A+
A-

Trauksmes celšana

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) informē, ka trauksmes celšanas sistēmu un kopīgas pamatprasības trauksmes celšanas jomā un aizsardzības garantijas nosaka Trauksmes celšanas likums.

Trauksmes cēlēju kontaktpunkts ir Valsts kanceleja.

Trauksmes cēlēju kontaktpunktam ir šādi pienākumi:

 • sniegt atbalstu un konsultācijas personām, kuras vēlas celt trauksmi, un trauksmes cēlējiem vai viņu radiniekiem trauksmes celšanas dēļ radušos jautājumu risināšanā;
 • saņemot trauksmes cēlēja ziņojumu, identificēt kompetento institūciju un 10 dienu laikā pārsūtīt saņemto ziņojumu, norādot, ka nepieciešams nodrošināt trauksmes cēlēja identitātes aizsardzību;
 • veicināt sabiedrības izpratni par trauksmes celšanu;

 

Par trauksmes celšanas jautājumiem ir izveidota tīmekļa vietne www.trauksmescelejs.lv/

 

Par kādiem iespējamiem pārkāpumiem var celt trauksmi Būvvaldē?

Būvvaldē var celt trauksmi par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm saistībā ar:

 • būvniecības drošības apdraudējumu ciktāl konkrētā objekta vai būves uzraudzība ir Būvvaldes kompetencē;
 • Būvvaldē nodarbināto amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.

 

Kas var iesniegt minēto trauksmes ziņojumu?

Celt trauksmi, iesniedzot trauksmes ziņojumu, var fiziskā persona, kura:

 • veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu
 • ir guvusi informāciju par pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm,
 • un uzskata, ka šī informācija par pārkāpumu ir ticama (patiesa).

Trauksmes ziņojumam jāsatur visas minētās pazīmes!

 

Kā var iesniegt trauksmes ziņojumu Būvvaldē?

Trauksmes ziņojumu Būvvaldē var iesniegt šādi:

 Šajā gadījumā ziņojuma nosaukumā norādīt “Trauksmes celšanas ziņojums”

  • izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu (latvija.lv/);

Šajā gadījumā ziņojuma nosaukumā norādīt “Trauksmes celšanas ziņojums”

 • rakstveidā:
  • nosūtot parakstītu ziņojumu pa pastu uz Būvvaldes oficiālo pasta adresi: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050;

Šajā gadījumā uz aploksnes norādīt “Trauksmes celšanas ziņojums” vai kā adresātu norādīt “Rīgas pilsētas būvvaldes atbildīgā persona (kontaktpersona) trauksmes celšanas jautājumos”

  • iesniedzot personīgi Būvvaldes atbildīgajai personai (kontaktpersonai) trauksmes celšanas jautājumos, iepriekš vienojoties par iesnieguma iesniegšanas laiku.
 • mutvārdos:

Būvvaldes atbildīgajai personai (kontaktpersonai) trauksmes celšanas jautājumos (iesniedzēja un atbildīgās personas klātbūtnē mutvārdu iesniegums tiks noformēts rakstveidā, izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu), Būvvaldes struktūrvienību klientu pieņemšanas laikos, iepriekš saskaņojot vizītes laiku.

Šajā gadījumā būs jāuzrāda personas apliecinošs dokuments.

 

Būvvalde aicina sazināties elektroniski arī trauksmes ziņojumu iesniegšanai.

 

Kā noformēt trauksmes celšanas ziņojumu?

Rīgas pilsētas būvvalde aicina trauksmes celšanai izmantot trauksmes ziņojuma veidlapu, kuru variet lejupielādēt www.trauksmescelejs.lv/iesniegt-trauksmes-celsanas-zinojumu.

Iesniegumā jābūt norādei, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums.

Saskaņā ar Iesniegumu likumā un Dokumentu juridiskā spēka likumā noteiktajām prasībām trauksmes cēlēja ziņojumam jābūt pašrocīgi parakstītam vai parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Būvvaldes kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos ir:

 1. Oskars Krakts,  Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Procesa kontroles nodaļas vadītājs, Vadītāja biroja vadītāja vietnieks,e-pasts – bvtrauksme@riga.lv, tālruņa Nr.  67037367;
 2. Zoja Bruģe,  Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Rīgas pilsētas pašvaldības projektu vadītāja, juriskonsulte, e-pasts – bvtrauksme@riga.lv,  tālruņa Nr. 67026390.