Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.3 lēmumi

Versija drukāšanai
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 3 (15.01.2018.)
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja p.i. K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdzes, Komisijas sekretāres p.i. V. Freimanis

 

Darba kārtībā:

 • 9 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 18 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu saistībā ar ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvi Rīgā, Zaļumu ielā, Rijas ielā, Andas ielā, Negaisa ielā, Ulža ielā, Kraujas ielā, K. Egles ielā, Skuju skvērā, Cīnītāju ielā, Baibas ielā, Madaru ielā

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst: 1.1. 1 bērzu ø 76 cm Rīgā, Kārļa Egles ielā 12 (127. grupa, 316.grunts); 1.2. 2 priedes ø 53, 43 cm Rīgā, Negaisa ielas sarkanajās līnijās (127. grupa, 9999.grunts; kadastra apzīmējums 0100 127 0118); 1.3. 2 bērzus ø 54, 33 cm, 1 priedi ø 52 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 127 0088; kadastra apzīmējumu 0100 127 0162;
 2. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  2.1. 1 apsi ø 32 cm, 1 bērzu ø 37/33 cm Rīgā, Kraujas ielas sarkanajās līnijās (127. grupa, 9999.grunts; kadastra apzīmējumu 0100 127 2135);
  2.2. 21 priedi ø 45, 21, 33, 30, 27, 44/31/40, 18 (celma caurmērs 22 cm), 28, 18 (celma caurmērs 22 cm), 26, 21, 24, 29, 41, 19 (celma caurmērs 22 cm), 27, 32, 22, 18 (celma caurmērs 22 cm), 34, 40 cm un 1 kļavu ø 18 (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Madaru ielas sarkanajās līnijās (127. grupa, 9999.grunts; kadastra apzīmējumu 0100 127 2135);
  2.3. 1 priedi ø 26 cm Rīgā, Uguns ielas sarkanajās līnijās (127. grupa, 2086. grunts), 1 kļavu ø 28 cm Rīgā, Cīnītāju ielas sarkanajās līnijās (127. grupa, 547. grunts; 0100 127 0098), 1 egli ø 16 cm (celma caurmērs 21 cm) un 1 priedi ø 32 cm Rīgā, Andas ielas sarkanajās līnijās (127. grupa, 9999.grunts; kadastra apzīmējumu 0100 127 0059);
  2.4. 1 priedi ø 34 cm Rīgā, Augstienes ielas sarkanajās līnijās (127. grupa, 366.grunts; kadastra apzīmējumu 0100 127 0354);
  2.5. 2 bērzus ø 32/27, 43 cm Rīgā, Skuju skvērā (127. grupa, 9999.grunts; kadastra apzīmējums 0100 127 0103);
  2.6. 1 kļavu ø 27/32 cm un 1 gobu ø 42 cm Rīgā, Baibas ielas sarkanajās līnijās (127. grupa, 405.grunts; kadastra apzīmējumu 0100 127 0390);
  2.7. 24 priedes ø 27, 37, 35, 42, 33, 42, 46, 31, 22, 38, 30, 26, 31, 18/23, 42, 30, 38, 36, 26, 42, 28, 32, 25, 21 cm. Rīgā, Zaļumu ielas sarkanajās līnijās (127. grupa, 539.grunts; kadastra apzīmējumu 0100 127 0101);
  2.8. 2 priedes ø 43, 32 cm Rīgā, Rijas ielas sarkanajās līnijās (127. grupa, 2132.grunts);
  2.9. 1 bērzu ø 51 cm un 4 priedes ø 41, 28, 32, 40 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 127 9999; kadastra apzīmējumu0100 127 9999; kadastra apzīmējumu 0100 127 2135;
  2.10. 1 kalstošu pīlādzi ø 12/11/12/12 (celma caurmērs 24 cm), 36 priedes ø 30, 25, 38, 35, 27, 32, 33, 32, 26, 24, 32, 32, 28, 29, 17 (celma caurmērs 21 cm), 31, 25, 38, 29, 24, 41, 28, 30, 22, 18 (celma caurmērs 23 cm), 20, 30, 27, 27, 29, 33, 39, 32, 38, 27, 25 cm, 3 bērzus ø 43, 50, 15 (celma caurmērs 21 cm) cm, 1 ošlapu kļavu ø 18/25 cm Rīgā, Negaisa ielas sarkanajās līnijās (127. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējumsgrunts; kadastra apzīmējums 0100 127 0118);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 27261,06 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši divi simti sešdesmit viens euro seši centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

