Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.4 lēmumi

Versija drukāšanai
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 4 (22.01.2018.)
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Rīgas domes deputāts V. Petrovs
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja p.i. K. Zīverte
Rīgas pilsētas Būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

 

Darba kārtībā:

 • 3 pārkāpumu izskatīšana;
 • 11 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 9 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka patvaļīgu ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā bez numura (123. grupa, 2012. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par 1 priedes ø 25 cm ciršanu bez ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas Rīgā, Biķernieku ielā bez numura (123. grupa, 2012. grunts) 142,29 EUR (viens simts četrdesmit divi euro, divdesmit deviņi centi).

2. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Dārzciema ielā, Ūbeles ielā, Strautu ielā (121. grupa, 2393. grunts), Rīgā, Ūbeles ielā (121. grupa, 2863., 2864., 2869., 2870. grunts), pie Kaķu ielas 4

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 2 blīgznu ar celma caurmēru 40, 25 cm, 3 ievu ar celma caurmēru 24, 20, 22 cm, 1 trīsstumbru ievas ar celma caurmēriem zāģējuma vietā, aptuveni 0,3 m no zemes 22/15/12 cm (koka kopējais celma caurmērs 37 cm), 1 trīsstumbru apsei ar celmu caurmēriem 21/28/32 cm 1 stumbra ar celma caurmēru 21 cm nociršanu, 5 apšu ar celmu caurmēriem 32, 48, 45, 35, 25 cm, 5 vītolu ar celmu caurmēriem 21/21, 29, 34, 23, 38 cm Rīgā, Dārzciema ielā, Ūbeles ielā, Strautu ielā (121. grupa, 2393. grunts), Rīgā, Ūbeles ielā (121. grupa, 2863., 2864., 2869., 2870. grunts) patvaļīgu ciršanu 974,37 EUR (deviņi simti septiņdesmit četri euro, trīsdesmit septiņi centi).

3. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Kleistu ielā 18C (80. grupa, 2293. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] atlīdzināt zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu par 4 bērzu ø 26, 24, 29, 40 cm Rīgā, Kleistu ielā 18C (80. grupa, 2293. grunts) patvaļīgu ciršanu 338,65 EUR (trīs simti trīsdesmit astoņi euro, sešdesmit pieci centi) apmērā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst kokus saistībā ar ēkas būvniecību Rīgā, Miera ielā 107 (25. grupa, 155. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 18 cm (celma caurmērs 31 cm), 2 kļavas ø 27, 42 cm un 1 ozolu ø 35 cm Rīgā, Miera ielā 107 (25. grupa, 155. grunts).

 

2. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar ceļa izbūvi un teritorijas inženiertehnisko sagatavošanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 011 0212; kadastra apzīmējumu 0100 011 0106, pie Rūpniecības ielas 25, un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 20.02.2018. līdz 05.03.2018. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 apses ø 63/69 cm un 1 bērza ø 43 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 011 0212; kadastra apzīmējumu 0100 011 0106, pie Rūpniecības ielas 25;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 13.02.2018. Ne vēlāk kā līdz 19.02.2018. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 19.02.2018. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (pie gājēju ietves Rīgā, gar Rūpniecības ielu, pie Rūpniecības ielas 25);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.03.2018.

3. Par papildus informācijas pieprasīšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar farmācijas pētniecības un uzņēmējdarbības centra jaunbūves būvniecību Rīgā, Stāmerienas ielā bez numura (92. grupa, 517. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.03.2018.

 

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu saistībā ar privātmājas būvniecību Rīgā, Krēgermuižas ielā 26 (92. grupa, 2364. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.03.2018.

 

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu

Rīgā, Lapeņu ielā, J. Dikmaņa ielā, J. Daliņa ielā un J. Krūmiņa ielā saistībā ar ielu un inženiertīklu būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.03.2018.

6. Par koku ciršanu saistībā ar esošo būvju nojaukšanu un žoga atjaunošanu

Rīgā, Patversmes ielā 18 (17. grupa, 24. grunts; kadastra apzīmējums 0100 017 0034)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 18/17 (celma caurmērs 27 cm), 55 cm Rīgā, Patversmes ielā 18 (17. grupa, 24.grunts; kadastra apzīmējums 0100 017 0034) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 768,35 EUR (septiņi simti sešdesmit astoņi euro, trīsdesmit pieci centi).

