APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 12 (20.03.2017.)

Versija drukāšanai
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks J. Ločmelis
Komisijas locekļi:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Kondrāte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja vietniece J. Kotello
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 9 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 18 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Pētersalas ielā 10 (12. grupa, 91. grunts)

Nolemj:
uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 oša ø 30 cm un 1 zirgkastaņas ø 35 cm Rīgā Pētersalas ielā 10 (12. grupa, 91. grunts) patvaļīgu ciršanu 533,58 EUR (pieci simti trīsdesmit trīs euro, piecdesmit astoņi centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar lietus kanalizācijas tīklu izbūvi Rīgā, Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 5. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 gobas ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 11/12 (celma caurmērs 23 cm), 21 cm ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 5. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 900,00 EUR (deviņi simti euro);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koku ciršanu saistībā ar jauna gāzesvada izbūvi Rīgā, Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 41. grunts) un Dēļu ielā 6 (50. grupa, 10. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1.  1 liepu ø 33 cm un 1 kalstošu gobu ø 21/14/15/7/16/13/16/9 cm Rīgā, Dēļu ielā 6 (50. grupa, 10. grunts);
  1.2.  2 ošlapu kļavas ø 35, 28 cm Rīgā, Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 41. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1715,98 EUR (viens tūkstotis septiņi simti piecpadsmit euro, deviņdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par koka ciršanu saistībā ar biroja un noliktavas ēku būvniecību Rīgā, Jaunmoku ielā 16 (75. grupa, 153. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 31/21/35/23/35/41/14/30/34/13 cm Rīgā, Jaunmoku ielā 16 (75. grupa, 153. grunts) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 2364,82 EUR (divi tūkstoši trīs simti sešdesmit četri euro, astoņdesmit divi centi).

4. Par koku ciršanu saistībā ar divu daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecību Rīgā, Eiženijas ielā 17 (64. grupa, 20. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 13 kļavas ø 22, 30, 20, 38, 31, 25, 37, 21, 22, 19 (celma caurmērs 24 cm), 30, 18/15 (celma caurmērs 24 cm), 18 cm (celma caurmērs 22 cm), 3 gobas ø 19 (celma caurmērs 24 cm), 49, 18/14 cm (celma caurmērs 24 cm), 8 vītolus ø 41, 33, 18 (celma caurmērs 22 cm), 25, 26, 28, 30, 26 cm, 3 blīgznas ø 39, 24, 33/25 cm, 5 bērzus ø 45, 40, 43, 45, 47 cm, 1 liepu ø 43 cm, 3 apses ø 46, 61, 23 cm Rīgā, Eiženijas ielā 17 (64. grupa, 20. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6746,10 EUR (seši tūkstoši četrdesmit seši euro, desmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par koku ciršanu saistībā ar transportlīdzekļu novietnes un tās pievedceļa būvniecību Rīgā, Dzirciema ielā 123 (77. grupa, 2103. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 melnalkšņus ø 21, 16 cm (celma caurmērs 22 cm) un 1 bērzu ø 34 cm Rīgā, Dzirciema ielā 123 (77. grupa, 2103. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 461,01 EUR (četri simti sešdesmit viens euro, viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par koku ciršanu saistībā ar piebraucamā ceļa un inženierkomunikāciju izbūvi Rīgā, Piedrujas ielas sarkanajās līnijās, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 121 2488, pie Piedrujas ielas 3C

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 19 (celma caurmērs 23 cm), 52 cm, 1 papeli ø 70/59/44 cm Rīgā, Piedrujas ielas sarkanajās līnijās, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 121 2488, pie Piedrujas ielas 3C pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 893,85 EUR (astoņi simti deviņdesmit trīs euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par koka ciršanu saistībā ar kanalizācijas kolektora pārbūvi Rīgā, Bukultu ielas sarkanajās līnijās (14. grupa, 2110. grunts), pie Bukultu ielas 3

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 1 liepu ø 39 cm Rīgā, Bukultu ielas sarkanajās līnijās (14. grupa, 2110. grunts), pie Bukultu ielas 3;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 332,95 EUR (trīs simti trīsdesmit divi euro, deviņdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Par koku ciršanu saistībā ar esošās apbūves nojaukšanu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecību Rīgā, Vecāķu prospektā 205 (120. grupa, 76. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 2 bērzus ø 31, 31 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 205 (120. grupa, 76. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 264,65 EUR (divi simti sešdesmit četri euro, sešdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 191 (26. grupa, 126. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.05.2017.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Krūzes ielā 23 (75. grupa, 48. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ozolus ø 69, 54 cm, 1 ošlapu kļavu ø 30 cm un 1 ievu ø 18/14 (celma caurmērs 37 cm) cm Rīgā, Krūzes ielā 23 (75. grupa, 48. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 687,53 EUR (seši simti astoņdesmit septiņi euro, piecdesmit trīs centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par koka ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 170 (107. grupa, 2011. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 31 cm Rīgā, Vienības gatvē 170 (107. grupa, 2011. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 70,57 EUR (septiņdesmit euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bišu ielā 1 (58. grupa, 58. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.04.2017.

4. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Spulgas ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 9003)

Nolemj:
atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu koku ciršanu Rīgā, Spulgas ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 9003) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

5. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 121 9999; kadastra apzīmējumu 0100 121 0780, pie Apmetņu ielas 16A

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 55 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 121 9999; kadastra apzīmējumu 0100 121 0780, pie Apmetņu ielas 16A.

6. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Mežciema ielā 43A (122. grupa, 2050. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku (dižkoku) 1 vienkrāsas baltegli ø 44 cm Rīgā, Mežciema ielā 43A (122. grupa, 2050. grunts);
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 nokareno zeltzaru vītolu ø 54 cm Rīgā, Mežciema ielā 43A (122. grupa, 2050. grunts);
 3. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 056 0166; kadastra apzīmējumu 0100 056 0122, pie Ventspils ielas 13A, Fridriha Candera ielā 1A (76. grupa, 2079. grunts), zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 076 2133, pie Zasulauka ielas 14, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 076 2175 un zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 076 0311; kadastra apzīmējumu 0100 076 0103, pie Zasulauka ielas 31

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.04.2017.

8. Par koku ciršanu Rīgā, Stāmerienas ielā 8 (92. grupa, 483. grunts) un Rīgā, Brīvības gatvē bez numura (92. grupa, 2493. grunts), pie Stāmerienas ielas 8

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1.1. 1 papeli ø 54/32 cm, 1 priedi ø 21 cm Rīgā, Stāmerienas ielā 8 (92. grupa, 483. grunts);
  1.2. 6 ošlapu kļavas ø 20, 22, 20/19, 14 (celma caurmērs 20 cm), 30/13, 37 cm, 1 gobu ø 22/20 cm Rīgā, Brīvības gatvē bez numura (92. grupa, 2493. grunts), pie Stāmerienas ielas 8;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses ar kadastra apzīmējumu 0100 126 2068, pie Maskavas ielas 437

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 43, 30, 34 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses ar kadastra apzīmējumu 0100 126 2068, pie Maskavas ielas 437;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Par koka ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 58A (118. grupa, 2022. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 23 cm Rīgā, Nīcgales ielā 58A (118. grupa, 2022. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 41,89 EUR (četrdesmit viens euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

11. Par papildus informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, A. Deglava ielā 26C (38. grupa, 107. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.05.2017.

12. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ķengaraga ielā 10 (72. grupa, 2047. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 gobu ø 51 cm Rīgā, Ķengaraga ielā 10 (72. grupa, 2047. grunts).

13. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, A. Čaka ielā 89 (33. grupa, 40. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 25 cm Rīgā, A. Čaka ielā 89 (33. grupa, 40. grunts).

14. Par koku ciršanu Rīgā, A. Deglava ielā bez numura (71. grupa, 1530. grunts), pie A. Deglava ielas 75

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 apses ø 26, 36, 21, 40 cm, 1 blīgznu ø 34/24/16/30 cm Rīgā, A. Deglava ielā bez numura (71. grupa, 1530. grunts), pie A. Deglava ielas 75;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 413,43 EUR (četri simti trīspadsmit euro, četrpadsmit trīs centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

15. Par koka ciršanu Rīgā, Ilzenes ielā 26 k-1 (13. grupa, 62. grunts; kadastra apzīmējums 0100 013 0058)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 29 cm Rīgā, Ilzenes ielā 26 k-1 (13. grupa, 62. grunts; kadastra apzīmējums 0100 013 0058);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 66,02 EUR (sešdesmit seši euro, divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

16. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Alberta ielā 11 (19. grupa, 94. grunts)

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.04.2017.

17. Par koka ciršanu Rīgā, Līgatnes ielā 1 (84. grupa, 389. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 46 cm Rīgā, Līgatnes ielā 1 (84. grupa, 389. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 104,72 EUR (viens simts četri euro, septiņdesmit divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

18. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Patversmes ielā 21 (17. grupa, 124. grunts)

Nolemj:

 1. tteikt atļaut cirst 1 liepu ø 33 cm, 2 kļavas ø 27, 26/30/34 cm Rīgā, Patversmes ielā 21 (17. grupa, 124. grunts);
 2. atļaut cirst 9 ošlapu kļavas ø 27, 22/17/16/31, 17 (celma caurmērs 22 cm), 28, 13/12 (celma caurmērs 28 cm), 13/15 (celma caurmērs 22 cm), 12/12/20, 12/14 (celma caurmērs 26 cm) 19/21/20/14/28 cm, 7 kļavas ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 23, 21, 44, 24, 18/23, 13/12/17 cm;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1658,31 EUR (viens tūkstotis seši simti piecdesmit astoņi euro, trīsdesmit viens cents);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.