APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 15 (10.04.2017.)

Versija drukāšanai
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja p.i. K. Švarca
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja vietniece J. Kotello
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja p.i. Z. Putnaērgle
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 3 pārkāpumu izskatīšana;
 • 9 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 20 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.03.2017. lēmuma (protokols Nr. 12, 1.1.1. §) “Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Pētersalas ielā 10 (12. grupa, 91. grunts)” lēmuma atcelšanu

Nolemj:

 1. labot pārrakstīšanās kļūdu Aktā un Lēmumā, kur norādītā zirgkastaņa ø 40 cm ir osis ø 40 cm;
 2. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.03.2017. lēmumu (protokols Nr. 12, 1.1.1. §) “Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Pētersalas ielā 10 (12. grupa, 91. grunts)”.

2. Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Grauleņu ielā 5 (121. grupa, 278. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 0213)

Nolemj:
uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 kļavas ø 20 cm Rīgā, Grauleņu ielā 5 (121. grupa, 278. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 0213) patvaļīgu ciršanu 113,83 EUR (viens simts trīspadsmit euro, astoņdesmit trīs centi).

3. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Pētersalas ielā 10 (12. grupa, 91. grunts)

Nolemj:

 1. labot pārrakstīšanās kļūdu Aktā un Lēmumā, kur norādītā zirgkastaņa ø 40 cm ir osis ø 40 cm;
 2. uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 oša ø 30 cm un 1 zirgkastaņas ø 35 cm Rīgā Pētersalas ielā 10 (12. grupa, 91. grunts) patvaļīgu ciršanu 533,58 EUR (pieci simti trīsdesmit trīs euro, piecdesmit astoņi centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar dzīvojamās mājas būvniecību Rīgā, Sējas ielā bez numura (106. grupa, 2258. grunts) un Rīgā, Kalvenes ielas sarkanajās līnijās (106. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 2398)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1. 4 kļavas ø 29/27, 25, 18 (celma caurmērs 21 cm), 23 cm Rīgā, Sējas ielā bez numura (106. grupa, 2258. grunts);
  1.2. 1 kļavu ø 43 cm Rīgā, Kalvenes ielas sarkanajās līnijās (106. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 2398).
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1408,65 EUR (viens tūkstotis četri simti astoņi euro, sešdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koka ciršanu saistībā ar dzīvojamās ēkas būvniecību un iebrauktuves izbūvi Rīgā, Beberbeķu ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 688. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9014), pie Beberbeķu ielas 76A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 76 cm Rīgā, Beberbeķu ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 688. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9014), pie Beberbeķu ielas 76A pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 324,41 EUR (trīs simti divdesmit četri euro, četrdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Sēlpils ielā 15 (64. grupa, 3. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 43, 45 cm Rīgā, Sēlpils ielā 15 (64. grupa, 3. grunts).

4. Par koku ciršanu saistībā ar trīs sociālo dzīvojamo māju ar Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru, dienas centru un veselības centru būvniecību Rīgā, Stūrmaņu ielā 31 k-2 (97. grupa, 175. grunts), Mežrozīšu ielā 41 (97. grupa, 161. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1. 4 bērzus ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm) cm, 3 ošlapu kļavas ø 17 (celma caurmērs 23cm), 12/14/8 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm, 1 ievu ø 13/8 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Mežrozīšu ielā 41 (97. grupa, 161. grunts);
  1.2. 5 papeles ø 11/17 (celma caurmērs 37 cm), 49, 14 (celma caurmērs 22 cm), 18/8 (celma caurmērs 28 cm), 21/23/35/28/16/38/28/12 cm, 3 kļavas ø 11/7/7/10/10/20, 7/9/11/8 (celma caurmērs 31 cm), 22/12/10 cm, 1 ošlapu kļavu ø 19/19/14/12/12 (celma caurmērs 48 cm) Rīgā, Stūrmaņu ielā 31 k-2 (97. grupa, 175. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3175,86 EUR (trīs tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci euro, astoņdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par koka ciršanu saistībā ar siltumtrases pārbūvi Rīgā, Strēlnieku ielā 5 (18. grupa, 40. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 1 bērzu ø 40 cm Rīgā, Strēlnieku ielā 5 (18. grupa, 40. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 426,86 EUR (četri simti divdesmit seši euro, astoņdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Lēdurgas ielā 3 (68. grupa, 132. grunts)

Nolemj:
atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Lēdurgas ielā 3 (68. grupa, 132. grunts).

7. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 101 (31. grupa, 2027. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 25.04.2017. līdz 10.05.2017. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 2 bērzu ø 28, 44 cm ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 101 (31. grupa, 2027. grunts) saistībā ar mākslas un pasākuma centra būvniecību un 3 bērzu ø 16, 16 (celma caurmērs 20 cm), 34 cm ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 101 (31. grupa, 2027. grunts) saistībā ar teritorijas kopšanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 18.04.2017. Ne vēlāk kā līdz 24.04.2017. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 24.04.2017. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Satekles ielas un Lāčplēša ielas stūrī, ietves tuvumā);
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 24.03.2017. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa vai arborista atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Lāčplēša ielā 101 (31. grupa, 2027. grunts) un zemesgabala apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
 5. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.06.2017.

