APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 11 (13.03.2017.)

Versija drukāšanai
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Videsuzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja vietniece J. Kotello
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 11 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 17 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Kapseļu ielā 6A (59. grupa, 226. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 kļavas ø 66 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Kapseļu ielā 6A (59. grupa, 226. grunts) 563,46 EUR (pieci simti sešdesmit trīs euro, četrdesmit seši centi).


BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu saistībā ar ēkas pārbūvi Rīgā, Sprukstes ielā 2 (91. grupa, 2046. grunts; kadastra apzīmējums 0100 091 0261) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.05.2017.

2. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu saistībā ar esošās apbūves nojaukšanu un jaunu ēku būvniecību Rīgā, Sporta ielā 13/15 (24. grupa, 318. grunts) un Rīgā, Skanstes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 024 9014)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 22 cm, 2 pīlādžus ø 25, 22 cm, 1 ozolu ø 22 cm, 1 smiltsērkšķi ø 18 cm (celma caurmērs 20 cm) cm Rīgā, Sporta ielā 13/15 (24. grupa, 318. grunts);
 2. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  2.1. 2 ošlapu kļavas ø 17 (celma caurmērs 24 cm), 15/17/18 (celma caurmērs 30 cm) cm, 2 bērzus ø 33, 32/13 cm un 1 kļavu ø 23 cm Rīgā, Sporta ielā 13/15 (24. grupa, 318. grunts);
  2.2. 1 ošlapu kļavu ø 18/19 (celma caurmērs 24 cm) cm Rīgā, Skanstes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 024 9014);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1545,24 EUR (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit pieci euro, divdesmit četri centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lāču ielā 9 (25. grupa, 59. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.05.2017.

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 5. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.04.2017.

5. Par koku ciršanu saistībā ar autonovietnes izbūvi Rīgā, Kleistu ielā 22 (80. grupa, 2024. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0048)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 melnalkšņus ø 18 (celma caurmērs 35 cm), 21, 24, 31, 34, 26/19 cm, 17 vītolus ø 20, 22, 23, 31, 31, 32, 34, 34, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 47, 52, 21/36 cm, 2 blīgznas ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 32 cm, 2 bērzus ø 49, 36/40/40/47 cm, 1 kļavu ø 36 cm Rīgā, Kleistu ielā 22 (80. grupa, 2024. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5001,11 EUR (pieci tūkstoši viens euro, vienpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par atteikumu atļaut cirst kokus saistībā ar autonovietnes izbūvi Rīgā, Dzelzavas ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 9030. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Dzelzavas ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 9030. grunts) posmā no G. Astras ielas līdz Lielvārdes ielai.

7. Par koku ciršanu saistībā ar esošās ēkas pārbūvi par metālapstrādes darbnīcu un vairumtirdzniecības bāzi Rīgā, Krustpils ielā 55A (121. grupa, 1085. grunts) un piebraucamā ceļa izbūvi Rīgā, Krustpils ielā bez adreses, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 121 2572, pie Krustpils ielas 55A

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:atteikt atļaut cirst:
  1.1. papeles ø 65, 69 cm, 1 kļavu ø 12/11 cm (koka celma caurmērs 23 cm), 1 vītolu ø 22 cm Rīgā, Krustpils ielā 55A (121. grupa, 1085. grunts);atteikt atļaut cirst:
  1.2. vītolus ø 39/32/30 cm (stumbrs ø 30 cm nolūzis), 31/32 cm (stumbrs ø 32 cm nolūzis), 2 bērzus ø 16 (celma caurmērs 25 cm), 17 cm (celma caurmērs 26 cm) Rīgā, Krustpils ielā bez adreses, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 121 2572, pie Krustpils ielas 55A.;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1218,28 (viens tūkstotis divi simti astoņpadsmit euro, divdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

8. Par koku ciršanu saistībā ar autostāvvietas būvniecību Rīgā, Salaspils ielā 4C (72. grupa, 2136. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 zirgkastaņas ø 17/16 (celma caurmērs 36 cm), 19/19 (celma caurmērs 44 cm), 46, 60, 63, 65 cm, 1 pīlādzi ø 22/19 cm, 3 bērzus ø 12 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 23 cm), 12/12 cm (celma caurmērs 34 cm) Rīgā, Salaspils ielā 4C (72. grupa, 2136. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2996,56 EUR (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit seši euro, piecdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

9. Par koku ciršanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcas būvniecību Rīgā, Lubānas ielā 34B (72. grupa, 167. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 skābardi ø 14 cm (celma caurmērs 22 cm), 1 kļavu ø 25/20 cm Rīgā, Lubānas ielā 34B (72. grupa, 167. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 503,69 EUR (pieci simti trīs euro, sešdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

10. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.02.2016. lēmuma (protokols Nr. 9, 1.2.5. §) “Par koku ciršanu saistībā ar Daugavas stadiona tribīņu pārbūvi Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts), Augšielā 3 (37. grupa, 2003. grunts)” nosacījumu grozīšanu