2. Par koku ciršanu Rīgā, Kalēju ielā 64/66 (3. grupa, 87. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 liepas ø 65, 51, 44, 41 cm Rīgā, Kalēju ielā 64/66 (3. grupa, 87. grunts) Rīgā, Kalēju ielā 64/66 (3. grupa, 87.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4289,97 EUR (četri tūkstoši divi simti astoņdesmit deviņi euro, deviņdesmit septiņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu.

 

3. Par koku ciršanu Rīgā, Krasta ielā 29 (43. grupa, 156. grunts, kadastra apzīmējums 0100 043 0072), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (43. grupa, 162. grunts, kadastra apzīmējums 0100 043 0095), pie Krasta ielas 37, Rīgā, Krasta ielā bez numura (43. grupa, 2021. grunts), pie Krasta ielas 3 un Rīgā, Krasta ielas sarkanajās līnijās (43. grupa, 183. grunts; kadastra apzīmējums 0100 043 999), pie Krasta ielas 29

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama: 1.1. 1 lapegli ø 30 cm, 1 liepu ø 54 cm Rīgā, Krasta ielā 29 (43. grupa, 156.grunts, kadastra apzīmējums 0100 043 0072); 1.2. 1 liepu ø 45 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (43. grupa, 162.grunts, kadastra apzīmējums 0100 043 0095), pie Krasta ielas 37; 1.3. 2 ošlapu kļavas ø 24/13, 32/27 cm, 1 kļavu ø 29 cm Rīgā, Krasta ielā bez numura (43. grupa, 2021.grunts), pie Krasta ielas 3; 1.4. 1 gobu ø 20 cm, 10 papeles ø 20, 20, 20, 20, 20, 28/24, 32, 70, 25, 41 cm, 4 robīnijas ø 20, 22/24, 28, 21 cm, 3 ozolus ø 22, 22, 25 cm, 7 kļavas ø 25, 40, 28, 30, 20, 20, 23 cm, 1 ošlapu kļavu ø 17 (celma caurmērs 33 cm) Rīgā, Krasta ielas sarkanajās līnijās (43. grupa, 183.grunts; kadastra apzīmējums 0100 043 999), pie Krasta ielas 29;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6157,05 EUR (seši tūkstoši viens simts piecdesmit septiņi euro, pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

4. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Dārzciema ielā 86 (121. grupa, 1267. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku (dižkoku) – 1 vienkrāsas baltegli ø 50 cm un 1 zirgkastaņu ø 36 cm Rīgā, Dārzciema ielā 86 (121. grupa, 1267.grunts);
 2. atļaut cirst 2 liepas ø 17 cm (celma caurmērs 21 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm) Rīgā, Dārzciema ielā 86 (121. grupa, 1267.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 307,34 EUR (trīs simti septiņi euro, trīsdesmit četri centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

5. Par koku ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā 72E (50. grupa, 2053. grunts) saistībā ar ugunsdzēsēju pazemes ūdens rezervuāra nojaukšanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 32, 33 cm, 1 kļavu ø 23/10 cm, 2 apses ø 21, 24 cm Rīgā, Mūkusalas ielā 72E (50. grupa, 2053.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 712,86 EUR (septiņi simti divpadsmit euro, astoņdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu

saistībā ar autoparka pārbūvi Rīgā, Dzintara ielā 63 (109. grupa, 84. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.02.2018.

 

7. Par koku ciršanu saistībā ar pretplūdu aizsargbūves būvniecību Rīgā, Lielās ielas sarkanajās līnijās (110. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 110 9001), zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 110 0022, kadastra apzīmējumu 0100 110 0031, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 110 0021, kadastra apzīmējumu 0100 110 0030, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 103 2014, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 110 2109, pie Lielās ielas, gar Buļļupi

