18.09.2017.Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.38 lēmumi

Versija drukāšanai
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 38 (18.09.2017.)
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenās ainavu arhitektes – teritorijas plānotājas p.i. K. Švarca
Rīgas Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

 

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 12 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 21 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 074 0051,

pie Dīķa ielas 18

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 daudzstumbru ievas ø 24/28/32 cm un 2 kļavu ø 36, 20 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 074 0051, pie Dīķa ielas 18, 557,76 EUR (pieci simti septiņdesmit septiņi euro, septiņdesmit seši centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar sabiedriskā transporta pieturvietu pārbūvi Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 2205. grunts), Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9006), zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 082 9999; kadastra apzīmējumu 0100 082 1028), Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (93. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0087)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1. 2 kļavas ø 36, 15 (celma caurmērs 21 cm) cm, 1 liepu ø 52 cm, 1 priedi ø 30 cm un 1 bērzu ø 33/30 cm Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 2205.grunts), pie pieturvietas “Beberbeķu iela”;
  1.2. 7 bērzus ø 45, 37, 57, 33, 45, 20, 62 cm, 3 ozolus ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 25, 26 cm, 1 kļavu ø 39 cm Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999.grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9006), pie pieturvietas “Ķiburgas iela”;
  1.3. 3 bērzus ø 43, 53, 37 cm un 1 melnalksni ø 74 cm Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999.grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9006), pie pieturvietas “Ērkšķu iela”;
  1.4. 1 gobu ø 33 cm, 7 vītolus ø 58, 52, 41, 38, 46, 52, 42, 39 cm zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 082 9999; kadastra apzīmējumu 0100 082 1028;
  1.5. 7 bērzus ø 25, 18 (celma caurmērs 26 cm), 48, 34, 23, 37, 70 cm, 1 vītolu ø 60/50 cm, 2 priedes ø 59, 54 cm Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (93. grupa, 9999.grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0087), pie pieturvietas “Pedagoģijas fakultāte”.

 

2. Par koku ciršanu Rīgā, Ziepniekkalna ielā bez numura (73. grupa, 2006. grunts)

saistībā ar dzīvojamās ēkas būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 melnalkšņus ø 25, 28/25, 26, 31 cm, 3 bērzus ø 38, 34/29, 43 cm, 7 kļavas ø 21, 28/22, 19 (celma caurmērs 20 cm), 19 (celma caurmērs 26 cm), 19 (celma caurmērs 22 cm), 22, 18 (celma caurmērs 22 cm) cm, 2 blīgznas ø 28/17, 11/8 (celma caurmērs 21 cm) cm un 1 vīksnu ø 18 (celma caurmērs 26 cm) cm Rīgā, Ziepniekkalna ielā bez numura (73. grupa, 2006.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3573,68 EUR (trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit trīs euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par koka ciršanu Rīgā, Kuģu ielā 28 (49. grupa, 2014. grunts; kadastra apzīmējums 0100 049 0177) saistībā ar dzīvojamās ēkas būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 66 cm Rīgā, Kuģu ielā 28 (49. grupa, 2014.grunts; kadastra apzīmējums 0100 049 0177) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 1408,64 EUR (viens tūkstotis četri simti astoņi euro, sešdesmit četri centi).

 

4. Par koku ciršanu saistībā ar biroju ēku kompleksa būvniecību Rīgā, Krasta ielā 99A (72. grupa, 2017. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 40 vītolus ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 15, 15, 15, 15 (celma caurmērs 23 cm), 16, 16 (celma caurmērs 24 cm), 17 (celmu caurmērs ø 26 cm), 12/12 (celma caurmērs 24 cm), 16/11 (celma caurmērs 28 cm), 18/17 (celma caurmērs 34 cm), 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21/12, 22/22, 23, 23, 23, 20/24/15, 23/20/16, 23/23/25/17, 24, 24, 25, 25/30/26/24/25, 28/24/24/16, 26/22/16, 26, 26, 26, 26, 27, 28, 30, 48, 55 cm, 2 blīgznas ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 17/20 cm, 20 bērzus ø 15 (celma caurmērs 27 cm), 16 (celma caurmērs 32 cm), 18, 18 (celma caurmērs 25 cm), 19 (celma caurmērs 26 cm), 20, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 24/20, 24/28, 25, 28 cm Rīgā, Krasta ielā 99A (72. grupa, 2017.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6780,32 EUR (seši tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro, trīsdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

5. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.05.2017. lēmuma (protokols Nr. 18, 1.2.8. §) “Par koku ciršanu saistībā ar daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa būvniecību Rīgā, Sermuliņu ielā 14 (12. grupa, 2048. grunts)” atcelšanu un par koku ciršanu saistībā ar daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa būvniecību Rīgā, Sermuliņu ielā 14 (12. grupa, 2048. grunts)

