APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 17 (23.04.2018.)

Versija drukāšanai
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja p.i. K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 2 pārkāpuma izskatīšana;
 • 7 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 13 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku patvaļīgu ciršanu Rīgā, Krasta ielā 33 (43. grupa, 161. grunts, kadastra apzīmējums 0100 043 0091)

Nolemj:
uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par 2 ievu ar celma caurmēriem 31, 33 cm, 2 robīniju ar celmu caurmēriem 28, 27 cm ciršanu bez ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas Rīgā, Krasta ielā 33 (43. grupa, 161. grunts, kadastra apzīmējums 0100 043 0091) 432,56 EUR (četri simti trīsdesmit divi euro, piecdesmit seši centi).

2. Par koka bojāšanu Rīgā, Misas ielā 24 (79. grupa, 220. grunts)

Nolemj:

 1. uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 kļavas ø 35/46 cm bojāšanu līdz daļējam augtspējas zudumam Rīgā, Misas ielā 24 (79. grupa, 220. grunts) 461,01 EUR (četri simti sešdesmit viens euro, viens cents) un likvidēt atlikušās koka daļas;
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 35/46 cm Rīgā, Misas ielā 24 (79. grupa, 220. grunts);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu saistībā ar teritorijas labiekārtošanu Rīgā, Lazdonas ielā 9 (39. grupa, 122. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 35 cm Rīgā, Lazdonas ielā 9 (39. grupa, 122.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 119,52 EUR (viens simts deviņpadsmit euro, piecdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koku ciršanu saistībā ar dzīvojamās ēkas būvniecību Rīgā, Latgales ielā 32 (121. grupa, 2880. grunts) un Rīgā, Latgales ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 121 0133, pie Latgales ielas 32

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
  1.1. 2 papeles ø 27, 103 cm Rīgā, Latgales ielā 32 (121. grupa, 2880. grunts);
  1.2. 1 papeli ø 92 cm Rīgā, Latgales ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 121 0133, pie Latgales ielas 32;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 758,10 EUR (septiņi simti piecdesmit astoņi euro, desmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par koku ciršanu saistībā ar daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecību un teritorijas labiekārtošanu Rīgā, Pūces ielā 19 (71. grupa, 192. grunts, kadastra apzīmējums 0100 071 0741), Rīgā, Pūces ielā 21 (71. grupa, 13. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
  1.1. 1 kļavu ø 17/16/16/15/15 cm (celma caurmērs 42 cm) Rīgā, Pūces ielā 19 (71. grupa, 192. grunts, kadastra apzīmējums 0100 071 0741);
  1.2. 1 kļavu ø 33/26/25/22 cm, 3 bērzus ø 14/15 (celma caurmērs 28 cm), 40, 55 cm, 1 pīlādzi ø 27/26 cm, 2 robīnijas ø 12/10 (celma caurmērs 26 cm), 13 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Pūces ielā 21 (71. grupa, 13. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2633,73 EUR (divi tūkstoši seši simti trīsdesmit trīs euro, septiņdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4. Par administratīvā akta pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 162 (82. grupa, 134. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.06.2018.

5. Par koka ciršanu saistībā ar biroju un dzīvojamās ēkas pārbūvi Rīgā, Cēsu ielā 27 (26. grupa, 38. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 72 cm Rīgā, Cēsu ielā 27 (26. grupa, 38. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 1536,70 EUR (viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit seši euro, septiņdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par koku ciršanu saistībā ar parka izbūvi Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 018 2079; kadastra apzīmējumu 0100 018 0139, pie Mihaila Tāla ielas 4

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 bērzus ø 27, 24, 17/20, 29, 17 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm, 1 ošlapu kļavu ø 21 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 018 2079; kadastra apzīmējumu 0100 018 0139, pie Mihaila Tāla ielas 4 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1822,70 EUR (viens tūkstotis astoņi simti divdesmit divi euro, septiņdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par koku ciršanu saistībā ar noliktavas būvniecību Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 0373, Kundziņsalā

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 bērzus ø 28, 16 (celma caurmērs 23 cm), 27, 25 cm ø 23 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 0373, Kundziņsalā, pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 409,79 EUR (četri simti deviņi euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Eglaines ielā 1 (78. grupa, 123. grunts, kadastra apzīmējums 0100 078 0418)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.05.2018.

