APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 21 (22.05.2018.)

Versija drukāšanai

Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 3 pārkāpumu izskatīšana;
 • 13 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 20 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Stirnu ielā 38B (71. grupa, 202. grunts) un Rīgā, Stirnu ielā 38A (71. grupa, 2801. grunts)

Nolemj:
uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 bērza ø 43 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Stirnu ielā 38B (71. grupa, 202. grunts) 183,55 EUR (viens simts astoņdesmit trīs euro, piecdesmit pieci centi) un par 1 apses ø 35 cm, 8 bērzu ø 30/26, 33, 24, 30/22/21, 35, 45, 57, 60 cm, 1 ievas ø 24/21 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Stirnu ielā 38B (71. grupa, 202. grunts), kā arī 1 vītola stumbra ø 67 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Stirnu ielā 38A (71. grupa, 2801. grunts) 1450,19 EUR (viens tūkstotis četri simti piecdesmit euro, deviņpadsmit centi).

2. Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Māras alejā 3 (56. grupa, 177. grunts; kadastra apzīmējums 0100 056 0230)

Nolemj:
uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 zirgkastaņas ø 47 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Māras alejā 3 (56. grupa, 177. grunts; kadastra apzīmējums 0100 056 0230) 267,50 EUR (divi simti sešdesmit septiņi euro, piecdesmit centi).

3. Par koka bojāšanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 082 9999, kadastra apzīmējumu 0100 082 0251, pie Jūrmalas gatves 134

Nolemj:
uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 vītola ø 66 cm bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 082 9999, kadastra apzīmējumu 0100 082 0251, pie Jūrmalas gatves 134, 150,26 EUR (viens simts piecdesmit euro, divdesmit seši centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu saistībā ar ugunsdzēsības transporta piebraucamā ceļa izbūvi projektētajai daudzstāvu dzīvojamajai ēkai Rīgā, Maskavas ielā 192 (48. grupa, 70. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.06.2018.

2. Par atteikumu atļaut cirst kokus saistībā ar autostāvvietas izbūvi projektētajai biroju ēkai Rīgā, Ludzas ielā 90 (46. grupa, 68. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 34 cm, 1 kļavu ø 15/9 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Ludzas ielā 90 (46. grupa, 68. grunts).

3. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Birzes ielā 9 (103. grupa, 2099. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 bērzus ø 32, 35, 35 cm Rīgā, Birzes ielā 9 (103. grupa, 2099. grunts);
 2. atļaut cirst 15 vītolus ø 63/36, 22, 23, 22, 21/20, 25, 25, 20, 22, 32/31/25, 29, 76, 54, 37, 42 cm, 31 bērzu ø 27, 25/22, 37, 37, 32, 42, 36, 28, 31, 29, 31, 23, 24/20, 34, 23, 29, 39, 25, 33, 31, 27, 30, 25, 18 (celma caurmērs 23 cm), 20, 21, 17 (celma caurmērs 21 cm), 25, 38, 39, 36 cm, 9 papeles ø 67, 44, 61, 31, 29, 47, 50, 84, 47 cm, 7 liepas ø 31, 35/29 (stumbrs ø 29 cm nokaltis), 32, 30, 31, 31, 41 cm, 1 kļavu ø 39 cm Rīgā, Birzes ielā 9 (103. grupa, 2099. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 10056,91 EUR (desmit tūkstoši piecdesmit seši euro, deviņdesmit viens cents);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Birzes ielā 3 (103. grupa, 137. grunts; kadastra apzīmējums 0100 103 0234) saistībā ar esošo ēku pārbūvi

