• vai
KULTŪRAS PIEMINEKĻU MEKLĒTĀJĀ ietverta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicētā informācija par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajiem valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistrā iekļautajiem objektiem. Sīkākas ziņas par minētajiem objektiem varat iegūt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā, kas saskaņā ar likumu „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” veic kultūras pieminekļu uzskaiti