APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 29 (17.07.2017.)

Versija drukāšanai

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 29 (17.07.2017.)

 

Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks J. Ločmelis
Komisijas locekļi:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenās speciālistes p.i. K. Linde
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Kondrāte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja vietnieces p.i. A. Maderniece
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova


Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 16 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 22 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koka bojāšanu un koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 145 (44. grupa, 126. grunts)

Nolemj:

 1. uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par 1 kļavas ø 37 cm bojāšanu Rīgā, Maskavas ielā 145 (44. grupa, 126.grunts) 210,59 EUR (divi simti desmit euro, piecdesmit deviņi centi);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 37 cm Rīgā, Maskavas ielā 145 (44. grupa, 126.grunts);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Baložu ielā 7 (59. grupa, 30. grunts) un par koku ciršanu Rīgā, Baložu ielā 7 (59. grupa, 30. grunts) un Rīgā, Ernestīnes ielas sarkanajās līnijās (59. grupa, 221. grunts; kadastra apzīmējums 0100 059 2046)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 vīksnu ø 29/32/14 cm un 1 kļavu ø 74 cm Rīgā, Baložu ielā 7 (59. grupa, 30.grunts);
 2. atļaut cirst 4 kļavas ø 77, 53, 82, 34/45/33 cm un 1 vīksnu ø 20 cm Rīgā, Baložu ielā 7 (59. grupa, 30.grunts; kadastra apzīmējums 0100 059 2046) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3099,02 EUR (trīs tūkstoši deviņdesmit deviņi euro, divi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

2. Par izbraukuma sēdes organizēšanu par koku ciršanu Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 77 (80. grupa, 2092. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0640) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.08.2017.

 

3. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Jūrkalnes ielā 70 (99. grupa, 2380. grunts) un zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 099 2383, pie Jūrkalnes ielas 70 un par koku ciršanu Rīgā, Jūrkalnes ielā 70 (99. grupa, 2380. grunts), zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 099 2383, pie Jūrkalnes ielas 70 un Jūrkalnes ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums0100 099 9018) saistībā ar autoservisa ar veikalu būvniecību un iebraucamā ceļa izbūvi

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 89, 92 cm Rīgā, Jūrkalnes ielā 70 (99. grupa, 2380.grunts);
 2. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 9018) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3268,06 EUR (trīs tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi euro, seši centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

4. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Avotu ielā 68 (37. grupa, 38. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.09.2017.

5. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 85 (31. grupa, 2044. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.09.2017.

6. Par koka ciršanu Rīgā, Centrāltirgus ielā 1 (4. grupa, 71. grunts, kadastra apzīmējums 0100 004 0086), pilsētas kanāla malā saistībā ar Rīgas centrāltirgus teritorijas attīstības 1. kārtas pārbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 30/30/30 cm Rīgā, Centrāltirgus ielā 1 (4. grupa, 71.grunts, kadastra apzīmējums 0100 004 0086) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 1920,87 EUR (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit euro, astoņdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

7. Par koka ciršanu Rīgā, Ieriķu ielas sarkanajās līnijās, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 070 0240, pret Ieriķu ielu 7D, saistībā ar ūdensvada pieslēguma izbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 23 cm Rīgā, Ieriķu ielas sarkanajās līnijās, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 070 0240, pret Ieriķu ielu 7D pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 196,36 EUR (viens simts deviņdesmit seši euro, trīsdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

8. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Pildas ielā 16B (71. grupa, 2781. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.09.2017.

9. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Sliežu ielā 21A (15. grupa, 132. grunts), Rīgā, Sliežu ielā 21C (15. grupa, 2037. grunts), Sliežu iela 23 (15. grupa, 15. grunts), Sliežu ielas sarkanajās līnijās (15. grupa, 11. grunts; kadastra apzīmējums 0100 015 0008), pie Sliežu ielas 21A un Gaujienas ielā 4 (15. grupa, 100. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 22.08.2017. līdz 04.09.2017. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 kļavas ø 57 cm un 2 pelēcīgo apšu ø 19 (celma caurmērs 23 cm), 29 cm ciršanu Rīgā, Sliežu ielas sarkanajās līnijās (15. grupa, 11. grunts; kadastra apzīmējums 0100 015 0008) saistībā ar teritorijas kopšanu, 20 kļavu ø 49/58, 44, 44, 43, 39, 49, 55, 34, 47, 25, 21, 16/10 (celma caurmērs 29 cm), 35, 22, 31, 27, 59, 21, 35, 16 (celma caurmērs 20 cm) cm, 2 ošu ø 33, 39 cm, 6 gobu ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 16/15 (celma caurmērs 28 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 14/13/15/10 (celma caurmērs 36 cm), 21, 33 cm, 2 liepu ø 46, 45 cm, 2 ozolu ø 38, 44 cm, 1 egles ø 21 cm ciršanu Rīgā, Sliežu ielā 21A (15. grupa, 132. grunts) saistībā ar būvniecību, 28 kļavu ø 24, 19 (celma caurmērs 23 cm), 63, 17 (celma caurmērs 21 cm), 10/12 (celma caurmērs 22 cm), 10/11/12 (celma caurmērs 27 cm), 40/35, 36, 64, 25, 45, 19 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 23, 46, 66, 52, 65, 21/14, 22, 23, 15 (celma caurmērs 25 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 40, 29, 29, 17 (celma caurmērs 25 cm), 33 cm, 2 kalnu kļavu ø 19 (celma caurmērs 27 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm) cm, 1 platlapju liepas ø 45 cm, 1 Ledebūra lapegles ø 33 cm, 2 pelēcīgo apšu ø 28, 30 cm, 2 purva bērzu ø 53, 42 cm, 2 Holandes liepu ø 56, 45 cm, 3 gobu ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 23, 30 cm, 1 oša ø 33 cm ciršanu Rīgā, Sliežu ielā 21A (15. grupa, 132. grunts) saistībā ar teritorijas kopšanu, 1 zaļās duglāzijas ø 22 cm un 8 kļavu ø 50, 47, 40, 52, 64, 45, 41, 50 cm ciršanu Rīgā, Sliežu ielā 21C (15. grupa, 2037. grunts) saistībā ar teritorijas kopšanu, 1 kļavas ø 23 cm ciršanu Rīgā, Sliežu ielā 23 (15. grupa, 15. grunts) saistībā ar būvniecību, 12 kļavu ø 21, 22, 10/16 (celma caurmērs 26 cm), 19/11 (celma caurmērs 23 cm), 26, 20, 21, 35/28, 31, 15 (celma caurmērs 21 cm), 24, 17/18 (celma caurmērs 33 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm) cm, 1 papeles ø 58 cm, 1 gobas 24/14 cm, 1 Kanādas papeles ø 44 cm un 1 ošlapu kļavas ø 24 cm ciršanu Rīgā, Gaujienas ielā 4 (15. grupa, 100.grunts) saistībā ar teritorijas kopšanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 15.08.2017. Ne vēlāk kā līdz 21.08.2017. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 21.08.2017. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, pie sabiedriskā transporta pieturas Zāģeru ielā);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.09.2017.

 

10. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar mazumtirdzniecības veikala ēkas ar iebrauktuvi teritorijā un nepieciešamajām autostāvvietām būvniecību Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 81 (122. grupa, 2002. grunts) un

administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

 

Nolemj:

 1. no 15.08.2017. līdz 28.08.2017. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 21 liepas ø 26, 32, 30, 38, 32, 32, 33, 32, 33, 36, 37, 24, 28, 23, 21, 28, 22/21, 30, 18 (celma caurmērs 21 cm), 39, 42 cm, 4 priežu ø 58, 41, 46, 53 cm, 6 ozolu ø 46, 51, 52, 50, 43, 53 cm, 9 bērzu ø 60, 21, 40, 57, 24/40, 39, 22, 18 (celma caurmērs 24 cm), 47 cm, 2 ievu ø 13/12/15 (celma caurmērs 35 cm), 23/31 cm un 1 kļavas ø 37 cm ciršanu Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 81 (122. grupa, 2002.grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 15.08.2017. Ne vēlāk kā līdz 21.08.2017. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 21.08.2017. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Sergeja Eizenšteina un Biķernieku ielas krustojumā);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.09.2017.