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 107 cm Rīgā, Birzes ielā 3 (103. grupa, 137. grunts; kadastra apzīmējums 0100 103 0234);
 2. atļaut cirst 4 kļavas ø 25, 36, 25, 21 cm, 4 zirgkastaņas ø 37, 24, 26, 20 cm, 3 gobas ø 22, 19/18 (celma caurmērs 25 cm), 20 cm, 5 liepas ø 52, 65, 27, 28, 27 cm, 3 vītolus ø 45, 35/25/67, 33 cm, 6 bērzus ø 30, 35/29, 45, 35, 39, 38 cm pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5971,80 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti septiņdesmit viens euro, astoņdesmit centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Zalves ielā 100 (81. grupa, 193. grunts; kadastra apzīmējums 0100 081 0193) saistībā ar dzīvojamās mājas būvniecību

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 47 cm Rīgā, Zalves ielā 100 (81. grupa, 193. grunts; kadastra apzīmējums 0100 081 0193).

6. Par koka ciršanu Rīgā, Liepājas ielā 49 (105. grupa, 98. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0480) saistībā ar tirdzniecības ēkas jaunbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 48 cm Rīgā, Liepājas ielā 49 (105. grupa, 98. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0480) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 204,89 EUR (divi simti četri euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par koku ciršanu saistībā ar Laivu ielas un jaunas ielas izbūvi Lucavsalā

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1. 2 ozolus ø 38/43, 76 cm, 2 apses ø 36/23, 20 cm, 1 blīgznu ø 13/9/9/8 (celma caurmērs 25 cm) cm, 15 gobas ø 16/10/8/8 (celma caurmērs 36 cm), 42, 18 (celma caurmērs 25 cm), 16 (celma caurmērs 24 cm), 30, 40, 26, 17 (celma caurmērs 22 cm), 45, 42, 60/39, 18/18/10 (celma caurmērs 39 cm), 47/29, 58/36, 15 (celma caurmērs 22 cm) cm, 7 vītolus ø 76, 30, 18 (celma caurmērs 24 cm), 44, 44, 31, 54/40 cm, 1 liepu ø 31 cm, 6 ošlapu kļavas ø 24, 17/15 (celma caurmērs 20 cm), 16/15 (celma caurmērs 20 cm), 20/19, 17/18 (celma caurmērs 28 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm) cm, 2 bērzus ø 21, 15 (celma caurmērs 21 cm) cm un 1 ievu ø 17 (celma caurmērs 20 cm) cm Rīgā, Lucavsalas/Laivu ielas sarkanajās līnijās (51. grupa, 23. grunts; kadastra apzīmējums 0100 051 2035);
  1.2. 5 vītolus ø 20, 17 (celma caurmērs 20 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 21, 25/25 cm, 5 blīgznas ø 12/11/11/8/8 (celma caurmērs 34 cm), 11/11/9/9 (celma caurmērs 21 cm), 15/14/8/8 (celma caurmērs 37 cm), 14/13/13 (celma caurmērs 59 cm), 15/13/16/10/10/10/8 (celma caurmērs 48 cm) cm, 2 ošlapu kļavas ø 14 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm) cm, 3 ozolus ø 21, 49, 20 cm, 6 bērzus ø 19 (celma caurmērs 26 cm), 45, 16 (celma caurmērs 25 cm), 16 (celma caurmērs 25 cm), 47, 17 (celma caurmērs 24 cm) cm, 4 apses 16 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm) cm, 1 kļavu ø 23/10/8/8/10/15/12 (celma caurmērs 59 cm) cm un 1 zirgkastaņu ø 57 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 051 0178;
  1.3. 2 vītolus ø 48/34/34/38, 25/32/12/30/15/15/30/22/33 cm, 1 blīgznu ø 34 cm, 1 kļavu ø 20/18/19/15/10/9 cm un 1 bērzu ø 28 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 051 0177;
  1.4. 1 kļavu ø 20 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 051 0176.