8. Par koku ciršanu saistībā ar veselības aprūpes (ārstniecības) iestādes “Aesthetica” būvniecību Rīgā, Tālivalža ielā 15 (116. grupa, 47. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 35 cm, 1 robīniju ø 24 cm, 1 ievu ø 32/14 cm Rīgā, Tālivalža ielā 15 (116. grupa, 47. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 700,05 EUR (septiņi simti euro, pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

9. Par koka ciršanu saistībā ar iebrauktuves izbūvi Rīgā, Prāgas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 004 2026, pie Gaiziņa ielas 5 k-4

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 34 cm Rīgā, Rīgā, Prāgas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 004 2026, pie Gaiziņa ielas 5 k-4 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 725,66 EUR (septiņi simti divdesmit pieci euro, sešdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Zolitūdes ielā 14H (82. grupa, 541. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu ozolu ø 63 cm Rīgā, Mazajā Zolitūdes ielā 14H (82. grupa, 541. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 57,37 EUR (piecdesmit septiņi euro, trīsdesmit septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Liepājas ielā 49 (105. grupa, 98. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0480)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 48 cm Rīgā, Liepājas ielā 49 (105. grupa, 98. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0480);
 2. atļaut cirst 8 kļavas ø 46, 41, 34/31, 27, 10/8 (celma caurmērs 20 cm), 11/14/14 (celma caurmērs 34 cm), 31, 32/18 cm Rīgā, Liepājas ielā 49 (105. grupa, 98. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0480);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1443,38 EUR (viens tūkstotis četri simti četrdesmit trīs euro, trīsdesmit astoņi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par koka ciršanu Rīgā, Rendas ielā 1 (53. grupa, 177. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 46 cm Rīgā, Rendas ielā 1 (53. grupa, 177. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 104,72 EUR (viens simts četri euro, septiņdesmit divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par koka ciršanu Rīgā, Dagmāras ielā 7 (66. grupa, 361. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 17/16 (celma caurmērs 32 cm) cm Rīgā, Dagmāras ielā 7 (66. grupa, 361. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 60,10 EUR (sešdesmit euro, desmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Auru ielā 7 (117. grupa, 139. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.06.2017.

6. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Sējas ielā 4 (106. grupa, 171. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.06.2017.

7. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 48 (53. grupa, 3. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.06.2017.

8. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bukaišu ielā 6 (73. grupa, 98. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.05.2017.

9. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kristapa ielā 12 (60. grupa, 2018. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.06.2017.

10. Par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 53 (88. grupa, 25. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 10 kļavas ø 30, 32, 32, 38, 40, 24/26, 24/26/30, 34/43, 54/56, 60 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 53 (88. grupa, 25. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

11. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lēdurgas ielā 10 (68. grupa, 148. grunts)

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.04.2017.

12. Par koka ciršanu Rīgā, Trūvertu ielā 17 (123. grupa, 2159. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 blīgznu ø 10/7/11/12/7 (celma caurmērs 34 cm) cm Rīgā, Trūvertu ielā 17 (123. grupa, 2159. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 85,60 EUR (astoņdesmit pieci euro, sešdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

13. Par koku ciršanu Rīgā, Augusta Dombrovska ielas sarkanajās līnijās (113. grupa, 25. grunts; kadastra apzīmējums 0100 113 0025), pie Augusta Dombrovska ielas 2, un Rīgā, Gāles ielas sarkanajās līnijās (113. grupa, 25. grunts; kadastra apzīmējums 0100 113 9002), pie Gāles ielas 2

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  1.1.  13 papeles ø 52, 70, 71, 65, 75, 57, 76, 61, 65, 56, 49, 54, 57 cm Rīgā, Augusta Dombrovska ielas sarkanajās līnijās (113. grupa, 25. grunts; kadastra apzīmējums 0100 113 0025), pie Augusta Dombrovska ielas 2;
  1.2.  3 papeles ø 62, 67, 71 cm Gāles ielas sarkanajās līnijās (113. grupa, 25. grunts; kadastra apzīmējums 0100 113 9002), pie Gāles ielas 2;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

14. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dārzaugļu ielā 6 (35. grupa, 10. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.05.2017.

15. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zvejas ielā 39 (120. grupa, 352. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.06.2017.

16. Par koka ciršanu Rīgā, Aizsila ielā 27 (120. grupa, 1710. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 29 cm Rīgā, Aizsila ielā 27 (92. grupa, 264. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 66,02 EUR (sešdesmit seši euro, divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

17. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Lejas ielā 7 (25. grupa, 103. grunts)

Nolemj:
atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Lejas ielā 7 (25. grupa, 103. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

18. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Stabu ielā 76 (32. grupa, 49. grunts)

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.04.2017.

19. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Rēzeknes ielā 2B (121. grupa, 2481. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 35/24/24/57/21/31, 44 cm, 1 zirgkastaņu ø 29 cm Rīgā, Rēzeknes ielā 2B (121. grupa, 2481. grunts);
 2. atļaut cirst 4 ošlapu kļavas ø 43, 31/26, 32, 103 cm Rīgā, Rēzeknes ielā 2B (121. grupa, 2481. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 427,99 EUR (četri simti divdesmit septiņi euro, deviņdesmit deviņi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

20. Par koka ciršanu Rīgā, A. Deglava ielā 26C (38. grupa, 107. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 37 cm Rīgā, A. Deglava ielā 26C (38. grupa, 107. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 26,32 EUR (divdesmit seši euro, trīsdesmit divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.