Normatīvie akti

Versija drukāšanai

Būvvaldes struktūrvienību darbību un būvniecību regulējošie normatīvie akti

NosaukumsDokuments
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums
Fizisko personu datu aizsardzības likums
Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums
Teritorijas attīstības plānošanas likums
Ģeotelpiskās informācijas likums
Dokumentu juridiskā spēka likums
Administratīvā procesa likums
Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likums
Iesniegumu likums
Likums „Par pašvaldībām”
Valsts pārvaldes iekārtas likums
Likums „Par atjaunotās Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību”
Civillikums
Būvniecības likums
Likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
Zemesgrāmatu likums
Dzīvokļa īpašuma likums
Likums ”Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”
Likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”
Aizsargjoslu likums
Zemes ierīcības likums
Reklāmas likums
Vides aizsardzības likums
Likums „Par ietekmi uz vidi novērtējumu”
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums
Informācijas atklātības likums
Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums
Likums „Par 1998.gada 25.jūnija Orhūsas konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem”
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
Elektronisko sakaru likums
Likums „Par nodokļiem un nodevām”
Meža likums
Likums „Par autoceļiem”
Ēku energoefektivitātes likums
Enerģētikas likums
Likums "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"
Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums
Likums „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”
Likums „Par dzīvojamo telpu īri”
Atkritumu apsaimniekošanas likums
Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums
Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”
LR MK 11.03.2008. noteikumi Nr.173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība"
LR MK 28.10.2014. noteikumi Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība"
LR MK 19.08.2014. noteikumi Nr.499 „Noteikumi par būvinspektoriem”
LR MK 30.10.2012. noteikumi Nr.732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu”
LR MK 02.05.2012. noteikumi Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”
LR MK 28.09.2010. noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”
LR MK 05.03.2013. noteikumiem Nr.123 "Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu"
LR MK 19.08.2014. noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”
LR MK 19.01.1999. noteikumi Nr.20 „Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi”
LR MK 25.03.2014. noteikumi Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”
LR MK 08.03.2004. noteikumi Nr.127 „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”
LR MK 14.10.2014. noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
LR MK 07.06.2005. noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”
LR MK 19.08.2014. noteikumi Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”
LR MK 28.06.2005. noteikumi Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”
LR MK 23.04.2002. noteikumi Nr. 163 „Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām”
LR MK 25.02.2014. noteikumi Nr.112 „Noteikumi par Eiropas tehnisko novērtējumu”
LR MK 19.04.2016. noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi"
LR MK 22.08.2006. noteikumi Nr. 690 „Noteikumi par Rīgas brīvostas robežu noteikšanu”
LR MK 18.12.2012. noteikumi Nr. 889 „Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību”
LR MK 09.11.2004. noteikumi Nr. 916 "Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums"
LR MK 26.08.2003. noteikumi Nr. 474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”
LR MK 26.08.2003. noteikumi Nr. 473 „Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta”
LR MK 25.02.2003. noteikumi Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus"
LR MK 03.06.2008. noteikumi Nr.406 "Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika"
"Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi"
LR MK 08.12.2015. noteikumi Nr.698 “Adresācijas noteikumi”
LR MK 22.12.2009. noteikumi Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju".
LR MK 24.04.2012. noteikumi Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”.
LR MK 30.04.2013. noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”.
LR MK 07.07.2008. noteikumi Nr.511 „Dabas pieminekļiem nodarītā kaitējuma novēršanas un sanācijas pasākumu izmaksu aprēķināšanas kārtība”
LR MK 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”
LR MK 30.11.2009. noteikumi Nr.1361 "Elektronisko sakaru tiklu, elektrisko tiklu, siltumtiklu, ūdensvadu un kanalizācijas tīklu, gāzes vadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju būvniecības saskaņošanas kārtība, ja šo objektu aizsargjosla aizņems zemi, kas ir daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopīpašums"
LR MK 13.01.2015. noteikumi Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”
LR MK 10.04.2012. noteikumi Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
RD 12.05.2015. saistošie noteikumi Nr.147 " Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu Rīgā” (1,13 MB)
RD 09.06.2015. saistošie noteikumi Nr.148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” (226 KB)
RD 18.01.2011. saistošie noteikumi Nr.109 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā” (303 KB)
RD 09.06.2015. saistošie noteikumi Nr.154 „Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” (328 KB)
RD 19.04.2016. saistošie noteikumi Nr.198 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” " (280 KB)
RD 01.03.2011. saistošie noteikumi Nr. 114 „Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” (333 KB)
RD 18.12.2012. saistošie noteikumi Nr. 198 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” (367 KB)
RD 23.07.2013. saistošie noteikumi Nr.6 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” (80 KB)
RD 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" (735 KB)
RD 22.10.2013. saistošie noteikumi Nr. 62 "Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā" (2,96 MB)
RD 26.11.2013. saistošie noteikumi Nr. 77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā" (1,34 MB)
RD 17.12.2002. saistošie noteikumi Nr. 39 „Rīgas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi” (249 KB)
RD 28.12.2000. saistošie noteikumi Nr. 106 „Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi” (262 KB)
RD 01.08.2006. saistošie noteikumi Nr.51 „Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā” (590 KB)
RD 31.08.1999. saistošie noteikumi Nr. 44 „Rīgas iekškvartālu teritorijas aizsardzības nolikums” (130 KB)
RD 21.07.2008. nolikums Nr. 117 "Rīgas pilsētas būvvaldes nolikums" (212 KB)
RD 22.10.2013. lēmums Nr. 303 „Par Rīgas pilsētas būvvaldes maksas pakalpojumiem" (196 KB)
RD 28.04.2015. saistošie noteikumi Nr.146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” (245 KB)
RD 07.02.2006. saistošie noteikumi Nr. 38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" (972 KB)
RD 19.02.2013. saistošie noteikumi Nr.211 „Par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu” (571 KB)
RD 16.06.2009. saistošie noteikumi Nr.178 „Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu” (226 KB)
RD 18.08.2009. saistošie noteikumi Nr. 5 "Grozījumi Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”" (4,11 MB)
RD 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" (239 KB)
RD 03.07.2012. saistošiem noteikumiem Nr.181 "Par Rīgas pilsētas simboliku" (228 KB)
RD 18.06.2013. saistošie noteikumi Nr.219 „Grozījumi Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (854 KB)
RD 22.09.2015. saistošie noteikumi Nr. 167 "Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu un siltumapgādes veida izvēli" (966 KB)

