Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.16 lēmumi

Versija drukāšanai
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 16 (16.04.2018.)
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja p.i. K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

 

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 12 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 15 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Rencēnu ielā 36 (121. grupa, 2377. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 48 bērzu ø 21 cm, 2 apšu ø 24 cm, 31 priedes ø 28 cm Rīgā, Rencēnu ielā 36 (121. grupa, 2377. grunts) patvaļīgu ciršanu 7917,92 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit euro, deviņdesmit divi centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu saistībā ar satiksmes pārvada “Rīga – Skulte” ar pieslēgumiem pie Viestura prospekta un Tvaika ielas izbūvi Rīgā, Tvaika ielā, Sliežu ielā, Saulgriežu ielā, Viestura prospektā

Nolemj:

 1. no 24.07.2018. līdz 06.08.2018. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 15 bērzu ø 37, 34, 27, 34, 31, 24, 44, 23, 31, 21, 28, 24, 29, 22, 33 cm ciršanu Rīgā, Viestura prospekta sarkanajās līnijās (68. grupa, 85. grunts; kadastra apzīmējums 0100 095 0024), 61 priedes ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 27/31, 25, 21, 24, 32, 27, 28, 16 (celma caurmērs 20 cm), 25, 22, 31, 27, 29, 27, 21, 21, 22, 30, 30, 20, 23, 20, 20, 26, 20, 20, 30, 19 (celma caurmērs 25 cm), 30, 30, 31, 36, 23, 23, 25, 28, 30, 30, 30, 25, 35, 36, 18 (celma caurmērs 25 cm), 20, 20, 20, 25, 20, 30, 42, 40, 29, 41, 41, 20, 23, 28, 27, 26, 21 cm, 5 bērzu ø 20, 22, 20/17, 16 (celma caurmērs 24 cm), 28 cm, 3 liepu ø 47, 21/27/15, 22 cm ciršanu Rīgā, Viestura prospekta sarkanajās līnijās (95. grupa, 2047. grunts), 3 kļavu ø 22, 19 (celma caurmērs 27 cm), 22 cm ciršanu Rīgā, Viestura prospekta sarkanajās līnijās (68. grupa, 85. grunts; kadastra apzīmējums 0100 068 0086), 3 liepu ø 29, 18 (celma caurmērs 24 cm), 34 cm, 2 ošlapu kļavu ø 21/28/33/9, 35/40 cm, 5 papeļu ø 55, 44, 53, 41, 46 cm ciršanu Rīgā, Tvaika ielas sarkanajās līnijās (15. grupa, 9999. grunts), 3 ošlapu kļavu ø 26, 27, 26 cm, 3 kļavu ø 17 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm ciršanu Rīgā, Tvaika ielā bez numura (68. grupa, 223. grunts), 1 ošlapu kļavas ø 18/22 cm ciršanu Rīgā, Tvaika ielas sarkanajās līnijās (68. grupa, 9999.grunts; kadastra apzīmējums 0100 068 9001);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 17.07.2018. Ne vēlāk kā līdz 23.07.2018. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 23.07.2018. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, pie sabiedriskā transporta pieturas Viestura prospektā).

2. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 62C (126. grupa, 2102. grunts, kadastra apzīmējums 0100 126 0089)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.05.2018.

 

3. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 62B (126. grupa, 104. grunts, kadastra apzīmējums 0100 126 0090)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.05.2018.

 

4. Par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 52A (63. grupa, 124. grunts) saistībā ar “Nacionālās Mākslu vidusskolas” ēku pārbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 kļavas ø 32, 19 (celma caurmērs 21 cm), 31, 28 cm, 2 liepas ø 17 (celma caurmērs 25 cm), 54 cm, 2 zirgkastaņas ø 22, 17/15/15 (celma caurmērs 45 cm) cm, 5 bērzus ø 36, 20, 32, 29, 15 (celma caurmērs 22 cm) cm Rīgā, Slokas ielā 52A (63. grupa, 124.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2479,21 EUR (divi tūkstoši četri simti septiņdesmit deviņi euro, divdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 (62. grupa, 2003. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 0208) saistībā ar mācību korpusa pārbūvi, ceļu un laukumu izbūvi

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 Japānas lapegles 22, 23, 18 (celma caurmērs 20 cm), 21 cm Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 (62. grupa, 2003.grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 0208);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 17 (celma caurmērs 22 cm) cm, 2 parūkkokus ø 14/9 (celma caurmērs 36 cm), 14 (celma caurmērs 21 cm) cm un 5 Japānas lapegles ø 31, 22, 24, 18 (celma caurmērs 22 cm), 27 cm Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 (62.grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 0208) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3574,97 EUR (trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit četri euro, deviņdesmit septiņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

6. Par izbraukuma sēdes organizēšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Birzes ielā 9 (103. grupa, 2099. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.05.2018.

 

7. Par izbraukuma sēdes organizēšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Birzes ielā 3 (103. grupa, 137. grunts;

kadastra apzīmējums 0100 103 0234)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.05.2018.

8. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Loka ielā 15 (80. grupa, 2230. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Loka ielā 15 (80. grupa, 2230. grunts).

