APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 23 (05.06.2017.)

Versija drukāšanai
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja p.i. K. Švarca
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja vietniece J. Kotello
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 7 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 15 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka bojāšanu Rīgā, Hāpsalas ielā 24 (15. grupa, 64. grunts)

Nolemj:
uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 ozola ø 42 cm bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam Rīgā, Hāpsalas ielā 24 (15. grupa, 64. grunts) 239,04 EUR (divi simti trīsdesmit deviņi euro, četri centi) un likvidēt atlikušās koka daļas.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Balasta dambī 5B (62. grupa, 133. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 19/13 (celma caurmērs 29 cm), 22/18/16 cm Rīgā, Balasta dambī 5B (62. grupa, 133. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1878,20 EUR (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit astoņi euro, divdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koka ciršanu saistībā ar pašapkalpošanās automazgātavas jaunbūvi Rīgā, Jūrmalas gatvē 103B (82. grupa, 2657. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 37 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 103B (82. grupa, 2657. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 31,59 EUR (trīsdesmit viens euro, piecdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par koka ciršanu saistībā ar kanalizācijas tīkla pieslēguma izbūvi Rīgā, Pērkones ielas sarkanajās līnijās (74. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 074 0101), pret Pērkones ielu 4

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 robīniju ø 36/27 cm Rīgā, Pērkones ielas sarkanajās līnijās (74. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 074 0101), pret Pērkones ielu 4 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 537,85 EUR (pieci simti trīsdesmit septiņi euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jūrkalnes ielā 70 (99. grupa, 2380. grunts), zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 099 2383, pie Jūrkalnes ielas 70 un Jūrkalnes ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 9999. grunts; 0100 099 9018)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.07.2017.

5. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.05.2017. lēmuma (protokols Nr. 21, 1.2.8. §) “Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Ilūkstes ielā bez numura (71. grupa, 2388. grunts)” atcelšanu un par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Ilūkstes ielā bez numura (71. grupa, 2388. grunts)

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.05.2017. lēmuma (protokols Nr. 21, 1.2.8. §) “Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Ilūkstes ielā bez numura (71. grupa, 2388. grunts)”;;
 2. izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Ilūkstes ielā bez numura (71. grupa, 2388. grunts).

6. Par koku ciršanu saistībā ar biroju ēku kompleksa būvniecību Rīgā, Krasta ielā 99A (72. grupa, 2017. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 11 papeles ø 25, 23, 18 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 12/13 (celma caurmērs 25 cm), 20, 27, 12/13 (celma caurmērs 23 cm), 28, 24 cm, 4 bērzus ø 19 (celma caurmērs 26 cm), 31, 30, 20 cm un 1 kļavu ø 17/37 cm Rīgā, Krasta ielā 99A (72. grupa, 2017. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1745,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit pieci euro);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sliežu ielā 21A (15. grupa, 132. grunts), Rīgā, Sliežu ielā 21C (15. grupa, 2037. grunts), Sliežu ielas sarkanajās līnijās (15. grupa, 11. grunts; kadastra apzīmējums 0100 015 0008), pie Sliežu ielas 21A un Gaujienas ielā 4 (15. grupa, 100. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.06.2017.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 113 9999, kadastra apzīmējumu 0100 113 0023, Rūpnīcas ielas sarkanajās līnijās, pie ēkas Emmas ielā 26; zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 113 0020, kadastra apzīmējumu 0100 113 0356, Augusta Dombrovska un Rūpnīcas ielas krustojumā; zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 111 0322, kadastra apzīmējumu 0100 113 0025, Augusta Dombrovska ielas sarkanajās līnijās; zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 112 9999, Vecmīlgrāvja ielas sarkanajās līnijās

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  1.1. 3 papeles ø 38, 49, 66 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 113 9999, kadastra apzīmējumu 0100 113 0023, Rūpnīcas ielas sarkanajās līnijās, pie ēkas Emmas ielā 26;
  1.2. 9 papeles ø 49/43/71, 44, 39, 54, 69, 76, 46, 39, 43 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 113 0020, kadastra apzīmējumu 0100 113 0356, Augusta Dombrovska un Rūpnīcas ielas krustojumā;
  1.3. 1 papeli ø 62 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 111 0322, kadastra apzīmējumu 0100 113 0025, Augusta Dombrovska ielas sarkanajās līnijās;
  1.4. 1 papeli ø 96 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 112 9999, Vecmīlgrāvja ielas sarkanajās līnijās;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 091 2137, Vidzemes alejas sarkanajās līnijās, pie Vidzemes alejas 4 un 8, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 091 2173, Auduma ielas sarkanajās līnijās, pie Vidzemes alejas 4

