APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 2 (09.01.2017.)

Versija drukāšanai
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks J. Ločmelis
Komisijas locekļi:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 2 pārkāpuma izskatīšana;
 • 8 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 6 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Birzes ielā 27 (103. grupa, 32. grunts)

Nolemj:
uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 divstumbru papeles ar celma caurmēru 52/46 cm Rīgā, Birzes ielā 27 (103. grupa, 32. grunts) patvaļīgu ciršanu 191,23 EUR (viens simts deviņdesmit viens euro, divdesmit trīs centi).

2. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 25 (55. grupa, 175. grunts)

Nolemj:
uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 3 kļavu ø 48, 56, 67 cm un 2 liepu ø 40, 67 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 25 (55. grupa, 175. grunts) 2373,34 EUR (divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs euro, trīsdesmit četri centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Meldru ielā 3 (111. grupa, 194. grunts) saistībā ar viegla tipa noliktavas būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 papeles ø 44, 94, 60 cm, 2 bērzus ø 43, 31 cm, 3 liepas ø 22/20/27, 44, 26 cm, 2 kļavas ø 40, 46 cm, 2 apses ø 43/25/39/38/29/24, 34/32 cm Rīgā, Meldru ielā 3 (111. grupa, 194. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3814,45 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti četrpadsmit euro, četrdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koku ciršanu saistībā ar ēkas būvniecību un teritorijas kopšanu Rīgā, Dzirnavu ielā 25 (19. grupa, 27. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 24, 40 cm un 1 ozolu ø 31 cm Rīgā, Dzirnavu ielā 25 (19. grupa, 27. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1344,62 EUR (viens tūkstotis trīs simti četrdesmit četri euro, sešdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar savrupmājas būvniecību Rīgā, Trīsciema 8. līnijā 18 (113. grupa, 2526. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.03.2017.

4. Par koku ciršanu saistībā ar dzīvojamās ēkas būvniecību Rīgā, Ernestīnes ielā bez numura (59. grupa, 2025. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 1 Holandes liepu ø 55 cm, 1 ozolu ø 31 cm, 2 lapegles ø 20, 26 cm, 2 bērzus ø 16 (celma caurmērs ø 20 cm), 39 cm, 1 priedi ø 28 cm, 2 gobas ø 36, 29/19 cm, 1 kļavu ø 15 (celma caurmērs ø 20 cm) cm Rīgā, Ernestīnes ielā bez numura (59. grupa, 2025. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2445,92 EUR (divi tūkstoši četri simti četrdesmit pieci euro, deviņdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par koku ciršanu saistībā ar Ielejas ielas un Asnu ielas posma no Dzintaru ielas līdz Ielejas ielai pārbūves projektu Rīgā, Ielejas ielas sarkanajās līnijās (108. grupa, 186. grunts; kadastra apzīmējums 0100 108 2071)

Nolemj:
atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 3 priedes ø 40, 54, 62 cm, 5 melnalkšņus ø 54, 50, 54, 50, 55 cm un 1 bērzu ø 55 cm Rīgā, Ielejas ielas sarkanajās līnijās (108. grupa, 186. grunts; kadastra apzīmējums 0100 108 2071).

6. Par koka ciršanu Rīgā, Bārbeles ielā 1A (107. grupa, 2162. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 70 cm Rīgā, Bārbeles ielā 1A (107. grupa, 2162. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 597,61 EUR (pieci simti deviņdesmit septiņi euro, sešdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 135 (99. grupa, 2352. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 baltalkšņus ø 14 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 28 cm), 14 (celma caurmērs 22 cm), 15 (celma caurmērs 24 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 26 cm) cm, 5 blīgznas ø 13/10 (celma caurmērs 21 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 16/16 (celma caurmērs 27 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 9/16 (celma caurmērs 22 cm) cm un 4 papeles ø 15 (celma caurmērs 23 cm), 13/7/8 (celma caurmērs 32 cm), 18 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm) cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 135 (99. grupa, 2352. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 969,81 EUR (deviņi simti sešdesmit deviņi euro, astoņdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

8. Par koka ciršanu saistībā ar rūpniecības preču veikala “Krūza” pārbūvi Rīgā, Vaidavas ielā 9A (70. grupa, 2079. grunts)

Nolemj:
atļaut cirst 1 zirgkastaņu ar ø 35/32 cm Rīgā, Vaidavas ielā 9A (70. grupa, 2079. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Ganību dambī 17A (12. grupa, 119. grunts) un Ganību dambī 17A (12. grupa, 137. grunts)

Nolemj:
izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Ganību dambī 17A (12. grupa, 119. grunts) un Ganību dambī 17A (12. grupa, 137. grunts).

2. Par koku ciršanu Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 74 (86. grupa, 72. grunts; kadastra apzīmējums 0100 086 0081)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 liepas ø 33, 34, 36, 37, 38, 39 cm Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 74 (86. grupa, 72. grunts; kadastra apzīmējums 0100 086 0081);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 988,04 EUR (deviņi simti astoņdesmit astoņi euro, četri centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kandavas ielā 2 (64. grupa, 82., 2093. grunts) un Vīlipa ielā bez numura (64. grupa, 284. grunts)

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.02.2017.

4. Par koku ciršanu Rīgā, Baložu ielā 14 (60. grupa, 54. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldei 3 liepas ø 49, 51, 58 cm Rīgā, Baložu ielā 14 (60. grupa, 54. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Kantora ielā 3 (106. grupa, 284. grunts)

Nolemj:
atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu 1 bērza ø 43 cm un 1 priedes ø 44 cm ciršanai Rīgā, Kantora ielā 3 (106. grupa, 284. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

6. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Tapešu ielas sarkanajās līnijās (65. grupa, 9005. grunts), pie Tapešu ielas 44 un par koka ciršanu Rīgā, Rododendru ielā 4 (64. grupa, 2097. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 vītolus ø 116, 135 cm Rīgā, Tapešu ielas sarkanajās līnijās (65. grupa, 9005. grunts), pie Tapešu ielas 44,
 2. atļaut cirst Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai 1 kļavu ø 52 cm Rīgā, Rododendru ielā 4 (64. grupa, 2097. grunts);
 3. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.