APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 10 (06.03.2017.)

Versija drukāšanai
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks J. Ločmelis
Komisijas locekļi:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja vietniece J. Kotello
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 10 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 10 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 41. grunts) un Dēļu ielā 6 (50. grupa, 10. grunts)

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.03.2017.

2. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar elektrolīnijas “Kurzemes loks” pārbūvi Rīgā, Baltegļu ielā 5 (80. grupa, 2030. grunts), Kurzemes prospektā bez numura (80. grupa, 2014. grunts) un Baltegļu ielā bez numura (80. grupa, 55. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0150)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.04.2017.

3. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar elektrolīnijas “Kurzemes loks” pārbūvi

Rīgā, Baltegļu ielā 5 (80. grupa, 2030. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.04.2017.

4. Par koka ciršanu saistībā ar KTA konteinera tipa apakšstacijas būvniecību Rīgā, Rāmuļu ielā 29 (14. grupa, 102. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 1 bērzu ø 30 cm Rīgā, Rāmuļu ielā 29 (14. grupa, 102. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 128,06 EUR (viens simts divdesmit astoņi euro, seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu saistībā ar stāvlaukuma izbūvi Rīgā, Cēsu ielā 19 (26. grupa, 104. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 44 cm Rīgā, Cēsu ielā 19 (26. grupa, 104. grunts);
 2. 2. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 2 liepas ø 64, 33 cm, 1 blīgznu ø 25/19 cm Rīgā, Cēsu ielā 19 (26. grupa, 104. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2445,92 EUR (divi tūkstoši četri simti četrdesmit pieci euro, deviņdesmit divi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par koku ciršanu saistībā ar Juglas ielas un Biķernieku ielas krustojuma pārbūvi Rīgā, zemesgabalos ar kadastra apzīmējumiem 0100 092 0019; 0100 092 2527; 0100 092 0428; 0100 092 0027; 0100 123 2012; 0100 123 2154; 0100 123 0076

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1. 20 priedes ø 21, 21, 17 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 23, 20, 27, 23, 24, 18 (celma caurmērs 23 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 19 (celma caurmērs 20 cm), 26, 35, 23, 17 (celma caurmērs 20 cm), 45, 35, 30/26 cm, 2 kļavas ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 36 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 123 2012;
  2. 2 kļavas ø 17/15 (celma caurmērs 26 cm), 31 cm, 1 bērzu ø 21/18 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 123 2154;
  3. 2 bērzus ø 22/19/18, 28 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 123 0076;
  4. 1 bērzu ø 22 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 092 0019;
  5. 4 bērzus ø 15 (celma caurmērs 22 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 24 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm) Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 092 2527.
  6. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6155,36 EUR (seši tūkstoši viens simts piecdesmit pieci euro, trīsdesmit seši centi);
  7. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par koka ciršanu saistībā ar transformatora punkta izbūvi Rīgā, Murjāņu ielā bez numura ar kadastra apzīmējumu 0100 092 0142, pie Strazdumuižas ielas 19

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 1 vītolu ø 34 cm Rīgā, Murjāņu ielā bez numura ar kadastra apzīmējumu 0100 092 0142, pie Strazdumuižas ielas 19;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 116,11 EUR (viens simts sešpadsmit euro, vienpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

8. Par atteikumu atļaut cirst kokus saistībā ar veikala un dzīvojamās ēkas būvniecību

Rīgā, Valmieras ielā 23 (37. grupa, 79. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Valmieras ielā 23 (37. grupa, 79. grunts).

9. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Sermuliņu ielā 14 (12. grupa, 2048. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 28.03.2017. līdz 10.04.2017. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 10 ošlapu kļavu ø 32/28, 20/35/43/38/14, 17, 18 (celma caurmērs 25 cm), 13 (celma caurmērs 21 cm), 9/12 (celma caurmērs 24 cm), 13/15/15/16/16/17 (celma caurmērs 67 cm), 21, 34, 42 cm, 1 bērza ø 31 cm, 1 liepas ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 1 ozola ø 64 cm, 2 kļavu ø 55, 36 cm, 1 papeles ø 125 cm ciršanu Rīgā, Sermuliņu ielā 14 (12. grupa, 2048. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 21.03.2017. Ne vēlāk kā līdz 27.03.2017. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 27.03.2017. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Sermuliņu ielas malā, iepretim cirst plānotajiem kokiem);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.05.2017.

10. Par izbraukuma sēdes organizēšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (36. grupa, 2. grunts), pie Ata ielas un Rīgā, Jāņa Asara ielas sarkanajās līnijās (37. grupa, 9999. grunts), pie Jāņa Asara ielas 24

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.04.2017.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Fridriha Candera ielā 1 (76. grupa, 47. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 42, 52 cm Rīgā, Fridriha Candera ielā 1 (76. grupa, 47. grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 56 cm, 1 liepu ø 64 cm, 1 papeli ø 70 cm un 1 zirgkastaņu ø 23/24 cm Rīgā, Fridriha Candera ielā 1 (76. grupa, 47. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 760,38 EUR (septiņi simti sešdesmit euro, trīsdesmit astoņi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Kandavas ielā 2 (76. grupa, 31. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.04.2017.

3. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 179 (80. grupa, 2144. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.04.2017.

4. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 39 (61. grupa, 247. grunts), Daugavgrīvas ielā 37 (61. grupa, 240. grunts; kadastra apzīmējums 0100 061 0204) un Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 061 0012; kadastra apzīmējumu 0100 061 0016, pie Durbes ielas 10

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.04.2017.

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 84 (88. grupa, 2022. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.04.2017.

6. Par koku ciršanu Rīgā, Siguldas prospektā 35A (94. grupa, 314. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kalstošas lapegles ø 37, 35 cm Rīgā, Siguldas prospektā 35A (94. grupa, 314. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 65,56 EUR (sešdesmit pieci euro, piecdesmit seši centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Sudrabu Edžus ielā 11 (84. grupa, 45. grunts), Sudrabu Edžus ielā 11A (84. grupa, 169. grunts)

Nolemj:
atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Sudrabu Edžus ielā 11 (84. grupa, 45. grunts) un Rīgā, Sudrabu Edžus ielā 11A (84. grupa, 169. grunts).

8. Par papildus informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Stāmerienas ielā 8 (92. grupa, 483. grunts) un Rīgā, Brīvības gatvē bez numura (92. grupa, 2493. grunts), pie Stāmerienas ielas 8 un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.04.2017.

9. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 160 (27. grupa, 22. grunts)

Nolemj:
atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu 1 liepas ø 53 cm ciršanai Rīgā, Brīvības ielā 160 (27. grupa, 22. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

10. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (64. grupa, 9999. grunts), posmā no Slokas ielas līdz Dzirciema ielai

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 38, 86 cm Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (64. grupa, 9999. grunts), posmā no Slokas ielas līdz Dzirciema ielaii;
 2. atļaut cirst 11 kļavas ø 18 (celma caurmērs 26 cm), 22, 21, 34, 35, 44, 45, 45, 50, 55, 70 cm Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (64. grupa, 9999. grunts), posmā no Slokas ielas līdz Dzirciema Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 3. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.