A+
A-

Atklātu arhitektūras konkursu rīkošanas kārtība Rīgā

1. Rīgas pilsētā atklātus arhitektūras konkursus (turpmāk – Konkurss) rīko saskaņā ar:

 • Publisko iepirkumu likumu;

 • Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma14. pantu;

 • Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk tekstā RVC AZ TIAN) 318. punktu un tā apakšpunktiem;

 • Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 81. punktu;

 • zemes gabala īpašnieka vai lietotāja iniciatīvu (iesniegumu).

Būvvalde pieņem lēmumu par nepieciešamību rīkot Konkursu saskaņā ar normatīvo regulējumu pirms būvatļaujas izsniegšanas, ja iesniegts:

 • būvprojekts minimālā sastāvā*;

 • vai iesniegums par konkursa rīkošanu.

*Būvvalde var lemt par konkursa nerīkošanu saskaņā ar RTIAN 8.¹.punktu, ja Būvvaldes padome (turpmāk – BVP) atzīst iesniegto risinājumu par pietiekami veiksmīgu, un to apstiprina Pilsētas Arhitekta kolēģija vienbalsīgi.

2. Pēc Būvvaldes lēmuma par nepieciešamību rīkot konkursu, konkursa rīkotājs iesniedz Būvvaldē konkursa nolikumu, programmu un citus nepieciešamos materiālus (apkārtējās apbūves analīzi, vēlamos skatu punktus, vēsturiskās apbūves materiālus, konkursa noteikumus, kas atbilstoši RVC AZ TIAN 318.1 un 318.2. apakšpunktam saskaņoti Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē u.c. materiālus).

3. Būvvalde:

 • izskata plānotā konkursa noteikumus un programmu, izvērtē iesniegtos materiālus,  izvirza nosacījumus, nozīmē pārstāvi žūrijā;

 • izskata konkursā iesniegtos darbus Būvvaldes padomes sēdē (darbu izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai nepieciešami krāsaini konkursa materiāli A3 formāta sējumā).

 • Būvvaldes deleģētais pārstāvis žūrijā, pamatojoties uz BVP lēmumu, pauž Būvvaldes viedokli.

Būvvalde konkursa darbu vērtēšanā ievēro:

 • sadarbības principu, saskaņā ar kuru puses sadarbojas ar mērķi iegūt iespējami labāko rezultātu – Arhitektūras risinājumu (vīzija vai mets) ;

 • caurspīdīguma principu –  saskaņā ar kuru nodrošina Būvvaldes vērtējuma, viedokļu, argumentu un pieņemto lēmumu publisku pieejamību;

 • atbildības principu, saskaņā ar kuru nolēmums ir saistošs pieņemot turpmākus lēmumus par risinājumiem, kuri ir iegūti konkursa rezultātā.

Lai tiktu sasniegts konkursa mērķis – iegūt pilsētbūvnieciski un arhitektoniski labāko apbūves priekšlikumu, (vētēšanas galvenais mērķis arhitektūrs risnājuma idejas oriģinalitāte, atbilstība vides mērogam, raksturam un iekļaušanās pilsētvidē), tami jāatbilst normatīvo aktu prasībām. Darbu vērtēšanā nepieciešams pievērst lielāku uzmanību konkursa projektu atbilstībai RVC AZ TIAN un RTIAN prasībām. RVC AZ TIAN un RTIAN neievērošanas rezultātā, projekta tālākas izstrādes laikā var būtiski mainīties iecere, līdz ar ko mērķis realizēt labāko konkursa rezultātā iegūto apbūves risinājumu var netikt sasniegts.

Darbi, kuru risinājumā, neatbilstību apbūves noteikumiem novēršanas gadījumā, būtiski var mainīties arhitektoniskā risinājuma kvalitāte, nav atbalstāmi un nav virzāmi tālākai realizācijai.