 

7. Par koku ciršanu saistībā ar autostāvvietas būvniecību Rīgā, Kundziņsalas 1. līnijā 34 (96. grupa, 2028. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 7 apses ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 20, 21, 22, 25, 26, 27 cm, 1 ošlapu kļavu ø 21/9 cm Rīgā, Kundziņsalas 1. līnijā 34 (96. grupa, 2028.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 824,69 EUR (astoņi simti divdesmit četri euro, sešdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krasta ielā bez numura (48. grupa, 176. grunts), pie Krasta ielas 5

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.03.2018.

 

9. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Jaunpils ielā 24 (75. grupa, 38. grunts) saistībā ar īslaicīgās nobrauktuves projektēšanu no Kārļa Ulmaņa gatves uz Jaunpils un Mazirbes ielām

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 55, 51 cm Rīgā, Jaunpils ielā 24 (75. grupa, 38.grunts);
 2. atļaut cirst 2 ozolus ø 50, 44 cm, 2 bērzus ø 55, 51 cm un 1 ošlapu kļavu ø 47 cm Rīgā, Jaunpils ielā 24 (75. grupa, 38.grunts) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā.

 

10. Par koku ciršanu Rīgā, Mežkalna ielā 4 (107. grupa, 388. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 39 vītolus ø 65, 20/17/29/33/29/19/28/20/23/26/23/28/19/22, 33, 44/15, 26, 24/43, 22/14, 35, 38/25, 21, 13/21/19/15, 30, 24, 16 (celma caurmērs 20 cm), 23, 31, 23, 32, 29, 39/15, 16 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 27 cm), 20/15, 22, 48/43/47/48, 14/12 (celma caurmērs 26 cm), 20/19, 23/16, 16 (celma caurmērs 21 cm), 32/30/33, 21, 23/21/13/25, 20/16/15/16/13/16, 18/10 (celma caurmērs 29 cm), 25, 36, 30, 17/15 (celma caurmērs 22 cm), 22/14 cm, 9 kļavas ø 62, 30, 20/10, 36, 18/12 (celma caurmērs 25 cm), 21/14/15/19, 15/12/11 (celma caurmērs 29 cm), 16/14 (celma caurmērs 25 cm), 24/12 cm, 29 bērzus ø 28, 43/22, 46, 41/39, 36, 22/18, 29, 20, 17/15 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 24/23, 30, 32, 32/31/23, 31/30, 31, 27/25, 28/33, 32, 38, 41/33/18, 32, 34, 34, 28, 39/29, 17 (celma caurmērs 24 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 39/38 cm, 7 blīgznas ø 23/17/14/14, 27, 30, 15/27/14, 13/10 (celma caurmērs 23 cm), 24/12, 15/28/14/18/22/25/11 cm un 1 apsi ø 32 cm Rīgā, Mežkalna ielā 4 (107. grupa, 388. grunts) Rīgā, Mežkalna ielā 4 (107. grupa, 388.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 16103,82 EUR (sešpadsmit tūkstoši viens simts trīs euro, astoņdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

11. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar Laivu ielas un jaunas ielas izbūvi Lucavsalā

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.03.2018.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koku ciršanu Rīgā, Ezermalas ielā 20A (84. grupa, 386. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 105 cm un 1 bērzu ø 50 cm Rīgā, Ezermalas ielā 20A (84. grupa, 386.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 305,06 EUR (trīs simti pieci euro, seši centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

2. Par papildus informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Ieriķu ielā 20 (70. grupa, 2002. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.04.2018.

 

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dubultu ielā 10A (82. grupa, 398. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.02.2018.

 

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Talsu ielas sarkanajās līnijās (57. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 057 0129), pie Talsu ielas 4

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.03.2018.

 

5. Par koka ciršanu Rīgā, Kursīšu ielā 4 (106. grupa, 401. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 24 cm Rīgā, Kursīšu ielā 4 (106. grupa, 401.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 109,28 EUR (viens simts deviņi euro, divdesmit astoņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu

Rīgā, Volguntes ielā 63 (81. grupa, 447. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.03.2018.

 

7. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 107 (27. grupa, 2004. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamos kokus (dižkokus) 2 olveida katalpas ø 17/15/12 cm (celma caurmērs 30 cm), 26 cm Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 107 (27. grupa, 2004. grunts).

8. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 122 (80. grupa, 2101. grunts) un par atteikumu atļaut cirst koku

zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 051 0179, Lucavsalas mazdārziņos

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 44 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 051 0179, Lucavsalas mazdārziņos;
 2. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

 

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 103 2064, pie ēkas Slimnīcas ielā 6A, Slimnīcas ielā 6D (103. grupa, 283. grunts; kadastra apzīmējums 0100 103 0136)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.03.2018.