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  1.1. 3 papeles ø 80, 52/60, 49 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 091 2137, Vidzemes alejas sarkanajās līnijās, pie ēkas Vidzemes alejā 4 un 8;
  1.2. 6 papeles ø 94, 80, 80, 40/44, 54, 62/64 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 091 2173, Auduma ielas sarkanajās līnijās, pie ēkas Vidzemes alejā 4
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 papeli ø 40 cm zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 091 2173, Auduma ielas sarkanajās līnijās, pie ēkas Vidzemes alejā 4;
 3. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 121 9999, kadastra apzīmējumu 0100 121 0049, pie Zvārtavas ielas 33

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 34, 38 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 121 9999, kadastra apzīmējumu 0100 121 0049, pie Zvārtavas ielas 33,
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 bērzu ø 54 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 121 9999, kadastra apzīmējumu 0100 121 0049, pie Zvārtavas ielas 33;
 3. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Margrietas ielā 18 (60. grupa, 121. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 64 cm Rīgā, Margrietas ielā 18 (60. grupa, 121. grunts).

5. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 126 (80. grupa, 995. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 bērzus ø 47, 48, 43, 42 cm Rīgā, Slokas ielā 126 (80. grupa, 995. grunts);
 2. atļaut cirst 3 bērzus ø 24, 35, 34 cm, Rīgā, Slokas ielā 126 (80. grupa, 995. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 211,72 EUR (divi simti vienpadsmit euro, septiņdesmit divi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par koka ciršanu Rīgā, Jaunpils ielā 20 (75. grupa, 2202. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu ozolu ø 93 cm Rīgā, Jaunpils ielā 20 (75. grupa, 2202. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 84,69 EUR (astoņdesmit četri euro, sešdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par koka ciršanu Rīgā, Rindzeles ielā 3 (76. grupa, 2033. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 46 cm Rīgā, Rindzeles ielā 3 (76. grupa, 2033. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 20,94 EUR (divdesmit euro, deviņdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 140 (82. grupa, 2131. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kalstošus ozolus ø 40, 64 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 140 (82. grupa, 2131. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 94,71 EUR (deviņdesmit četri euro, septiņdesmit viens cents);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ilmājas ielā 12 (73. grupa, 2063. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.07.2017.

10. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lokomotīves ielā 60A (78. grupa, 2024. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.06.2017.

11. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 39 (61. grupa, 247. grunts) un Daugavgrīvas ielā 37 (61. grupa, 240. grunts; kadastra apzīmējums 0100 061 0204) un par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 061 0012; kadastra apzīmējumu 0100 061 0016, pie Durbes ielas 10

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 39 (61. grupa, 247. grunts) un Daugavgrīvas ielā 37 (61. grupa, 240. grunts; kadastra apzīmējums 0100 061 0204) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata;
 2. atļaut cirst 1 tūju ø 22/14 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 061 0012; kadastra apzīmējumu 0100 061 0016, pie Durbes ielas 10;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 65,57 EUR (sešdesmit pieci euro, piecdesmit septiņi centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Alsungas ielā 9 (83. grupa, 98. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.06.2017.

13. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā bez numura (113. grupa, 2264. grunts), pie Emmas ielas 45

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.07.2017.

14. Par koka ciršanu Rīgā, Gunāra Astras ielā 1A (71. grupa, 2181. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 52 cm Rīgā, Gunāra Astras ielā 1A (71. grupa, 2181. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 118,38 EUR (viens simts astoņpadsmit euro, trīsdesmit astoņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

15. Par koku ciršanu Rīgā, Brēmenes ielā 21 (84. grupa, 2083. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kalstošus melnalkšņus ø 37, 45 cm Rīgā, Brēmenes ielā 21 (84. grupa, 2083. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 74,67 EUR (septiņdesmit četri euro, sešdesmit septiņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.