APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 17 (24.04.2017.)

Versija drukāšanai
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja vietniece J. Kotello
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 2 pārkāpuma izskatīšana;
 • 8 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 13 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 67 (34. grupa, 190. grunts)

Nolemj:
uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 kļavas ø 40 cm Rīgā, Matīsa ielā 67 (34. grupa, 190. grunts) patvaļīgu ciršanu 569,15 EUR (pieci simti sešdesmit deviņi euro, piecpadsmit centi).

2. Par koku bojāšanu Rīgā, Krasta ielā 52 (48. grupa, 2015. grunts)

Nolemj:
uzlikt par [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par 1 papeles ø 70/56 cm un 1 blīgznas ø 37/34/31 cm Rīgā, Krasta ielā 52 (48. grupa, 2015. grunts) bojāšanu 519,05 EUR (pieci simti deviņpadsmit euro, pieci centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar tirdzniecības ēkas būvniecību Rīgā, Dzirciema ielā 5A (64. grupa, 43. grunts)

Nolemj:

 1. saistībā ar tirdzniecības ēkas būvniecību:
  1.1.  atļaut cirst 1 kļavu ø 51/35/35 cm un 1 bērzu ø 22/14 cm, Rīgā, Dzirciema ielā 5A (64. grupa, 43. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
  1.2.  noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1186,68 EUR (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit seši euro, sešdesmit astoņi centi);
  1.3.  zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
 2. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  2.1.  atļaut cirst 1 pīlādzi ø 12/8 (celma caurmērs 24 cm) cm, 1 kļavas ø 27/12 cm stumbru ø 12 cm un 1 bērzu ø 21/18/13 cm Rīgā, Dzirciema ielā 5A (64. grupa, 43. grunts);
  2.2.  noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 218,56 EUR (divi simti astoņpadsmit euro, piecdesmit seši centi);
  2.3.  pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar elektrolīnijas “Kurzemes loks” pārbūvi Rīgā, Baltegļu ielā 5 (80. grupa, 2030. grunts), Kurzemes prospektā bez numura (80. grupa, 2014. grunts) un Baltegļu ielā bez numura (80. grupa, 55. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0150)

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.06.2017.

3. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar elektrolīnijas “Kurzemes loks” pārbūvi Rīgā, Baltegļu ielā 5 (80. grupa, 2030. grunts)

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.06.2017.

4. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 112 (25. grupa, 19. grunts) un par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielas sarkanajās līnijās (25. grupa, 9001. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 liepas ø 22, 31, 38, 21 cm Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielas sarkanajās līnijās (25. grupa, 9001. grunts);
 2. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 2 Zviedrijas pīlādžu ø 13 (celma caurmērs 20 cm), 8/10/13 cm (celma caurmērs 22 cm) ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 112 (25. grupa, 19. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

5. Par koku ciršanu saistībā ar Latvijas laikmetīgās mākslas muzeja būvniecību Rīgā, Mihaila Tāla ielā 4 (18. grupa, 150. grunts, kadastra apzīmējums 0100 018 0140)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 bērzus ø 33, 41, 44, 46, 47 cm Rīgā, Mihaila Tāla ielā 4 (18. grupa, 150. grunts, kadastra apzīmējums 0100 018 0140) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2251,69 EUR (divi tūkstoši divi simti piecdesmit viens euro, sešdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par koku ciršanu saistībā ar dzīvojamās, biroju un pakalpojumu ēkas būvniecību Rīgā, Brīvības ielā 115 (23. grupa, 2007. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 4 gobas ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 16/16 (celma caurmērs 31 cm), 10/20, 22 cm un 5 kļavas ø 29, 47, 63, 22, 24 cm Rīgā, Brīvības ielā 115 (23. grupa, 2007. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6125,46 EUR (seši tūkstoši viens simts divdesmit pieci euro, četrdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par koka ciršanu saistībā ar daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas kompleksa būvniecību Rīgā, Stirnu ielā 20 (71. grupa, 101. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 1 ozolu ø 72 cm Rīgā, Stirnu ielā 20 (71. grupa, 101. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 614,68 EUR (seši simti četrpadsmit euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Palsas ielā bez numura, Tebras ielā bez numura, Kvēles ielā bez numura (124. grupa, 2056. grunts) un Kvēles ielas sarkanajās līnijās (124. grupa, 9003. grunts)

