Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.14 lēmumi

Versija drukāšanai
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 14 (03.04.2018.)
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Rīgas domes deputāts V. Petrovs
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 11 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 16 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Zalves ielā 77A (76. grupa, 331. grunts; kadastra apzīmējums 0100 076 0293)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 daudzstumbru vītola ø 32/46/48/34 cm un 4 kļavu ø 36, 29/28/30, 27/36, 28/43 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Zalves ielā 77A (76. grupa, 331. grunts; kadastra apzīmējums 0100 076 0293) 2740,46 EUR (divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit euro, četrdesmit seši centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar Austrumu maģistrāles izbūvi posmā no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai

Nolemj:

 1. no 12.04.2018. līdz 25.04.2018. rīkot publisko apspriešanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Austrumu maģistrāles izbūves teritorijā, posmā no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 05.04.2018. Ne vēlāk kā līdz 11.04.2018. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. Zemgala gatves un Ūnijas ielas krustojumā pie gājēju ietves);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.05.2018.

2. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Ģertrūdes ielā 40 (30. grupa, 5. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 6 bērzus ø 25, 18 (celma caurmērs 25 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 29, 24, 24 cm, 3 kļavas ø 45, 37, 26 cm, 1 liepu ø 28 cm, 1 zirgkastaņu ø 52 cm, 1 ievu ø 21 cm Rīgā, Ģertrūdes ielā 40 (30. grupa, 5. grunts).

3. Par koku ciršanu saistībā ar sporta kompleksa būvniecību Rīgā, Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 31 (121. grupa, 1287. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 blīgznu ø 33/20/12/10, 1 vītolu ø 41/45/35 cm. Rīgā, Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 31 (121. grupa, 1287.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 669,32 EUR (seši simti sešdesmit deviņi euro, trīsdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4. Par koku ciršanu saistībā ar angāra būvniecību Rīgā, Katlakalna ielā 9 (121. grupa, 2835. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 15/15/15/16/14 (celma caurmērs 57 cm), 38/50 cm Rīgā, Katlakalna ielā 9 (121. grupa, 2835.grunts)pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 556,62 EUR (pieci simti piecdesmit seši euro, sešdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Stopiņu ielā 26 (71. grupa, 211. grunts, kadastra apzīmējums 0100 071 0743) un Rīgā, Stopiņu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 071 9027, pie Stopiņu ielas 26

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  1.2.1. 2 liepas ø 68, 50, 68 cm Rīgā, Stopiņu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 071 9027, pie Stopiņu ielas 26.;
  1.2.2. 1 liepu ø 68 cm Rīgā, Stopiņu ielā 26 (71. grupa, 211.grunts, kadastra apzīmējums 0100 071 0743);
 2. atļaut cirst 3 liepas ø 49, 53, 41 cm Rīgā, Stopiņu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 071 9027, pie Stopiņu ielas 26, kad paskaidrojuma rakstā būs izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 651,11 EUR (seši simti piecdesmit viens euro, vienpadsmit centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Rojas ielā 19 (108. grupa, 100. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 46 cm Rīgā, Rojas ielā 19 (108. grupa, 100.grunts);
 2. atļaut cirst 1 priedi ø 50 cm Rīgā, Rojas ielā 19 (108. grupa, 100.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 426,86 EUR (četri simti divdesmit seši euro, astoņdesmit seši centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Zvejnieku ielā 34 (62. grupa, 17. grunts) saistībā ar mazstāvu dzīvokļu ēkas būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 46 cm Rīgā, Rojas ielā 19 (108. grupa, 100.grunts);
 2. atļaut cirst 1 priedi ø 50 cm Rīgā, Rojas ielā 19 (108. grupa, 100.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3969,82 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit deviņi euro, astoņdesmit divi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā bez numura (77. grupa, 2102. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.05.2018.

9. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Valgales ielā 4 (99. grupa, 141. grunts) saistībā ar gaļas pārstrādes ceha un noliktavas būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 20 cm Rīgā, Valgales ielā 4 (99. grupa, 141.grunts)
 2. atļaut cirst 2 blīgznas ø 27, 38/17/11 cm un 3 baltalkšņus ø 15/13 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm) cm Rīgā, Valgales ielā 4 (99. grupa, 141.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 696,62 EUR (seši simti deviņdesmit seši euro, sešdesmit divi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

10. Par koku ciršanu Rīgā, Hermaņa ielā 3 (57. grupa, 2. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 65 cm un 1 liepu ø 53 cm Rīgā, Hermaņa ielā 3 (57. grupa, 2.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1007,39 EUR (viens tūkstotis septiņi euro, trīsdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

11. Par koka ciršanu saistībā ar inženiertīklu izbūvi Rīgā, Pulka ielā 8 (63. grupa, 2027. grunts) Nolemj:

atļaut cirst 1 papeli ø 55 cm pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vecajā Biķernieku ielā 59 (122. grupa, 2067. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.05.2018.

2. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Brīvības gatvē 423 (91. grupa, 393. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 4 vītolus ø 37, 49, 18/25/29/23, 29/26 cm un 1 melnalksni ø 14/11 (celma caurmērs 28 cm) cm Rīgā, Brīvības gatvē 423 (91. grupa, 393. grunts).

3. Par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 238 (89. grupa, 2197. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 7 papeles ø 92, 93, 92/87, 63, 61, 65, 84 cm Rīgā, Brīvības gatvē 238 (89. grupa, 2197.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 232,04 EUR (divi simti trīsdesmit divi euro, četri centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par koka ciršanu Rīgā, Atlantijas ielā 87 (120. grupa, 2456. grunts) Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 39 cm Rīgā, Atlantijas ielā 87 (120. grupa, 2456.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 177,57 EUR (viens simts septiņdesmit septiņi euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Lāčplēša ielā 73 (31. grupa, 2008. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 30 cm Rīgā, Lāčplēša ielā 73 (31. grupa, 2008. grunts).

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Satekles ielā 11 (31. grupa, 93. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.05.2018.

7. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Salacas ielā 13 (72. grupa, 243. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Salacas ielā 13 (72. grupa, 243. grunts).

8. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Gogoļa ielā 5 (4. grupa, 4. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 46 cm Rīgā, Gogoļa ielā 5 (4. grupa, 4. grunts).

9. Par koka ciršanu Rīgā, Vilhelma Kreslera ielā 6 (66. grupa, 178. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 58 cm Rīgā, Vilhelma Kreslera ielā 6 (66. grupa, 178.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 132,04 EUR (viens simts trīsdesmit divi euro, četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Par koku ciršanu Rīgā, Talsu ielas sarkanajās līnijās (57. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 057 0129), pie Talsu ielas 4

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 liepas ø 45, 36, 33, 33 cm Rīgā, Talsu ielas sarkanajās līnijās (57. grupa, 9999.grunts; kadastra apzīmējums 0100 057 0129), pie Talsu ielas 4;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 669,32 EUR (seši simti sešdesmit deviņi euro, trīsdesmit divi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

11. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kantora ielā 1 (83. grupa, 29. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.05.2018.

12. Par koka ciršanu Rīgā, Stigu ielā 14 (92. grupa, 686. grunts; kadastra apzīmējums 0100 092 0530)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 71 cm Rīgā Stigu ielā 14 (92. grupa, 686.grunts; kadastra apzīmējums 0100 092 0530);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 161,64 EUR (viens simts sešdesmit viens euro, sešdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

13. Par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 468 (127. grupa, 495. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 50, 42 cm Rīgā, Brīvības gatvē 468 (127. grupa, 495.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 418,89 EUR (četri simti astoņpadsmit euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

14. Par koku ciršanu Rīgā, Kokneses prospekta sarkanajās līnijās (84. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 084 9004)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 3 Holandes liepas ø 68, 73, 47 cm, 1 platlapu liepu ø 69 cm, 1 parasto kļavu ø 69 cm, kā arī 3 vietējas nozīmes aizsargājamos kokus (dižkokus): 1 platlapu liepu ø 89 cm (Novērtējumā Nr. 672661), 1 Holandes liepu ø 80 cm (Novērtējumā Nr. 672666), 1 Holandes liepu ø 85 cm (Novērtējumā Nr. 672686) Rīgā, Kokneses prospekta sarkanajās līnijās (84. grupa, 9999.grunts; kadastra apzīmējums 0100 084 9004);
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

15. Par koku ciršanu Rīgā, Kokneses prospektā 22 (94. grupa, 57. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 3 Holandes liepas ø 68, 73, 47 cm, 1 platlapu liepu ø 69 cm, 1 parasto kļavu ø 69 cm, kā arī 3 vietējas nozīmes aizsargājamos kokus (dižkokus): 1 platlapu liepu ø 89 cm (Novērtējumā Nr. 672661), 1 Holandes liepu ø 80 cm (Novērtējumā Nr. 672666), 1 Holandes liepu ø 85 cm (Novērtējumā Nr. 672686) Rīgā, Kokneses prospekta sarkanajās līnijās (84. grupa, 9999.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 45,53 EUR (četrdesmit pieci euro, piecdesmit trīs centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

16. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Poruka ielā 1 (94. grupa, 78. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.04.2018.