8. Par koku ciršanu saistībā ar degvielas uzpildes stacijas būvniecību Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 162 (82. grupa, 134. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 14 melnalkšņus ø 20, 40, 20, 44, 47, 17 (celma caurmērs 32 cm), 20, 13/9 (celma caurmērs 21 cm), 6/12 (celma caurmērs 21 cm), 20, 16 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm) cm, 5 bērzus ø 20, 52, 47, 29, 57 cm, 2 ievas ø 30, 36 cm, 2 blīgznas ø 16/15 (celma caurmērs 25 cm), 26 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 162 (82. grupa, 134. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4202,87 EUR (četri tūkstoši divi simti divi euro, astoņdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

9. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 093 0469, Imantas 8. līnijā

Nolemj:

 1. atļaut cirst 15 bērzus ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 24, 25, 25, 26, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 34, 35, 39 cm, 11 apses ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 19 (celma caurmērs 27 cm), 20, 21, 21, 23, 23, 27, 30, 35, 35 cm, 18 blīgznas ø 12/18 (celma caurmērs 26 cm), 12/22, 15/18/29/32 (kalstoša), 11/16/17/20, 9/9/21, 19 (celma caurmērs 22 cm), 34/37/37, 12/21, 26, 29, 20/24/26/26, 23, 16/19/22/23, 18 (celma caurmērs 21 cm), 19 (celma caurmērs 21 cm), 16/19 (celma caurmērs 21 cm), 12/15/16 (celma caurmērs 50 cm, nokaltusi), 30 cm, 3 vītolus ø 23, 42, 48 cm, 3 kļavas ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm), 35/44 cm, 2 ievas ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 2 melnalkšņus 32, 33 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 093 0469, Imantas 8. līnijā, pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 7734,90 EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit četri euro, deviņdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

10. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Beberbeķu 9. līnijā bez numura (82. grupa, 2569. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 44 cm un 1 bērzu ø 43 cm Rīgā, Beberbeķu 9. līnijā bez numura (82. grupa, 2569. grunts).

11. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 438C (127. grupa, 2085. grunts),  Brīvības gatves sarkanajās līnijās (127. grupa, 9000. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.07.2018.

12. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stērstu ielas sarkanajās līnijās (73. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 9005), pie Stērstu ielas 13C

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.07.2018.

