APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 18 (02.05.2017.)

Versija drukāšanai
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks J. Ločmelis
Komisijas locekļi:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja vietniece J. Kotello
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis

Darba kārtībā:

 • 13 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 13 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Cēres ielā 81 (106. grupa, 857. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0935)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 1 melnalksni ø 43 cm Rīgā, Cēres ielā 81 (106. grupa, 857. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0935);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 367,10 EUR (trīs simti sešdesmit septiņi euro, desmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 0422, kadastra apzīmējumu 0100 055 0254, pie Zuteņu ielas 1

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 37 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 0422; kadastra apzīmējumu 0100 055 0254, pie Zuteņu ielas 1 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 315,88 EUR (trīs simti piecpadsmit euro, astoņdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Imantas 8. līnijā bez numura (93. grupa, 469. grunts) un Imantas 8. līnijas sarkanajās līnijās (93. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 9010)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.06.2017.

4. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Miera ielā 87 (25. grupa, 137. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 3 liepas ø 64, 55, 58 cm Rīgā, Miera ielā 87 (25. grupa, 137. grunts).

5. Par koku ciršanu saistībā ar daudzdzīvokļu ēku būvniecību Rīgā, Pededzes ielā 3 (17. grupa, 2001. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 3 kļavas ø 45, 48, 46 cm, 2 liepas ø 29, 43 cm, 1 bērzu ø 32 cm Rīgā, Pededzes ielā 3 (17. grupa, 2001. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1937,96 EUR (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit septiņi euro, deviņdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Starta ielā 6B (87. grupa, 2076. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.06.2017.

7. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar Pareizticīgo baznīcas jaunbūvi Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 45 (111. grupa, 140. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.06.2017.

8. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Pērnavas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 027 2023, pie Brīvības ielas 184 un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 30.05.2017. līdz 12.06.2017. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 bērza ø 46 cm un 1 zirgkastaņas ø 26 cm ciršanu Rīgā, Pērnavas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 027 2023, pie Brīvības ielas 184;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 23.05.2017. Ne vēlāk kā līdz 29.05.2017. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 29.05.2017. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Pērnavas ielas un Brīvības ielas stūrī, ietves tuvumā);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.07.2017.

9. Par koku ciršanu saistībā ar daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa būvniecību Rīgā, Sermuliņu ielā 14 (12. grupa, 2048. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 10 ošlapu kļavas ø 32/28, 20/35/43/38/14, 17, 18 (celma caurmērs 25 cm), 13 (celma caurmērs 21 cm), 9/12 (celma caurmērs 24 cm), 13/15/15/16/16/17 (celma caurmērs 67 cm), 21, 34, 42 cm, 1 bērzu ø 31 cm, 1 liepu ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 1 ozolu ø 64 cm, 2 kļavas ø 55, 36 cm, 1 papeli ø 125 cm Rīgā, Sermuliņu ielā 14 (12. grupa, 2048. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 9085,73 EUR (deviņi tūkstoši astoņdesmit pieci euro, septiņdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

10. Par koku ciršanu Rīgā, Aizkraukles ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 115 2044, pret Aizkraukles ielu 42

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 30 cm, 1 osi ø 17 cm (celma caurmērs 25 cm) Rīgā, Aizkraukles ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 115 2044, pret Aizkraukles ielu 42 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 401,25 EUR (četri simti viens euro, divdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

11. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu saistībā ar volejbola laukuma izbūvi Rīgā, K. Barona ielā 116A (35. grupa, 30. grunts; kadastra apzīmējums 0100 035 0130)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.07.2017.

12. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Krāsotāju ielā 8/10 (34. grupa, 152. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 30.05.2017. līdz 12.06.2017. rīkot publisko apspriešanu par plānotās 1 kļavas ø 39/43 cm, 1 bērza ø 20/19/14 cm, 1 papeles ø 28 cm ciršanu Rīgā, Krāsotāju ielā 8/10 (34. grupa, 152. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 23.05.2017. Ne vēlāk kā līdz 29.05.2017. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 29.05.2017. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, pie Krāsotāju ielā 8/10 teritorijas žoga, Krāsotāju ielas pusē);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.07.2017.