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama: 1.1. 6 bērzus ø 11/14 (celma caurmērs 28 cm), 13/13 (celma caurmērs 31 cm), 13 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 23 cm, 22 vītolus ø 35/27/26/35/22/23/34/26, 18 (celma caurmērs 21 cm), 10/15/25, 20/25/25/21, 12/21, 23, 33, 30, 20, 27, 32/32/38, 52, 65, 18/25, 18/21/24, 49/26, 15 (celma caurmērs 21 cm), 31, 24/15, 26, 32, 24, 25/26, 35/45/75, 32/35/66 cm, 1 vītola ø 43/10 cm 1 stumbru ø 43 cm, 2 melnalkšņus ø 17/33/29/26, 36 cm, 2 ošlapu kļavas ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 24 cm, 2 papeles ø 55, 70 cm Rīgā, Lielās ielas sarkanajās līnijās (110. grupa, 9999.grunts; kadastra apzīmējums 0100 110 9001); 1.2. 9 bērzus ø 46, 42, 13 (celma caurmērs 21 cm), 13 (celma caurmērs 21 cm), 14 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 24 cm), 16 (celma caurmērs 24 cm), 16 (celma caurmērs 24 cm), 20 cm, 2 papeles ø 41, 45/58/43/22 cm, 1 melnalksni ø 8/10 cm (celma caurmērs 22 cm), Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 110 0022, kadastra apzīmējumu 0100 110 0031; 1.3. 1 melnalksni ø 9/11 cm (celma caurmērs 21 cm) Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 103 2014; 1.4. 1 vītolu ø 62 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 110 0021, kadastra apzīmējumu 0100 110 0030, pie Lielās ielas; 1.5. 2 melnalkšņus ø 22/23/25, 10/21/23 cm, 1 bērzu ø 20 cm, 12 vītolus ø 56, 52, 59, 27/29/29/26/8/10, 8/20/33/23/24/21, 11/18 (celma caurmērs 28 cm), 27, 15 (celma caurmērs 23 cm), 20/27/37, 17 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 27 cm), 24/32 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 110 2109;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 12356,26 EUR (divpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit seši euro, divdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

8. Par koku ciršanu saistībā ar deju un mēģinājumu sporta laukuma paplašināšanu

Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts; kadastra apzīmējums 0100 037 0175)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 liepas ø 66, 42, 51 cm Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003.grunts; kadastra apzīmējums 0100 037 0175) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3393,55 EUR (trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit trīs euro, piecdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

9. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu saistībā ar remontdarbnīcas būvniecību Rīgā, Rītausmas ielā 25 (107. grupa, 2236. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 20/24 cm un 1 bērzu ø 40 cm, Rīgā, Rītausmas ielā 25 (107. grupa, 2236.grunts);
 2. atļaut cirst 36 blīgznas ø 13/15 (celma caurmērs 30 cm), 15, 15, 15 (celma caurmērs 20 cm), 16, 16, 16, 16, 16 (celma caurmērs 20 cm), 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17 (celma caurmērs 22 cm), 18, 18, 18 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 26 cm), 18 (celma caurmērs 31 cm), 20/20, 20, 20, 20, 21, 26, 27, 28, 30, 35, 36, 28/33/20 cm, 4 apses ø 21, 27, 33, 38 cm, 7 bērzus ø 17 (celma caurmērs 25 cm), 22, 13/27, 28, 29, 49, 50 cm Rīgā, Rītausmas ielā 25 (107. grupa, 2236.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4134,57 EUR (četri tūkstoši viens simts trīsdesmit četri euro piecdesmit septiņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 04.12.2017. lēmuma (protokols Nr. 49, 1.3.1. §) “Par koka ciršanu Rīgā, Pētersalas ielā 9 (11. grupa, 49. grunts)” grozīšanu daļā par zaudējumu atlīdzības s apmēru

Nolemj:

 1. “atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 22/23/17/18 cm Rīgā, Pētersalas ielā 9 (11. grupa, 49.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 45,53 EUR (četrdesmit pieci euro, piecdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.”

 

2. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Zemgaļu ielā 23 k-2 (92. grupa, 2156. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 41 cm Rīgā, Zemgaļu ielā 23 k-2 (92. grupa, 2156.grunts);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 40 cm Rīgā, Zemgaļu ielā 23 k-2 (92. grupa, 2156.grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 182,13 EUR (viens simts astoņdesmit divi euro, trīspadsmit centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par koka ciršanu Rīgā, Baibas ielā 2 (127. grupa, 173. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 36/17 cm Rīgā, Baibas ielā 2 (127. grupa, 173.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 120,66 EUR (viens simts divdesmit euro, sešdesmit seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē bez numura (114. grupa, 2024. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.03.2018.

