Paziņojums par detālplānojuma Valgales ielā 4, Rīgā apstiprināšanu

Versija drukāšanai

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 23.01.2018. lēmumu Nr. BV-18-16-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Valgales ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 099 0141), Rīgā

Ar detālplānojumu iespējams iepazīties Būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, vai skatīt tā elektronisko versiju Būvvaldes mājaslapā www.rpbv.lv sadaļas „Detālplānojumi" apakšsadaļā „Detālplānojumu meklētājs” un Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv

Lēmums
Grafiskā daļa (zip formāts)
Detālplānojuma projekts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi