Normatīvie akti

Versija drukāšanai

Likumi

Nosaukums Dokuments
Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likums https://likumi.lv/doc.php?id=63867
Administratīvā procesa likums https://likumi.lv/doc.php?id=55567
Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodekss https://likumi.lv/doc.php?id=89648
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums https://likumi.lv/doc.php?id=185993
Aizsargjoslu likums https://likumi.lv/doc.php?id=42348
Atkritumu apsaimniekošanas likums https://likumi.lv/doc.php?id=221378
Būvniecības likums https://likumi.lv/doc.php?id=258572
Civillikums https://likumi.lv/doc.php?id=225418
Dokumentu juridiskā spēka likums https://likumi.lv/doc.php?id=210205
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums https://likumi.lv/doc.php?id=193573
Dzīvokļa īpašuma likums https://likumi.lv/doc.php?id=221382
Elektronisko sakaru likums https://likumi.lv/doc.php?id=96611
Enerģētikas likums https://likumi.lv/doc.php?id=49833
Ēku energoefektivitātes likums https://likumi.lv/doc.php?id=253635
Fizisko personu datu aizsardzības likums https://likumi.lv/doc.php?id=4042
Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums https://likumi.lv/ta/id/278001-fizisko-personu-elektroniskas-identifikacijas-likums
Ģeotelpiskās informācijas likums https://likumi.lv/doc.php?id=202999
Iesniegumu likums https://likumi.lv/doc.php?id=164501
Informācijas atklātības likums https://likumi.lv/doc.php?id=50601
Likums "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu" https://likumi.lv/doc.php?id=13737
Likums ”Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” https://likumi.lv/doc.php?id=42284
Likums „Par 1998.gada 25.jūnija Orhūsas konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem” https://likumi.lv/doc.php?id=61586
Likums „Par atjaunotās Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” https://likumi.lv/doc.php?id=75530
Likums „Par autoceļiem” https://likumi.lv/doc.php?id=65363
Likums „Par dzīvojamo telpu īri” https://likumi.lv/doc.php?id=56863
Likums „Par ietekmi uz vidi novērtējumu” https://likumi.lv/doc.php?id=51522
Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” https://likumi.lv/doc.php?id=59994
Likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” https://likumi.lv/doc.php?id=72551
Likums „Par nodokļiem un nodevām” https://likumi.lv/doc.php?id=33946
Likums „Par pašvaldībām” https://likumi.lv/doc.php?id=57255
Likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” https://likumi.lv/doc.php?id=35770
Likums „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” https://likumi.lv/doc.php?id=70467
Meža likums https://likumi.lv/doc.php?id=2825
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums https://likumi.lv/doc.php?id=124247
Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums https://likumi.lv/doc.php?id=111963
Reklāmas likums https://likumi.lv/doc.php?id=163
Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums https://likumi.lv/doc.php?id=76001
Teritorijas attīstības plānošanas likums https://likumi.lv/doc.php?id=238807
Valsts pārvaldes iekārtas likums https://likumi.lv/doc.php?id=63545
Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums https://likumi.lv/doc.php?id=110746
Vides aizsardzības likums https://likumi.lv/doc.php?id=147917
Zemes ierīcības likums https://likumi.lv/doc.php?id=144787
Zemesgrāmatu likums https://likumi.lv/doc.php?id=60460