 

11. Par koka ciršanu saistībā ar dzīvojamās mājas pārbūvi Rīgā, Mežciema ielā 5 (122. grupa, 18. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 58 cm Rīgā, Mežciema ielā 5 (122. grupa, 18.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 495,16 EUR (četri simti deviņdesmit pieci euro sešpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

12. Par koku ciršanu saistībā ar noliktavas būvniecību Rīgā, Lizuma ielā 5G (91. grupa, 2230. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 54 cm un 2 ošlapu kļavas ø 35/30/37/29/42, 25/55/18 cm Rīgā, Lizuma ielā 5G (91. grupa, 2230.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1155,95 EUR (viens tūkstotis piecdesmit pieci euro deviņdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

13. Par koka ciršanu saistībā ar dzīvojamās mājas būvniecību Rīgā, Nīcgales ielā 46D (118. grupa, 58. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 10/10/12/15/16/17/20 cm Rīgā, Nīcgales ielā 46D (118. grupa, 58.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 426,87 EUR (četri simti divdesmit seši euro, astoņdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

14. Par koku ciršanu Rīgā, Ģimnastikas ielā 24 (74. grupa, 27. grunts) un zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 074 0289, kadastra apzīmējumu 0100 074 0021, Dīķa ielas sarkanajās līnijās, pie Ģimnastikas ielas 24

Nolemj:

1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
1.1. 1 priedi ø 47 cm un 1 liepu ø 59 cm Rīgā, Ģimnastikas ielā 24 (74. grupa, 27.grunts);
1.2. 2 kļavas ø 57, 36/20/44 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 074 0289, kadastra apzīmējumu 0100 074 0021, Dīķa ielas sarkanajās līnijās, pie Ģimnastikas ielas 24;
2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2245,29 EUR (divi tūkstoši divi simti četrdesmit pieci euro, divdesmit deviņi centi);
2. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

15. Par koku ciršanu Rīgā, Piena ielā 11 (12. grupa, 79. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 33/14 cm, 1 blīgznu ø 16/32/24 cm un 1 vītolu ø 25/48/53 cm Rīgā, Piena ielā 11 (12. grupa, 79.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2091,62 EUR (divi tūkstoši deviņdesmit viens euro, sešdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

16. Par koku ciršanu saistībā ar žoga un iebrauktuves izbūvi Rīgā, Slokas ielā 89 (65. grupa, 135. grunts) un zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 065 9999, kadastra apzīmējumu 0100 065 9001, pie ēkas Slokas ielā 89

Nolemj:

1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
1.1. 2 kļavas ø 35, 40 cm un 1 egli ø 31 cm Rīgā, Slokas ielā 89 (65. grupa, 135.grunts);
1.2. 1 kļavu ø 34/31 cm zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 065 9999, kadastra apzīmējumu0100 065 9999, kadastra apzīmējumu 0100 065 9001, pie ēkas Slokas ielā 89.
2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 983,49 EUR (deviņi simti astoņdesmit trīs euro, četrdesmit deviņi centi);
3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.


TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Zāļu ielā 2B (73. grupa, 2234. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 31/26, 37 cm un 2 priedes ø 23, 17/22 cm Rīgā, Zāļu ielā 2B (73. grupa, 2234.grunts);
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 31/21, 48/44 cm Rīgā, Zāļu ielā 2B (73. grupa, 2234.grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 327,83 EUR (trīs simti divdesmit septiņi euro, astoņdesmit trīs centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

2. Par koka ciršanu Rīgā, Penkules ielā 5 (106. grupa, 259. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 58 cm Rīgā, Penkules ielā 5 (106. grupa, 259.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 132,04 EUR (viens simts trīsdesmit divi euro, četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Buļļu ielā 7 (80. grupa, 309. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.09.2017.