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.05.2017. lēmumu (protokols Nr. 18, 1.2.8. §) “Par koku ciršanu saistībā ar daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa būvniecību Rīgā, Sermuliņu ielā 14 (12. grupa, 2048.grunts)”
 2. atļaut cirst 10 ošlapu kļavas ø 32/28, 20/35/43/38/14, 17, 18 (celma caurmērs 25 cm), 13 (celma caurmērs 21 cm), 9/12 (celma caurmērs 24 cm), 13/15/15/16/16/17 (celma caurmērs 67 cm), 21, 34, 42 cm, 1 bērzu ø 31 cm, 1 liepu ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 1 ozolu ø 64 cm, 2 kļavas ø 36 cm, 1 papeli ø 125 cm Rīgā, Sermuliņu ielā 14 (12. grupa, 2048.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 7911,86 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti vienpadsmit euro, astoņdesmit seši centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema 2. līnijā 8B (114. grupa, 480. grunts) saistībā ar

piebraucamā ceļa izbūvi saskaņā ar vienģimenes dzīvojamās mājas būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 22 cm Rīgā, Jaunciema 2. līnijā 8B (114. grupa, 480.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 187,82 EUR (viens simts astoņdesmit septiņi euro, astoņdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Krēgermuižas ielā 26 (92. grupa, 2364. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst koku Rīgā, Krēgermuižas ielā 26 (92. grupa, 2364. grunts).

 

8. Par koku ciršanu saistībā ar laboratorijas ēkas pārbūvi un noliktavu ēku jaunbūvi

Rīgā, Rēzeknes ielā 1 (121. grupa, 1327. grunts), Rēzeknes ielā 1C (121. grupa, 2482. grunts), Dārzciema ielā 74 (121. grupa, 125. grunts; kadastra apzīmējums 0100 121 4182)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1. 4 liepas ø 22/23/29, 16 (celma caurmērs 20 cm), 20, 22 cm, 11 bērzus ø 25, 14 (celma caurmērs 22 cm), 32/40, 29/19, 26, 13 (celma caurmērs 22 cm), 14 (celma caurmērs 22 cm), 15 (celma caurmērs 23 cm), 15 (celma caurmērs 23 cm), 22, 21 cm, 3 ošlapu kļavas ø 24, 14/18/19 (celma caurmērs 50 cm), 45/30/34/42 cm, 1 riekstkoku ø 20 cm, 1 blīgznu ø 32/17 cm, 13 papeles ø 23, 10/12 (celma caurmērs 30 cm), 22, 25, 20, 19 (celma caurmērs 25 cm), 20, 26, 22/18, 18 (celma caurmērs 24 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm), 23, 44 cm Rīgā, Dārzciema ielā 74 (121. grupa, 125.grunts; kadastra apzīmējums 0100 121 4182);
  1.2. 6 liepas ø 15/17 (celma caurmērs 27 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 22, 18 (celma caurmērs 24 cm), 24, 53 cm, 8 bērzus ø 46, 27, 17 (celma caurmērs 26 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 28, 27, 43, 44 cm, 10 papeles ø 54, 14/15 (celma caurmērs 35 cm), 21, 16 (celma caurmērs 28 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 14 (celma caurmērs 21 cm), 14 (celma caurmērs 23 cm), 15 (celma caurmērs 30 cm), 22 cm, 1 blīgznu ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 1 aso egli ø 20 cm, 1 ošlapu kļavu ø 17/22/15/15 cm Rīgā, Rēzeknes ielā 1 (121. grupa, 1327.grunts);
  1.3. 1 kļavu ø 59 cm Rīgā, Rēzeknes ielā 1C (121. grupa, 2482.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 8162,45 EUR (astoņi tūkstoši viens simts sešdesmit divi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

9. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu

Rīgā, Aptiekas ielā 4 (16. grupa, 61. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.11.2017.

 

10. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu saistībā ar privātmājas būvniecību Rīgā, Garciema ielā 12 (120. grupa, 927. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.12.2017.