Ministru kabineta noteikumi

Nosaukums Dokuments
LR MK 19.01.1999. noteikumi Nr.20 „Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=21165
LR MK 23.04.2002. noteikumi Nr. 163 „Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām” https://likumi.lv/doc.php?id=61592
LR MK 25.02.2003. noteikumi Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus" https://likumi.lv/doc.php?id=71958
LR MK 26.08.2003. noteikumi Nr. 473 „Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta” https://likumi.lv/doc.php?id=78457
LR MK 26.08.2003. noteikumi Nr. 474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” https://likumi.lv/doc.php?id=78458
LR MK 08.03.2004. noteikumi Nr.127 „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=85432
LR MK 09.11.2004. noteikumi Nr. 916 "Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums" https://likumi.lv/doc.php?id=96371
LR MK 07.06.2005. noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana” https://likumi.lv/doc.php?id=110209
LR MK 28.06.2005. noteikumi Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” https://likumi.lv/doc.php?id=111605
LR MK 22.08.2006. noteikumi Nr. 690 „Noteikumi par Rīgas brīvostas robežu noteikšanu” https://likumi.lv/doc.php?id=142524
LR MK 11.03.2008. noteikumi Nr.173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība" https://likumi.lv/doc.php?id=172808
LR MK 03.06.2008. noteikumi Nr.406 "Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" https://likumi.lv/doc.php?id=176636
LR MK 07.07.2008. noteikumi Nr.511 „Dabas pieminekļiem nodarītā kaitējuma novēršanas un sanācijas pasākumu izmaksu aprēķināšanas kārtība” https://likumi.lv/doc.php?id=178090
LR MK 30.11.2009. noteikumi Nr.1361 "Elektronisko sakaru tiklu, elektrisko tiklu, siltumtiklu, ūdensvadu un kanalizācijas tīklu, gāzes vadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju būvniecības saskaņošanas kārtība, ja šo objektu aizsargjosla aizņems zemi, kas ir daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopīpašums" https://likumi.lv/doc.php?id=201237

LR MK 12.06.2018. noteikumi Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”

.

https://likumi.lv/ta/id/299645


LR MK 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=207283
LR MK 28.09.2010. noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” https://likumi.lv/doc.php?id=219491
LR MK 10.04.2012. noteikumi Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=247207
LR MK 24.04.2012. noteikumi Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”. https://likumi.lv/doc.php?id=246998
LR MK 02.05.2012. noteikumi Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” https://likumi.lv/doc.php?id=247350
LR MK 30.10.2012. noteikumi Nr.732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” https://likumi.lv/doc.php?id=252464
LR MK 18.12.2012. noteikumi Nr. 889 „Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību” https://likumi.lv/doc.php?id=253624
LR MK 05.03.2013. noteikumiem Nr.123 "Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu" https://likumi.lv/doc.php?id=255352
LR MK 30.04.2013. noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”. https://likumi.lv/doc.php?id=256866
LR MK 25.02.2014. noteikumi Nr.112 „Noteikumi par Eiropas tehnisko novērtējumu” https://likumi.lv/doc.php?id=264648
LR MK 25.03.2014. noteikumi Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” https://likumi.lv/doc.php?id=265254
LR MK 19.08.2014. noteikumi Nr.499 „Noteikumi par būvinspektoriem” https://likumi.lv/doc.php?id=268551
LR MK 19.08.2014. noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=269069
LR MK 19.08.2014. noteikumi Nr.501 „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” https://likumi.lv/doc.php?id=269032
LR MK 19.08.2014. noteikumi Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” https://likumi.lv/doc.php?id=268552
LR MK 02.09.2014. noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=269164
LR MK 02.09.2014. noteikumi Nr.530 „Dzelzceļa būvnoteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=269165
LR MK 16.09.2014. noteikumi Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju noteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=269168
LR MK 09.05.2017. noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=291197
LR MK 30.09.2014. noteikumi Nr.573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=269199
LR MK 14.10.2014. noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” https://likumi.lv/doc.php?id=269842
LR MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=269710
LR MK 28.10.2014. noteikumi Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība" https://likumi.lv/ta/id/269978-buvniecibas-ieceres-publiskas-apspriesanas-kartiba
LR MK 13.01.2015. noteikumi Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” https://likumi.lv/doc.php?id=271684
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.329 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” https://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves-
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.335 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 243-15 „Sašķidrinātās naftas gāzes iekšējo un ārējo gāzesvadu sistēma” https://likumi.lv/ta/id/275008-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-243-15-saskidrinatas-naftas-gazes-ieksejo-un-arejo-gazesvadu-sistema
LR MK 08.12.2015. noteikumi Nr.698 “Adresācijas noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/278402-adresacijas-noteikumi
LR MK 19.04.2016. noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" https://likumi.lv/ta/id/281646-ugunsdrosibas-noteikumi
LR MK 02.08.2016. noteikumi Nr.505"Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" https://likumi.lv/ta/id/283954-zemes-iericibas-projekta-izstrades-noteikumi

