APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 32

Versija drukāšanai
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 32 (07.08.2017.)
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks J. Ločmelis
Komisijas locekļi:
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja vietniece J. Kotello
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

 

Darba kārtībā:

 • 2 pārkāpumu izskatīšana;
 • 8 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 14 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku bojāšanu Rīgā, Aglonas ielas sarkanajās līnijās (78. grupa, 9008. grunts), pie Prūšu ielas 4B

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par 1 kļavas ø 40/33 cm, 1 ozola ø 42 cm, 2 bērzu ø 38, 43 cm bojāšanu Rīgā, Aglonas ielas sarkanajās līnijās (78. grupa, 9008. grunts), pie Prūšu ielas 4B 885,03 EUR (astoņi simti astoņdesmit pieci euro, trīs centi).

2. Par koku bojāšanu Rīgā, Čiekurkalna 5. šķērslīnijas sarkanajās līnijās (87. grupa, 257. grunts; kadastra apzīmējums 0100 087 9002), posmā no Čiekurkalna 2. līnijas līdz Čiekurkalna 1. līnijai 43

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par 2 papeļu ø 88, 99 cm, 1 ozola ø 73 cm, 2 liepu ø 44, 52 cm bojāšanu Rīgā, Čiekurkalna 5. šķērslīnijas sarkanajās līnijās (87. grupa, 257. grunts; kadastra apzīmējums 0100 087 9002), posmā no Čiekurkalna 2. līnijas līdz Čiekurkalna 1. līnijai 43, 2081,38 EUR (divi tūkstoši astoņdesmit viens euro, trīsdesmit astoņi centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu saistībā ar mazumtirdzniecības veikala būvniecību Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 77 (80. grupa, 2092. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0640)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 12 bērzus ø 30/27, 32, 33, 39, 39, 29/23/27/12, 21/25/35, 21, 38, 27/30, 37, 28 cm Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 77 (80. grupa, 2092.grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0640);
 2. atļaut cirst 3 bērzus ø 28, 22/20/11, 34 cm Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 77 (80. grupa, 2092.grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0640) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 533,57 EUR (pieci simti trīsdesmit trīs euro, piecdesmit septiņi centi).

 

2. Par koku ciršanu saistībā ar elektrolīnijas “Kurzemes loks” pārbūvi Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 080 0056; kadastra apzīmējumu 0100 080 0152, pie Baltegļu ielas 5

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama: 1.1. 16 priedes ø 34, 20, 26, 35, 38, 55, 28, 71, 47, 22, 30, 38, 47/19, 28, 17 (celma caurmērs 22 cm), 31 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 080 0056; kadastra apzīmējumu 0100 080 0152, pie Baltegļu ielas 5; 1.2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4763,76 EUR (četri tūkstoši septiņi simti sešdesmit trīs euro, septiņdesmit seši centi); 1.3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
 2. atļaut cirst teritorijas kopšanas nolūkā: 2.1. 1 priedi ø 37 cm, Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 080 0056; kadastra apzīmējumu 0100 080 0152, pie Baltegļu ielas 5; 2.2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 168,47 EUR (viens simts sešdesmit astoņi euro, četrdesmit septiņi centi); 2.3.pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koka ciršanu Rīgā, Kuģu ielā 28 (49. grupa, 2014. grunts; kadastra apzīmējums 0100 049 0177) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 22.08.2017. līdz 04.09.2017. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 liepas ø 66 cm ciršanu Rīgā, Kuģu ielā 28 (49. grupa, 2014.grunts; kadastra apzīmējums 0100 049 0177);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 14.08.2017. Ne vēlāk kā līdz 21.08.2017. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 21.08.2017. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā ((Rīgā, Kuģu ielā 28 (49. grupa, 2014.grunts; kadastra apzīmējums 0100 049 0177), iepretim cirst plānotajai liepai);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.09.2017.

 

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 70 (75. grupa, 63. grunts; kadastra apzīmējums 0100 075 0462)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.09.2017.

5. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Lubānas ielā 129D

(121. grupa, 1193. grunts) saistībā ar esošās apbūves nojaukšanu un riepu, disku veikala un servisa būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 100 cm Rīgā, Lubānas ielā 129D (121. grupa, 1193.grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērza ø 18 cm (celma caurmērs 27 cm) un 1 kļavas ø 55 cm Rīgā, Lubānas ielā 129D (121. grupa, 1193.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 546,39 EUR (pieci simti četrdesmit seši euro, trīsdesmit deviņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

6. Par koku ciršanu saistībā ar stāvlaukuma paplašināšanu Rīgā, Duntes ielā 15A (14. grupa, 2086. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 3 ošlapu kļavas ø 21, 18 (celma caurmērs 24 cm), 11/14 (celma caurmērs 23 cm) cm un 1 vītolu ø 32 cm Rīgā, Duntes ielā 15A (14. grupa, 2086.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 327,83 EUR (trīs simti divdesmit septiņi euro astoņdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

7. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu

Rīgā, Miera ielā 1 (23. grupa, 99. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.09.2017.

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu

Rīgā, Miera ielā 25 (23. grupa, 73. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.09.2017.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Irbenes ielā 1 (74. grupa, 112. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 66 cm Rīgā, Irbenes ielā 1 (74. grupa, 112.grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 32 cm Rīgā, Irbenes ielā 1 (74. grupa, 112.grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 72,85 EUR (septiņdesmit divi euro, astoņdesmit pieci centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

2. Par koku ciršanu Rīgā, Āgenskalna ielā 24 (60. grupa, 2000. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 41, 28/30 cm Rīgā, Āgenskalna ielā 24 (60. grupa, 2000.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 450,77 EUR EUR (četri simti piecdesmit euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju

 

3. Par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 18 (59. grupa, 40. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 50 cm Rīgā, Kalnciema ielā 18 (59. grupa, 40.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 227,66 EUR EUR (divi simti divdesmit septiņi euro, sešdesmit seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

4. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Zvanu ielā 11 (59. grupa, 9. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 60, 59 cm Rīgā, Zvanu ielā 11 (59. grupa, 9. grunts).

 

5. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 064 0157; kadastra apzīmējumu 0100 064 0116, pie Dzirciema ielas 16, Rīgā, Konsula ielas sarkanajās līnijās (64. grupa, 156. grunts; kadastra apzīmējums 0100 064 0107) un Rīgā, Slokas ielā 49A (64. grupa, 69. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.10.2017.

 

6. Par koku ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 47A (89. grupa, 661. grunts) un Rīgā, Raunas ielā 34 (89. grupa, 2072. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei: 1.1. 2 kalstošas liepas ø 43, 14 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 kalstošu pīlādzi ø 24 cm, 1 kļavu ø 54 cm Rīgā, Biķernieku ielā 47A (89. grupa, 661.grunts); 1.2. 1 ievu ø 32/36 cm, 1 kalstošu pīlādzi ø 30 cm Rīgā, Raunas ielā 34 (89. grupa, 2072.grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

7. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 50 (21. grupa, 27. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 72 cm Rīgā, Brīvības ielā 50 (21. grupa, 27.grunts);
 2. atļaut cirst 2 kļavas ø 74, 55 cm Rīgā, Brīvības ielā 50 (21. grupa, 27.grunts)
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1468,40 EUR (viens tūkstotis četri simti sešdesmit astoņi euro, četrdesmit centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

8. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Saktas ielā 3A (70. grupa, 845. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu un atteikt atļaut cirst 1 sudrabkļavu ø 41 cm Rīgā, Saktas ielā 3A (70. grupa, 845. grunts).

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 256 (78. grupa, 2171. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.09.2017.

 

10. Par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 198A (48. grupa, 2011. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 egles ø 31, 35 cm Rīgā, Maskavas ielā 198A (48. grupa, 2011.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 300,51 EUR (trīs simti euro, piecdesmit viens cents);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

11. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu

Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 42 (29. grupa, 98. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.09.2017.

 

12. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Čiekuru ielā 5 (68. grupa, 2194. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.09.2017.

 

13. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kvēles ielā 15 k-3 (124. grupa, 2042. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.10.2017.

 

14. Par koka ciršanu Rīgā, Purva skvērā 1 (127. grupa, 213. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu priedi ø 34 cm Rīgā, Purva skvērā 1 (127. grupa, 213.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 30,96 EUR (trīsdesmit euro, deviņdesmit seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.