 

9. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Krotes ielā 31 (82. grupa, 2396. grunts) saistībā ar savrupmājas būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 38/28/24 cm Rīgā, Krotes ielā 31 (82. grupa, 2396.grunts);
 2. atļaut cirst 3 bērzus ø 46, 44, 43 cm Rīgā, Krotes ielā 31 (82. grupa, 2396.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 567,73 EUR (pieci simti sešdesmit septiņi euro, septiņdesmit trīs centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

10. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 6 (55. grupa, 18. grunts) saistībā ar teritorijas labiekārtošanu

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 kļavas ø 44, 30, 48 cm Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 6 (55. grupa, 18.grunts);
 2. atļaut cirst 1 gobu ø 25 cm, 9 kļavas ø 50, 21, 40, 33, 52, 25, 30, 33, 22 cm, 1 bērzu ø 19 (celma caurmērs 24 cm) cm un 1 ozolu ø 32 cm Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 6 (55. grupa, 18.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1696,09 EUR (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit seši euro, deviņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

11. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ziepniekkalna ielā 32 (119. grupa, 158. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.06.2018.

 

12. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar administratīvās ēkas būvniecību Rīgā, Hanzas ielā 14I (18. grupa, 2007. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 08.05.2018. līdz 21.05.2018. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 8 bērzu ø 46, 32, 29/31, 45, 38, 65/53, 49, 53 cm, 2 papeļu ø 45/70/70, 74 cm ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 14I (18. grupa, 2007.grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 26.04.2018. Ne vēlāk kā līdz 07.05.2018. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 07.05.2018. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Hanzas ielā 14I (18. grupa, 2007.grunts);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.06.2018.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koku ciršanu Rīgā, A. Dombrovska ielā bez numura (111. grupa, 2091. grunts), zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 111 2090, Martas Rinkas ielas sarkanajās līnijās (111. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 111 0050), pie Ziemeļblāzmas ielas 36

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1.2.1. 1 liepu ø 50 cm Rīgā, A. Dombrovska ielā bez numura (111. grupa, 2091.grunts);
  1.2.2. 1 kalstošu zirgkastaņu ø 45 cm Rīgā, Martas Rinkas ielas sarkanajās līnijās (111. grupa, 9999.grunts; kadastra apzīmējums 0100 111 0050);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

2. Par koku ciršanu Rīgā, Aizsaules ielā bez numura (90. grupa, 2002. grunts), Aizsaules ielā 2 (90. grupa, 12. grunts), Varoņu ielā 4 (90. grupa, 23. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldei:
  1.2.1. 1 priedi ø 35 cm Rīgā, Aizsaules ielā bez numura (90. grupa, 2002.grunts);
  1.2.2. 1 bērzu ø 40 cm, 1 kļavu ø 60 cm, 1 robīniju ø 25 cm, 1 papeli ø 40 cm, 3 priedes ø 25, 35, 30 cm Rīgā, Aizsaules ielā 2 (90. grupa, 12.grunts);
  1.2.2. 4 priedes ø 35, 25, 40, 35 cm Rīgā, Varoņu ielā 4 (90. grupa, 23.grunts);
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par koku ciršanu Rīgā, Vestienas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 118 9999, pie Vestienas ielas 47

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 2 liepas ø 54, 61 cm Rīgā, Vestienas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 118 9999, pie Vestienas ielas 47;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 091 9001, Brīvības gatves sarkanajās līnijās, Ropažu ielā 103 (91. grupa, 2048. grunts), Liepupes ielā 5 (85. grupa, 60. grunts), Krustpils ielā 99 (121. grupa, 1094. grunts), zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 121 9035, Asotes ielas sarkanajās līnijās gaisvadu elektrolīnijas aizsargjoslā

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.06.2018.

 

5. Par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 78 (66. grupa, 167. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 62 cm Rīgā, Slokas ielā 78 (66. grupa, 167.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 176,44 EUR (viens simts septiņdesmit seši euro, četrdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

6. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Zolitūdes ielā 1B (117. grupa, 2092. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.05.2018.

 

7. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bolderāja I – Bolderāja II gaisvadu elektrolīnijas aizsargjoslā

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.05.2018.

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bišuciems – Ķekava gaisvadu elektrolīnijas aizsargjoslā

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.05.2018.

 

9. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 18 (58. grupa, 83. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.05.2018.

 

10. Par koka ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 63 (81. grupa, 447. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 60 cm Rīgā, Volguntes ielā 63 (81. grupa, 447.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 273,19 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro, deviņpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

11. Par koka ciršanu Rīgā, Salgales ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999. grunts;

kadastra apzīmējums 0100 082 9018), pie Salgales ielas 28

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kalstošu melnalksni ø 47 cm Rīgā, Salgales ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999.grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9018), pie Salgales ielas 28;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

12. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā 115 (68. grupa, 2122. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.05.2018.

 

13. Par koka ciršanu Rīgā, Caunes ielā 22 (91. grupa, 228. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 20/8 cm Rīgā, Caunes ielā 22 (91. grupa, 228.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 51,00 EUR (piecdesmit viens euro);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

14. Par koka ciršanu Rīgā, Murjāņu ielā 59A (124. grupa, 292. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 robīniju ø 41 cm Rīgā, Murjāņu ielā 59A (124. grupa, 292.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 186,68 EUR (viens simts astoņdesmit seši euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

15. Par koku ciršanu Rīgā, Čiekuru ielā 3 (68. grupa, 2122. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 papeles ø 45/46, 36/61/63, 106, 81 cm Rīgā, Čiekuru ielā 3 (68. grupa, 2122.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 797,73 EUR (septiņi simti deviņdesmit septiņi euro, septiņdesmit trīs centi);
 3. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.