APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 8 (20.02.2017.)

Versija drukāšanai
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks J. Ločmelis
Komisijas locekļi:
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja vietniece J. Kotello
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 10 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 18 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar jaunas ēkas būvniecību Rīgā, Anniņmuižas bulvārī bez numura (93. grupa, 2035. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 3 bērzus ø 30/22, 31/30, 33 (kalstošs) cm, 4 blīgznas ø 13/9/14/16/14/10/14/19/11/12/7/10/11, 11/13/10 (celma caurmērs 23 cm), 22 (kalstoša), 8/9/11/12 (celma caurmērs 26 cm; kalstoša) cm, 1 kļavu ø 14 (celma caurmērs 20 cm) cm, 2 apses ø 15 (celma caurmērs 22 cm), 22/31 cm, 1 vītolu ø 20/21/17 cm un 1 priedi ø 21 cm Rīgā, Anniņmuižas bulvārī bez numura (93. grupa, 2035. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 1944,43 EUR (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit četri euro, četrdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brūžu ielā 2A (101. grupa, 2009. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.03.2017.

3. Par koku ciršanu saistībā ar pazemes siltumvada pārcelšanu daudzdzīvokļu daudzstāvu dzīvojamās ēkas būvniecībai Rīgā, Kleistu ielā 11A (80. grupa, 2343. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 kļavas ø 42, 54, 37, 59 cm Rīgā, Kleistu ielā 11A (80. grupa, 2343. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1639,15 EUR (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit deviņi euro, piecpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4. Par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 53 (88. grupa, 25. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 26/28/50 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 53 (88. grupa, 25. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 887,87 EUR (astoņi simti astoņdesmit septiņi euro, astoņdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānotā koka ciršanu Rīgā, Prāgas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 004 2026, pie Gaiziņa ielas 5 k-4 un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 07.03.2017. līdz 20.03.2017. rīkot publisko apspriešanu par plānotās 1 liepas ø 34 cm ciršanu Rīgā, Prāgas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 004 2026, pie Gaiziņa ielas 5 k-4;
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 28.02.2017. Ne vēlāk kā līdz 06.03.2017. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 06.03.2017. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (Rīgā, Prāgas ielā, pie Gaiziņa ielas 5 k-4 žoga, iepretim cirst plānotajam kokam);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.04.2017.

6. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Mihaila Tāla ielā 4 (18. grupa, 150. grunts, kadastra apzīmējums 0100 018 0140), papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 21.03.2017. līdz 03.04.2017. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 5 bērzu ø 33, 41, 44, 46, 47 cm ciršanu Rīgā, Mihaila Tāla ielā 4 (18. grupa, 150. grunts, kadastra apzīmējums 0100 018 0140);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 14.03.2017. Ne vēlāk kā līdz 20.03.2017. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 20.03.2017. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Hanzas ielas ietves tuvumā, iepretim cirst plānotajiem kokiem);
 4. grunts, kadastra apzīmējums 0100 018 0140); zemesgabala apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.04.2017.

7. Par koka ciršanu Rīgā, Andrejostas ielā 8A (11. grupa, 2063. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 1 bērzu ø 19 (celma caurmērs 25 cm) cm Rīgā, Andrejostas ielā 8A (11. grupa, 2063. grunts;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 202,76 EUR (divi simti divi euro, septiņdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

8. Par koku ciršanu saistībā ar dzīvojamās ēkas jaunbūves būvniecību Rīgā, Juglas ielā 11 (92. grupa, 303. grunts, kadastra apzīmējums 0100 092 0634)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 14 kļavas ø 44, 60, 15 (celma caurmērs 20 cm), 35, 52, 23, 38, 36, 31, 32/18, 30, 34, 21, 15 (celma caurmērs 20 cm) cm, 2 gobas ø 23, 65 cm, 1 ozolu ø 29 cm, 2 ošlapu kļavas ø 26/12/27/21/8, 48 cm, 6 robīnijas ø 22, 20, 19 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 13/15/16, 22 cm, 3 liepas ø 60, 23/63, 65 cm, 1 vilkābeli ø 16/15/12 (celma caurmērs 24 cm) cm Rīgā, Juglas ielā 11 (92. grupa, 303. grunts, kadastra apzīmējums 0100 092 0634);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 8498,44 EUR (astoņi tūkstoši četri simti deviņdesmit astoņi euro, četrdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

9. Par koku ciršanu saistībā ar serveru ēkas un palīgēkas būvniecību Rīgā, Atlasa ielā 2 (87. grupa, 366. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 1 papeli ø 44 cm un 1 ošlapu kļavu ø 18 (celma caurmērs 22 cm) cm Rīgā, Atlasa ielā 2 (87. grupa, 366. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 211,73 EUR (divi simti vienpadsmit euro, septiņdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

10. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Miera ielā 87 (25. grupa, 137. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 21.03.2017. līdz 03.04.2017. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 3 liepu ø 64, 55, 58 cm ciršanu Rīgā, Miera ielā 87 (25. grupa, 137. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 14.03.2017. Ne vēlāk kā līdz 20.03.2017. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 20.03.2017. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, pie Miera ielas 87 fasādes, ielas pusē);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.05.2017.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Gaviezes ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9001)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 bērzu ø 63 cm Rīgā, Gaviezes ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9001);
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par koka ciršanu Rīgā, Sabiles ielā 13 (59. grupa, 188. grunts)

Nolemj:

 1. tļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 51 cm Rīgā, Sabiles ielā 13 (59. grupa, 188. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 232,21 EUR (divi simti trīsdesmit divi euro, divdesmit viens cents);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Nometņu ielā 60B (57. grupa, 2036. grunts) un Nometņu ielā 60k-1 (57. grupa, 2021. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.04.2017.

4. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Šampētera ielas sarkanajās līnijās (81. grupa, 169. grunts; kadastra apzīmējums 0100 081 9003), pie Šampētera ielas 71A

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.04.2017.

5. ar koku ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 2 (55. grupa, 3. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 melnalkšņus ø 27/23, 39 cm un 1 liepu ø 29 cm Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 2 (55. grupa, 3. grunts);
 2. atļaut cirst 2 vītolus ø 40/46/34/41, 79/36 (kalstošs, stumbrs ø 36 cm nolūzis) cm, 3 kļavas ø 20, 34, 19/20 (kalstoša) cm, 2 melnalksņus ø 35, 40 cm, 11 liepas ø 29, 30, 21, 20, 21, 27, 26, 31, 34, 30, 34 cm, Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 2 (55. grupa, 3. grunts);
 3. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 70 (75. grupa, 63. grunts; kadastra apzīmējums 0100 075 0462)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 23, 25 cm un 1 liepu ø 25 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 70 (75. grupa, 63. grunts; kadastra apzīmējums 0100 075 0462);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 332,38 (trīs simti trīsdesmit divi euro, trīsdesmit astoņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Alojas ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 81. grunts; kadastra apzīmējums 0100 024 0079), pie Alojas ielas 2

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 120 cm Rīgā, Alojas ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 81. grunts; kadastra apzīmējums 0100 024 0079), pie Alojas ielas 2.

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 54 (54. grupa, 75. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.03.2017.

9. Par koku ciršanu Rīgā, Burtnieku ielas sarkanajās līnijās (115. grupa, 288. grunts; kadastra apzīmējums 0100 116 0011); Rīgā, Purvciema ielas sarkanajās līnijās (70. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 070 9006); Rīgā, Avotkalnu ielas sarkanajās līnijās (128. grupa, 308. grunts; kadastra apzīmējums 0100 128 9001)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  1.1. 2 liepas ø 46, 45 cm Rīgā, Burtnieku ielas sarkanajās līnijās (115. grupa, 288. grunts; kadastra apzīmējums 0100 116 0011);
  1.2. 1 apsi ø 37 cm Rīgā, Purvciema ielas sarkanajās līnijās (70. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 070 9006);
  1.3. 1 vītolu ø 46 cm Rīgā, Avotkalnu ielas sarkanajās līnijās (128. grupa, 308. grunts; kadastra apzīmējums 0100 128 9001);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ģertrūdes ielā 56 (30. grupa, 144. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 56 cm Rīgā, Ģertrūdes ielā 56 (30. grupa, 144. grunts).

11. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 192 (48. grupa, 70. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 58 cm ,1 bērzu ø 40 cm , 1 kļavu ø 39 cm Rīgā, Maskavas ielā 192 (48. grupa, 70. grunts);
 2. atļaut cirst 9 bērzus ø 37, 27, 27, 25, 27, 35, 26, 15 (celma caurmērs 21 cm), 22 cm, 5 apses ø 32, 16, 17, 17 (celma caurmērs 21 cm), 14/15/15 (celma caurmērs 37 cm), 6 blīgznas ø 39, 22, 37, 49, 25/16, 36 cm, 4 kļavas ø 23/19/15/15/20, 18/15 (celma caurmērs 32 cm), 24/16, 16/24 cm, 4 liepas ø 17 (celma caurmērs 24 cm), 14 (celma caurmērs 21 cm), 18/17/15 (celma caurmērs 50 cm), 25 cm, 5 vītolus ø 33/35, 24/20/19, 70, 15/15/13/13 (celma caurmērs 53 cm), 42 cm, 5 papeles ø 20, 16 (celma caurmērs 23 cm), 29, 25, 23 cm ciršana Rīgā, Maskavas ielā 192 (48. grupa, 70. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 3352,50 EUR (trīs tūkstoši trīs simti piecdesmit divi euro, piecdesmit centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12. Par koka ciršanu Rīgā, Festivāla ielā 6 (78. grupa, 2018. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 58 cm Rīgā, Festivāla ielā 6 (78. grupa, 2018. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 105,63 EUR (viens simts pieci euro, sešdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

13. Par koka ciršanu Rīgā, Katrīnas dambī 26 k-2 (12. grupa, 99. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 papeli ø 115 cm Rīgā, Katrīnas dambī 26 k-2 (12. grupa, 99. grunts);
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

14. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Aptiekas ielā 4 (16. grupa, 61. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.03.2017.

15. Par koku ciršanu Rīgā, Saulgriežu ielā 11 (120. grupa, 2232. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 40 cm un 1 bērzu ø 35 cm, Rīgā, Saulgriežu ielā 11 (120. grupa, 2232. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 261,81 EUR (divi simti sešdesmit viens euro, astoņdesmit viens cents);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

16. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lēdurgas ielā 10 (68. grupa, 148. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.04.2017.

17. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Patversmes ielā 21 (17. grupa, 124. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.03.2017.

18. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Visbijas prospekts 35 (94. grupa, 223. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.03.2017.