13. Par koku ciršanu saistībā ar Austrumu maģistrāles izbūvi posmā no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1. 1 ievu ø 13/13/10/7/7 (celma caurmērs 28 cm) cm, 1 kļavu ø 27/24/20 cm, 6 liepas ø 20; 20; 20; 20; 20; 20 cm Rīgā, Gustava Zemgala gatves sarkanajās līnijās (85. grupa, 2057. grunts; kadastra apzīmējums 0100 070 2549;
  1.2. 1 kļavu ø 15/18 cm (celma caurmērs 25 cm) Rīgā, Ūnijas ielā bez numura (70. grupa, 2008. grunts);
  1.3. 4 ošus ø 21, 25, 18/19 (celma caurmērs 27 cm), 21 cm, 2 bērzus ø  2, 31 cm, 14 liepas ø 34, 45, 42, 47, 41, 35, 17/19/19/18/32, 18 (celma caurmērs 26 cm), 21, 58, 40, 31, 58, 53 cm, 11 papeles ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 27, 15 (celma caurmērs 20 cm), 24 , 45/45, 18 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 24/23, 23, 17 (celma caurmērs 23 cm), 23 cm, 5 ošlapu kļavas ø 23/18, 16/13 (celma caurmērs 25 cm), 21/7, 16/16/7/8 (celma caurmērs 27 cm), 32/19/19 cm, 1 gobu ø 21 cm, 1 zirgkastaņu ø 23 cm Rīgā, Gustava Zemgala gatves sarkanajās līnijās (70. grupa, 2146. grunts);
  1.4. 4 bērzus ø 32, 28/25, 21, 34 cm Rīgā, Braslas ielā 29 (70. grupa, 912. grunts; kadastra apzīmējums 0100 070 0256);
  1.5. 22 bērzus ø 36, 30, 35, 27, 45, 21, 21/13/28, 41, 39, 44, 32/33/45, 24, 39/21, 21, 22, 24, 21, 28, 29, 22, 55, 36 cm, 12 liepas ø 35, 41, 38, 44, 38, 35, 40, 31, 26/16/26, 31, 40, 37 cm, 2 kļavas ø 24, 18 (celma caurmērs 24 cm) cm, 1 lapegli ø 27 cm, 9 papeles ø 67, 44, 75, 39, 47, 70, 50/45, 31/16, 31 cm, 2 robīnijas ø 33, 24 cm, 1 gobu ø 18 cm (celma caurmērs 27 cm) Rīgā, Braslas ielā bez numura (70. grupa, 283. grunts; kadastra apzīmējums 0100 070 0257),
  1.6. 1 osi ø 38 cm Rīgā, Madonas ielā bez numura (70. grupa, 282. grunts; kadastra apzīmējums 0100 070 0272),
  1.7. 4 ozolus ø 53, 36, 39, 54 cm, 1 zirgkastaņu ø 35/58/51/23/15 cm, 2 kļavas ø 65, 21 cm, 1 ievu ø 26/24 cm, 1 blīgznu ø 37 cm, 7 papeles ø 61, 23/40, 23, 39, 39, 16/11 (celma caurmērs 22 cm), 24 cm Rīgā, Madonas ielas sarkanās līnijas (70. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 070 0018),
  1.8. 1 bērzu ø 33 cm, 1 vītolu ø 46 cm, 4 blīgznas ø 37/16, 31/32/37/27/36, 14/16/24/22, 32/27 cm, 1 kļavu ø 21 cm Rīgā, Madonas ielā bez numura (70. grupa, 291. grunts; kadastra apzīmējums 0100 070 0250),
  1.9. 2 kļavas ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 26 cm, 1 zirgkastaņu ø 34 cm Rīgā, Braslas ielā 41 (70. grupa, 406. grunts),
  1.10. 1 pīlādzi ø 28 cm, 1 robīniju ø 22 cm Rīgā, Braslas ielā bez numura (70. grupa, 2218. grunts),
  1.11. 1 kļavu ø 65 cm Rīgā, Braslas ielā 47 (70. grupa, 681. grunts),
  1.12. 1 ievu ø 25 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 070 0310; kadastra apzīmējumu 0100 070 0295,
  1.13. 1 ievu ø 38 cm, 2 ozolus ø 43, 39 cm, 3 bērzus ø 36, 37, 35 cm, 1 kļavu ø 37 cm, 1 osi ø 27 cm, 5 papeles ø 75, 40/43, 45, 37, 93 cm, 5 liepas ø 62, 23/30, 40, 54, 45 cm, 2 vītolus ø 35/29, 31/37/32/35/39 cm, 6 robīnijas ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 23/19, 20, 22/14, 23, 20/18 cm Rīgā, Braslas ielas sarkanajās līnijās (70. grupa, 221. grunts; kadastra apzīmējums 0100 070 0017),
  1.14. 1 ozolu ø 54 cm, 1 zirgkastaņu ø 42 cm, 1 ievu ø 33 cm Rīgā, Braslas ielā 49 (70. grupa, 412. grunts),
  1.15. 1 blīgznu ø 36/33/33 cm, 2 sarkanos ozolus ø 33, 36 cm, 3 apses ø 42/36, 29/34, 30/25/31/31 cm, 2 bērzus ø 34, 33 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 070 0391; kadastra apzīmējumu 0100 070 0387,
  1.16. 1 kļavu ø 16/13 (celma caurmērs 21 cm) cm, 1 sarkano ozolu ø 37 cm Rīgā, Braslas ielā bez numura (70. grupa, 2013. grunts),