Nolemj:

grozīt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.02.2016. lēmumā (protokols Nr. 9, 1.2.5. §) “Par koku ciršanu saistībā ar Daugavas stadiona tribīņu pārbūvi Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts), Augšielā 3 (37. grupa, 2003. grunts)” ietverto nosacījumu – atļaut cirst kokus pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas un, kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, nosakot:

 1. atļaut cirst, kad būvatļaujā ir izdarīta atzīme par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, tajā skaitā laikposmā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam:
  1.1. 13 liepas ø 14/12/12 (celma caurmērs 42 cm), 41, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 57, 57, 59, 60, 64 cm, 8 bērzus ø 15 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 21, 22, 34, 43, 45, 46 cm Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts);
  1.2. 7 liepas ø 40, 44, 45, 47, 53, 53, 53 cm Rīgā, Augšielā 3 (37. grupa, 2003. grunts).

11. Par atteikumu atļaut cirst kokus saistībā ar piebraucamā ceļa izbūvi un plānoto apbūvi Rīgā, Kameņu ielā 26 (121. grupa, 2510. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Kameņu ielā 26 (121. grupa, 2510. grunts).

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 84 (88. grupa, 2022. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 34 cm, 8 papeles ø 27/40, 34/27, 29/33, 29/13, 39 (kalstoša), 31 (kalstoša), 20, 36 (kalstoša) cm un 2 bērzus ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 84 (88. grupa, 2022. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 559,50 EUR (pieci simti piecdesmit deviņi euro, piecdesmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Meldru ielā 3 (111. grupa, 194. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 Trauslo vītolu ø 126 cm Rīgā, Meldru ielā 3 (111. grupa, 194. grunts).

3. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Zileņu ielā 10 (70. grupa, 537. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 zirgkastaņas ø 57 cm ciršanu Rīgā, Zileņu ielā 10 (70. grupa, 537. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

4. Par koku ciršanu Rīgā, Visbijas prospektā 35 (94. grupa, 223. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 20, 34 cm Rīgā, Visbijas prospektā 35 (94. grupa, 223. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 245,87 EUR (divi simti četrdesmit pieci euro, astoņdesmit septiņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Pēkšena ielā 16 (115. grupa, 228. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.04.2017.

6. Par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā bez numura (113. grupa, 2264. grunts), pie Emmas ielas 45

Nolemj:

 1. atļaut cirst 7 papeles ø 18/23, 18/18 (celma caurmērs 26 cm), 19 (celma caurmērs 22 cm), 34, 31/16/29, 22, 23/34 cm Rīgā, Vecāķu prospektā bez numura (113. grupa, 2264. grunts), pie Emmas ielas 45;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 519,05 EUR (pieci simti deviņpadsmit euro, pieci centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Duntes ielā 22 (17. grupa, 150. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.04.2017.

8. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Augusta Dombrovska ielā 9B (113. grupa, 2291. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.05.2017.

9. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Rātsupītes ielā 16E (104. grupa, 2062. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 49, 31 cm Rīgā, Rātsupītes ielā 16E (104. grupa, 2062. grunts
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 21, 18 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Rātsupītes ielā 16E (104. grupa, 2062. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 88,79 EUR (astoņdesmit astoņi euro, septiņdesmit deviņi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Miera ielas sarkanajās līnijās (23. grupa, 9006. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 53, 43 cm Rīgā, Miera ielā 7 (23. grupa, 9006. grunts).

11. Par koka ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 496. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 9006), pie Zolitūdes ielas 73

Nolemj:

 1. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 9006), pie Zolitūdes ielas 73;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12. Par koku ciršanu Rīgā, Lucavsalas ielā bez numura (51. grupa, 177. grunts) un Rīgā, Lucavsalas ielā bez numura (51. grupa, 176. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai:
  1.1. 7 papeles ø 35, 39, 39, 36/37, 84, 87, 85 cm Rīgā, Lucavsalas ielā bez numura (51. grupa, 177. grunts);
  1.2. 1 papeli ø 23 cm Rīgā, Lucavsalas ielā bez numura (51. grupa, 176. grunts);

13. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krūzes ielā 23 (75. grupa, 48. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.04.2017.

14. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Īvandes ielā 5 (106. grupa, 280. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.04.2017.

15. Par koka ciršanu Rīgā, Caunes ielā 7 (86. grupa, 192. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 lapegli ø 28 cm, Rīgā, Caunes ielā 7 (86. grupa, 192. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 127,49 EUR (viens simts divdesmit septiņi euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

16. Par papildus informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu kas aug uz zemesgabalu Rīgā, Tomsona ielā 4 (24. grupa, 152. grunts) un Rīgā, Tomsona ielā bez numura (24. grupa, 153. grunts) robežas un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.05.2017.

17. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Patversmes ielā 21 (17. grupa, 124. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.04.2017.