Rekvizīti maksājumiem

Versija drukāšanai

Nodevu apmaksu var veikt klātienē Klientu apkalpošanas centrā, izmantojot maksājumu kartes!

Pašvaldības nodevu par:

 • nosacījumiem zemes ierīcības projekta izstrādei;
 • izkārtnes, tirdzniecības vietas, reklāmas pases sagatavošanu un izsniegšanu;
 • izziņas par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) būves statusa noteikšanai un iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā vai uzrādīšanai citā valsts vai pašvaldības iestādē sagatavošanu un izsniegšanu;
 • izziņas par būves neesamību būves statusa noteikšanai un iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā vai uzrādīšanai citā valsts vai pašvaldības iestādē sagatavošana un izsniegšana;
 • Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto dokumentu apliecinātu kopiju sagatavošanu;
 • Būvvaldes lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu;
 • apliecinājuma kartes akceptēšanu vienkāršotajai renovācijai/rekonstrukcijai;
 • tehniskās shēmas saskaņošanu vienkāršoto inženiertīklu pievadu izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai;
 • Būvvaldes izstrādāto dokumentu noraksta, izraksta vai apliecinātas kopijas saņemšanu.

Jāiemaksā Rīgas pilsētas pašvaldības kontā,

Reģistrācijas numurs 90011524360,
konta Nr.LV26NDEA0020100000002,
Luminor Bank AS


Pašvaldības nodevu par:

 • plāna ar piesaistēm ielu sarkanajām līnijām vai apbūvei inženierkomunikāciju projektēšanai;
 • plāna ar piesaistēm ielu sarkanajām līnijām vai apbūvei reklāmas objekta projektēšanai

Jāiemaksā Rīgas pilsētas pašvaldības kontā,

Reģistrācijas numurs 90011524360,
konta Nr. LV85NDEA0020100000007,
Luminor Bank AS

Pašvaldības nodevu par:

 • reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu;
 • būvatļaujas saņemšanu

Jāiemaksā Rīgas pilsētas pašvaldības kontā,

Reģistrācijas numurs 90011524360,
Konta Nr. LV96NDEA0020100000003,
Luminor Bank AS


Citi maksājumi:

 • arhīva pakalpojumu apmaksa;
 • zaudējumu atlīdzība par videi nodarītajiem zaudējumiem
 • ģeodēzisko izpildmērījumu plāna pārbaude

Jāiemaksā Rīgas pilsētas pašvaldības iestādes Rīgas pilsētas būvvaldes kontā,

Reģistrācijas numurs 90011524360,
Konta Nr. LV65NDEA0022600022010,
Luminor Bank AS

Administratīvo pārkāpumu sodu nomaksa:

Jāiemaksā Rīgas pilsētas pašvaldības kontā,

Reģistrācijas numurs 90011524360,
Konta Nr. LV85NDEA0020100000201,
Luminor Bank AS


vai

Konta Nr. LV11UNLA0002001130201,
AS "SEB banka"