APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 7 (13.02.2017.)

Versija drukāšanai
Sēdi vada:

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks J. Ločmelis
Komisijas locekļi:

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja vietniece J. Kotello
Protokolē:

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

 

Darba kārtībā:

 • 10 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 8 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar dzīvojamo ēku būvniecību un pārbūvi Rīgā, Amālijas ielā 17 (57. grupa, 61. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 52 cm un 1 ozolu ø 51 cm Rīgā, Amālijas ielā 17 (57. grupa, 61. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 879,34 EUR (astoņi simti septiņdesmit deviņi euro, trīsdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koka ciršanu saistībā ar autostāvvietu būvniecību Rīgā, Kurzemes prospektā bez numura (93. grupa, 133. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0156)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 34/29 cm Rīgā, Kurzemes prospektā bez numura (93. grupa, 133. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0156) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 537,85 EUR (pieci simti trīsdesmit septiņi euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par koka ciršanu saistībā ar ūdens un kanalizācijas tīklu būvniecību Rīgā, Kantora ielā 26 (106. grupa, 357. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 30 cm Rīgā, Kantora ielā 26 (106. grupa, 357. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 256,12 EUR (divi simti piecdesmit seši euro, divpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 0422; kadastra apzīmējumu 0100 055 0254, pie Zuteņu ielas 1

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.04.2017.

5. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar biroja ēkas ar stāvlaukumu ofisa transportam būvniecību Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 067 0102, pie Buļļu ielas 31A

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.03.2017.

6. Par koka ciršanu Rīgā, Aristida Briāna ielā 4 (23. grupa, 77. grunts; kadastra apzīmējums 0100 023 0004)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 1 liepu ø 74 cm Rīgā, Aristida Briāna ielā 4 (23. grupa, 77. grunts; kadastra apzīmējums 0100 023 0004);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 1579,39 EUR (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit deviņi euro, trīsdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par koku ciršanu saistībā ar plānoto piebraucamā ceļa izbūvi Rīgā, Viestura prospekta sarkanajās līnijās (95. grupa, 55. grunts, kadastra apzīmējums 0100 095 0031), pie Viestura prospekta 6

Nolemj:
atļaut cirst 7 priedes ø 34, 25, 37, 42, 38, 39, 38 cm Rīgā, Viestura prospekta sarkanajās līnijās (95. grupa, 55. grunts, kadastra apzīmējums 0100 095 0031), pie Viestura prospekta 6 Rīgas domes Īpašuma departamentam pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama.

8. Par koku ciršanu Rīgā, A. Deglava ielā 167 (92. grupa, 691. grunts) un Rīgā, A. Deglava ielā bez adreses ar kadastra apzīmējumu 0100 121 0783 saistībā ar perspektīvās Rembatas ielas ceļa seguma un RIMI noliktavas jaunbūvei paredzēto ceļu un laukumu izbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1.  2 bērzus ø 24, 25 cm Rīgā, A. Deglava ielā bez adreses ar kadastra apzīmējumu 0100 121 0783;
  1.2.  3 ozolus ø 23, 21, 21 cm, 33 bērzus ø 25, 23, 28, 31, 32, 25, 36, 27, 15 (celma caurmērs 23 cm), 16, 17, 17, 17 (celma caurmērs 25 cm), 19, 19, 19 (celma caurmērs 27 cm), 22, 24, 22, 22, 21, 20/20, 32, 27, 25, 20, 24, 21, 23, 22, 20/16, 24, 21 cm, 3 blīgznas ø 24, 22, 25 cm, 1 liepu ø 57 cm Rīgā, A. Deglava ielā 167 (92. grupa, 691. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4873,92 EUR (četri tūkstoši astoņi simti septiņdesmit trīs euro, deviņdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

9. Par koka ciršanu saistībā ar ceļa un piebraucamā ceļa izbūvi Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 121 0780 projektējamās ielas sarkanajās līnijās, pie plānotās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skudru ielā 41A (121. grupa, 2262. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 67 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 121 0780 projektējamās ielas sarkanajās līnijās, pie Skudru ielas 41A (121. grupa, 2262. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 286,00 EUR (divi simti astoņdesmit seši euro, nulle centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

10. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu saistībā ar Juglas ielas un Biķernieku ielas krustojuma pārbūvi Rīgā, zemesgabalos ar kadastra apzīmējumiem 0100 092 0019; 0100 092 2527; 0100 092 0428; 0100 092 0027; 0100 123 2012; 0100 123 2154; 0100 123 0076

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.04.2017.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Zalves ielā 63 (76. grupa, 299. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu egli ø 50 cm Rīgā, Zalves ielā 63 (76. grupa, 299. grunts), teritorijas kopšanas nolūkā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 45,53 EUR (četrdesmit pieci euro, piecdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 61 (80. grupa, 770. grunts)

Nolemj:
izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 61 (80. grupa, 770. grunts).

3. Par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Kandavas ielā 2A (76. grupa, 32. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu ozolu ø 91 cm Rīgā, Mazajā Kandavas ielā 2A (76. grupa, 32. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 82,87 EUR (astoņdesmit divi euro, astoņdesmit septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Dzirciema ielā 84A (67. grupa, 239. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku (dižkoku) 1 bērzu ø 81 cm Rīgā, Dzirciema ielā 84A (67. grupa, 239. grunts).

5. Par koku ciršanu Rīgā, Juglas ezera krastmalā

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai:
  1.1. 3 vītolus ø 60, 80/85, 57 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 092 0508;
  1.2. 1 vītolu ø 25 cm, 2 melnalkšņus ø 40, 35 cm, 1 kļavu ø 25 cm, 2 bērzus ø 40, 35 cm Rīgā, Ciemupes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 092 0512);
  1.2. 6 kļavas ø 40, 50/40, 55, 60, 60/50, 50 cm, 6 vītolus ø 50, 55, 40, 20, 30/30, 25 cm, 1 melnalksni ø 40 cm, 4 ozolus ø 70, 50, 60, 60 Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 092 0037;
  1.3. 2 melnalkšņus ø 40, 40 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 127 2041;
  1.4. 1 kļavu ø 50 cm un 1 melnalksni ø 40 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 092 2251;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 9. šķērslīnijā bez numura (114. grupa, 2229. grunts)

Nolemj:
izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 9. šķērslīnijā bez numura (114. grupa, 2229. grunts).

7. Par koku ciršanu Rīgā, Sēkļu ielā 7 (120. grupa, 174. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 33 cm, 1 bērzu ø 29 cm Rīgā, Sēkļu ielā 7 (120. grupa, 174. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 96,07 EUR (deviņdesmit seši euro, septiņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Vesetas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 024 9999, pie Vesetas ielas 26 un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 21.03.2017. līdz 03.04.2017. rīkot publisko apspriešanu par plānotās 1 ošlapu kļavas ø 32/30/20/24 cm ciršanu Rīgā, Vesetas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 024 9999, pie Vesetas ielas 26;
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 14.03.2017. Ne vēlāk kā līdz 21.03.2017. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 21.03.2017. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (koka tuvumā, pie Vesetas ielas ietves);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.04.2017.