2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 74A (63. grupa, 2001. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.06.2018.

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Raņķa dambī bez numura (49. grupa, 28. grunts), pie Raņķa dambja 7 k-3

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.06.2018.

4. Par koku ciršanu Rīgā, Gardenes ielā 8 k-6 (56. grupa, 402. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 bērzus ø 55, 28, 62, 53, 52, 44 cm un 15 papeles ø 101, 92, 60, 70, 57, 90, 72, 66, 83, 52, 59, 66, 50, 70, 96 cm Rīgā, Gardenes ielā 8 k-6 (56. grupa, 402. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2643,57 EUR (divi tūkstoši seši simti četrdesmit trīs euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Misas ielā 24 (79. grupa, 220. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 63 cm un 1 ozolu ø 87 cm Rīgā, Misas ielā 24 (79. grupa, 220. grunts);
 2. atļaut cirst 2 liepas ø 47, 62 cm Rīgā, Misas ielā 24 (79. grupa, 220. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 496,30 EUR (četri simti deviņdesmit seši euro, trīsdesmit centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par koka ciršanu Rīgā, Augļu ielā 2 (58. grupa, 140. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu ozolu ø 50 cm Rīgā, Augļu ielā 2 (58. grupa, 140. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 45,53 EUR (četrdesmit pieci euro, piecdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par koku ciršanu Rīgā, Valgales ielā 4 (99. grupa, 141. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 blīgznu ø 20/20/10/16/18/26/14/10/10/11 cm un 2 baltalkšņus ø 17 (celma caurmērs 25 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm) cm Rīgā, Valgales ielā 4 (99. grupa, 141. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 342,39 EUR (trīs simti četrdesmit divi euro, trīsdesmit deviņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Par koku ciršanu Rīgā, Jūrkalnes ielas sarkanajās līnijās (81. grupa, 9999. grunts;kadastra apzīmējums 0100 081 0006), pie Jūrkalnes ielas 55

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kalstošu egli ø 37 cm un 1 kļavu ø 23 cm Rīgā, Jūrkalnes ielas sarkanajās līnijās (81. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 081 0006), pie Jūrkalnes ielas 55;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Stērstu ielā 22 (73. grupa, 54. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.05.2018.

10. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (56. grupa, 115. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 54, 52/20 cm, 2 kļavas ø 63, 52 cm, 1 ozolu ø 63 cm, 3 bērzus ø 34/35, 43, 52 cm, 1 kļavas ø 39/59 cm stumbru ø 39 cm Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (56. grupa, 115. grunts);
 2. atļaut cirst 2 liepas ø 32, 47 cm, 4 kļavas ø 42/48, 42/39, 45, 54/51 cm, 1 ozolu ø 52 cm, 4 bērzus ø 45, 47, 74, 42 cm, 1 apsi ø 34 cm un 1 osi ø 42 cm Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (56. grupa, 115. grunts);
 3. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

11. Par koka ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā 115 (68. grupa, 2122. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 65 cm Rīgā, Dzirciema ielā 115 (68. grupa, 2122. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 147,98 EUR (viens simts četrdesmit septiņi euro, deviņdesmit astoņi centi);
 3. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Laimdotas ielā 29 (116. grupa, 102. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.06.2018.

13. Par koku ciršanu Rīgā, Vecajā Biķernieku ielā 59 (122. grupa, 2067. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 58, 60 cm Rīgā, Vecajā Biķernieku ielā 59 (122. grupa, 2067. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 537,28 EUR (pieci simti trīsdesmit septiņi euro, divdesmit astoņi centi);
 3. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

PAPILDUS JAUTĀJUMA IZSKATĪŠANA PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU

1. Par koka ciršanu Rīgā, Zvejas ielā 37 (120. grupa, 1222. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 robīniju ø 32/33 cm Rīgā, Zvejas ielā 37 (120. grupa, 1222. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 295,96 EUR (divi simti deviņdesmit pieci euro, deviņdesmit seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.