Īpašie noteikumi atsevišķām būvēm

NosaukumsDokuments
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.335 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 243-15 „Sašķidrinātās naftas gāzes iekšējo un ārējo gāzesvadu sistēma”
LR MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.329 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”
LR MK 19.08.2014. noteikumi Nr.501 „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”
LR MK 02.09.2014. noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”
LR MK 02.09.2014. noteikumi Nr.530 „Dzelzceļa būvnoteikumi”
LR MK 16.09.2014. noteikumi Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju noteikumi”
LR MK 16.09.2014. noteikumi Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”
LR MK 30.09.2014. noteikumi Nr.573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”

Būvnormatīvi

NosaukumsDokuments
LR MK 24.11.2015. noteikumi Nr.661 „Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi”
LR MK 01.09.2015. noteikumi Nr.505 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 229-15 „A klases hidroelektrostaciju hidrotehniskās būves”
LR MK 26.05.2015. noteikumi Nr.254 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 203-15 „Betona būvkonstrukciju projektēšana”
LR MK 26.05.2015. noteikumi Nr.246 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 215-15 „Seismiski izturīgu būvkonstrukciju projektēšana”
LR MK 26.05.2015. noteikumi Nr.247 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 213-15 „Alumīnija būvkonstrukciju projektēšana”
LR MK 23.12.2014 noteikumi Nr. 794 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 204-14 „Tērauda būvkonstrukciju projektēšana”
LR MK 23.12.2014 noteikumi Nr. 793 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 206-14 „Koka būvkonstrukciju projektēšana”
LR MK 21.10.2014. noteikumi Nr.655 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts"
LR MK 30.09.2014. noteikumi Nr.574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"
LR MK 16.06.2015. noteikumi Nr.312 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika"
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.339 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.338 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 „Būvklimatoloģija”
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.334 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”
LR MK 26.05.2015. noteikumi Nr.249 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 212-15 „Tērauda un betona kompozīto būvkonstrukciju projektēšana”
LR MK 26.05.2015. noteikumi Nr.248 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 205-15 „Mūra būvkonstrukciju projektēšana”
LR MK 02.06.2015. noteikumi Nr. 265 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-15 „Ģeotehniskā projektēšana”
LR MK 23.08.2005 noteikumi Nr. 631 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.332 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācijā”
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.327 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”
LR MK 16.06.2015. noteikumi Nr.310 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.336 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 241-15 „Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma”
LR MK 16.06.2015. noteikumi Nr.325 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā"
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.337 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.341 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 242-15 „Dabasgāzes ārējo gāzesvadu sistēma”
LR MK 09.06.2015. noteikumi Nr.281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.326 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.328 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 „Elektronisko sakaru tīkli”
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr. 330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”
LR MK 09.06.2015. noteikumi Nr.294 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija"
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.333 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.331 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 „Publiskas būves”
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.340 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 „Dzīvojamās ēkas”