 65 cm, 1 ozola ø 29 cm, 2 ošlapu kļavu ø 26/12/27/21/8, 48 cm, 6 robīniju ø 22, 20, 19 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 13/15/16, 22 cm, 3 liepu ø 60, 23/63, 65 cm, 1 vilkābeles ø 16/15/12 (celma caurmērs 24 cm) cm ciršanu Rīgā, Juglas ielā 11 (92. grupa, 303. grunts kadastra apzīmējums 0100 092 0634);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 16.01.2017. Ne vēlāk kā līdz 23.02.2017. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 23.01.2017. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotiem kokiem vai to tuvumā (pie žoga, pie ieejas vārtiem zemesgabalā Rīgā, Juglas ielā 11 (92. grupa, 303. grunts kadastra apzīmējums 0100 092 0634);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.02.2017.

6. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar biroja ēkas ar stāvlaukumu ofisa transportam būvniecību Rīgā, zemesgabalā bez adreses (67. grupa, 102. grunts), pie Buļļu ielas 31A

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.02.2017.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Satekles ielā 2 (31. grupa, 2004. grunts), pie Dzirnavu ielas 135A

Nolemj:
atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Satekles ielā 2, pie Dzirnavu ielas 135A.

2. Par koka ciršanu Rīgā, E. Birznieka Upīša ielā 17B (30. grupa, 2018. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 120 cm Rīgā, E. Birznieka Upīša ielā 17B (30. grupa, 2018. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 564,38 EUR (pieci simti sešdesmit četri euro, trīsdesmit astoņi cents);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Krasta ielā 65A (43. grupa, 2005. grunts; kadastra apzīmējums 0100 043 0063)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 gobas ø 20/20, 17 (celma caurmērs 24 cm), 17/12 (celma caurmērs 23 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 14/10 (celma caurmērs 21 cm) cm, Rīgā, Mazajā Krasta ielā 65A (43. grupa, 2005. grunts; kadastra apzīmējums 0100 043 0063);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 564,57 EUR (pieci simti sešdesmit četri euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par izbraukuma sēdes organizēšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jēkaba ielā 9 (8. grupa, 73. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.02.2017.

5. Par koka ciršanu Rīgā, Beberbeķu ielā 34M (82. grupa, 2526. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 92 cm Rīgā, Beberbeķu ielā 34M (82. grupa, 2526. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 418,89 EUR (četri simti astoņpadsmit euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 193 (120. grupa, 71. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.02.2017.

7. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Elvīras ielā 9F (64. grupa, 15. grunts; kadastra apzīmējums 0100 064 2183)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 38 cm Rīgā, Elvīras ielā 9F (64. grupa, 15. grunts; kadastra apzīmējums 0100 064 2183).