  1.17. 1 vītolu ø 32/40/45/37/48/24/14/21 cm, 9 zirgkastaņas ø 56, 75, 70, 57, 32, 43, 28, 23, 40 cm, 2 bērzus ø 24/24, 24 cm Rīgā, Vestienas ielas sarkanajās līnijās (38. grupa, 37. grunts; kadastra apzīmējums 0100 038 0033),
  1.18. 1 vītolu ø 26 cm, 9 papeles ø 32, 31, 58, 37, 21, 34, 37, 15, 34 cm, 4 bērzus ø 13 (celma caurmērs 23 cm), 39, 48, 37 cm Rīgā, A. Deglava ielā 36 (38. grupa, 196. grunts),
  1.19. 1 gobu ø 18/14 (celma caurmērs 22 cm) cm, 1 bērzu ø 31 cm, 1 papeli ø 67 cm Rīgā, A. Deglavas ielas sarkanajās līnijās (38. grupa, 2019. grunts),
  1.20. 3 kļavas ø 22, 28/29, 25 cm, 1 ozolu ø 28 cm, 1 gobu ø 23 cm Rīgā, A. Deglava ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 994. grunts; kadastra apzīmējums 0100 071 9026),
  1.21. 7 zirgkastaņas ø 39, 48, 40, 35, 42, 57, 46 cm, 10 vītolus ø 19 (celma caurmērs 29 cm), 38, 67/58, 29/50, 32/29/28, 57, 74/67, 18/14/12 (celma caurmērs 23 cm), 19/19/21/19/19, 115 cm, 6 papeles ø 38/26, 31, 25/16, 19 (celma caurmērs 26 cm), 77, 37 cm, 2 liepas ø 44, 40 cm Rīgā, Vestienas ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 864. grunts; kadastra apzīmējums 0100 071 0058),
  1.22. 1 kļavu ø 35 cm, 9 gobas ø 32, 33, 40, 25/25, 40, 35, 20/20, 35, 30 cm Rīgā, A. Deglava ielā 23 (71. grupa, 62. grunts),
  1.23. 9 kļavas ø 35, 25/25, 25, 25, 25, 30/30, 25, 25, 25 cm, 3 gobas ø 35, 30, 30 cm, 1 vītolu ø 55 cm, 2 ievas ø 30, 25 cm Rīgā, A. Deglava ielā 23A (71. grupa, 410. grunts),
  1.24. 1 osi ø 32 cm, 2 kļavas ø 27/29 cm, 66 cm Rīgā, A. Deglava ielā 25 (71. grupa, 123. grunts),
  1.25. 2 zirgkastaņas ø 45, 68 cm, 1 liepu ø 65/65 cm Rīgā, A. Deglava ielā 25A (71. grupa, 2687. grunts),
  1.26. 1 apsi ø 16 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, A. Deglava ielā 29 (71. grupa, 182. grunts),
  1.27. 1 kļavu ø 20 cm, 6 vītolus ø 26, 37, 21/16, 26/34/26, 16/15, 31 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 0576; kadastra apzīmējumu 0100 071 0570,
  1.28. 1 ozolu ø 45 cm, 2 liepas ø 42, 42 cm, 2 gobas ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 24 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 0568; kadastra apzīmējumu 0100 071 0559,
  1.29. 11 kļavas ø 15/28/23, 22, 28/30, 30, 25, 20/10/12, 18(22), 20/10/10, 23, 23, 31 cm, 3 blīgznas ø 15/14/35/16/16 , 16/16 (celma caurmērs 24 cm), 13/13 (celma caurmērs 20 cm) cm, 5 vītolus ø 54, 43/31/31, 21/21/21, 58, 16/16/21/16/13/10/10/10 cm, 6 bērzus ø 18/18 (celma caurmērs 26 cm), 20, 16 (celma caurmērs 23 cm), 23, 18 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 26 cm) cm, 9 ozolus ø 48, 18/21, 19 (celma caurmērs 24 cm), 30, 18 (celma caurmērs 23 cm), 26, 31, 19 (celma caurmērs 28 cm), 35 cm, 1 lapegli ø 20 cm, 1 ošlapu kļavu ø 24/22/21 cm, 1 apsi ø 23 cm Rīgā, A. Deglava ielā 42 (71. grupa, 87. grunts),
  1.30. 1 bērzu ø 15/15/20 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 0578; kadastra apzīmējumu 0100 071 0575,
  1.31. 1 bērzu ø 36 cm Rīgā, A. Deglava ielā 44 (71. grupa, 1442. grunts; kadastra apzīmējums 0100 071 0560),
  1.32. 1 bērzu ø 39/16 cm, 1 ievu ø 18/15 (celma caurmērs 23 cm) cm, 1 gobu ø 22/14 cm, 4 papeles ø 16 (celma caurmērs 24 cm), 15 (celma caurmērs 24 cm), 23, 65 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 0096,
  1.33. 1 gobu ø 27/31 cm, 9 papeles ø 38, 23, 29, 92/94, 16 (celma caurmērs 21 cm), 14 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 26 cm), 16 (celma caurmērs 25 cm), 20 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 0286; kadastra apzīmējumu 0100 071 0238,
  1.34. 16 vītolus ø 28/29, 27, 34, 18 (celma caurmērs 24 cm), 30, 29/29/16, 17 (celma caurmērs 22 cm), 31, 40/35, 29, 58/73, 28/30/35, 29, 77, 83, 37 cm, 3 bērzus ø 24, 23, 21 cm, 2 ošlapu kļavas ø 13/21/26, 15/17 (celma caurmērs 24 cm) cm, 2 kļavas ø 22, 21 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 0367,