11. Par koku ciršanu saistībā ar biroju ēkas jaunbūvi Rīgā, Kokneses prospektā 1 k-3 (90. grupa, 152. grunts; kadastra apzīmējums 0100 090 0178)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 55, 46/38/45 cm, 2 Rietumu tūjas ø 22/18, 15/14/13 (celma caurmērs 36 cm) cm, 3 liepas ø 54, 56, 57 cm Rīgā, Kokneses prospektā 1 k-3 (90. grupa, 152.grunts; kadastra apzīmējums 0100 090 0178) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3276,58 EUR (trīs tūkstoši divi simti septiņdesmit seši euro, piecdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

12. Par koku ciršanu saistībā ar savrupmājas būvniecību Rīgā, Sudrabu Edžus ielā 32 (84. grupa, 393. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 2 egles ø 21, 32 cm, 2 kļavas ø 38, 43 cm un 1 ozolu ø 65 cm Rīgā, Sudrabu Edžus ielā 32 (84. grupa, 393.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1698,90 EUR (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit astoņi euro deviņdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koku ciršanu Rīgā, Irlavas ielā 1B (76. grupa, 428. grunts) un Kalnciema ielā 105 (76. grupa, 78. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1.1. 1 bērzu ø 63 cm Rīgā, Kalnciema ielā 105 (76. grupa, 78.grunts);
  1.2. 1 Rietumu tūju ø 31 cm Rīgā, Irlavas ielā 1B (76. grupa, 428.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 199,89 EUR (viens simts deviņdesmit deviņi euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

2. Par koku ciršanu Rīgā, Codes ielas sarkanajās līnijās (106. grupa, 762. grunts;

kadastra apzīmējums 0100 106 9007), pie Codes ielas 10D

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 4 vītolus ø 50, 62, 40, 64 cm Rīgā, Codes ielas sarkanajās līnijās (106. grupa, 762.grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 9007), pie Codes ielas 10D;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 117 0142,

pie Dammes ielas 15

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.11.2017.

 

4. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Skodas ielā 4 (67. grupa, 2087. grunts) un Rīgā, Palangas ielā 12 (77. grupa, 68. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.11.2017.

 

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu

Rīgā, Dīķa ielā 16 (74. grupa, 45. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.10.2017.

 

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu

Rīgā, Stiebru ielā 4 (111. grupa, 25. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.10.2017.

 

7. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu

Rīgā, Stiebru ielā 8 (111. grupa, 31. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.10.2017.

8. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu

Rīgā, Krustpils ielā 63D (121. grupa, 1422. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 63D (121. grupa, 1422. grunts).

 

9. Par koku ciršanu Rīgā, Ābeļu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 125 9008, pie Taisnās ielas 23

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 nokaltušas egles ø 39, 21 cm, 1 kalstošu egli ø 40 cm, 2 egles ø 21, 38 cm Rīgā, Ābeļu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 125 9008, pie Taisnās ielas 23 Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

10. Par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 070 9004, pie Ūnijas ielas 7

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 32 cm Rīgā, Ūnijas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējums 0100 070 9004, pie Ūnijas ielas 7 Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

11. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā bez numura (70. grupa, 34. grunts), pie Nīcgales ielas 12

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.11.2017.

 

12. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Aviācijas ielā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 078 0177, pie Aviācijas ielas 7

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 48/48 cm Rīgā, Aviācijas ielā zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 078 0177, pie Aviācijas ielas 7.

 

13. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 121 9005, pie Krustpils ielas 12

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 30 cm Rīgā, Krustpils ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 121 9005, pie Krustpils ielas 12;
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 4 nokaltušus bērzus ø 26, 30, 40, 47 cm un 1 kalstošu bērzu ø 18/22 cm Rīgā, Krustpils ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 121 9005, pie Krustpils ielas 12;
 3. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

14. Par koka ciršanu Rīgā, Skrudalienas ielā 7 (124. grupa, 2019. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 35 cm Rīgā, Skrudalienas ielā 7 (124. grupa, 2019.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 63,74 EUR (sešdesmit trīs euro, septiņdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

15. Par koka ciršanu Rīgā, Stienes ielas sarkanajās līnijās (88. grupa, 9003. grunts),

pie Stienes ielas 1

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 bērzu ø 46 cm Rīgā, Stienes ielas sarkanajās līnijās (88. grupa, 9003.grunts), pie Stienes ielas 1;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

16. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. šķērslīnijā 12 (85. grupa, 114. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.11.2017.

17. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Tālivalža ielas sarkanajās līnijās(115. grupa, 9999. grunts), pie Tālivalža ielas 4

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 robīniju ø 44 cm un 1 bērzu ø 42 cm Rīgā, Tālivalža ielas sarkanajās līnijās (115. grupa, 9999. grunts), pie Tālivalža ielas 4.

 

18. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 193 (120. grupa, 71. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 priedes ø 38, 46, 36 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 193 (120. grupa, 71.grunts);
 2. atļaut cirst 1 Rietumu tūju ø 16 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Vecāķu prospektā 193 (120. grupa, 71.grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 29,14 EUR (divdesmit deviņi euro, četrpadsmit centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

19. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu

Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 36 (111. grupa, 191. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.11.2017.

 

20. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu

Rīgā, Tilaudu ielā 4 (120. grupa, 290. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.11.2017.

21. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu

Rīgā, Dzirnupes iela 3 (92. grupa, 2181. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.11.2017.