Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.43 lēmumi

Versija drukāšanai
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 43 (23.10.2017.)
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks J. Ločmelis
Komisijas locekļi:
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

 

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 3 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 16 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Akāciju ielā 2C (93. grupa, 2228. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0483)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 melnalkšņa ø 49 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Akāciju ielā 2C (93. grupa, 2228. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0483) 418,32 EUR (četri simti astoņpadsmit euro, trīsdesmit divi centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā 100 (52. grupa, 235. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.12.2017.

 

2. Par koka ciršanu saistībā ar biroja ēkas būvniecību un teritorijas labiekārtojumu

Rīgā, Bruņinieku ielā 2 (20. grupa, 1. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 46 cm Rīgā, Bruņinieku ielā 2 (20. grupa, 1.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 490,89 EUR (četri simti deviņdesmit euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

3. Par koka ciršanu saistībā ar ēkas pārbūvi par tirdzniecības telpām Rīgā, Sarkandaugavas ielā 9 (16. grupa, 217. grunts; kadastra apzīmējums 0100 016 0213)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 74 cm Rīgā, Sarkandaugavas ielā 9 (16. grupa, 217.grunts; kadastra apzīmējums 0100 016 0213) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 631,76 EUR (seši simti trīsdesmit viens euro, septiņdesmit seši centi).

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 273 k-1 (72. grupa, 2213. grunts),

Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 072 2016, pie ēkas Maskavas ielā 273 k-1,

Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 072 0074, pie ēkas Maskavas ielā 273 k-1

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.12.2017.

 

2. Par koku ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 101 (31. grupa, 2027. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 43, 31 cm Rīgā, Lāčplēša ielā 101 (31. grupa, 2027.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 421,17 EUR (četri simti divdesmit viens euro, septiņpadsmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Šķērsielas sarkanajās līnijās (80. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 9002), pie Šķērsielas 12

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku (dižkoku) 1 vītolu ø 134 cm Rīgā, Šķērsielas sarkanajās līnijās (80. grupa, 9999.grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 9002), pie Šķērsielas 12;
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 2 vītolus ø 10/10/16/18/19/24/30, 118 cm Rīgā, Šķērsielas sarkanajās līnijās (80. grupa, 9999.grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 9002), pie Šķērsielas 12;
 3. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

4. Par koka ciršanu Rīgā, Kantora ielas sarkanajās līnijās (105. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 2273), pie Kantora ielas 53

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 bērzu ø 68 cm Rīgā, Kantora ielas sarkanajās līnijās (105. grupa, 9999.grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 2273), pie Kantora ielas 53.;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

5. Par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999. grunts;

kadastra apzīmējums 0100 082 9006), pie Jūrmalas gatves 156C

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 76 cm Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999.grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9006), pie Jūrmalas gatves 156C;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 69,21 EUR (sešdesmit deviņi euro, divdesmit viens cents);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

6. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 29 (78. grupa, 211. grunts), pie Pārmiju ielas 30

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 3 daudzstumbru ievu ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 29 (78. grupa, 211. grunts), pie Pārmiju ielas 30, sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

 

7. Par koka ciršanu Rīgā, Bukaišu ielā 6 (73. grupa, 98. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 107 cm Rīgā, Bukaišu ielā 6 (73. grupa, 98.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 194,88 EUR (viens simts deviņdesmit četri euro, astoņdesmit astoņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

8. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Bukaišu ielā 9 (73. grupa, 2017. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 42 cm Rīgā, Bukaišu ielā 9 (73. grupa, 2017.grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 52 cm Rīgā, Bukaišu ielā 9 (73. grupa, 2017.grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 118,38 EUR (viens simts astoņpadsmit euro, trīsdesmit astoņi centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

9. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 077 9999; kadastra apzīmējumu 0100 077 9000, pie Spilves ielas 11 k-2

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 73 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 077 9999; kadastra apzīmējumu 0100 077 9000, pie Spilves ielas 11 k-2;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 132,95 EUR (viens simts trīsdesmit divi euro, deviņdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

10. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kuldīgas ielā 27 (64. grupa, 2052. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.12.2017.

11. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā 87 (67. grupa, 329. grunts), Rīgā, Dzirciema ielā 89 (67. grupa, 2052. grunts) un Rīgā, Dzirciema ielā 91 (67. grupa, 79. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.12.2017.

 

12. Par koka ciršanu Rīgā, Meža prospektā 90 (90. grupa, 72. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 57 cm Rīgā, Meža prospektā 90 (90. grupa, 72.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 25,95 EUR (divdesmit pieci euro, deviņdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

13. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, starp Kronvalda un Kalpaka bulvāri (10. grupa, 120. grunts), Kronvalda parkā pie Kalpaka bulvāra 12

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 kļavas ø 62 cm ciršanu Rīgā, starp Kronvalda un Kalpaka bulvāri (10. grupa, 120. grunts), Kronvalda parkā pie Kalpaka bulvāra 12, sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

 

14. Par koku ciršanu Rīgā, K. Valdemāra ielā 48 (24. grupa, 265. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldei 6 kļavas ø 30, 25, 15/20/30, 20, 25, 33 cm Rīgā, K. Valdemāra ielā 48 (24. grupa, 265.grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

15. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses

ar kadastra Nr. 0100 095 2046, pie Viestura prospekta 39

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 13 papeles ø 56, 75, 82, 58, 40, 51, 57, 55, 47, 59, 41, 51, 46 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses ar kadastra Nr.0100 095 2046, pie Viestura prospekta 39;
 2. atļaut cirst 9 papeles ø 21, 20, 58/60, 57/61, 85, 20, 36/30, 43, 44 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses ar kadastra Nr.0100 095 2046, pie Viestura prospekta 39;
 3. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

16. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Līduma ielā 22 (122. grupa, 141. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.12.2017.