  1.35. 1 papeli ø 31/20/43/34/30 cm, 3 vītolus ø 58/34/40/43, 54/40/38, 40/50/51 cm, 1 blīgznu ø 23/18/13 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 0368,
  1.36. 4 vītolus ø 23/42, 37, 40, 18 (celma caurmērs 22 cm) cm, 5 apses ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 24, 34/28, 23, 16 (celma caurmērs 25 cm) cm, 2 ošlapu kļavas ø 13 (celma caurmērs 23 cm), 12/12/12/12/12 (celma caurmērs 28 cm) cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 0140; kadastra apzīmējumu 0100 071 0220,
  1.37. 2 vītolus ø 29/51/11/46/38/45, 28/23/19/24/13 cm, 1 zirgkastaņu ø 56 cm, 1 kļavu ø 19 (celma caurmērs 25 cm) cm Rīgā, Zeltiņu ielā 2 (71. grupa, 709. grunts);
  1.38. 1 ošlapu kļavu ø 11/10/26 cm, 22 papeles ø 40, 25/25/20/20, 10/10/10 (celma caurmērs 23 cm), 10/10/20, 10/10/10/10 (celma caurmērs 28 cm), 20/20, 10/15 (celma caurmērs 24 cm), 10/10 (celma caurmērs 22 cm), 15/15 (celma caurmērs 23 cm), 10/10 (celma caurmērs 21 cm), 15/15/15/10 (celma caurmērs 27 cm), 10/15 (celma caurmērs 20 cm), 15/10 (celma caurmērs 20 cm), 15/15/15/10/10 (celma caurmērs 27 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 20/20/15/15/10/10; 15 (celma caurmērs 20 cm), 10/10/10 (celma caurmērs 24 cm), 20/10, 25/20/20, 10/10/25 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 2398;
  1.39. 1 liepu ø 45 cm Rīgā, Vietalvas ielas sarkanajās līnijās (38. grupa, 163. grunts; kadastra apzīmējums 0100 038 2043);
  1.40. 1 kļavu ø 34 cm, 3 vītolus ø 16/19 (celma caurmērs 23 cm), 16/10/8/13/23/13, 9/12 (celma caurmērs 20 cm) cm, 2 ievas ø 10/18/18/18 (celma caurmērs 29 cm), 23/10/16/16/15 cm Rīgā, Vestienas ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 2400. grunts);
  1.41. 1 vītolu ø 13/26/13/26/16/18/11/18/23/19/21/21/22/26/26/10/11/11/27/11/11/16/16/22/26 cm Rīgā, Vestienas ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 2500. grunts);
  1.42. 3 liepas ø 25, 40, 35 cm Rīgā, Vestienas ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 860. grunts; kadastra apzīmējums 0100 071 0850);
  1.43. 8 liepas ø 30, 30, 40, 30, 30, 25, 10/10 (celma caurmērs 20 cm), 25 cm Rīgā, Piedrujas ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 376. grunts);
  1.44. 1 ošlapu kļavu ø 16/19/15 (celma caurmērs 25 cm) cm Rīgā, Vietalvas ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 881. grunts; kadastra apzīmējums 0100 071 0047);
  1.45. 4 liepas ø 39, 48, 44, 39 cm, 1 zirgkastaņu ø 46 cm Rīgā, Vestienas ielā 2B (38. grupa, 2015. grunts);
  1.46. 4 liepas ø 40, 39/22/43, 29, 49 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 038 0102; kadastra apzīmējumu 0100 038 0099;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 103 082,80 EUR (viens simts trīs tūkstoši astoņdesmit divi euro, astoņdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Tallinas ielā 19 (26. grupa, 79. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu robīniju ø 45 cm Rīgā, Tallinas ielā 19 (26. grupa, 79. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 102,45 EUR (viens simts divi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par koka ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 121 (38. grupa, 18. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu kļavu ø 74 cm Rīgā, Matīsa ielā 121 (38. grupa, 18. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 168,47 EUR (viens simts sešdesmit astoņi euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Līksnas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 046 2075, pie Maskavas ielas 139

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 36 cm Rīgā, Līksnas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 046 2075, pie Maskavas ielas 139;
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kļavu ø 30 cm Rīgā, Līksnas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 046 2075, pie Maskavas ielas 139;
 3. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Mazajā Zolitūdes ielā 1B (117. grupa, 2092. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 110 cm Rīgā, Mazajā Zolitūdes ielā 1B (117. grupa, 2092. grunts).

5. Par koka ciršanu Rīgā, Saldus ielā 3 (66. grupa, 134. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 70 cm Rīgā, Saldus ielā 3 (66. grupa, 134. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 39,84 EUR (trīsdesmit deviņi euro, astoņdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par koku ciršanu Rīgā, Lielvārdes ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 2630. grunts), pie Lielvārdes ielas 78

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 5 papeles ø 35, 22/24 (kalstoša), 45 (kalstoša), 30 (kalstoša), 16 (celma caurmērs 20 cm, kalstoša) cm Rīgā, Lielvārdes ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 2630. grunts), pie Lielvārdes ielas 78;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par koku ciršanu Rīgā, Zvārdes ielā 17 (83. grupa, 3. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 7 vītolus ø 60, 34/24, 67, 34, 37/36, 62, 31/30 cm Rīgā, Zvārdes ielā 17 (83. grupa, 3. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 119 2138

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 30 cm un 1 priedi ø 35 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 119 2138;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Par koka ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 412. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9012), pie Kārļa Ulmaņa gatves 162

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 vītolu ø 56 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 412. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9012), pie Kārļa Ulmaņa gatves 162;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Par koka ciršanu Rīgā, Līvciema ielā 30 (79. grupa, 232. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 50 cm Rīgā, Līvciema ielā 30 (79. grupa, 232. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 227,66 EUR (divi simti divdesmit septiņi euro, sešdesmit seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

11. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 18 (58. grupa, 83. grunts)

Nolemj:
izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 18 (58. grupa, 83. grunts).

12. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Robežu ielas sarkanajās līnijās (75. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 075 0102), pie Robežu ielas 58, Meža ielas sarkanajās līnijās (58. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 058 0156), pie Meža ielas 1A, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (83. grupa, 280. grunts; kadastra apzīmējums 0100 083 9999), pie Īves ielas 6, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9006), pie Jūrmalas gatves 78, 82A, 90, 100, 108 un 110, Gaujas ielas sarkanajās līnijās (90. grupa, 110. grunts; kadastra apzīmējums 0100 090 9000), pie Gaujas ielas 12, Ķīšezera ielas sarkanajās līnijās (90. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 090 0005), pretī Ķīšezera ielai 13 k-1

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  1.1. 1 melnalksni ø 79 cm Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9006), pie Jūrmalas gatves 108,
  1.2. 1 liepu ø 23 cm Rīgā, Gaujas ielas sarkanajās līnijās (90. grupa, 110. grunts; kadastra apzīmējums 0100 090 9000), pie Gaujas ielas 12;
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  2.1. 1 kļavu ø 80 cm Rīgā, Robežu ielas sarkanajās līnijās (75. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 075 0102), pie Robežu ielas 58;
  2.2. 1 kļavu ø 72 cm Rīgā, Meža ielas sarkanajās līnijās (58. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 058 0156), pie Meža ielas 1A;
  2.3. 1 liepu ø 52 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (83. grupa, 280. grunts; kadastra apzīmējums 0100 083 9999), pie Īves ielas 6;
  2.4. 1 kļavu ø 88 cm pie Jūrmalas gatves 78, 1 liepu ø 50 cm pie Jūrmalas gatves 82A, 2 vītolus ø 80, 100 cm, 1 kļavu ø 56 cm pie Jūrmalas gatves 90, 1 bērzu ø 39 cm pie Jūrmalas gatves 100, 1 bērzu ø 30 cm pie Jūrmalas gatves 110, Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999. grunt; kadastra apzīmējums 0100 082 9006);
  2.5. 3 liepas ø 32, 35, 32 cm Rīgā, Gaujas ielas sarkanajās līnijās (90. grupa, 110. grunts; kadastra apzīmējums 0100 090 9000), pie Gaujas ielas 12;
  2.6. 1 liepu ø 42 cm Rīgā, Ķīšezera ielas sarkanajās līnijās (90. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 090 0005), pretī Ķīšezera ielai 13 k-1;
 3. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

13. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Šampētera ielā 85 (81. grupa, 116. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.07.2018.

14. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 291 (86. grupa, 201. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.07.2018.

15. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Tālivalža ielā 3 (116. grupa, 20. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 46 cm Rīgā, Tālivalža ielā 3 (116. grupa, 20. grunts).

16. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Sērenes ielā 9 (107. grupa, 118. grunts), zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 107 0121, pie skolas ēkas Bruknas ielā 5

Nolemj:
izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Sērenes ielā 9 (107. grupa, 118. grunts), zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 107 0121, pie skolas ēkas Bruknas ielā 5.

17. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Rūpniecības ielā 21 (11. grupa, 39. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 17/18/19 (celma caurmērs 34 cm), 24 cm Rīgā, Rūpniecības ielā 21 (11. grupa, 39. grunts).

18. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Meža prospektā 86 (90. grupa, 49. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku (dižkoku) 1 Rietumu tūju ø 47 cm Rīgā, Meža prospektā 86 (90. grupa, 49. grunts).

19. Par koku ciršanu Rīgā, Velmes ielas sarkanajās līnijās (84. grupa, 9999. grunts), pie Velmes ielas 2

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 3 liepas ø 28, 42, 30 cm, 1 bērzu ø 23/36 cm Rīgā, Velmes ielas sarkanajās līnijās (84. grupa, 9999. grunts), pie Velmes ielas 2;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

20. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 120 0731, kadastra apzīmējumu 0100 120 9999, pie Zvejniekciema ielas 26

Nolemj:
izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 120 0731, kadastra apzīmējumu 0100 120 9999, pie Zvejniekciema ielas 26.