13. Par koku ciršanu Rīgā, Kungu ielā bez numura (1. grupa, 153. grunts) un Rīgā, Grēcinieku ielā bez numura (1. grupa, 2014. grunts), pie Grēcinieku ielas 25

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1. 2 liepas ø 31, 32 cm Rīgā, Kungu ielā bez numura (1. grupa, 153. grunts), pie Grēcinieku ielas 25;
  1.2. 1 liepu ø 36 cm Rīgā, Grēcinieku ielā bez numura (1. grupa, 2014. grunts), pie Grēcinieku ielas 25;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2112,97 EUR (divi tūkstoši viens simts divpadsmit euro, deviņdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Šampētera ielā 2 (76. grupa, 184. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm) cm Rīgā, Šampētera ielā 2 (76. grupa, 184. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 154,81 EUR (viens simts piecdesmit četri euro, astoņdesmit viens cents);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 049 0028, pie Raņķa dambja 3, Rīgā, Valguma ielā 16 (49. grupa, 37. grunts), Rīgā, Raņķa dambī 3 (49. grupa, 2044. grunts) un par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 049 0172; kadastra apzīmējumu 0100 049 0170, pie Raņķa dambja 3

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  1.1. 1 vītolu ø 44/41/54/53 cm, Rīgā, Valguma ielā 16 (49. grupa, 37. grunts);
  1.2. 1 ošlapu kļavu ø 40 cm un 1 zeltzaru vītolu ø 73 cm Rīgā, Raņķa dambī 3 (49. grupa, 2044. grunts);
  1.3. 1 zeltzaru vītolu ø 84 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 049 0028;grunts);
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kalstošu liepu ø 28 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 049 0172; kadastra apzīmējumu 0100 049 0170, pie Raņķa dambja 3;
 3. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Brūžu ielā 6 (101. grupa, 145. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.06.2017.

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ainažu ielā 4 (92. grupa, 205. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.06.2017.

5. Par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 193 (120. grupa, 71. grunts)

Nolemj:

 1. 1 kļavu ø 21 cm un 1 priedi ø 41 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 193 (120. grupa, 71. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 282,30 EUR (divi simti astoņdesmit divi euro, trīsdesmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Visbijas prospektā 7 (94. grupa, 36. grunts)

Nolemj:
izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Visbijas prospektā 7 (94. grupa, 36. grunts).

7. Par koka ciršanu Rīgā, Stendera ielā bez numura (84. grupa, 2133. grunts), pie Stendera ielas 16

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 Eiropas baltegli ø 38 cm Rīgā, Stendera ielā bez numura (84. grupa, 2133. grunts), pie Stendera ielas 16;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 173,02 EUR (viens simts septiņdesmit trīs euro, divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Par koka ciršanu Rīgā, Zvejas ielā 8 (120. grupa, 2349. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 46 cm Rīgā, Zvejas ielā 8 (120. grupa, 2249. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 209,45 EUR (divi simti deviņi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Viestura prospektā 61 (95. grupa, 2017. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 32 cm Rīgā, Viestura prospektā 61 (95. grupa, 2017. grunts).

10. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 12 (22. grupa, 4. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.07.2017.

11. Par koku ciršanu Rīgā, Stabu ielā 88 (32. grupa, 43. grunts) un Rīgā, Ģertrūdes ielā bez numura (32. grupa, 122. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  1.1. 2 kalstošas ošlapu kļavas ø 28, 40 cm, 1 kalstošu gobu ø 19 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Stabu ielā 88 (32. grupa, 43. grunts);
  1.2. 3 kalstošas ošlapu kļavas ø 42, 25, 46 cm Rīgā, Ģertrūdes ielā bez numura (32. grupa, 122. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 50 (21. grupa, 27. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 04.07.2017. līdz 17.07.2017. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 3 kļavu ø 74, 55, 72 cm ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 50 (21. grupa, 27. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 27.06.2017. Ne vēlāk kā līdz 03.07.2017. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 03.07.2017. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, pie Brīvības ielas 50 ēkas fasādes, Brīvības ielas pusē);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.08.2017.

13. Par koka ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 33 (71. grupa, 37. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 27 cm Rīgā, Nīcgales ielā 33 (71. grupa, 37. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 61,47 EUR (sešdesmit viens euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.