 

4. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 105 0476; kadastra apzīmējumu 0100 105 0457, pie Drustu ielas 19

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.09.2017.

 

5. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Jaunmoku ielā 22 (75. grupa, 24. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 85 cm Rīgā, Jaunmoku ielā 22 (75. grupa, 24.grunts);
 2. atļaut cirst 1 ozolu ø 93 cm Rīgā, Jaunmoku ielā 22 (75. grupa, 24.grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 423,45 EUR (četri simti divdesmit trīs euro, četrdesmit pieci centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

6. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kalna ielā 22 (45. grupa, 2002. grunts), pie Ludzas ielas 43

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.09.2017.

 

7. Par koka ciršanu Rīgā, Lībekas ielā 2 (84. grupa, 2084. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 34 cm Rīgā, Lībekas ielā 2 (84. grupa, 2084.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 154,81 EUR (viens simts piecdesmit četri euro, astoņdesmit viens cents);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

8. Par koka ciršanu Rīgā, Aglonas ielā 4A (75. grupa, 225. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 35 cm, Rīgā, Aglonas ielā 4A (75. grupa, 225.grunts);
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

9. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Raunas ielā 15 (89. grupa, 201. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.09.2017.

 

10. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 63D (121. grupa, 1422. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.09.2017.

11. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, K. Barona ielā 104 (33. grupa, 3. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.09.2017.

 

12. Par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 5. šķērslīnijā 10 (87. grupa, 102. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 65, 66 cm Rīgā, Čiekurkalna 5. šķērslīnijā 10 (87. grupa, 102.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 596,47 EUR (pieci simti deviņdesmit seši euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

13. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kalmju ielā 4A (113. grupa, 440. grunts) un

Rīgā, Jaunciema gatvē bez numura (113. grupa, 2333. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.09.2017.


14. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Purva skvērā 1 (127. grupa, 213. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.09.2017.

 

15. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 30 (86. grupa, 2037. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.09.2017.

 

16. Par koku ciršanu Rīgā, Duntes ielā 15A (14. grupa, 2086. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 vītolus ø 36, 42/40, 54/46, 29, 40, 28/25 cm Rīgā, Duntes ielā 15A (14. grupa, 2086.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 123,85 EUR (viens simts divdesmit trīs euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

17. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Bruņinieku ielā 10A (22. grupa, 118. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 4 liepas ø 45, 34, 66, 55 cm Rīgā, Bruņinieku ielā 10A (22. grupa, 118. grunts).

18. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Miera ielā 58 (26. grupa, 92. grunts; kadastra apzīmējums 0100 026 0017)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.09.2017.

 

19. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ernsta Bergmaņa ielā 3 (94. grupa, 248. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.09.2017.

 

20. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 080 0979, pie ēkas Slokas ielā 115

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.08.2017.


21. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielā 40 (93. grupa, 2177. grunts) un zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 093 9999, kadastra apzīmējumu 0100 093 0125, Imantas 18. līnijas sarkanajās līnijās

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.08.2017.


22. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 26.06.2017. lēmuma (protokols Nr. 26, 1.3.5. §) “Par koku ciršanu Rīgā, Gramzdas ielā 68 (99. grupa, 477. grunts)” grozīšanu daļā par zaudējumu atlīdzības apjomu

Nolemj:

 1. “atļaut cirst 5 Rietumu tūjas ø 18 (celma caurmērs 29 cm), 20, 21, 22, 21 cm Rīgā, Gramzdas ielā 68 (99. grupa, 477.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 185,78 EUR (viens simts astoņdesmit pieci euro, septiņdesmit astoņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.”