 

5. Par koka ciršanu Rīgā, Atlantijas ielā 48 (120. grupa, 1302. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 42 cm Rīgā, Atlantijas ielā 48 (120. grupa, 1302.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 191,23 EUR (viens simts deviņdesmit viens euro, divdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

6. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 186 (37. grupa, 2001. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 vītolus ø 40, 53 cm Rīgā, Brīvības ielā 186 (37. grupa, 2001.grunts);
 2. atļaut cirst 1 vītolu ø 31 cm Rīgā, Brīvības ielā 186 (37. grupa, 2001.grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 141,15 EUR (viens simts četrdesmit viens euro, piecpadsmit centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

7. Par koka ciršanu Rīgā, A. Čaka ielā 118 (35. grupa, 50. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 34 cm Rīgā, A. Čaka ielā 118 (35. grupa, 50.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 24,19 EUR (divdesmit četri euro, deviņpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Salacas ielā 13 (72. grupa, 243. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.03.2018.

 

9. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Stirnu ielā 61 (89. grupa, 338. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu Rīgā, Stirnu ielā 61 (89. grupa, 338. grunts).

 

10. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Purvciema ielā 23A (70. grupa, 926. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kļavu ø 30/40 cm un 1 liepu ø 40 cm Rīgā, Purvciema ielā 23A (70. grupa, 926.grunts);
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 nokaltušu vīksnu ø 50/60 cm, 1 nokaltušu baltegli ø 20 cm, 1 bērzu ø 24 cm Rīgā, Purvciema ielā 23A (70. grupa, 926.grunts);
 3. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

11. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 064 0157; kadastra apzīmējumu 0100 064 0116, pie Dzirciema ielas 16

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 apsi ø 36 cm un 1 blīgznu ø 21 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 064 0157; kadastra apzīmējumu 0100 064 0116, pie Dzirciema ielas 16;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 103,82 EUR (viens simts trīs euro, astoņdesmit divi centi);
 3. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

12. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 077 2035, pie Lidoņu ielas 14 B, Rīgā, Fridriha Candera ielas sarkanajās līnijās (76. grupa, 448. grunts; kadastra apzīmējums 0100 076 0029), Rīgā, Fridriha Candera ielā bez numura (76. grupa, 2189. grunts), Rīgā,

Fridriha Candera ielā bez numura (76. grupa, 849. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.02.2018.

 

13. Par koku ciršanu Rīgā, Tēriņu ielā 80A (106. grupa, 177. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 34 cm Rīgā, Tēriņu ielā 80A (106. grupa, 177.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 61,92 EUR (sešdesmit viens euro, deviņdesmit divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

14. Par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 12A (61. grupa, 156. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst kļavu ø 52 cm Rīgā, Kalnciema ielā 12A (61. grupa, 156.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 236,77 EUR (divi simti trīsdesmit seši euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

15. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Tomsona ielā 18 (24. grupa, 159. grunts), zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 024 0158, pie Tomsona ielas 18

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.03.2018.

 

16. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 273 k-1 (72. grupa, 2213. grunts), par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 072 2016, pie ēkas Maskavas ielā 273 k-1, un par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 072 0074, pie ēkas Maskavas ielā 273 k-1

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 2 papeļu ø 52, 63 cm ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 273 k-1 (72. grupa, 2213.grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata;
 2. atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 31, 39 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 072 2016, pie ēkas Maskavas ielā 273 k-1;
 3. atļaut cirst 1 kļavu ø 47 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 072 0074, pie ēkas Maskavas ielā 273 k-1;
 4. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 214,00 EUR (divi simti četrpadsmit euro);
 5. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

17. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Raunas ielā 43B (89. grupa, 2044. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 53, 65 cm Rīgā, Raunas ielā 43B (89. grupa, 2044.grunts);
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 5 liepas ø 28, 40, 42, 44, 52 cm, 1 ošlapu kļavu ø 50/55 cm Rīgā, Raunas ielā 43B (89. grupa, 2044.grunts)
 3. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

18. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Koku ielā 15 (53. grupa, 98. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.03.2018.