Rekvizīti maksājumiem

Versija drukāšanai

Nodevu apmaksu var veikt klātienē Klientu apkalpošanas centrā, izmantojot maksājumu kartes!

Pašvaldības nodevu par:

 • nosacījumiem zemes ierīcības projekta izstrādei;
 • izkārtnes, tirdzniecības vietas, reklāmas pases sagatavošanu un izsniegšanu;
 • izziņas par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) būves statusa noteikšanai un iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā vai uzrādīšanai citā valsts vai pašvaldības iestādē sagatavošanu un izsniegšanu;
 • izziņas par būves neesamību būves statusa noteikšanai un iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā vai uzrādīšanai citā valsts vai pašvaldības iestādē sagatavošana un izsniegšana;
 • Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto dokumentu apliecinātu kopiju sagatavošanu;
 • Būvvaldes lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu;
 • apliecinājuma kartes akceptēšanu vienkāršotajai renovācijai/rekonstrukcijai;
 • tehniskās shēmas saskaņošanu vienkāršoto inženiertīklu pievadu izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai;
 • Būvvaldes izstrādāto dokumentu noraksta, izraksta vai apliecinātas kopijas saņemšanu.

Jāiemaksā Rīgas domes Finanšu departamenta kontā,

Reģistrācijas numurs 90000064250,
konta Nr.LV26NDEA0020100000002,
Nordea Bank AB Latvijas filiāle


Pašvaldības nodevu par:

 • plāna ar piesaistēm ielu sarkanajām līnijām vai apbūvei inženierkomunikāciju projektēšanai;
 • plāna ar piesaistēm ielu sarkanajām līnijām vai apbūvei reklāmas objekta projektēšanai

Jāiemaksā Rīgas domes Finanšu departamenta kontā,

Reģistrācijas numurs 90000064250,
konta Nr. LV85NDEA0020100000007, 
Nordea Bank AB Latvijas filiāle


Pašvaldības nodevu par:

 • reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu;
 • būvatļaujas saņemšanu

Jāiemaksā Rīgas domes Finanšu departamenta kontā,

Reģistrācijas numurs 90000064250,
Konta Nr. LV96NDEA0020100000003,
Nordea Bank AB Latvijas filiāle


Citi maksājumi:

 • arhīva pakalpojumu apmaksa;
 • zaudējumu atlīdzība par videi nodarītajiem zaudējumiem
 • ģeodēzisko izpildmērījumu plāna pārbaude

Jāiemaksā Rīgas pilsētas būvvaldes kontā,

Reģistrācijas numurs 90002719440,
Konta Nr. LV65NDEA0022600022010,
Nordea Bank AB Latvijas filiāle


Administratīvo pārkāpumu sodu nomaksa:

Jāiemaksā Rīgas domes Finanšu departamenta kontā,
Reģistrācijas numurs 90000064250,

Konta Nr. LV85NDEA0020100000201,
Nordea Bank AB Latvijas filiāle

vai

Konta Nr. LV11UNLA0002001130201,
AS "SEB banka"