APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 14 (03.04.2017.)

Versija drukāšanai
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks J. Ločmelis
Komisijas locekļi:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja p.i. Z. Putnaērgle
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 14 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 18 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Valtaiķu ielā 44 (99. grupa, 2118. grunts) saistībā ar savrupmājas jaunbūves projektēšanas darbiem

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 46/52 cm Rīgā, Valtaiķu ielā 44 (99. grupa, 2118. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 43 cm Rīgā, Valtaiķu ielā 44 (99. grupa, 2118. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 367,10 EUR (trīs simti sešdesmit septiņi euro, desmit centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koku ciršanu saistībā ar iebrauktuves un inženierkomunikāciju izbūvi Rīgā, Jelgavas ielā 59 (54. grupa, 2023. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 36, 57 cm un 1 gobu ø 62 cm Rīgā, Jelgavas ielā 59 (54. grupa, 2023. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1323,27 EUR (viens tūkstotis trīs simti divdesmit trīs euro, divdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par koka ciršanu saistībā ar dzīvojamās mājas būvniecību un teritorijas līdzināšanas darbiem Rīgā, Cēres ielā bez numura (106. grupa, 2167. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Cēres ielā bez numura (106. grupa, 2167. grunts) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 192,09 EUR (viens simts deviņdesmit divi euro, deviņi centi).

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 23 (60. grupa, 62. grunts) un Rīgā, Kalnciema ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 2401. grunts; kadastra apzīmējums 0100 060 2103)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.05.2017.

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 0422; kadastra apzīmējumu 0100 055 0254, pie Zuteņu ielas 1

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.05.2017.

6. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu saistībā ar īslaicīgas autonovietnes pārbūvi un teritorijas labiekārtošanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 063 0061, pie ēkas Daugavgrīvas ielā 114

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 papeles ø 88, 81, 78 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 063 0061, pie ēkas Daugavgrīvas ielā 114;
 2. 0atļaut cirst 1 bērzu ø 36 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 063 0061, pie ēkas Daugavgrīvas ielā 114 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 153,67 EUR (viens simts piecdesmit trīs euro, sešdesmit septiņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par koku ciršanu saistībā ar degvielas uzpildes stacijas un gāzes uzpildes stacijas būvniecību Rīgā, Putnu ielā 52 (73. grupa, 74. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0279)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 bērzus ø 52, 50, 25, 35, 41/46/43, 38/43 cm Rīgā, Putnu ielā 52 (73. grupa, 74. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0279) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1592,20 EUR (viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit divi euro, divdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stūrmaņu ielā 31 k-2 (97. grupa, 175. grunts), Mežrozīšu ielā 41 (97. grupa, 161. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.04.2017.

9. Par koku ciršanu Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (36. grupa, 2. grunts), pie Ata ielas un Rīgā, Jāņa Asara ielas sarkanajās līnijās (37. grupa, 9999. grunts), pie Jāņa Asara ielas 24

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1.  2 liepas ø 42, 37/40/42 cm Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (36. grupa, 2. grunts), pie Ata ielas;
  1.2.  1 liepu ø 54 cm Rīgā, Jāņa Asara ielas sarkanajās līnijās (37. grupa, 9999. grunts), pie Jāņa Asara ielas 24.

10. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zeltiņu ielas sarkanajās līnijās, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 071 9002, pie Jaunrozes ielas

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.05.2017.

11. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar dzīvojamās, biroju un pakalpojumu ēkas būvniecību Rīgā, Brīvības ielā 115 (23. grupa, 2007. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.05.2017.

12. Par koku ciršanu saistībā ar ēkas pārbūvi Rīgā, Sprukstes ielā 2 (91. grupa, 2046. grunts; kadastra apzīmējums 0100 091 0261)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 2 blīgznas ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 23 cm, 1 papeli ø 22 cm, 15 bērzus ø 28, 32/28, 30, 46, 43, 34, 45, 32, 40, 16/9/10 (celma caurmērs 35 cm), 49, 39, 52, 30/20/18, 29/19 cm un 13 kļavas ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 27, 31, 30, 21, 19 (celma caurmērs 25 cm), 15/15 (celma caurmērs 26 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 20/24, 35, 14 (celma caurmērs 21 cm), 14/14 (celma caurmērs 30 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm) cm Rīgā, Sprukstes ielā 2 (91. grupa, 2046. grunts; kadastra apzīmējums 0100 091 0261);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5792,52 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti deviņdesmit divi euro, piecdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

13. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Braila ielā 24 (92. grupa, 229. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst aso egli ø 35 cm Rīgā, Braila ielā 24 (92. grupa, 229. grunts).

14. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu saistībā ar daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas kompleksa būvniecībuRīgā, Stirnu ielā 20 (71. grupa, 101. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.05.2017.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Īvandes ielā 5 (106. grupa, 280. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 73 cm Rīgā, Īvandes ielā 5 (106. grupa, 280. grunts);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 96 cm, Rīgā, Īvandes ielā 5 (106. grupa, 280. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 437,11 EUR (četri simti trīsdesmit septiņi euro, vienpadsmit centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par koka ciršanu Rīgā, Krūmiņsalas ielā 24 (119. grupa, 281. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 32 cm Rīgā, Krūmiņsalas ielā 24 (119. grupa, 281. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 145,70 EUR (viens simts četrdesmit pieci euro, septiņdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Laidzes ielā 6 (75. grupa, 472. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku (dižkoku) – 1 Japānas lapegli ø 60 cm Rīgā, Laidzes ielā 6 (75. grupa, 472. grunts).

4. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Šampētera ielas sarkanajās līnijās (81. grupa, 169. grunts; kadastra apzīmējums 0100 081 0191), pie Šampētera ielas 71A

Nolemj:
atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 kļavas ø 45/38/33 cm ciršanu Rīgā, Šampētera ielas sarkanajās līnijās (81. grupa, 169. grunts; kadastra apzīmējums 0100 081 0191) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Liepājas ielā 49 (105. grupa, 98. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0480)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.04.2017.

6. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jūrkalnes ielā 52 (99. grupa, 177. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.05.2017.

7. Par koku ciršanu Rīgā, Putnu ielā 52 (73. grupa, 74. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0279)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 20 bērzus ø 27, 27, 14 (celma caurmērs 21 cm), 22, 34, 14 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 24, 16 (celma caurmērs 24 cm), 13 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 23, 13 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 27 cm), 21, 21, 26, 14 (celma caurmērs 21 cm), 19 (celma caurmērs 27 cm), 21 cm un 1 melnalksni ø 24 cm Rīgā, Putnu ielā 52 (73. grupa, 74. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0279);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1019,94 EUR (viens tūkstotis deviņpadsmit euro, deviņdesmit četri centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 056 0166; kadastra apzīmējumu 0100 056 0122, pie Ventspils ielas 13A, Fridriha Candera ielā 1A (76. grupa, 2079. grunts), zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 076 2133, pie Zasulauka ielas 14, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 076 2175 un zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 076 0311; kadastra apzīmējumu 0100 076 0103, pie Zasulauka ielas 31

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 vītolus ø 32/31/27/21/21/26/28, 60/67, 40/34/32 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 076 2175, pie Zasulauka ielas 31;
 2. atļaut cirst:
  2.1.  1 kļavu ø 35/31/23 cm, 1 liepu ø 50/23 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 056 0122 (56. grupa, 166. grunts), pie Ventspils ielas 13A;
  2.2.  4 ošlapu kļavas ø 32, 29/25/25, 58, 25 cm, 1 liepu ø 31 cm Rīgā, Fridriha Candera ielā 1A (76. grupa, 2079. grunts);
  2.3.  6 ošlapu kļavas ø 13/19 (celma caurmērs 21 cm), 8/17 (celma caurmērs 40 cm), 13/11 (celma caurmērs 22 cm), 15/19 (celma caurmērs 31 cm), 21/27 cm, 14/21 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 076 2133, pie Zasulauka ielas 14;
  2.4.  1 kļavu ø 26/19 cm, 2 vītolus ø 30/32/21/21/29, 25/20/26 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 076 0311, kadastra apzīmējumu 0100 076 0103, pie Zasulauka ielas 31;
 3. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Par koka ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 7B (97. grupa, 2093. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 65/57 cm Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 7B (97. grupa, 2093. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 222,19 EUR (divi simti divdesmit divi euro, deviņpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Par koka ciršanu Rīgā, Kristapa ielā 11 (60. grupa, 259. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 rietumu tūju ø 25 cm Rīgā, Kristapa ielā 11 (60. grupa, 259. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 45,53 EUR (četrdesmit pieci euro, piecdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

11. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 231A (72. grupa, 457. grunts)

Nolemj:
atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu 3 liepu ø 43, 40, 40 cm ciršanai Rīgā, Maskavas ielā 231A (72. grupa, 457. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

12. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Nītaures ielā 4 (24. grupa, 121. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 48 cm, Rīgā, Nītaures ielā 4 (24. grupa, 121. grunts).

13. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rēzeknes ielā 2B (121. grupa, 2481. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.04.2017.

14. Par koka ciršanu Rīgā, Ilzenes ielas sarkanajās līnijās (13. grupa, 9001. grunts), pie Ilzenes ielas 26 k-1

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 10 papeles ø 29/23/38/40, 24, 66, 52, 22/25, 30, 31, 24, 58, 29/36 cm Rīgā, Ilzenes ielas sarkanajās līnijās (13. grupa, 9001. grunts), pie Ilzenes ielas 26 k-1;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

15. Par koka ciršanu Rīgā, Stūrīša ielā 37 (115. grupa, 205. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 62 cm Rīgā, Stūrīša ielā 37 (115. grupa, 205. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 282,30 EUR (divi simti astoņdesmit divi euro, trīsdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

16. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Berģu ielā 131 (127. grupa, 391. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.05.2017.

17. Par koku ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 2 (20. grupa, 1. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 45, 12/8/6/9/9/6 (celma caurmērs 28 cm) cm Rīgā, Bruņinieku ielā 2 (20. grupa, 1. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 135,16 EUR (viens simts trīsdesmit pieci euro, sešpadsmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

18. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Gaujas ielā 13 (87. grupa, 161. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.06.2017.