Būvnormatīvi

Nosaukums Dokuments
LR MK 30.09.2014. noteikumi Nr.574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" https://likumi.lv/doc.php?id=269200
LR MK 21.10.2014. noteikumi Nr.655 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts" https://likumi.lv/ta/id/269948-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-310-14-darbu-veiksanas-projekts-
LR MK 23.12.2014 noteikumi Nr. 794 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 204-14 „Tērauda būvkonstrukciju projektēšana” https://likumi.lv/doc.php?id=271234
LR MK 23.12.2014 noteikumi Nr. 793 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 206-14 „Koka būvkonstrukciju projektēšana” https://likumi.lv/doc.php?id=271233
LR MK 26.05.2015. noteikumi Nr.254 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 203-15 „Betona būvkonstrukciju projektēšana” https://likumi.lv/ta/id/274318-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-203-15-betona-buvkonstrukciju-projektesana
LR MK 26.05.2015. noteikumi Nr.246 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 215-15 „Seismiski izturīgu būvkonstrukciju projektēšana” https://likumi.lv/ta/id/274299-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-215-15-seismiski-izturigu-buvkonstrukciju-projektesana
LR MK 26.05.2015. noteikumi Nr.247 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 213-15 „Alumīnija būvkonstrukciju projektēšana” https://likumi.lv/doc.php?id=274300
LR MK 26.05.2015. noteikumi Nr.249 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 212-15 „Tērauda un betona kompozīto būvkonstrukciju projektēšana” https://likumi.lv/ta/id/274302-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-212-15-terauda-un-betona-kompozito-buvkonstrukciju-projektesana
LR MK 26.05.2015. noteikumi Nr.248 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 205-15 „Mūra būvkonstrukciju projektēšana” https://likumi.lv/ta/id/274301-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-205-15-mura-buvkonstrukciju-projektesana
LR MK 02.06.2015. noteikumi Nr. 265 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-15 „Ģeotehniskā projektēšana” https://likumi.lv/ta/id/274440-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-207-15-geotehniska-projektesana
LR MK 09.06.2015. noteikumi Nr.281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” https://likumi.lv/doc.php?id=274593
LR MK 09.06.2015. noteikumi Nr.294 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" https://likumi.lv/ta/id/274674-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-261-15-eku-iekseja-elektroinstalacija-
LR MK 16.06.2015. noteikumi Nr.312 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika" https://likumi.lv/ta/id/274976-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-016-15-buvakustika-
LR MK 16.06.2015. noteikumi Nr.310 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija" https://likumi.lv/doc.php?id=274815
LR MK 16.06.2015. noteikumi Nr.325 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā" https://likumi.lv/ta/id/274935-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-305-15-geodeziskie-darbi-buvnieciba-
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.339 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” https://likumi.lv/ta/id/275015-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-002-15-eku-norobezojoso-konstrukciju-siltumtehnika-
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.338 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 „Būvklimatoloģija” https://likumi.lv/ta/id/275013-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-003-15-buvklimatologija-
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.334 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” https://likumi.lv/ta/id/275007-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-005-15-inzenierizpetes-noteikumi-buvnieciba
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.332 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācijā” https://likumi.lv/ta/id/275001-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-221-15-eku-ieksejais-udensvads-un-kanalizacija-
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.327 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 „Kanalizācijas būves” https://likumi.lv/ta/id/274990-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-223-15-kanalizacijas-buves-
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.336 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 241-15 „Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma” https://likumi.lv/ta/id/275009-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-241-15-dabasgazes-ieksejo-gazesvadu-sistema
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.337 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana” https://likumi.lv/ta/id/275010-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-405-15-buvju-tehniska-apsekosana-
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.341 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 242-15 „Dabasgāzes ārējo gāzesvadu sistēma” https://likumi.lv/ta/id/275017-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-242-15-dabasgazes-arejo-gazesvadu-sistema
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.326 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” https://likumi.lv/ta/id/274989-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-222-15-udensapgades-buves-
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.328 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 „Elektronisko sakaru tīkli” https://likumi.lv/ta/id/274991-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-262-15-elektronisko-sakaru-tikli-
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr. 330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” https://likumi.lv/ta/id/274994-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-501-15-buvizmaksu-noteiksanas-kartiba-
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.333 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” https://likumi.lv/ta/id/275006-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-201-15-buvju-ugunsdrosiba-
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.331 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 „Publiskas būves” https://likumi.lv/ta/id/274995-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-208-15-publiskas-buves-
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.340 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 „Dzīvojamās ēkas” https://likumi.lv/ta/id/275016-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-211-15-dzivojamas-ekas-
LR MK 01.09.2015. noteikumi Nr.505 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 229-15 „A klases hidroelektrostaciju hidrotehniskās būves” https://likumi.lv/ta/id/276261-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-229-15-a-klases-hidroelektrostaciju-hidrotehniskas-buves-
LR MK 24.11.2015. noteikumi Nr.661 „Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi” https://likumi.lv/ta/id/278199-ar-radiacijas-drosibu-saistito-buvju-buvnoteikumi

