Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.24 lēmumi

Versija drukāšanai
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 24 (11.06.2018.)
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenās ainavu arhitektes p.i. K. Švarca
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. pienākumu izpildītāja L. Sarma
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

 

Darba kārtībā:

 • 3 pārkāpuma izskatīšana;
 • 7 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 21 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku bojāšanu Rīgā, Grēdu ielā 17 (48. grupa, 146. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0140), Rīgā, Krīdenera dambī 4 (48. grupa, 152. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0139)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par 5 ošu ø 43, 27, 37, 29, 37 cm bojāšanu Rīgā, Grēdu ielā 17 (48. grupa, 146. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0140) un 1 kļavas ø 40 cm, 1 bērza ø 44 cm Rīgā, Krīdenera dambī 4 (48. grupa, 152. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0139) bojāšanu 2006,26 EUR (divi tūkstoši seši euro, divdesmit seši centi).

 

2. Par koku bojāšanu Rīgā, Valguma ielā 22 (49. grupa, 2053. grunts)

 

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 4 liepu ø 36, 38, 54, 52 cm, 2 kļavu ø 42, 47 cm un 2 bērzu ø 20/19, 48 cm bojāšanu līdz daļējam augtspējas zudumam Rīgā, Valguma ielā 22 (49. grupa, 2053. grunts) 4446,47 EUR (četri tūkstoši četri simti četrdesmit seši euro, četrdesmit septiņi centi).

 

3. Par koka bojāšanu Rīgā, Starta ielā 6B (87. grupa, 2076. grunts)

 

Nolemj:

 1. uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 liepas ø 65 cm bojāšanu līdz daļējam augtspējas zudumam Rīgā, Starta ielā 6B (87. grupa, 2076.grunts) 369,95 EUR (trīs simti sešdesmit deviņi euro, deviņdesmit pieci centi);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 65 cm Rīgā, Starta ielā 6B (87. grupa, 2076.grunts);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Ilūkstes ielā bez numura (71. grupa, 2388. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 17 (celma caurmērs 26 cm) 32 cm, 2 ievas ø 28/30, 21/19/19/18/18/16/16 cm, 1 robīniju ø 31/19 cm, 3 pīlādžus ø 20, 14 (celma caurmērs 20 cm), 20 cm, 2 egles ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 22 cm, 2 apses ø 27, 35 cm Rīgā, Ilūkstes ielā bez numura (71. grupa, 2388. grunts).

 

2. Par koku ciršanu saistībā ar pašapkalpošanās auto mazgātavas būvniecību Rīgā, Maskavas ielā bez numura (126. grupa, 2106. grunts), pie Maskavas ielas 433

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 bērzus ø 13, 13 (celma caurmērs 22 cm), 23, 30 cm, 1 vītolu ø 34/23/44 cm, 5 papeles ø 12/15 cm (celma caurmērs 28 cm), 13 (celma caurmērs 23 cm), 15 (celma caurmērs 26 cm), 16/9 (celma caurmērs 30 cm), 40 cm Rīgā, Maskavas ielā bez numura (126. grupa, 2106.grunts), pie Maskavas ielas 433 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1091,91 EUR (viens tūkstotis deviņdesmit viens euro, deviņdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

3. Par koka ciršanu saistībā ar ugunsdzēsības transporta piebraucamā ceļa izbūvi projektētajai daudzstāvu dzīvojamajai ēkai Rīgā, Maskavas ielā 192 (48. grupa, 70. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 58 cm Rīgā, Maskavas ielā 192 (48. grupa, 70.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 247,58 EUR (divi simti četrdesmit septiņi euro, piecdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

4. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.05.2017. lēmuma (protokols Nr. 22, 1.2.9.§) “Par koku ciršanu saistībā ar loģistikas centra piebraucamā ceļa izbūvi Rīgā, Ulbrokas ielā bez numura (92. grupa, 636. grunts)” grozīšanu daļā par 5 egļu ø 38, 42, 22, 40, 48 cm ciršanu

Nolemj:

grozīt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.05.2017. lēmuma (protokols Nr. 22, 1.2.9.§) “Par koku ciršanu saistībā ar loģistikas centra piebraucamā ceļa izbūvi Rīgā, Ulbrokas ielā bez numura (92. grupa, 636. grunts)” nolemjošās daļas 1.punktu daļā par 5 egļu ø 38, 42, 22, 40, 48 cm ciršanu, atļaujot cirst 3 asās egles ø 38, 22, 40 cm un 2 vienkrāsas baltegles ø 42, 50 cm Rīgā, Rīgā, Ulbrokas ielā bez numura (92. grupa, 636. grunts).

 

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzintara ielā 60 (108. grupa, 61. grunts) un Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 108 0276; kadastra apzīmējums 0100 108 0191

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.09.2018.

6. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Irbenes ielas sarkanajās līnijās (74. grupa, 482. grunts; kadastra apzīmējums 0100 074 9001), pie Irbenes ielas 5E un Irbenes ielā 5I (107. grupa, 2381. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.08.2018.

 

7. Par koku ciršanu saistībā ar administratīvās ēkas būvniecību Rīgā, Hanzas ielā 14I (18. grupa, 2007. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 8 bērzus ø 46, 32, 29/31, 45, 38, 65/53, 49, 53 cm, 2 papeles ø 45/70/70, 74 cm Rīgā, Hanzas ielā 14I (18. grupa, 2007.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6917,31 EUR (seši tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit euro, trīsdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Buļļu ielas sarkanajās līnijās (63. grupa, 71. grunts; kadastra apzīmējums 0100 066 0004), pie Buļļu ielas 8 un par koku ciršanu Rīgā, Jāņa Asara ielas sarkanajās līnijās (37. grupa, 190. grunts; kadastra apzīmējums 0100 037 0182), pie Jāņa Asara ielas 1, Jāņa Asara ielas sarkanajās līnijās (37. grupa, 190. grunts; kadastra apzīmējums 0100 037 0182), pie Jāņa Asara ielas 5, Jāņa Asara ielas sarkanajās līnijās (37. grupa, 195. grunts; kadastra apzīmējums 0100 037 0186), pie Jāņa Asara ielas 5, Sesku ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 071 9022), pie Sesku ielas 68, Saldus ielas sarkanajās līnijās (66. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 066 0078), pie Buļļu ielas 8

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kļavu ø 83 cm Rīgā, Buļļu ielas sarkanajās līnijās (63. grupa, 71.grunts; kadastra apzīmējums 0100 066 0004), pie Buļļu ielas 8;
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:

2.1. 1 liepu ø 53 cm Rīgā, Jāņa Asara ielas sarkanajās līnijās (37. grupa, 190. grunts; kadastra apzīmējums 0100 037 0182), Jāņa Asara ielas 1;

2.2. 1 liepu ø 42 cm Rīgā, Jāņa Asara ielas sarkanajās līnijās (37. grupa, 190. grunts; kadastra apzīmējums 0100 037 0182), pie Jāņa Asara ielas 5;

2.3. 1 liepu ø 34 cm Rīgā, Jāņa Asara ielas sarkanajās līnijās (37. grupa, 195. grunts; kadastra apzīmējums 0100 037 0186), pie Jāņa Asara ielas 5;

2.4. 1 liepu ø 30 cm, Rīgā, Sesku ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 071 9022), pie Sesku ielas 68;

2.5. 1 bērzu ø 58 cm Rīgā, Saldus ielas sarkanajās līnijās (66. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 066 0078), pie Buļļu ielas 8

3. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

2. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 15 (78. grupa, 2161. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.08.2018.

 

3. Par koka ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 17 (78. grupa, 2093. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 75 cm Rīgā, Prūšu ielā 17 (78. grupa, 2093.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 136,60 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, sešdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

4. Par koka ciršanu Rīgā, Zilajā ielā 22 (97. grupa, 133. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu apsi ø 29 cm Rīgā, Zilajā ielā 22 (97. grupa, 133.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 10,56 EUR (desmit euro, piecdesmit seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

5. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Baldones ielā 18 (60. grupa, 32. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.08.2018.

 

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazās Kuldīgas ielas sarkanajās līnijās (60. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 060 2107), pie Mazās Kuldīgas ielas 1

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.08.2018.

 

7. Par koku ciršanu Rīgā, Kantora ielā 1 (83. grupa, 29. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 62 cm un 1 egli ø 32 cm Rīgā, Kantora ielā 1 (83. grupa, 29.grunts) cm;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 286,85 EUR (divi simti astoņdesmit seši euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Brūkleņu ielā 29 (105. grupa, 54. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.06.2018.

 

9. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 12 (58. grupa, 9. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.08.2018.

 

10. Par koka ciršanu Rīgā, Krūzes ielā 31 (75. grupa, 2135. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 55 cm Rīgā, Krūzes ielā 31 (75. grupa, 2135.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 250,43 EUR (divi simti piecdesmit euro, četrdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

11. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Kaivas ielas sarkanajās līnijās (92. grupa, 675. grunts; kadastra apzīmējums 0100 092 9004), pretī Kaivas ielai 21, Kalnciema ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 2162. grunts), pie Kalnciema ielas 197 un par koku ciršanu Rīgā, Gaujas ielas sarkanajās līnijās (90. grupa, 110. grunts; kadastra apzīmējums 0100 090 9000), pie Gaujas ielas 15, Miera ielas sarkanajās līnijās (26. grupa, 9999. grunts), pie Miera ielas 54, Aizsaules ielas sarkanajās līnijās (90. grupa, 2003. grunts), pie I Meža kapu auto novietnes, Kaivas ielas sarkanajās līnijās (92. grupa, 675. grunts; kadastra apzīmējums 0100 092 9004), pretī Kaivas ielai 21, Krišjāņa Valdemāra ielas sarkanajās līnijās (20. grupa, 9010. grunts; kadastra apzīmējums 0100 020 9014), pie Krišjāņa Valdemāra ielas 40, Vienības gatves sarkanajās līnijās (107. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 9007), pie Vienības gatves 182A

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  1.1. 1 kļavu ø 52 cm Rīgā, Kaivas ielas sarkanajās līnijās (92. grupa, 675.grunts; kadastra apzīmējums 0100 092 9004), pretī Kaivas ielai 21;
  1.2. 3 bērzus ø 23, 24, 24 cm Rīgā, Kalnciema ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 2162.grunts), pie Kalnciema ielas 197 1 liepu ø 23 cm;
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  2.1. 1 liepu ø 36 cm Rīgā, Gaujas ielas sarkanajās līnijās (90. grupa, 110.grunts; kadastra apzīmējums 0100 090 9000), pie Gaujas ielas 15
  2.2. 1 liepu ø 45 cm Rīgā, Miera ielas sarkanajās līnijās (26. grupa, 9999.grunts), pie Miera ielas 54;
  2.3. 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Aizsaules ielas sarkanajās līnijās (90. grupa, 2003.grunts), pie I Meža kapu auto novietnes
  2.4. 1 kļavu ø 56 cm Rīgā, Kaivas ielas sarkanajās līnijās (92. grupa, 675.grunts; kadastra apzīmējums 0100 092 9004), pretī Kaivas ielai 21;
  2.5. 1 liepu ø 35 cm Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielas sarkanajās līnijās (20. grupa, 9010.grunts; kadastra apzīmējums 0100 020 9014), pie Krišjāņa Valdemāra ielas 40;
  2.6. 3 vītolus ø 33, 36, 25 cm Rīgā, Vienības gatves sarkanajās līnijās (107. grupa, 9999.grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 9007), pie Vienības gatves 182A;
 3. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

12. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Skolas ielā 12A (20. grupa, 152. grunts)

Nolemj:

 1. no 11.07.2018. līdz 24.07.2018. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 bērza ø 44 cm ciršanu Rīgā, Skolas ielā 12A (20. grupa, 152.grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 04.07.2018. Ne vēlāk kā līdz 10.07.2018. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 25.06.2018. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot nociršanai plānotā koka tuvumā Rīgā, Skolas ielā 12A (20. grupa, 152.grunts);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.08.2018.

 

13. Par koku ciršanu Rīgā, Pīlādžu ielā 4 (82. grupa, 475. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 Rietumu tūjas ø 24, 27/28, 24, 22/26 cm Rīgā, Pīlādžu ielā 4 (82. grupa, 475.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 149,11 EUR (viens simts četrdesmit deviņi euro vienpadsmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

14. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Āraišu ielā 34 (89. grupa, 2144. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 robīniju ø 49 cm Rīgā, Āraišu ielā 34 (89. grupa, 2144.grunts);
 2. atļaut cirst 3 liepas ø 21, 28, 25 cm Rīgā, Āraišu ielā 34 (89. grupa, 2144.grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 336,94 EUR (trīs simti trīsdesmit seši euro deviņdesmit četri centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

15. Par koka ciršanu Rīgā, Laimdotas ielā 29 (116. grupa, 102. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 48 cm Rīgā, Laimdotas ielā 29 (116. grupa, 102.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 87,42 EUR (astoņdesmit septiņi euro četrdesmit divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

16. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krustabaznīcas ielā 2 (91. grupa, 148. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.08.2018.

17. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Gaujienas ielā 2 (15. grupa, 18. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.08.2018.

 

18. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kalmju ielā 7 (113. grupa, 272. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.08.2018.

 

19. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Augusta Dombrovska ielā 2 (113. grupa, 44. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 61, 69 cm Rīgā, Augusta Dombrovska ielā 2 (113. grupa, 44.grunts);
 2. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 47 cm, 5 papeles ø 96, 65, 46, 53, 106 cm Rīgā, Augusta Dombrovska ielā 2 (113. grupa, 44.grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 363,17 EUR (trīs simti sešdesmit trīs euro septiņpadsmit centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

20. Par izbraukuma sēdes organizēšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Miera ielā 61 k-1 (24. grupa, 2141. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.08.2018.

21. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Stokholmas ielā 37 (84. grupa, 174. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 priedi Rīgā, Stokholmas ielā 37 (87. grupa, 174. grunts).