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.06.2017.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Jāņa Čakstes gatvē 72 (79. grupa, 440. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 5 bērzus ø 25, 29, 20, 28, 26/23/31 cm Rīgā, Jāņa Čakstes gatvē 72 (79. grupa, 440. grunts);
 2. atļaut cirst 5 bērzus ø 33, 27, 23, 24, 24 cm, Rīgā, Jāņa Čakstes gatvē 72 (79. grupa, 440. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 298,24 EUR (divi simti deviņdesmit astoņi euro, divdesmit četri centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Engures ielas sarkanajās līnijās (83. grupa, 260. grunts; kadastra apzīmējums 0100 083 0240) un par koku ciršanu Rīgā, Laktas ielas sarkanajās līnijās (17. grupa, 2049. grunts), Aglonas ielas sarkanajās līnijās (78. grupa, 91. grunts; kadastra apzīmējums 0100 078 9008), Slokas ielas sarkanajās līnijās (65. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 065 9001), Kursīšu ielas sarkanajās līnijās (106. grupa, 847. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 9012)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kļavu ø 54/32 cm Rīgā, Engures ielas sarkanajās līnijās (83. grupa, 260. grunts; kadastra apzīmējums 0100 083 0240);
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  2.1. 1 kļavu ø 15 (celma caurmērs 20 cm) cm un 10 liepas ar ø 15 (celma caurmērs 20 cm) cm Rīgā, Laktas ielas sarkanajās līnijās (17. grupa, 2049. grunts);
  2.2. 1 liepu ø 47 cm Rīgā, Aglonas ielas sarkanajās līnijās (78. grupa, 91. grunts; kadastra apzīmējums 0100 078 9008);
  2.3. 1 kalstošu kļavu ø 52 cm Rīgā, Slokas ielas sarkanajās līnijās (65. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 065 9001);
  2.4. 3 liepas ø 32, 36, 22 (nokaltusi) cm un 2 kļavas ø 14 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm) cm Rīgā, Kursīšu ielas sarkanajās līnijās (106. grupa, 847. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 9012);
 3. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Rindzeles ielā 3 (76. grupa, 2033. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.06.2017.

4. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Kandavas ielā 2 (76. grupa, 31. grunts)

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.06.2017.

5. Par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 109A (80. grupa, 276. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 43, 38 cm Rīgā, Slokas ielā 109A (80. grupa, 276. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 368,81 EUR (trīs simti sešdesmit astoņi euro, astoņdesmit viens cents);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

6. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Vesetas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 024 9999, pie Vesetas ielas 26

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 32/30/20/24 cm Rīgā, Vesetas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 024 9999, pie Vesetas ielas 26.

 

7. Par koku ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 67 (34. grupa, 190. grunts)

Nolemj:

 1. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 265,91 EUR (divi simti sešdesmit pieci euro, deviņdesmit viens cents);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

8. Par koku ciršanu Rīgā, Krāsotāju ielā 11 (34. grupa, 87. grunts)

Nolemj:

 1. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1689,24 EUR (viens tūkstotis seši simti astoņdesmit deviņi euro, divdesmit četri centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

9. Par koka ciršanu Rīgā, Lēdurgas ielā 10 (68. grupa, 148. grunts)

Nolemj:

 1. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 40,41 EUR (četrdesmit euro, četrdesmit viens cents);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

10. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Langas ielā 19 (113. grupa, 2094. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.06.2017.

 

11. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Visbijas prospektā 7 (94. grupa, 36. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.06.2017.

 

12. Par koka ciršanu Rīgā, Pēkšēna ielā 16 (115. grupa, 228. grunts)

Nolemj:

 1. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 15,65 EUR (piecpadsmit euro, sešdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

13. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses ar kadastra apzīmējumu 0100 114 0143, pie Jaunciema 3. šķērslīnijas 12

Nolemj:

 1. šķērslīnijas 12;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.