Rīgas domes saistošie noteikumi

Nosaukums Dokuments
RD 31.08.1999. saistošie noteikumi Nr. 44 „Rīgas iekškvartālu teritorijas aizsardzības nolikums” https://likumi.lv/doc.php?id=16539
RD 28.12.2000. saistošie noteikumi Nr. 106 „Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=1492
RD 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" http://www.rdpad.lv/departaments/normativie-akti/
RD 07.02.2006. saistošie noteikumi Nr. 38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" http://www.rdpad.lv/rtp/rvc/
RD 01.08.2006. saistošie noteikumi Nr.51 „Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā” https://likumi.lv/doc.php?id=143975
RD 21.07.2008. nolikums Nr. 117 "Rīgas pilsētas būvvaldes nolikums" http://www.rpbv.lv/nolikums
RD 16.06.2009. saistošie noteikumi Nr.178 „Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu” https://likumi.lv/doc.php?id=195497
RD 03.07.2012. saistošiem noteikumiem Nr.181 "Par Rīgas pilsētas simboliku" https://likumi.lv/doc.php?id=250403
RD 18.12.2012. saistošie noteikumi Nr.198 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” https://likumi.lv/doc.php?id=254268
RD 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" https://likumi.lv/doc.php?id=255291
RD 19.02.2013. saistošie noteikumi Nr.211 „Par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu” https://likumi.lv/doc.php?id=255358
RD 22.10.2013. saistošie noteikumi Nr. 62 "Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā" https://likumi.lv/doc.php?id=263350
RD 26.11.2013. saistošie noteikumi Nr. 77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā" https://likumi.lv/doc.php?id=263561
RD 28.04.2015. saistošie noteikumi Nr.146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/273736-rigas-pilsetas-teritorijas-kopsanas-un-buvju-uzturesanas-saistosie-noteikumi
RD 22.09.2015. saistošie noteikumi Nr. 167 "Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu un siltumapgādes veida izvēli" https://likumi.lv/ta/id/280452-par-gaisa-piesarnojuma-teritorialo-zonejumu-un-siltumapgades-veida-izveli
RD 12.05.2015. saistošie noteikumi Nr. 147 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu Rīgā” https://likumi.lv/ta/id/274618-par-pasvaldibas-nodevu-par-buvatlaujas-izdosanu-riga
RD 2015.gada 9.jūnija saistošie noteikumi Nr.154 “Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/276163-rigas-pilsetas-vietejas-nozimes-aizsargajamo-koku-uzturesanas-un-aizsardzibas-saistosie-noteikumi
RD 19.04.2016. saistošie noteikumi Nr.198 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” https://likumi.lv/ta/id/281685-par-kartibu-kada-tiek-saskanota-un-organizeta-ielu-tirdznieciba
RD 15.12.2017. saistošie noteikumi Nr. 18 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai” https://likumi.lv/ta/id/296135-par-rigas-pilsetas-pasvaldibas-lidzfinansejumu-nekustama-ipasuma-pieslegsanai-centralizetajai-kanalizacijas-un-udensapgades
RD 15.12.2017. saistošie noteikumi Nr.17 “Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/296134-rigas-pilsetas-centralizetas-udensapgades-un-kanalizacijas-sistemas-ekspluatacijas-lietosanas-un-aizsardzibas-saistosie-noteikumi